1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức chuỗi giá trị sản phẩm RAT ở xã Đông xuân

2Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức chuỗi giá trị sản phẩm RAT ở xã Đông xuân

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 4.28 Phân tích SWOT chuỗi giá trị RAT xã Đông xuân

Điểm mạnhĐiểm yếu- S1: Là địa bàn sản xuất RAT- W1: Vẫn sử dụng nhiều thuốc BVTVGiàu kinh nghiệm sản xuấtđể kháng sâu bệnh cho RAT- S2: Điều kiện đất đai, thủy lợi thuận- W2: Người sản xuất sau khi thulợi cho sản xuất RAThoạch RAT chưa có phương tiện bảo- S3: Gần trung tâm Hà Nội- thị trường rộngquảnlớn- W3: Liên kết trong các kênhphân phối- S4: Các tác nhân tham gia vào chuỗi giá trị còn lỏng lẻo

RAT trên địa bàn có thời gian hoạt động

trong nghề khá cao

Cơ hộiThách thức- O1: Nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi, - T1: Cạnh tranh cao khi các sản phẩm

khuyến khích phát triển sản xuất rau an toànRAT có chất lượng nhưng giá lại rẻ- O2: Nhu cầu tiêu thụ RAT ngày càng caohơn từ các địa phương khác- O3: Thành phố có chiến lược quy hoạch, - T2: Các nguồn tài nguyên nước, đất

phát triển các vùng rau an toànđang dần bị đe dọaThông qua những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức ta có những

phân tích cụ thể sau:

Phân tích sự kết hợp SO:

Thông qua những điểm mạnh của các tác nhân trong chuỗi giá trị thì các tác

nhân cần phải phát huy tích cực những điểm mạnh như: (S1): Là địa bàn sản xuất

RATGiàu kinh nghiệm sản xuất; (S2): Điều kiện đất đai, thủy lợi thuận lợi cho sản

xuất RAT. (S3): Gần trung tâm Hà Nội- thị trường rộng lớn, (S4): Các tác nhân

tham gia vào chuỗi giá trị RAT trên địa bàn có thời gian hoạt động trong nghề khá

cao. Từ việc phát huy những điểm mạnh ở trên thì các tác nhân này cần phải nắm

bắt những cơ hội để giúp cho chuỗi giá trị rau an toàn được bền vững cũng như đemlại giá trị gia tăng cao cho các tác nhân trong chuỗi. Các cơ hội đến từ bên ngoài

chuỗi sẽ là động lực giúp cho chuỗi ngày càng hoàn thiện và phát triển: (O1): Nhà

nước có nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển sản xuất rau an toàn,

(O2): Nhu cầu tiêu thụ RAT ngày càng cao, (O3): Thành phố có chiến lược quy

hoạch, phát triển các vùng rau an toàn

Phân tích sự kết hợp WO:

Thông qua những điểm yếu đang tồn tại của các tác nhân trong chuỗi giá

trị thì các tác nhân cần phải khắc phục những điểm yếu như: (W1): Vẫn sử dụng

nhiều thuốc BVTV để kháng sâu bệnh cho RAT. (W2): Người sản xuất sau khi thu

hoạch RAT chưa có phương tiện bảo quản. (W3): Liên kết trong các kênhphân phối

còn lỏng lẻo. Từ việc khắc phục được những điểm yếu ở trên thì các tác nhân này

cần phải nắm bắt những cơ hội để giúp cho chuỗi giá trị rau an toàn được bền vững

cũng như đem lại giá trị gia tăng cao cho các tác nhân trong chuỗi ngoài ra còn giúp

cho các tác nhân trong chuỗi có thể hạn chế cũng như khắc phục được những điểm

yếu đang tồn tại, Các cơ hội đến từ bên ngoài chuỗi sẽ là động lực giúp cho chuỗi

ngày càng hoàn thiện, phát triển và hạn chế những điểm yếu của chuỗi: (O1): Nhà

nước có nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển sản xuất rau an toàn.

(O2): Nhu cầu tiêu thụ RAT ngày càng cao. (O3): Thành phố có chiến lược quy

hoạch, phát triển các vùng rau an toàn

Phân tích sự kết hợp ST:

Thông qua những điểm mạnh của các tác nhân trong chuỗi giá trị thì các tác

nhân cần phải phát huy tích cực những điểm mạnh như: (S1): Là địa bàn sản xuất

RATGiàu kinh nghiệm sản xuất; (S2): Điều kiện đất đai, thủy lợi thuận lợi cho sản

xuất RAT, (S3): Gần trung tâm Hà Nội- thị trường rộng lớn, (S4): Các tác nhân

tham gia vào chuỗi giá trị RAT trên địa bàn có thời gian hoạt động trong nghề khá

cao. Từ việc phát huy tốt những điểm mạnh của mình mà các tác nhân trong chuỗi

có thể khắc phục cũng như hạn chế những tác động xấu mang tính thách thức từ

môi trường ngoài chuỗi: (T1): Cạnh tranh cao khi các sản phẩm RAT có chất lượng

nhưng giá lại rẻ hơn từ các địa phương khác. (T2): Các nguồn tài nguyên nước, đất

đang dần bị đe dọa.Phân tích sự kết hợp WT:

Thông qua những điểm yếu đang tồn tại của các tác nhân trong chuỗi giá trị

thì các tác nhân cần phải khắc phục những điểm yếu như: (W1): Vẫn sử dụng nhiều

thuốc BVTV để kháng sâu bệnh cho RAT. (W2): Người sản xuất sau khi thu hoạch

RAT chưa có phương tiện bảo quản. (W3): Liên kết trong các kênhphân phối còn

lỏng lẻo, Khắc phục được những điểm yếu của mình thì từ đó có thể hạn chế những

tác động mang tính thách thức như: (T1): Cạnh tranh cao khi các sản phẩm RAT có

chất lượng nhưng giá lại rẻ hơn từ các địa phương khác. (T2): Các nguồn tài nguyên

nước, đất đang dần bị đe dọa.

