1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp cực phổ

Phương pháp cực phổ

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Phương pháp cực phô

b. Chiết xuất mẫu1. Phương pháp cực phô

Chương trình chạy

 Nền tối ưu: hê đêm axetat pH 6,5

 Chế đơ đo: DP

 Dòng: 100nA/10mA

 Điên cực: DME

 Kích thước giọt: 4

 Tốc đơ khuấy (rpm): 2000

 Thời gian khuấy sau khi cho mẫu: 3s

 Thời gian cân bằng trước khi quét thế: 10s1. Phương pháp cực phô

Chương trình chạy

 Thế bắt đầu: -1,5V

 Thế kết thúc: -1,0V

 Bước nhảy thế: 6mV

 Biên đô xung: 50mV

 Thời gian 1 xung: 0,04s

 Tốc đô quét: 15mV/s

 Gái trị peak: Tính theo chiều cao1. Phương pháp cực phơ

Đo mẫu: Hút 10 ml đêm acetat pH 6,5 + 0,5 ml

mẫu + 0,5 ml Triton X-100 vào cell đo và đem đi

xác định trên thiết bị cực phô.1. Phương pháp cực phơ

Ưu điểm:

 Nhanh chóng, rẻ tiền.

 Thiết bị tương đối đươn giản, tốn ít hóa chất

mà có thể phân tích nhanh với đơ nhạy và đơ

chính xác khá cao.

 Trong nhiều trường hợp có thể xác định hỗn

hợp các chất vô cơ mà không cần tách riêng

chúng ra.

 Xác định được nhiều loại đồng phân của môt

số hợp chất hữu cơ.1. Phương pháp cực phô

Nhược điểm:

 Không thể xác định ở nồng đơ nhỏ hơn 10-5M

 Khó khăn khi xác định hai sóng cực phơ khi

thế bán sóng của chúng nhỏ hơn 200mV

 Đơ chính xác của phương pháp phụ thuôc chủ

yếu vào sựu đồng nhất các điều kiên ghi phô

cho chuẩn và ghi cho mẫu, điều kiên làm viêc

của mao quản, nhiêt đơ phân tích, nền cực

phơ…2. Phương pháp chuân đô iôt

Thường sử dụng xác định vitamin C

a. Nguyên tắc: được xây dựng dựa trên phản

ứng oxi hóa khử.

 Iốt tương đối khơng tan trong nước nhưng có

thể được cải thiên bằng cách pha trơn iốt với

iotdua và hình thành triiotdua: I2 + I- <-> I3 Triiodua oxy hóa vitamin Ctạo acid

dehydroascorbic:

C6H8O6 + I3- + H2O  C6H6O6 + 3I- + 2H+2. Phương pháp chuân đô iôt

Nguyên tắc:

 Khi vitamin C còn hiên diên trong dung dịch

thì triiotdua được chuyển thành ion iotdua rất

nhanh chóng.

 Khi tồn bơ vitamin C đã bị oxi hóa, thì iot và

triiodua se hiên diên trong dung dịch và phản

ứng với tinh bôt tạo nên màu xanh đen. Màu

xanh đen là điểm dừng cho phản ứng chuẩn

đ ô.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp cực phổ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×