1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Cơ sở lý luận

1 Cơ sở lý luận

Tải bản đầy đủ - 0trang

kết với các doanh nghiệp khác trong kinh doanh, lắp ráp, chế biến v.v...

Cách tiếp cận theo nghĩa rộng không xem xét các hoạt động do một doanh

nghiệp duy nhất tiến hành, mà nó xem xét cả các mối liên kết ngược và xuôi cho

đến khi nguyên liệu thô được sản xuất được kết nối với người tiêu dùng cuối cùng.

Trong phần còn lại của sách hướng dẫn này, cụm từ chuỗi giá trị sẽ chỉ được dùng

để chỉ định nghĩa rộng này.

2.1.1.2 Phân loại phương pháp nghiên cứu về chuỗi giá trị

Theo sự phân loại về khái niệm, có ba luồng nghiên cứu chính trong các tài

liệu về chuỗi giá trị:

-Phương pháp filière-Khung khái niệm do Porter lập ra (1985)-Phương pháp toàn cầu do Kaplinsky đề xuất (1999), Gereffi

(1994; 1999; 2003) và Gereffi, và Korzeniewicz (1994).Ứng dụng của các phương pháp đối với từng lĩnh vực áp dụng được thể hiện

qua bảng khái quát sau:

STTPP Nghiên cứuỨng dụng

NC chuỗi giá trị về hệ thống1Phương pháp filièresản xuất nông nghiệp

NC chuỗi giá trị về các công2Khung khái niệm do Porter lập raty, các nhà máy sản xuất chế(1985)

Phương pháp toàn cầu do Kaplinskybiến

NC về chuỗi giá trị của cácđề xuất (1999), Gereffi (1994; 1999;quốc gia, các nhà máy hội2003) và Gereffi, và Korzeniewicznhập toàn cầu3(1994).

Trong khi phân tích sử dụng linh hoạt các phương pháp và cũng có thể kết

hợp cả 3 phương pháp trên để phân tích một chuỗi giá trị.

- Luồng tư tưởng nghiên cứu thứ nhất là phương pháp Filière (Filière nghĩa

là chuỗi, mạch) gồm các trường phái tư duy và truyền thống nghiên cứu khác nhau.

Khởi đầu phương pháp này được dùng để phân tích hệ thống nông nghiệp của các

nước đang phát triển trong hệ thống thuộc địa của Pháp (Browne, J. Harhen, J. &Shivinan, J., 1996). Phân tích chủ yếu làm công cụ để nghiên cứu cách thức mà các

hệ thống sản xuất nông nghiệp (đặc biệt là cao su, bông, cà phê và dừa) được tổ

chức trong bối cảnh các nước phát triển (Eaton, C. and A. W. Shepherd, 2001).

Theo luồng nghiên cứu này, khung Filière chú trọng đặc biệt đến cách các hệ thống

sản xuất địa phương được kết nối với công nghiệp chế biến, thương mại, xuất khẩu

và tiêu dùng cuối cùng (Fearne, A. and D. Hughes, 1998).

Do đó khái niệm chuỗi (Filière) luôn bao hàm nhận thức kinh nghiệm thực tế

được sử dụng để lập sơ đồ dòng chuyển động của các hàng hóa và xác định những

người tham gia vào hoạt động (Pagh, J.D.&Cooper, M.C, 1998). Tính hợp lý của

chuỗi (Filière) hoàn toàn tương tự như khái niệm chuỗi giá trị mở rộng đã trình bày

ở trên. Phương pháp chuỗi có hai luồng, có vài điểm chung với phân tích chuỗi giá

trị đó, gồm:

Việc đánh giá chuỗi về mặt kinh tế và tài chính chú trọng vào vấn đề tạo thu

nhập và phân phối lợi nhuận trong chuỗi hàng hóa, và phân tách các chi phí và thu

nhập giữa các thành phần được kinh doanh nội địa và quốc tế để phân tích sự ảnh

hưởng của chuỗi đến nền kinh tế quốc dân và sự đóng góp của nó vào GDP theo

“phương pháp ảnh hưởng”.

