1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổng quan cơ sở lý thuyết

Tổng quan cơ sở lý thuyết

Tải bản đầy đủ - 0trang

VĂN PHÒNG QUỐC HỘITHƯ VIỆN QUỐC HỘIĐịa chỉ: Nhà Quốc hội, đường Độc lập, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: + 84. 080.41950

Email: thuvienquochoi@qh.gov.vnTIẾP CẬN THEO ĐỐI TƯỢNG

(Tài năng là đặc điểm của con người)Tài năng là khả năng tự nhiênTIẾP CẬN THEO CHỦ THỂ

(Nhân tài, người tài)Tài năng do tôi luyệnTiếp cận nhóm tiêu biểu

Tài năng ở những người có tiềm năng

(High potentials)Tài năng qua sự tận tụy, cam kết Tài năng là sự phù hợpTài năng ở những người làm việc hiệu suất cao

(High performers)Tiếp cận đa số

Tài năng là toàn bộ nhân lực của một quốc gia3Địa chỉ: Nhà Quốc hội, đường Độc lập, Ba Đình, Hà NộiVĂN PHÒNG QUỐC HỘITHƯ VIỆN QUỐC HỘIĐiện thoại: + 84. 080.41950

Email: thuvienquochoi@qh.gov.vnThần đồng là một hiện tượng đặc biệt, là tài năng hiếm có tạo ra điều mà

khơng một quy tắc rõ ràng nào, hay sự bẩm sinh và cả kỹ năng có thể học được

hay bất kỳ quy luật nào khác có thể giải thích được2.

Đào tạo và bồi dưỡng nhân tài (thần đồng) chịu ảnh hưởng bởi bối cảnh kinh

tế-chính trị-xã hội, đặc điểm phát triển dân số, và các chính sách gián tiếp và trực

tiếp điều chỉnh. Đồng thời, đặt trong bối cảnh hội nhập quan hệ quốc tế, mối quan

hệ giữa các quốc gia, giữa công dân một quốc gia với dân nhập cư, lao động nước

ngoài, …Mặt khác, việc đào tạo và bồi dưỡng nhân tài là một quy trình quản trị 3

mang tính tuần hồn và liên tục, gồm tìm kiếm, thu hút, xác định, đào tạo, bồi

dưỡng, sử dụng,và duy trì nhân tài4. Bài viết sau đây không loại trừ sự ảnh hưởng

của những yếu tố trên và vẫn xem xét việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài thống nhất

với mục tiêu chung trong quy trình quản trị nhân tài, nhưng trọng tâm bài viết sẽ

xem xét các chính sách thuộc các lĩnh vực: giáo dục và lao động, việc làm đối với

công dân của mỗi quốc gia.

Dựa trên tiêu chí bảng xếp hạng thế giới về tài năng năm 2017 (IMD World

Talent Rankings 2017), đặc điểm địa lý5, sự tương đồng về xã hội và văn hóa, và

những mục tiêu6 của Việt Nam về học hỏi kinh nghiệm các nước, bài viết sẽ tập2 https://www.researchgate.net/post/What_is_the_Relation_between_Genius_and_Talent;

3 Global talent management: Literature review, integrative framework, and suggestions for furtherresearch, IbraizTarique, Randall S.Schuler, https://doi.org/10.1016/j.jwb.2009.09.019;

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Talent_management;

5 https://www.countries-ofthe-world.com/continents-of-the-world.html;

6 Tạp chí Tổ chức Nhà nước, “Đào tạo, bồi dưỡng nhân tài”,http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010070/0/5277/Dao_tao_boi_duong_nhan_tai;

4VĂN PHÒNG QUỐC HỘITHƯ VIỆN QUỐC HỘIĐịa chỉ: Nhà Quốc hội, đường Độc lập, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: + 84. 080.41950

Email: thuvienquochoi@qh.gov.vntrung xem xét chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhân tài ở những quốc gia sau: Trung

Quốc, Nhật Bản, Singapore, Úc, và Đức.

2. Chính sách đào tạo và bồi dưỡng nhân tài của một số quốc gia trên thế giới

2.1.Tổng quan chính sách đào tạo của các quốc giaChỉ số cạnh tranh tài năng7 (IMD) nghiên cứu dữ liệu của ba yếu tố, bao

gồm chỉ số đầu tư và phát triển (investment and development), chỉ số thu hút

(appeal), và chỉ số sẵn sang (readiness). Trong đó, chỉ số đầu tư và phát triển đo

lường các nguồn lực được quốc gia sử dụng nhằm đào tạo nhân tài trong nước; chỉ

số thu hút đánh giá khả năng thu hút và duy trì nhân tài từ nước ngồi; và chỉ số

sẵn sang đo lượng chất lượng kỹ năng có sẵn trong tổng số nhân tài hiện có. Bảng

sau thể hiện vị trí của 5 quốc gia được lựa chọn để xem xét, bao gồm: Trung Quốc,

Nhật Bản, Úc, Đức, và Canada

Quốc giaTổng thểĐầu tư và phát Thu hút

triểnSẵn sàngTrung

Quốc40/6342/6354/6330/63Nhật Bản31/6318/6322/6348/63Singapore13/6341/6317/6302/63Úc19/6336/6318/6313/63Đức08/6310/6308/6315/63Mặt khác, nếu phân loại theo xu hướng “nhập khẩu” hoặc “xuất khẩu” nhân

tài, ta có bản đồ sau8:

7 https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/talent-rankings-2017/;

8 https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/talent-rankings-2017/;5VĂN PHÒNG QUỐC HỘITHƯ VIỆN QUỐC HỘIĐịa chỉ: Nhà Quốc hội, đường Độc lập, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: + 84. 080.41950

Email: thuvienquochoi@qh.gov.vnChú thích bản đồ:Net importer of talent: Chỉ nhập khẩu nhân tài;

Mainly importer: Chủ yếu nhập khẩu nhân tài;

Balanced import/ export (below average): Mức độ nhập/ xuất cân bằng (dướitrung bình);

Balanced import/ export (above average): Mức độ nhập/ xuất cân bằng (trên

trung bình);

Mainly exporter: Chủ yếu xuất khẩu nhân tài;

Net exporter of talent: Chỉ xuất khẩu nhân tài;

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng quan cơ sở lý thuyết

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×