1. Trang chủ >
  2. Khoa học tự nhiên >
  3. Sinh học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Thực hiện trong Microsoft Visio

a. Thực hiện trong Microsoft Visio

Tải bản đầy đủ - 0trang

52- Click chuột phải vào Package DancuvaCosohatang vừa tạo, chọn

New/Static Structure Diagram để tạo một lược đồ class mới, nhập tên lược đồ:

DancuvaCosohatang.

Tạo lớp (Feature class)

Các lớp (FeatureClass) được thể hiện bởi các lớp UML trong mơ hình. Có

thể định nghĩa các trường, kiểu dữ liệu không gian, và các đặc tính khác của lớp.

Lớp có thể được tạo ra trong Workspace hoặc trong nhóm lớp Package. Có thể thêm

các trường của lớp bằng cách thêm các thuộc tính cho lớp UML. Kiểu của trường là

một trong các giá trị trong tập hợp esriFieldType.

Nếu trường có kiểu là domain, thì domain phải được tạo trước đó.

1. Trong cây Model Explorer, Pakage: DancuvaCosohatang, chọn New/

Class, kéo thả vào lược đồ DancuvaCosohatang, trong UML Class Properties, đặt

tên Class: DancuvaCosohatang; trong Documentation: DancuvaCosohatang.

2. Để thiết lập các giá trị của lớp Class như tên của lớp, kiểu dữ liệu của lớp

(điểm, đường hay vùng) nhấn vào Tagged Values, New/ Tag: gõ Alias, trong Value:

gõ thơng tin mơ tả tên lớp (có dấu); New/ Tag: gõ GeometryType và nhập mô tả loại

dữ liệu là esriGeometryPoint.

3. Thêm trường (Field) cho lớp Class: Matdodancu. Chọn Attribute trong cửa

sổ Categories; Chọn New để thêm một trường; Chọn Properties để cập nhật thuộc

tính cho trường; Nhập tên cho trường mới trong Name; Nhấn vào hộp Type để chọn

kiểu dữ liệu của trường;

4. Để thiết lập các thẻ giá trị (Tagged Value) là các thuộc tính của lớp như

thiết lập độ dài của chuỗi ký tự trong các trường dạng String, nhấn vào Tagged

Value trong cửa sổ Categories; Chọn New / Tag, gõ Alias và nhập thông tin mô tả

tên trường dữ liệu trong ơ Value (có dấu); New/ Tag/ Length và nhập độ dài của

trường trong ô Value;

5. Để thêm đầy đủ các trường của lớp, thực hiện lặp lại các bước 2, 3. Khi đó

các trường xuất hiện trong lược đồ như là thuộc tính của lớp.53Thiết lập mối quan hệ giữa các lớp (Class) trong một nhóm lớp (Pakage)

Đới với các class dạng bảng như bảng số liệu quan trắc thì các Class kế thừa

từ lớp Object. Trong cây Model Explorer, mở package EsriClass, chọn Object kéo

và thả vào lược đồ; Chọn Generalization trong UML Static Structure, kéo và thả vào

lược đồ; Nối đầu cuối mũi tên generalization vào lớp, đầu mũi tên vào lớp Object.Hình 2.4. Thiết lập mối quan hệ giữa các lớp

Đối với các Class chứa dữ liệu không gian thì các Class này kế thừa từ lớp

Feature. Trong cây Model Explorer, mở package EsriClass, chọn Feature kéo và thả

vào lược đồ; Chọn Generalization trong UML Static Structure, kéo và thả vào lược

đồ; Nối đầu cuối mũi tên generalization vào lớp, đầu mũi tên vào lớp Feature.

-Xuất mơ hình sang định dạng XMI

Trước khi sinh lược đồ cơ sở dữ liệu không gian từ mô hình UML phải xuấtmô hình ra định dạng XMI. Công cụ để xuất mô hình ra định dạng XMI được tích

hợp trong Visio

Đảm bảo mơ hình được thiết kế đúng. Nếu có lỗi sẽ tự động báo. Trong

Visio, chọn Tools\Add-Ons\ESRI XMI Export

2. Chọn đường dẫn tới thư mục sẽ lưu file XMI

3. Nhập tên file XMI:

4. Chọn Save để xuất mơ hình UML545. Chọn Ok

-Kiểm tra mơ hình dữ liệu

Sử dụng Semantics checker để đả ộng đưa ra báo cáo chi tiết các lỗi. Có thểin hoặc xuất ra các định dạng khác nhau.

1. Trong Visio chọn Tools\Macros\ESRI\SematicsChecker

2. Chọn Model stored in XMI file

3. Chọn đường dẫn tới file XMI

4. Chọn check để kiểm tra mơ hình

Nếu có lỗi sẽ tự động liệt kê tất cả các lỗi của mô hình

b. Nhập MHDL vào công cụ ArcCatalog

Bước nhập MHDL dạng XML vào Geodatabase sẽ sử dụng SchemaWinzard

của ArcCatalog để nhập.

Khởi động ArcCatalog

Chọn biểu tượng Schema Winzard trên thanh toolbar để nhập file XML vào

Geodatabase

Nhập mơ hình dữ liệu định dạng XML vào Personal Geodatabase

Trước tiên cần tạo 1 csdl để chứa dữ liệu Personal Geodatabase hoặc File

Geodatabase-Personal Geodatabase: cho phép lưu trữ dữ liệu đến 2Gb-File Geodatabase: cho phép lưu trữ dữ liệu đến 1 Terra byte.

Trong ArcCatalog, tạo “Personal Geodatabase Do an” bằng cách click chuột

phải, chọn new/ Personal Geodatabase, đặt tên cho Personal Geodatabase: Do_an

Chọn Personal Geodatabase: Do_an vừa tạo, chọn biểu tượng biểu tượng

Schema Winzard/ Next/ chọn đường dẫn lưu trữ file XML của MHDL đã được xuất

ra từ Viso/ Next/ Chọn “Use default values”/ Next. Hoàn tất việc import định dạng

xml vào personal geodatabase55CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN3.1. Kết quả tạo lược đồ trên Visio 2003

3.1.1.

Lớp thông tin nền địa lý

Sau quá trình thực hiện hoàn thiện và xây dựng được khung cơ sở dữ liệu

trên Visio 2003 và tạo được các lược đồ về nền địa lý, và lớp thông tin chuyên đề

như sau:Hình 3.1.Lược đồ nền địa lý

Nhìn vào lược đồ hình 3.1. Lớp thông tin nền địa lý gồm đủ các lớp thông tin

được quy định theo thông tư 20/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2014 của

Bộ Tài nguyên và môi trường quy định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với mô hình cấu

trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000. Với 7 gói thông tin: lớp phủ

bề mặt, dân cư và cơ sở hạ tầng, biên giới địa giới, thủy hệ, cơ sở đo đạc, địa hình

giao thông, lần lượt tương ứng với các lớp thông tin lớp phủ bề mặt, khu dân cư; cơ

sở hạ tầng,… Các lớp thông tin này phục vụ cho việc nhập dữ liệu nền địa lý vườn

quốc gia Côn Đảo và công tác quản lý dữ liệu về đa dạng sinh học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Thực hiện trong Microsoft Visio

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×