Phân tích có tính chú trọng vào chiến lược của phương pháp chuỗi, được sử

dụng nhiều nhất ở trường đại học Paris - Nanterre, một số tổ chức nghiên cứu như

CIRAD và INRA và các tổ chức phi chính phủ làm về phát triển nông nghiệp đã

nghiên cứu một cách có hệ thống sự tác động lẫn nhau của các mục tiêu, các cản trở

và kết quả của mỗi bên có liên quan trong chuỗi, các chiến lược cá nhân và tập thể,

cũng như các hình thái qui định mà Hugon (1985) đã xác định là có bốn loại liên

quan đến chuỗi hàng hóa ở Châu Phi được phân tích gồm: Quy định trong nước,

quy định về thị trường, quy định của nhà nước và quy định kinh doanh của nông

nghiệp quốc tế. Moustier và Leplaideur (1989) đã đưa ra một khung phân tích về tổ

chức chuỗi hàng hóa (lập sơ đồ, các chiến lược cá nhân và tập thể, và hiệu suất về

mặt giá cả và tạo thu nhập, có tính đến vấn đề chuyên môn hóa của nông dân và

thương nhân ngành thực phấm so với chiến lược đa dạng hóa.

- Luồng nghiên cứu thứ hai liên quan đến công trình của Micheal Porter(1985) về các lợi thế cạnh tranh. Porter đã dùng khung phân tích chuỗi giá trị để

đánh giá xem một công ty nên tự định vị mình như thế nào trên thị trường và trong

mối quan hệ với các nhà cung cấp, khách hàng và đối thủ cạnh tranh khác. Ý tưởng

về lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp có thể được tóm tắt như sau: Một công

ty có thể cung cấp cho khách hàng một mặt hàng hoặc dịch vụ có giá trị tương

đương với đối thủ cạnh tranh mình như thế nào?

Hay ta làm thế nào để một doanh nghiệp có thể sản xuất một mặt hàng mà khách

hàng sẵn sàng mua với giá cao hơn, hoặc chiến lược tạo sự khác biệt trên thị trường?

Trong bối cảnh này, khái niệm chuỗi giá trị được sử dụng như một khung khái

niệm mà các doanh nghiệp có thể dùng để tìm ra các nguồn lợi thế cạnh tranh thực tế

và tiềm tàng của mình để dành lợi thế trên thị trường. Hơn thế nữa Porter lập luận rằng

các nguồn lợi thế cạnh tranh không thể tìm ra nếu nhìn vào công ty như một tổng thể.

Một công ty cần được phân tách thành một loạt các hoạt động và có thể tìm thấy lợi thế

cạnh tranh trong một (hoặc nhiều hơn) những hoạt động đó. Porter phân biệt giữa các

hoạt động sơ cấp, trực tiếp góp phần tăng thêm giá trị cho sản xuất hànghóa (hoặc dịch

vụ) và các hoạt động hỗ trợ có ảnh hưởng gián tiếp đến giá trị cuối cùng của sản phẩm.

Trong khung phân tích của Porter, khái niệm về chuỗi giá trị không trùng với

ý tưởng về chuyển đoi vật chất. Porter giới thiệu ý tưởng theo đó tính cạnh tranh

của một công ty không chỉ liên quan đến quy trình sản xuất. Tính cạnh tranh của

doanh nghiệp có thể phân tích bằng cách xem xét chuỗi giá trị bao gồm thiết kế sản

phẩm, mua vật tư đầu vào, hậu cần, hậu cần bên ngoài, tiếp thị bán hàng và các dịch

vụ hậu mãi và dịch vụ hỗ trợ như lập kế hoạch chiến lược, quản lý nguồn nhân lực,

hoạt động nghiên cứu...Trích nguồn: (www.doanhnhan.net)

Do vậy, trong khung phân tích của Porter, khái niệm chuỗi giá trị chỉ áp dụng

trong kinh doanh. Kết quả là phân tích chuỗi giá trị chủ yếu nhằm hỗ trợ các quyết

định quản lý và chiến lược điều hành. Ví dụ một phân tích về chuỗi giá trị của một

siêu thị ở Châu Âu có thể chỉ ra lợi thế cạnh tranh của siêu thị đó so với các đối thủ

cạnh tranh là khả năng cung cấp rau quả nhập từ nước ngoài (Goletti, F, 2005). Tìm

ra nguồn lợi thế cạnh tranh là thông tin có giá trị cho các mục đích kinh doanh. Tiếp

theo những kết quả tìm được đó, doanh nghiệp kinh doanh siêu thị có lẽ sẽ tăng

cường củng cố mối quan hệ với các nhà sản xuất hoa quả nước ngoài và chiến dịch

quảng cáo sẽ chú ý đặc biệt đến những vấn đề này.

