1. Trang chủ >
  2. Khoa học tự nhiên >
  3. Sinh học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

67TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Nguyễn Quốc Khánh (2014), Hệ thống thông tin tài nguyên môi trường.

2. Luật bảo vệ môi trường (2014), Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam.

3. Luật Đa dạng sinh học (2008) Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam.

4. Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (2007), Báo cáo quản lý đa dạng sinh học.

5. Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (2011), Báo cáo phân tích, đánh giá kết quả

khảo sát Vườn quốc gia Côn Đảo.

6. Tổng cục môi trường. Báo cáo chuyên đề : “ Nghiên cứu xây dựng chuẩn

metadata, cấu trúc các lớp thông tin bảo tồn đa dạng sinh học” .

7. Tổng cục môi trường. Báo cáo chuyên đề : “Cập nhật, hoàn thiện việc xác

định nhóm lớp, lớp thông tin bảo tồn đa dạng sinh học” .

8. Tổng cục môi trường (2009), Báo cáo chuyên đề : Báo cáo tổng hợp kết quả

tiểu dự án điều tra, đánh giá hiện trạng và dự báo biến động môi trường biển

Côn Đảo đến năm 2010 và định hướng đến năm 2030 tỉ lệ 1:50.000. Hà Nội.

9. Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 05 năm 2014 của của Bộ

trưởng Bộ TN&MT quy định về quy trình và định mức kinh tế- kỹ thuật xây

dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường;

10. Thông tư số 02/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài

nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông

tin địa lý cơ sở;

11. Thông tư 20/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài nguyên

và Môi trường quy định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với mô hình cấu trúc, nội

dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000;12.www.condaopark.com.vn68PHỤ LỤC

Kết quả khi nhập dữ liệu vào mơ hình ArcCatalog của Trung tâm Thơng

tin và Tư liệu mơi trườngHình 3.16 Dữ liệu quan trắc tỉnh Khánh Hòa

(Nguồn: Trung tâm Thơng tin và Tư liệu mơi trường)Hình 3.17. Dữ liệu quan trắc tỉnh Khánh Hòa

(Nguồn: Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường)69Bảng 3.1. Khung cơ sở dữ liệu Đa dạng sinh học Vườn quốc gia Cơn ĐảoSTTTÊN NHĨM LỚP,

LỚP THƠNG TINĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU

KHƠNG GIAN

MƠ TẢ

ĐiểmACAC NHĨM LỚP THƠNG TIN NỀN ĐỊA LÝI

I.1BIÊN GIỚI QUỐC GIA, ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

Đường biên giới

Đường biên giới quốc gia

trên đất liền và trên biển

Đường địa giới

Địa giới hành chính các cấp

trên đất liền và trên biển

Địa phận hành chính

Địa phận hành chính các

cấp

Ủy ban nhân dân

Ủy ban nhân dân các cấp

x

CƠ SỞ ĐO ĐẠC

Điểm đo đạc cơ sở

x

q́c gia

Điểm gớc đo đạc q́c

x

giaI.2

I.3

I.4

II

II.1

II.2Đườn

gVùngx

xĐỊNH DẠNG

DỮ LIỆU PHI

KHƠNG GIAN

Khơng

Có cấu

có cấu

trúc

trúcx

xxxx

xGHI CHÚ70III

III.1ĐỊA HÌNH

Địa hình Điểm độ caoIII.2

III.3

IV

IV.1

IV.2

IV.3

V

V.1Địa hình hang động

Đường đẳng sâu

THỦY HỆ

Đường bờ nước

Biển

Cơng trình thủy lợi

GIAO THƠNG

Đường bộĐiểm độ cao trên bề mặt địa x

hìnhĐường bờ nước ven biển

Các vùng biển tiếp giáp

Công trình thủy lợi khácCác tuyến giao thông đường

bộ

V.2 Đường thủy

Các tuyến giao thông đường

thủy

VI

DÂN CƯ VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG

VI.1 Khu dân cư

Khu dân cư thành thị, nông x

thôn

VI.2 Cơ sở hạ tầng khác

Các loại cơ sở hạ tầng khác x

(đài truyền hình, trạm biến

thế, chợ, bưu điện, …)xx

xxx

x

xx

xxxxxx

x71VII

VII.

1

B

I

I.1.I..2I.3II

II.1

II.2LỚP PHỦ BỀ MẶT

Phủ bề mặtCấu trúc lớp phủ bề mặtCÁC NHĨM LỚP THƠNG TIN ĐA DẠNG SINH HỌC

ĐA DẠNG HỆ SINH THÁI

Hệ sinh thái trên cạn

Tài liệu về các hệ sinh thái

trên rừng, HST cồn cát, và

các HST trên cạn khác

Hệ sinh thái đất ngập Tài liệu về Hệ sinh thái

nước

rừng ngập mặn, HST vùng

triều, và các HST đất ngập

nước khác

Hệ sinh thái biển

Tài liệu về Hệ sinh thái cỏ

biển, Hệ sinh thái rạn san

hô, và các Hệ sinh thái biển

khác.

ĐA DẠNG LOÀI

Nguồn gen các loài Tên loài, vị trí, hiện trạng,

động vật

sớ lượng loài,..

Nguồn gen các loài Tên loài, vị trí, hiện trạng,

thực vật

sớ lượng loài,..xxxKiểu dữ liệu

bảng biểuxKiểu dữ liệu

bảng biểuxKiểu dữ liệu

bảng biểuxKiểu dữ liệu

bảng biểu

Kiểu dữ liệu

bảng biểuxTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×