1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ưu điểm và nhược điểm của hòa giải

Ưu điểm và nhược điểm của hòa giải

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Ưu điểm và nhược điểm của hòa giải

3.2. Nhược điểm

• Vẫn hồn tồn phụ thuộc vào sự hiểu biết và thiện chí

của các bên tranh chấp,

• Việc thực hiện các kết quả thương lượng không được

đảm bảo bằng cơ chế pháp lý mang tính bắt buộc.

• Có sự tham gia của người thứ 3, ít nhiều uy tín cũng

như bí mật trong kinh doanh bị ảnh hưởng.

• Chi phí tốn kém hơn so với thương lượng.IV – GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

KINH DOANH TẠI TỊA ÁN

1. Thẩm quyền của Tòa án

2. Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp kinh

doanh tại Tòa án

3. Thủ tục tố tụng Tòa án

4. Ưu điểm và nhược điểm của Tòa án1. Thẩm quyền của Tòa án

1.1. Thẩm quyền theo vụ việc

1.2. Thẩm quyền theo cấp Tòa án

1.3. Thẩm quyền theo lãnh thổ

1.4. Thẩm quyền theo sự lựa chọn của nguyên

đơn1.1. Thẩm quyền theo vụ việc

(Điều 29)

• Tranh chấp phát sinh trong HĐKD, TM giữa cá nhân, tổ

chức có ĐKKD với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;

• T/chấp về quyền SHTT, chuyển giao cơng nghệ giữa cá

nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;

• Tranh chấp giữa CT với các t/viên của CT, giữa các

t.viên của CT với nhau liên quan đến việc thành lập,

hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách,

chuyển đổi hình thức tổ chức của CT;

• Các tranh chấp khác về KD, TM mà PL có quy định.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ưu điểm và nhược điểm của hòa giải

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×