Một cách để tìm ra lợi thế cạnh tranh là dựa vào khái niệm “hệ thống giá trị”.

Có nghĩa là: Thay vì chỉ phân tích lợi thế cạnh tranh của một công ty duy nhất, có

thể xem các hoạt động của công ty như một phần của một chuỗi các hoạt động rộng

hơn mà Porter gọi là “hệ thống giá trị”. Một hệ thống giá trị bao gồm các hoạt động

do tất cả các công ty tham gia trong việc sản xuất một hàng hóa hoặc dịch vụ thực

hiện, bắt đầu từ nguyên liệu thô đến phân phối người tiêu dùng cuối cùng. Vì vậy,

khái niệm hệ thống giá trị rộng hơn so với khái niệm “chuỗi giá trị của doanh

nghiệp”. Tuy nhiên chỉ cần chỉ ra rằng trong khung phân tích của Porter, khái niệm

hệ thống giá trị chủ yếu là công cụ giúp quản lý điều hành đưa ra các quyết định có

tính chất chiến lược.Luồng tư tưởng mới đây nhất là phương pháp tiếp cận toàn cầu, khái niệm

các chuỗi giá trị được áp dụng để phân tích toàn cầu hóa đã được các tác giả

Kaplinsky đề xuất (1999), Gereffi (1994; 1999; 2003) và Gereffi, và Korzeniewicz

(1994).Kaplinsky và Morris 2001đã quan sát được rằng trong quá trình toàn cầu

hóa, người ta nhận thấy khoảng cách thu nhập trong nội địa và giữa nước tăng lên.

Các tác giả này lập luận rằng phân tích chuỗi giá trị có thể giúp giải thích quá trình

này, nhất là trong một viễn cảnh năng động:

Thứ nhất, bằng cách lập sơ đồ chi tiết các hoạt động trong chuỗi, phân tích

chuỗi giá trị sẽ thu thập được thông tin, phân tích được những khoản thu nhập của

các bên tham gia trong chuỗi nhận được sẽ là tổng thu nhập của chuỗi giá trị.

Thứ hai, phân tích chuỗi giá trị có thể làm sáng tỏ việc các công ty, vùng và

quốc gia được kết nối với nền kinh tế toàn cầu như thế nào?

Hình thức phân tích này sẽ giúp xác định được kết quả phân phối của các hệ

thống sản xuất toàn cầu, các nhà sản xuất cá thể phải nâng cao năng suất và hiệu quả các

hoạt động và do đó đặt mình vào con đường tăng trưởng thu nhập bền vững.

Sản phẩm rau an toàn xã Đông Xuân còn ở dạng giản đơn, các mối liên kết

giữa các tác nhân trong chuỗi còn lỏng lẻo và giản đơn. Trong khuôn khổ nghiên

cứu này, tác giả tiếp cận chuỗi giá trị rau an toàn theo lý thuyết Filière và phương

pháp của Porter. Trong điều kiện các tác nhân tham gia thị trường hiện chỉ ở thị

trường nội địa và sản phẩm rau an toàn chưa được phân phối và phát triển đạt được

các yêu cầu của toàn cầu hóa.

2.1.1.3 Các thuật ngữ sử dụng trong nghiên cứu chuỗi giá trị

- Tác nhân: Tác nhân là một tế bào sơ cấp với các hoạt động kinh tế, là trung

tâm hoạt động độc lập và tự quyết định hành vi của mình.Tác nhân là một tế bào sơ

cấp với các hoạt động kinh tế, là trung tâm hoạt động độc lập và tự quyết định hành

vi của mình. Có thể hiểu rằng: Tác nhân là những hộ, những doanh nghiệp... tham

gia trong ngành hàng thông qua hoạt động kinh tế của họ. Tác nhân được phân làmhai loại:

+ Tác nhân có thể là người thực (hộ nông dân, hộ kinh doanh, người chế

biến, người tiêu thụ.)

+ Tác nhân tinh thần (các doanh nghiệp, xí nghiệp, công ty, nhà máy.)

