1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp sắc kí lỏng ghép đầu dò UV

Phương pháp sắc kí lỏng ghép đầu dò UV

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Phương pháp sắc kí lỏng ghép đầu dò UV

b. Điêu kiên sắc ky:

 Pha đông: ACN: dung dịch H3PO4 0,05%. Cụ

thể:

 B7,9,12: ACN/H3PO4 0,05% / 10:90

 B2: ACN/H3PO4 0,05% / 15:85

 C, B1, B3, B5, B6: ACN/H3PO4 0,05% / 5:95

 Tôc đô dòng: 1,0 ml/ min

 Thể tích tiêm: 10μl4. Phương pháp sắc kí lỏng ghép đầu dò UV

b. Điêu kiên sắc ky:

 Bước sóng:

 Vitamin B1: 254 nm

 Vitamin B2: 475 nm

Vitamin B3: 211 nm

Vitamin B6: 290 nm

Vitamin B7: 211 nm

Vitamin B9: 283 nm

Vitamin B12: 261 nm

Vitamin C: 254 nm5. Phương pháp trắc quang

Dùng để xác định hàm lượng viatmin C bằng

thuôc thử 2,6 – điclophenolindophenol

a. Nguyên tắc

 Vitamin C (axit ascorbic) hòa tan trong nước,

dễ bị phân hủy dưới tác dụng của các chất oxi

hóa và bền trong mơi trường axit.

 Vì vây người ta thường chiết viatmin C của

mẫu phân tích bằng dung dịch axit như axit

axetic 5%, axit metaphotphoric 2%.5. Phương pháp trắc quang

a. Nguyên tắc

 phương pháp này dựa trên nguyên tắc axit

ascorbic có khả năng oxi háo khử thuân nghịch

chất chỉ thị 2,6 – điclophenolindophenol

 Dựa vào lượng chất chỉ thị bị tiêu tốn tính ra

lượng axit ascorbic có trong mẫu phân tích.

 Chất chỉ thị này có khả năng chuyển màu khi

pH của mơi trường thay đơi từ kiềm sang axit,

có màu tím trong khoảng pH từ 4 đến 5 và có

màu hồng pH < 4.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp sắc kí lỏng ghép đầu dò UV

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×