1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguyên nhân, hậu quả, phương án xử lý

Nguyên nhân, hậu quả, phương án xử lý

Tải bản đầy đủ - 0trang

tập trung kiểm điểm họp hành, tìm ra nguyên nhân, để ổn định tổ chức trấn an

tinh thần cho cán bộ, cơng chức.

5. 3. Phương án xử lý

Từ tình huống xảy ra ở cơ quan Phòng N, tơi sẽ có phương án xử lý sau:

- Phương án 1: khi nghe đồng chí Q phát biểu trong cuộc họp và nghe

các thông tin mà một vài người nêu ra tôi cần bình tĩnh, sáng suốt cân nhắc, sàng

lọc, phân tích kỹ sự việc, giữa nội dung cuộc họp, thái độ chân thành thẳng thắn

của đồng chí Q và động cơ, thái độ của một vài ý kiến của những cá nhân. Nếu

những thơng tin đó khơng đảm bảo độ trung thực chính xác, tơi lựa lời phân tích,

giải thích cho họ biết mối quan hệ của chúng tôi và chỉ ra những suy nghĩ sai trái

và tác hại của những suy nghĩ, ý kiến mà họ nêu ra, để tạo mối đồn kết vui vẻ,

hồ thuận trong cơ quan mình.

- Phương án 2: Nhưng nếu những ý kiến thơng tin đó là đúng tơi sẽ chủ

động mời đồng chí Q đến gặp phân tích điều hay lẽ phải cho đồng chí nghe và

nghiêm khắc đề nghị đồng chí Q phải làm kiểm điểm và áp dụng những hình

thức phù hợp và mang tính giáo dục răn đe. Đưa ra tập thể đơn vị, chi bộ công

khai, dân chủ quyết định.

Cả hai phương án trên tơi thấy đều có tình, có lý, nó sẽ đảm bảo được tính

tập trung, dân chủ. Đối với đội ngũ cán bộ trong cơ quan sẽ đảm bảo đồn kết

nhất trí, tạo khơng khí hồ thuận, vui vẻ, công việc sẽ dần đi vào ổn định, nề

nếp. Vai trò của người lãnh đạo được thể hiện, có sức thuyết phục với mọi đối

tượng mà mình quản lý tạo lòng tin trong lòng cán bộ cơng chức trong cơ quan

khi mọi người thấy rằng mình được tơn trọng, quyền lợi được đảm bảo một cách

dân chủ công khai.11PHẦN III

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Qua sự việc xảy ra ở cơ quan Phòng N, ta thấy nổi lên là vấn đề cán bộ,

vấn đề bố trí, sử dụng cán bộ. Cán bộ do thiếu kiến thức, suy nghĩ nông cạn, tự

ti, bè phái, không biết hy sinh quyền lợi cá nhân để vì việc chung, nên đã để xảy

ra sự việc đáng tiếc ở đơn vị mình phụ trách. Đội ngũ cán bộ, nhân viên có một

số người đã lợi dụng sự việc để cơ hội, gây rối đơn vị, vì những toan tính và

mục đích cá nhân, khơng có tinh thần xây dựng đơn vị. Số người này tuy khơng

nhiều; song vẫn còn tồn tại ở nhiều cơ quan đơn vị quản lý nhà nước, đó là

nguyên nhân gây ra những hậu quả khơn lường rất có hại cho cơng việc quản lý,

có hại cho cơng tác cải cách hành chính, có hại cho cơng cuộc đổi mới hiện nay.

Các cơ quan nhà nước, cơ quan tổ chức cán bộ ở các đơn vị cần sớm phát hiện

để giáo dục, răn đe hoặc sa thải loại trừ.

2. Kiến nghị

Từ sự việc nêu trên, tôi kiến nghị một số vấn đề sau:

- Đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước hiện nay còn thể

hiện nhiều hạn chế, yếu kém. Kém về chuyên môn, nghiệp vụ, yếu kém về trình

độ năng lực quản lý con người.