Theo nghĩa rộng người ta phân tác nhân thành từng nhóm để chỉ tập hợp các chủ

thể có cùng một loại hoạt động. Ví dụ, tác nhân “nông dân để chỉ tập hợp tất cả các

hộ nông dân; tác nhân “thương nhân để chỉ tập hợp tất cả cá hộ thương nhân; tác

nhân “bên ngoài chỉ tất cả các chủ thể ngoài pham vi không gian phân tích.

Trên thực tế có một số tác nhân chỉ tham gia vào một ngành hàng, một chuỗi

nhất định và có nhiều tác nhân có mặt trong nhiều chuỗi giá trị, nhiều ngành hàng

của nền kinh tế quốc dân. Có thể phân loại các tác nhân thành một số nhóm tuỳ

theo bản chất hoạt động chủ yếu trong ngành hàng như sản xuất của cải, chế biến,

tiêu thụ và dịch vụ, hoạt động tài chính và phân phối .

Trong thực tế, một tác nhân có thể có nhiều hoạt động khác nhau. Vì vậy, khi

phân tích tuỳ theo từng điều kiện cụ thể mà xác định các tác nhân tham gia trong từng

chuỗi giá trị với chức năng cụ thể cho chính xác, tránh hiện tượng bỏ sót hay phân tích

trùng lặp nhiều lần hoạt động của các tác nhân.

Trong phân tích chuỗi giá trị theo luồng hàng, người ta thường chia thành

các tác nhân sau: Người sản xuất, người thu gom, người bán buôn, người chế biến,

người bán lẻ, người tiêu dùng cuối cùng.

+ Sản phẩm: Trong chuỗi giá trị mỗi tác nhân đều tạo ra sản phẩm của riêng

mình. Trừ những sản phẩm bán lẻ cuối cùng, sản phẩm của mọi tác nhân khác chưa

phải là sản phẩm cuối cùng của chuỗi mà chỉ là kết quả của quá trình sản xuất của

từng tác nhân. Trong chuỗi giá trị sản phẩm của tác nhân trước là chi phí trung gian

của tác nhân liền kề sau nó. Chỉ có sản phẩm của tác nhân cuối cùng trước khi đến

tay người tiêu dùng mới là sản phẩm của chuỗi giá trị.

+ Mạch hàng: Là khoảng cách giữa hai tác nhân, nó chứa đựng quan hệ kinh

tế giữa hai tác nhân và những hoạt động chuyển dịch về sản phẩm. Qua từng mạch

hàng giá trị sản phẩm được tăng thêm và do đó giá cả cũng đượctăng thêm do các

khoản giá trị mới sáng tạo ra ở từng tác nhân.

+ Luồng hàng: Những mạch hàng liên tiếp được sắp xếp theo trật tự từ tácnhân đầu tiên đến tác nhân cuối cùng sẽ tạo nên luồng hàng và toàn bộ chuỗi giá trị

của ngành hàng. Luồng hàng thể hiện sự di chuyển các luồng vật chất do kết quả

hoạt động kinh tế của hệ thống tác nhân khác nhau ở từng công đoạn đến từng

chủng loại của sản phấm cuối cùng.

+ Luồng vật chất: Luồng vật chất bao gồm một tập hợp liên tiếp những sản

phấm do các tác nhân tạo ra được lưu chuyển từ tác nhân này qua các tác nhân khác

liền kề nó trong từng luồng hàng.

2.1.2 Vai trò của chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, chuỗi giá trị rau an toàn

- Chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp

Thứ nhất, ở mức độ cơ bản nhất, một phân tích chuỗi giá trị lập sơ đồ một

cách hệ thống các bên tham gia vào sản xuất, phân phối, tiếp thị và bán một (hoặc

nhiều) sản phấm cụ thể. Việc lập sơ đồ này đánh giá các đặc điểm của những người

tham gia, cơ cấu lãi và chi phí, dòng hàng hóa trong chuỗi, đặc điểm việc làm và khối

lượng và điểm đến của hàng hóa được bán trong nước và nước ngoài (Kaplinsky và

Morris 2001). Những chi tiết này có thể thu thập được nhờ kết hợp điều tra thực địa,

thảo luận nhóm tập trung, PRA, phỏng vấn thông tin và số liệu thứ cấp.

