1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp huỳnh quang (B2,B1)

Phương pháp huỳnh quang (B2,B1)

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Phương pháp huỳnh quang (B2,B1)

Đo đô huỳnh quang cua dịch chiết

 Bước sóng phát xạ và bước sóng kích thích

phải được xác định bằng máy đo quang phơ

qt.

 Xác định cực đại của bước sóng phát xạ và

bước sóng kích thích của dung dịch chuẩn.

Giá trị cực đại kích thích: 450 nm.

Giá trị cực đại cho phát xạ: 530 nm.3. Phương pháp huỳnh quang (B2,B1)

Xác định vitamin B1

Nguyên tắc:

 Khi oxi hóa bitamin B1 (thiamin) bằng kali

feroxianua trong mơi trường kiềm se tạo thành

hợp chất thiochom, chất này có màu huỳnh

quang xanh dưới ánh sáng tử ngoại.

 Để xác định lượng thiamin người ta dung dung

dịch chuẩn thiamin so sánh với dung dịch

nghiên cứu trước. Trước khi tiến hành phải gaiỉ

phóng thiamin ra khỏi mẫu bằng chế phẩm

enzim photphataza, papayolin hoăc takađiaza.3. Phương pháp huỳnh quang (B2,B1)

Ưu điểm

So với kĩ thuật hấp thụ thì phương pháp huỳnh

quang:

 Chỉ cần đo một lần chứ không cần đo 2 lần

như trong kĩ thuật hấp thụ vì có độ nhạy cao.

 Kết quả đưa ra từ máy đo huỳnh quang tỉ lệ

thuận trực tiếp với nồng độ chứ không phải là tỉ

lệ nghịch với logarit nồng độ.

Nhược điểm

 Chỉ phân tích một số nhất nhất định.4. Phương pháp sắc kí lỏng ghép đầu dò UV

a. Nguyên tắc: Xác đinh vitamin B,C

Vitamin B,C được chiết ra khỏi nền mẫu bằng

hỗn hợp acetonitril: H3PO4 0,05% (80:20) và định

lượng bằng sắc kí lỏng kết nối với đầu dò UV.

b. Điêu kiên sắc ky:

 Cơt sắc ky: cơt sắc kí lỏng pha thn

Phenolmenex Luna 5μ NH2 100A (250 x4,6mm

x 5μm) và côt bảo vê hay tương đương.

 Pha đông: ACN: dung dịch H3PO4 0,05%. Cụ

thể4. Phương pháp sắc kí lỏng ghép đầu dò UV

b. Điêu kiên sắc ky:

 Pha đông: ACN: dung dịch H3PO4 0,05%. Cụ

thể:

 B7,9,12: ACN/H3PO4 0,05% / 10:90

 B2: ACN/H3PO4 0,05% / 15:85

 C, B1, B3, B5, B6: ACN/H3PO4 0,05% / 5:95

 Tôc đô dòng: 1,0 ml/ min

 Thể tích tiêm: 10μlTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp huỳnh quang (B2,B1)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×