1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tranh chấp trong kinh doanh

Tranh chấp trong kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Tranh chấp trong kinh doanh

1.2. Đặc điểm

• Chủ thể chủ yếu thường xuyên của tranh chấp

là các chủ thể kinh doanh

• Tranh chấp trong kinh doanh phát sinh từ hoạt

động kinh doanh

• Phản ánh xung đột về lợi ích kinh tế giữa các

bên chủ thể trong một mối quan hệ cụ thể1. Tranh chấp trong kinh doanh

1.3. Phân loại

a/ Căn cứ vào chủ thể tranh chấp

• Tranh chấp giữa DN với DN

• Tranh chấp giữa DN với cá nhân, tổ chức khác

• Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân

• Tranh chấp phát sinh giữa các chủ thể khác1. Tranh chấp trong kinh doanh

1.3. Phân loại (tiếp)

b/ Căn cứ vào nội dung tranh chấp (Điều 29 BLTTDS)

• Tranh chấp phát sinh trong HĐKDTM giữa cá nhân, tổ chức

có ĐKKD và đều có mục đích lợi nhuận.

• Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao cơng nghệ

có mục đích lợi nhuận

• Tranh chấp t/viên CT với CTvà giữa t/viên CT với nhau liên

quan đến việc thành lập, h/động, tổ chức lại và giải thể CT.

• Các tranh chấp khác về KDTM mà PL có quy định2. Giải quyết tranh chấp kinh doanh

2.1. Định nghĩa

Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh là việc

sử dụng các biện pháp cần thiết nhằm chấm dứt

xung đột, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp

của các bên tranh chấp, đảm bảo sự bình đẳng

giữa các chủ thể kinh doanh, góp phần thiết lập sự

công bằng, bảo vệ trật tự kỷ cương xã hội.2. Giải quyết tranh chấp kinh doanh

2.2. Những yêu cầu đối với việc giải quyết TCKD

• Nhanh chóng, thuận lợi, khơng làm gián đoạn hoạt

động kinh doanh;

• Giữ được uy tín, bí mật kinh doanh; có thể khơi

phục và duy trì các quan hệ làm ăn lâu dài;

• Chi phí thấp;

• Phán quyết chính xác và có tính khả thi cao.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tranh chấp trong kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×