Thứ hai là phân tích chuỗi giá trị có vai trò trung tâm trong việc xác định sự

phân phới lợi ích của những người tham gia trong chuỗi. Có nghĩa là, phân tích lợi

nhuận và lợi nhuận biên trên một sản phấm trong chuỗi để xác định ai được hưởng

lợi nhờ tham gia chuỗi và những người tham gia nào có thể được hưởng lợi nhờ

được tổ chức và hỗ trợ nhiều hơn. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh của

các nước đang phát triển (và đặc biệt là nông nghiệp), với những lo ngại rằng người

nghèo nói riêng dễ bị tổn thương trước quá trình toàn cầu hóa (Kaplinsky và Morris

2001). Có thể bổ sung phân tích này bằng cách xác định bản chất việc tham gia

trong chuỗi để hiểu được các đặc điểm của những người tham gia.

Thứ ba, phân tích ch̃i giá trị có thể dung để xác định vai trò của việc nâng

cấp trong ch̃i giá trị. Nâng cấp gồm cải thiện chất lượng và thiết kế sản phẩm

giúp nhà sản xuất thu được giá trị cao hơn hoặc đa dạng hóa dòng sản phẩm. Phân

tích quá trinh nâng cấp gồm đánh giá khả năng sinh lời của các bên tham gia trong

chuỗi cũng như thông tin về các cản trở đang tồn tại. Các vấn đề quản trị có vai tròthen chốt trong việc xác định những hoạt động nâng cấp đó diễn ra như thế nào.

Ngoài ra, cơ cấu của các quy định, rào cản gia nhập, hạn chế thương mại, và các

tiêu chuẩn có thể tiếp tục tạo nên và ảnh hưởng đến môi trường mà các hoạt động

nâng cấp diễn ra.

Cuối cùng, phân tích ch̃i giá trị có thể nhấn mạnh vai trò của quản trị

trong chuỗi giá trị. Quản trị trong chuỗi giá trị nói đến cơ cấu các mối quan hệ và

cơ chế điều phối tồn tại giữa tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị. Quản trị quan

trọng từ góc độ chính sách thông qua xác định các sắp xếp về thể chế có thể cần

nhắm tới để nâng cao năng lực trong chuỗi giá trị, điều chỉnh các sai lệch về phân

phối thu nhập giữa các tác nhân và tăng giá trị gia tăng trong ngành.

- Chuỗi giá trị rau an toàn

+ Phân tích chuỗi giá trị rau an toàn,lập sơ đồ một cách hệ thống các bên

tham gia vào sản xuất, phân phối, tiếp thị và bán một (hoặc nhiều) sản phấm rau an

toàn. Việc lập sơ đồ này đánh giá các đặc điểm của những người tham gia, cơ cấu

lãi và chi phí, dòng hàng hóa trong chuỗi rau an toàn.

+ Phân tích chuỗi giá trị rau an toàn có vai trò trung tâm trong việc xác định

sự phân phới lợi ích của những người tham gia trong chuỗi. Có nghĩa là, phân tích

lợi nhuận và lợi nhuận biên trên một sản phấm trong chuỗi để xác định ai được

hưởng lợi nhờ tham gia chuỗi và những người tham gia nào có thể được hưởng lợi

nhờ được tổ chức và hỗ trợ nhiều hơn.

+ Phân tích chuỗi giá trị rau an toàncó thể dùng để xác định vai trò của việc

nâng cấp trong chuỗi giá trị. Nâng cấp gồm cải thiện chất lượng và thiết kế sản

phẩm rau an toàn giúp cho người sản xuất thu được giá trị cao hơn. Phân tích quá

trinh nâng cấp gồm đánh giá khả năng sinh lời của các bên tham gia trong chuỗi

cũng như thông tin về các cản trở đang tồn tại.

+ Phân tích chuỗi giá trị rau an toàncó thể nhấn mạnh vai trò của quản trị

trong chuỗi giá trị. Quản trị trong chuỗi giá trị nói đến cơ cấu các mối quan hệ và

cơ chế điều phối tồn tại giữa các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị.