- Công tác tổ chức cán bộ cần phải cải tiến, đổi mới từ khâu tuyển dụng,

đề bạt, bổ nhiệm những cá nhân đầy đủ các tiêu chuẩn: phẩm chất, kiến thức,

năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá đội

ngũ cán bộ công chức để có kế hoạch đào tạo lại, bồi dưỡng chun mơn, bồi

dưỡng trình độ lý luận chính trị, kỹ năng điều hành quản lý đơn vị.

- Thủ trưởng cơ quan phải thường xuyên kiểm tra, thanh tra để sớm phát

hiện ở các đơn vị cấp dưới. Có những biểu hiện mất đồn kết nội bộ, cán bộ cấp

dưới có những biểu hiện tiêu cực, năng lực yếu kém khơng đủ trình độ để quản

lý điển hình đơn vị. Từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, hoặc kiểm điểm, phê bình, kỷ

luật hoặc thay đổi vị trí cơng tác.

12- Cơ quan và các đơn vị cấp dưới cần lập ra các nội quy quy chế làm việc.

Phân công trách nhiệm cụ thể để làm cơ sở cho đánh giá cán bộ, có biện pháp

khen thưởng hoặc xử phạt kịp thời.

- Các cơ quan nhà nước phải tạo ra sự chuyển biến, nâng cao nhận thức và

trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đồn thể xã hội như: Thanh niên, cơng

đồn... trong việc giải quyết những khiếu nại, tố cáo... về những hành vi vi phạm

kỷ luật của cán bộ, công chức. Tập trung giải quyết dứt điểm. Các vụ việc, các

đơn vị có tình trạng mất đồn kết kéo dài. Lãnh đạo cơ quan phải quan tâm phân

tích nguyên nhân phát sinh những hiện tượng khiếu kiện, mất đoàn kết nội bộ,

dựa trên những nội quy, quy chế đã ban hành và dựa trên cơ sở chính sách, pháp

luật của Nhà nước. Hơn bao giờ hết, việc đào tạo phát triển năng lực đội ngũ cán

bộ công chức hiện nay cũng như việc quản lý cán bộ công chức phải được xác

định đúng đắn.

Trong giai đoạn hiện nay, để đáp ứng cho cơng cuộc đổi mới và hồ nhập

vai trò của người cán bộ lãnh đạo là hết sức quan trọng, Đảng và Nhà nước, các

cơ quan từ Trung ương đến địa phương, các cấp các ngành cần quan tâm hơn

nữa đến công tác cán bộ, và đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cơng tác cán

bộ là chính sách, chiến lược, quyết định sự phát triển của cơ quan, của đơn vị,

quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước hiện nay./.

Xin trân trọng cảm ơn: Bộ Nội vụ, Trường Đại học Nội vụ, Học viện hành

chính, Sở Nội vụ tỉnh Đăk Nơng, UBND huyện Cư Jút đã tạo điều kiện giúp đỡ

tôi thực hiện tốt chương trình khóa học.13MỤC LỤCPHẦN 1.........................................................................................................1

ĐẶT VẤN ĐỀ...............................................................................................1

1. Giới thiệu khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý lãnh đạo cấp phòng........1

3.1 Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo chung của cấp phòng.......1

PHẦN II........................................................................................................5

NỘI DUNG...................................................................................................5

1. Giới thiệu tình huống.............................................................................6

2. Hồn cảnh ra đời....................................................................................6

3. Diễn biến tình huống..............................................................................7

4. Phân tích, xử lý tình huống....................................................................8

4. 1. Xử lý tình huống.............................................................................8

4.2. Ảnh hưởng của tình huống..............................................................9

4.3. Những vấn đề cần được quan tâm giải quyết................................10

5. Nguyên nhân, hậu quả, phương án xử lý.............................................10

5.1. Nguyên nhân..................................................................................10

5.2. Hậu quả của tình huống................................................................10

5. 3. Phương án xử lý............................................................................11

PHẦN III.....................................................................................................12

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ...........................................................................12

1. Kết luận................................................................................................12

2. Kiến nghị..............................................................................................121415Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên nhân, hậu quả, phương án xử lý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×