1. Trang chủ >
  2. Khoa học tự nhiên >
  3. Sinh học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Nhóm lớp thông tin nền địa lý

a. Nhóm lớp thông tin nền địa lý

Tải bản đầy đủ - 0trang

37Bảng 2.2. Bảng quy định tḥc tính lớp Đường biên giới

Thơng tin thuộc tính

Tên trườngKiểu dữ liệuMơ tảMa_loaiMã nhận dạng đường biên giớiText (10)QGLKQuốc gia liền kềText (250)GhichuGhi chúText 50ThoigianThời điểm cập nhậtDateChieudai

Chiều dài đường biên giới

• Lớp thơng tin: Đường địa giớiDouble (12,2)- Tên lớp: DiaGioiHC

- Nội dung: Địa giới hành chính các cấp trên đất liền và trên biển

- Định dạng dữ liệu: Đường

Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.3.

Bảng 2.3. Bảng quy định thuộc tính lớp Địa giới hành chính

Tên trường

Ma_loai

MotaThơng tin thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Mô tả

Mã nhận dạng đường địa giới

Text (10)

Mô tả hiện trạng pháp lý của đường địa giới Text(150)HCLKhành chính tại thời điểm điều tra

Mã nhận dạng vùng quốc gia, vùng hành Text (10)Chieudaichính các cấp

Chiều dài của tuyến địa giới hành chính theo Double (12,2)hồ sơ địa giới hành chính

Lớp thơng tin: Uỷ ban nhân dân

- Tên lớp: UBHC

- Nội dung: Uỷ ban nhân dân các cấp

- Định dạng dữ liệu: Điểm

Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.4.

Bảng 2.4. Bảng quy định tḥc tính lớp Ủy ban nhân dân

Thơng tin thuộc tính

Tên trường

Mơ tả

Maloai

Mã nhận dạng uỷ ban hànhKiểu dữ liệu

Integer38Ten_UBchính các cấp

Nhãn

Hụn

TỉnhMơ tả

Mã hành chính theo quy định

của Tổng cục Thớng kê ban

hành

Tên hành chính của Uỷ banGhichuNội dung ghi chú bổ sungDanh sách

giá trị

Mota

Ma_hc

1

2

3Thoigian

Thời điểm cập nhật

Lớp thơng tin: Địa phận hành chínhMơ tả

Hụn

TỉnhText (255)

Integer(10)

Text (150)

Text (50)

Date- Tên lớp: DPHC

- Nội dung: Địa phận hành chính các cấp

- Định dạng dữ liệu: Vùng

Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.5

Bảng 2.5. Bảng quy định tḥc tính lớp Địa phận hành chính

Thơng tin thuộc tính

Tên trường

Mơ tả

Ma_th

Mã loại tổng hợp

Tentinh

Tên đơn vị hành chính tỉnhInteger(10)

Text(150)TenhuyenTên đơn vị hành chính huyệnText(150)TenxaTên đơn vị hành chính xãText(150)GhichuGhi chúText 50DientichDiện tích tính theo km2, theo cơng

Double 12/2

bớ của Chính PhủKiểu dữ liệu39Cơ sở đo đạc

Tên nhóm lớp: CoSoDoDac

• Lớp thơng tin: Điểm gốc quốc gia

Tên lớp: DiemGocQuocGia

Nội dung: Điểm gốc đo đạc quốc gia

Định dạng dữ liệu: Điểm

Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.6

Bảng 2.6. Bảng quy định tḥc tính lớp Điểm gốc quốc gia

Thơng tin thuộc tính

Tên trường

MaDoituongMơ tảKiểu dữ liệuMã phân loại theo đối tượng danh Integer

mục đối tượng địa lý cơ sởDanh sách giá trịGhichu

GA01Nhãn

Tọa độMô tả

Điểm gốc tọa độ quốcGA02Độ caoĐiểm

gia gốc độ cao quốcGA03Vệ tinhgia

Điểm gốc vệ tinh.Ghi chú• Lớp thơng tin: Điểm đo đạc cơ sở quốc gia

Tên lớp: DiemCoSoQuocGia

Nội dung: Điểm đo đạc cơ sở quốc gia

Định dạng dữ liệu: Điểm

Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.7Text(50)40Bảng 2.7. Bảng quy định tḥc tính lớp Điểm đo đạc cơ sở quốc gia