2.1.3 Đặc điêm chuỗi giá trị sản phẩm rau an toànTrồng rau ngoài cải thiện cuộc sống hàng ngày thì còn trao đổi buôn bán nhỏ

lẻ đã là một tập quán cũng như một loại hình sản xuất lâu năm của các xã thuần nông

trong cả nước. Các loại rau, củ được trồng chủ yếu là các giống rau, củ phổ biến phục

vụ cho đời sống hàng ngày của người dân như: Su hào, cải bắp, súp lơ, các loại rau ăn

lá…vv. Sản phẩm rau tại các địa phương được trồng theo tiêu chuẩn VietGap chính vì

vậy mà các sản phẩm rau đều là sản phẩm sạch đáp ứng được các yêu cầu tiêu thụ sản

phẩm vệ sinh ATTP.

Chuỗi giá trị không phải là một khái niệm mới, cùng nghiên cứu kênh phân

phối, mạch hàng, luồng đi của sản phấm, nhưng chuỗi giá trị sản phấm có những

điểm khác biệt rõ ràng với ngành hàng sản phấm. Chuỗi giá trị tập trung nhiều hơn

về góc độ lợi ích tài chính, việc thương mại hoá sản phấm, tính chất kinh doanh và

lợi nhuận của các bên tham gia hơn là các thể chế, hay cơ chế phối hợp, quản lý

nhà nước, mối quan hệ của các tác nhân trong chuỗi. Phân tích chuỗi giá trị góp

phần hỗ trợ cho việc phân tích ngành hàng.

Chuỗi giá trị rau tại các địa phương còn ở quy mô nhỏ, sản phẩm làm ra mới chỉ

thô sơ chưa có hình thức bảo quản, đóng gói, sơ chế ngay tại địa phương chính vì vậy

mà giá trị rau chưa cao. Một người có thể tham gia và đảm nhiệm các vai trò khác

nhau, người nông dân vừa có thể trồng rau nhưng chính người nông dân đó cũng có

thể là người thu gom, vận chuyển. Chính sự thiếu chuyên môn hóa, tính đồng bộ trong

sản xuất mà tính cạnh tranh trên thị trường rau sạch với các thương hiệu khác còn kém.

Các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị rau an toàn được xác định theo đường đi của

sản phẩm từ người sản xuất cho tới người tiêu dùng, qua các kênh tiêu thụ khác nhau.

Hiện nay thì tác nhân sản xuất trong chuỗi giá trị rau là các hộ nông dân tham gia sản

xuất rau an toàn. Các tác nhân thu gom, sơ chế, bán buôn, bán lẻ thì có sự tham gia của

người ngoài vùng rau, một số doanh nghiệp phân phối. Như vậy có thể thấy rằng các

tác nhân tham gia vào chuỗi giá trị rau an toàn rất đa dạng.

Bản chất của chuỗi giá trị là cơ hội giao thương theo các cấp độ thị trường

khác nhau, qua đó quyết định sự thành công của một sản pham hay dịch vụ xác

định cụ thể; Các mối liên kết giữa các tác nhân ở các cấp độ khác nhau trong chuỗi

giá trị là điểm mấu chốt quyết định các lợi ích, giá trị tăng hoặc giảm; Các mối liênkết ngang giữa các tác nhân có thể làm giảm chi phí giao dịch, cho phép tăng quy

mô của nhà cung cấp, tăng quyền thương lượng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc

tiêu chuẩn hoá các tiêu chuẩn chất lượng, dịch vụ, các quy tắc, quy định của các

thành viên tham gia chuỗi giá trị. Chuỗi giá trị hỗ trợ và thúc đẩy các thị trường

khác phát triển trong quá trình phát triển của nó như các dịch vụ tài chính, tư vấn

pháp lý, hạ tầng viễn thông, điện, hạ tầng giao thông...

2.1.4Nội dung phân tích chuỗi giá trị

2.1.4.1 Lựa chọn các chuỗi giá trị ưu tiên đê phân tích

Trước khi tiến hành phân tích chuỗi giá trị, phải quyết định xem sẽ ưu tiên

chọn tiểu ngành nào, sản phẩm hay hàng hóa nào để phân tích. Vì các nguồn lực để

tiến hành phân tích lúc nào cũng hạn chế nên phải lập ra phương pháp để lựa chon

một số nhất định các chuỗi giá trị để phân tích trong số nhiều lựa chọn có thể được.

Các câu hỏi chính đặt ra để tìm được câu trả lời và thông qua đó chúng ta sẽ

tìm được sản phẩm, hàng hóa nào để phân tích chuỗi giá trị là: Việc chọn những

chuỗi giá trị để phân tích dựa trên những tiêu chí chính nào? Có những chuỗi giá trị

tiềm năng nào có thể phân tích? Sau khi áp dụng những tiêu chí lựa chọn, những

chuỗi giá trị nào là thích hợp nhất để phân tích?