4.3 Ưu và nhược điểm của chuỗi giá trị RAT Đông xuân

Ưu điểm:

Mối quan hệ giữa các tác nhân là một trong những ưu điểm quan trọng thể

hiện sự phát triển của chuỗi giá trị RAT. Những thoả thuận hay những ràng buộc

giữa các tác nhân càng chặt chẽ thì chuỗi giá trị càng được đánh giá là phát triển,

Bên cánh đó, mối quan hệ giữa các tác nhân sẽ chỉ ra những tác nhân chiếm giữ vai

trò điều phối trong chuỗi giá trị thể hiện trên nhiều khía cạnh, đó có thể là mức độ

làm ăn thường xuyên hay không thường xuyên, các chỉ tiêu cụ thể như: trao đổi

thông tin, chất lượng sản phẩm, thời gian và khối lượng giao dịch, phương thức

thanh toán giao nhận sản phẩm trong hoạt động buôn bán.Trong một chuỗi giá trị

dòng luân chuyển thông tin giữa các tác nhân là rất lớn. Trong chuỗi giá trị sản

phẩm RAT xã Đông xuân, các tác nhân cũng đã có sự chia sẻ thông tin sản xuất thị

trường với các mức độ khác nhau, từng bước tạo cho mình những bạn hàng tin cậy

bằng sự tín nhiệm của mình.Ngoài ra sự phân bổ thu nhập và việc làm giữa các tác

nhân cũng đã cho thấy có sự hợp lý nhất định.Các tác nhân tham gia vào chuỗi giá trị

đều đã đạt được khoản thu nhập nhất định tuỳ theo mức độ tham gia của mình. Chuỗi

giá trị với đặc thù sản phẩm là RAT, thời gian bảo quản lưu giữ trong điều kiện bình

thường ngắn. Ty lệ hao hụt càng cao, chất lượng và giá bán càng giảm khi thời gian lưu

giữ rau kéo dài. Nhận rõ được những điểm này, giữa những tác nhân tham gia chuỗi

giá trị sản phẩm RAT đã có sự phân bổ lao động, việc làm trong khung thời gian hợp

lý, giữa các bên đã có tinh thần trách nhiệm cao qua các công đoạn như: thu hoạch, bảoquản, vận chuyển và tiêu thụ rau…hạn chế thấp nhất hao hụt về số lượng cũng như

chất lượng sản phẩm, thoả mãn được yêu cầu của người tiêu dùng

Nhược điểm:

Giữa các tác nhân mối liên kết còn lỏng lẻo. Các nguồn thông tin đến với tác

nhân đều không chính thống. Mức độ quan hệ của tác nhân người sản xuất với các

tác nhân khác còn không thường xuyên đồng nghĩa với sản xuất RAT còn chưa gắn

kết thường xuyên với thị trường. Các mối quan hệ giữa các tác nhân chủ yếu được

hình thành trên cơ sở thời gian hoạt động buôn bán RAT vì vậy các thoả thuận đều

là những thoả thuận không chính thức (không bằng văn bản). Đặc điểm này đôi khi

dẫn đến tình trạng mất chủ động cho những tác nhân lớn (đặc biệt là người sản

xuất) khi có những biến động thị trường RAT về giá hay lượng cung, cầu.

Kết cấu tổ chức của chuỗi giá trị là các tác nhân phụ thuộc vào nhau. Tuy

nhiên trên thực tế chuỗi giá trị sản phẩm RAT xã Đông xuân hoạt động của mỗi tác

nhân đều gần như tách biệt với nhau, chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt, không có

sự hợp tác với nhau lâu dài

4.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới chuỗi giá trị RAT xã Đông xuân

Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp thì chuỗi giá trị rau an

toàn Đông xuân bị nhiều yếu tố từ bên trong cũng như bên ngoài tác động làm ảnh

hưởng tới sự phát triển cũng như bền vững của chuỗi.

4.4.1 Yếu tố khách quan

Thị trường

Giá cả sản phẩm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và tiêu thụ, trong những năm

qua giá rau an toàn thường thấp hơn các địa phương khác, do vậy đã tác động đến

hộ nông dân trong việc mở rộng quy mô sản xuất và tăng sản lượng.

Mặt khác giá cả cũng ảnh hưởng lớn đến số lượng người tiêu dùng.Hiện nay

người dân vẫn chưa quen với khái niện về RAT nhưng với các vùng phát triển như:

các vùng thành phố, thị trấn… thì RAT lại là nguồn cung đảm bảo cho họ về

VSATTP.

Theo điều tra, 100% các hộ nông dân xác định giá bán theo hình thức thỏa

thuận giữa 2 bên nhưng chủ yếu là dựa vào giá thị trường. Do đó, giá bán RAT khácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức chuỗi giá trị sản phẩm RAT ở xã Đông xuân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×