Thông tin thuộc tính

Tên trườngKiểu dữ liệuMơ tảMaDoituongMã phân loại theo đới tượng Integer

danh mục đối tượng địa lý cơ

sởNhãnMô tả01Tọa độĐiểm tọa độ cơ sở quốc giaDanh sách giá trị 02Độ caoĐiểm độ cao cơ sở quốcThiên văngia

Điểm thiên văn trong mạng03

GhichuGhi chúlưới tọa độ q́c gia

Text(50)ToadoXTọa độ XText(150)ToadoXTọa độ YText(150)Địa hình

Tên nhóm lớp: Diahinh

• Lớp thơng tin : Điểm độ cao

Tên lớp: Diemdocao

Nội dung: Điểm độ cao trên bề mặt địa hình

Định dạng dữ liệu: Điểm

Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.8

Bảng 2.8. Bảng quy định tḥc tính lớp điểm đợ cao

Tên trường

MotaThơng tin thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Mơ tả

Điểm trên bề mặt địa hình có xác định Text 100Tencacthuoctinhgiá trị độ cao

Loại điểm độ cao, độ cao• Lớp thông tin: Đường đẳng sâu

- Tên lớp: Dsau_dg

- Nội dung: Hệ thống đường đẳng sâu

- Định dạng dữ liệu: Đường

Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.9Text 10041Bảng 2.9. Bảng quy định tḥc tính lớp đường đẳng sâu

Thơng tin thuộc tính

Tên trường

Mơ tả

Ma_loai

Mã nhận dạng đường đẳng sâu

Danh sách giá Mã

Nhãn

1Kiểu dữ liệu

Interger

Mô tảĐường đẳng sâuĐường đẳng sâuGt_dsauGiá trị độ sâu (m)DoubleGhichuNội dung ghi chú bổ sungText 50ThoigianThời điểm cập nhậtDatetrị• Lớp thơng tin: Hang động

Tên lớp: Hangdong

Nội dung: Địa hình hang động

Định dạng dữ liệu: Điểm

Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.10

Bảng 2.10. Bảng quy định tḥc tính lớp Hang đợng

Thơng tin thuộc tính

Mơ tả

Mã nhận dạng

Nơi có cửa hang vào động tự nhiênTên trường

Maloai

Mơ tả

Thủy hệ

Tên nhóm lớp: Thuyhe

Lớp thơng tin: Đường bờ nước

Tên lớp: Duongbonuoc

Nội dung: Đường bờ nước ven biển

Định dạng dữ liệu: ĐườngKiểu dữ liệu

Long Integer 10

Text 100Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.11

Bảng 2.11. Bảng quy định tḥc tính lớp Đường bờ nước

Thơng tin thuộc tính

Tên trường

Mô tả

Maloai

Mã nhận dạng

Ghichu

Ghi chú

Chieudai

Chiều dài đường bờ nước

Thoigian

Thời điểm cập nhật

Lớp thơng tin: Cơng trình thủy lợi dạng đườngKiểu dữ liệu

Long Integer 5

Text(10)

Double 12/2

Date42- Tên lớp: CT_tloi

- Nội dung: Các loại bờ kè, bờ cạp, máng dẫn nước, taluy…

- Định dạng dữ liệu: Đường

Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.12

Bảng 2.12.Bảng quy định tḥc tính lớp Cơng trình thủy lợi dạng đường

Thơng tin thuộc tính

Tên trường

Mơ tả

Ma_loai

Mã nhận dạngNhãn

1

Bờ kè

Danh sách giá trị

2

Máng

3

Taluy

Ten

TênLong Integer (10)