Các bước tiền hành:

Bước 1: Xác định các tiêu chí

Bước 2: Định lượng mức độ quan trọng của các tiêu chí

Bước 3: Liệt kê các sản phấm/hoạt động có tiềm năng

Bước 4: Bảng xếp thứ tự các loại sản phấm/hoạt động theo các tiêu chí

2.1.4.2 Lập sơ đồ chuỗi giá trị

Mục tiêu: Lập sơ đồ chuỗi giá trị có ba mục tiêu chính: Giúp hình dung được

các mạng lưới để hiểu hơn về các kết nối giữa các tác nhân và các quy trình trong

một chuỗi giá trị; Thể hiện tính phụ thuộc lẫn nhau giữa các tác nhân và quy trình

trong chuỗi giá trị; Cung cấp cho các bên có liên quan hiểu biết ngoài phạm vi tham

gia của riêng họ trong chuỗi giá trị.

Không có sơ đồ chuỗi gía trị nào hoàn toàn toàn diện và bao gồm tất cả mọiyếu tố. Việc quyết định lập sơ đồ những gì phụ thuộc vào, chẳng hạn như, các

nguồn lực ta có, phạm vi và mục tiêu của nghiên cứu và nhiệm vụ của tổ chức của

chúng ta. Một chuỗi giá trị, cũng như thực tiễn, có rất nhiều khía cạnh: dòng sản

phấm thực tế, số tác nhân tham gia, giá trị tích luỹ được v.v. Vì vậy, việc chọn xem

sẽ đưa vào những khía cạnh nào mà ta muốn lập sơ đồ là rất quan trọng.

Thông qua việc trả lời những câu hỏi dưới đây thể hướng dẫn chọn những

vấn đề nào để đưa vào sơ đồ: Có những quy trình khác nhau (căn bản) nào trong

chuỗi giá trị? Ai tham gia vào những quy trình này và họ thực tế làm những gì? Có

những dòng sản phấm, thông tin, tri thức nào trong chuỗi giá trị? Khối lượng của

sản phấm, số lượng những người tham gia, số công việc tạo ra như thế nào? Sản

phấm (hoặc dịch vụ) có xuất xứ từ đầu và được chuyển đi đâu? Giá trị gia tăng thay

đổi như thế nào trong toàn chuỗi giá trị? Có những hình thức quan hệ và liên kết

nào tồn tại? Những loại dịch vụ (kinh doanh) nào cung cấp cho chuỗi giá trị?

Các bước tiến hành:

Bước 1: Lập sơ đồ các quy trình cốt lõi trong chuỗi giá trị

Bước 2: Xác định và lập sơ đồ những người tham gia chính vào các quy trìnhnày

Bước 3: Lập sơ đồ dòng sản phẩm, thông tin và kiến thức

Bước 4: Lập sơ đồ khối lượng sản pham, số người tham gia và số công việc

Bước 5: Lập sơ đồ dòng luân chuyển sản pham hoặc dịch vụ về mặt địa lý

Bước 6: Xác định trên sơ đồ giá trị ở các cấp độ khác nhau của chuỗi giá trị

Bước 7: Lập sơ đồ các mối quan hệ và liên kết giữa những người tham gia

trong chuỗi giá trị

Bước 8: Lập sơ đồ các Dịch vụ Kinh doanh cung cấp cho chuỗi giá trị

2.1.4.3 Phân tích Chi phí và lợi nhuận

Tính chi phí và lợi nhuận cho phép nhà nghiên cứu xác định chuỗi giá trị vì

người nghèo đến mức độ nào. Cần cân nhắc việc nghiên cứu chi phí và lợi nhuận

thực tế khi một nhà nghiên cứu muốn biết liệu chuỗi giá trị có phải là một nguồn

thu nhập tốt cho người nghèo hay không, và thứ hai là liệu người nghèo có tiếp cận

được một chuỗi giá trị hay không. Chi phí và lợi nhuận trước đây, mặt khác, cho

phép nhà nghiên cứu biết đã có những xu hướng tài chính nào trong chuỗi giá trị vàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Cơ sở lý luận

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×