1. Trang chủ >
  2. Công nghệ thông tin >
  3. Web >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giao diện Form đăng ký thành viên

Giao diện Form đăng ký thành viên

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giao diện giỏ hàngHình 4.27 Hình ảnh giao diện giỏ hàng.

Trang “gio-hang.aspx” là trang mà khách hàng có thể xem được những sản

phẩm của mình đã chọn. Tại đây khách hàng có thể biết được số lượng mặt hàng

mình đã chọn cũng như tổng số tiền phải thanh toán. Khách hàng có thể thêm, cập

nhập cũng như xóa sản phẩm ngay tại giỏ hàng. Tại đây cũng có chức năng lưu lịch

sử mua hàng của khách hàng.

Giao diện xem lịch sử mua hàngHình 4.28 Hình ảnh giao diện lịch sử mua hàng

Trang “xem-lai-lsgd.aspx”hiển thì lại các đơn hàng mà khách hàng mua trước đó.48Giao diện trang danh mục sản phẩmHình 4.29 Hình ảnh giao diện trang danh mục sản phẩm

Giao diện trang quảng cáoHình 4.30 Hình ảnh giao diện trang quảng cáo

Giao diện trang giới thiệu

49Hình 4.31 Hình ảnh giao diện trang giới thiệu

4.5.2 Giao diện Admin

Giao diện trang đăng nhập quản trị AdminHình 4.32 Hình ảnh giao diện trang đăng nhập quản trị Admin Giao diện trang admin

50Hình 4.33 Hình ảnh giao diện trang admin

Đây là trang đăng nhập quản trị dành cho người Admin của cửa hàng, cung cấp

đầy đủ tính năng cho người quản trị như: quản lý sản phẩm, quản lý thành viên, quản

lý các đơn đặt hàng...

Giao diện trang quản lý đơn hàngHình 4.34 Hình ảnh giao diện trang quản lý đơn hàng.

Đây là trang quản lý đơn hàng dành cho người Admin của cửa hàng, có thể

quản lý các đơn đặt hàng bao gồm các thơng tin như tên khách hàng, địa chỉ thanh

tốn, số điện thoại, tổng tiền hóa đơn, thời gian đặt hàng... Giao diện quản lý sản phẩm

51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giao diện Form đăng ký thành viên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×