Mô tả

Bờ kè, bờ cạp

Máng dẫn nước

Bờ đắp cao, xẻ sâu

Text(150)ChatlieuChất liệuText(150)ChucnangChức năngText(150)ChieudaiChiều dàiDouble 12/2TicaoTỉ cao (m)DoubleTisauTỉ sâu (m)DoubleCongsuatCơng suấtDoubleQuimoQui mơText (100)KichthuocKích thước

Nội dung ghi chú bổ

sung

Thời điểm cập nhậtDoubleGhichu

ThoigianKiểu dữ liệuText (100)

DateLớp thông tin: Biển

Tên lớp: Bien

Định dạng dữ liệu: Vùng

Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.13

Bảng 2.13. Bảng quy định tḥc tính lớp Biển

Tên trường

MaloaiThơng tin thuộc tính

Mơ tả

Mã loại đới tượng theo qui địnhKiểu dữ liệu

Long Integer 543Ghichu

BientiepgiapNội dung ghi chú

Các vùng biển tiếp giápText 50

Text 250Giao thơng

Tên nhóm lớp: Giaothong• Lớp thơng tin: Đường bộ

Tên lớp thông tin: Duongbo

Nội dung: Các tuyến giao thông đường bộ

Định dạng dữ liệu: Đường

Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.14

Bảng 2.14 Bảng quy định tḥc tính lớp Đường bợ

Thơng tin thuộc tính

Tên trường

Mơ tả

Maloai

Mã nhận dạng đới tượng theo quy định

Ghichu

Nội dung ghi chú

• Lớp thơng tin: Đường thủy

Tên lớp: Duongthuy

Nội dung: Các tuyến giao thông đường thủy

Định dạng dữ liệu: Đường

Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.15Kiểu dữ liệu

Long Integer 10

Text 10044Bảng 2.15. Bảng quy định tḥc tính lớp Đường thủy

Thơng tin thuộc tính

Tên trường

Mơ tả

Maloai

Mã nhận dạng đới tượng theo quy định

Ghichu

Nội dung ghi chú

d. Dân cư và cơ sở hạ tầng

Tên nhóm lớp: DancuvaCosohatang

• Nhóm lớp thơng tin: Khu dân cư

Tên lớp: Khudancu

Nội dung: Dân cư vùng Côn Đảo

Định dạng dữ liệu: ĐiểmKiểu dữ liệu

Long Integer 10

Text 100Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.16

Bảng 2.16. Bảng quy định tḥc tính lớp Khu dân cư

Thơng tin thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Tên trường

Mô tả

dansolaodong

Tỷ lệ tăng dân số, dân số nam, dân số nữ,

Text(250)

dân số thành thị, dân số nông thôn, dân số

trong độ tuổi lao động, số liệu khác..

Ghichu

Ghi chú

• Nhóm lớp thơng tin: Cơ sở hạ tầng khác

Tên lớp: Cosohatang

Nội dung: Các công trình cơ sở hạ tầng

Định dạng dữ liệu: ĐiểmText(150)Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại Bảng 2.17

Bảng 2.17. Bảng quy định tḥc tính lớp Cơ sở hạ tầng

Thơng tin thuộc tính

Tên trường

Mơ tả

Maloai

Mã nhận dạng đối tượng theo quy định

Ghichu

Nội dung ghi chú

e. Lớp phủ bề mặt

Nhóm lớp thơng tin: Lopphubemat

Lớp thơng tin: Phủ bề mặt

Tên lớp: Phubemat

Tên lớp: Duongthuy

Nội dung: Cấu trúc lớp phủ bề mặt

Định dạng dữ liệu: VùngKiểu dữ liệu

Long Integer 10

Text 100Thuộc tính dữ liệu được thể hiện tại bảng 2.18

Bảng 2.18. Bảng quy định tḥc tính lớp Phủ bề mặtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Nhóm lớp thông tin nền địa lý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×