1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2: PHÂN TÍCH AN TOÀN

Chương 2: PHÂN TÍCH AN TOÀN

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. TIẾPXÚCTRỰC TIẾPVÀO ĐIỆN1. Lưới điện đơn giản (mạng 1 pha hoặc điện DC):

a. Chạm trực tiếp vào 2 cực củamạng :

Sơ đồtương đương:

UUI ngUHình aR dâyRngHình bUtx(a) = Utx(b) = Ung = Upha: không phụ thuộc vào tình trạng vận hành

(có tải hay không tải)Vì : Rdây <<< Rng nên bỏqua Rdây2I. TIẾPXÚCTRỰC TIẾPVÀO ĐIỆN1. Lưới điện đơn giản (mạng 1 pha hoặc điện DC):

a. Chạm trực tiếp vào 2 cực củamạng :

Ví dụ: mạng 1 pha 220V , Rng = 2kΩ

GiảiUHình b3I. TIẾPXÚCTRỰC TIẾPVÀO ĐIỆN

1. Lưới điện đơn giản (mạng 1 pha hoặc điện DC):

b. Chạm vàomột cực của mạng TH1: Mạng không nối đất:

- Khi chạm 1 dây trong trạng thái mạng bình

thường

Sơ đồtương đương:1IU2Rcđ2Rcđ1UΣI ng

RngRcđRcđ4I. TIẾPXÚCTRỰC TIẾPVÀO ĐIỆN

1. Lưới điện đơn giản (mạng 1 pha hoặc điện DC):

b. Chạm vàomột cực của mạng

TH1: Mạng không nối đất:

- Khi chạm 1 dây trong trạng thái mạng bình thường

UIngười=Rcáchđiện+ 2R


giớihạnnguyhiểmngười

⇒R

cáchđiệnU

〉 I

 giớihạn

− 2Rngười 

Côngthức này được ápdụng để xác đònh điện trở cách điện cần thiết cho các mạng điện cách ly bảo vệ an toàn chống chạm điện trực

tiếp ởmạng hạ áp .5I. TIẾPXÚCTRỰC TIẾPVÀO ĐIỆN

1. Lưới điện đơn giản (mạng 1 pha hoặc điện DC):

b. Chạm vàomột cực của mạng

TH1: Mạng không nối đất:

- Khi chạm 1 dây trong trạng thái mạng bình thường

Ví dụ: Mạng 220V, Rng = 1 k Ω , đểkhông bò điện giật (I giới hạnyugn

hiểm = 10 mA) khi chạm 1 dây thì điện trở cách điện mạng điện phải chế tạo bao nhiêu ?

Giải

Theo điều kiện an toàn:6I. TIẾPXÚCTRỰC TIẾPVÀO ĐIỆN

1. Lưới điện đơn giản (mạng 1 pha hoặc điện DC):

b. Chạm vàomột cực của mạng TH1: Mạng không nối đất:

- Khi chạm 1 dây vàdây còn lại ngắn mạch xuống đấtSơ đồtương đương:phaUI ng

NUR nền+ng7I. TIẾPXÚCTRỰC TIẾPVÀO ĐIỆN

1. Lưới điện đơn giản (mạng 1 pha hoặc điện DC):

b. Chạm vàomột cực của mạng TH1: Mạng không nối đất:

- Khi chạm 1 dây vàdây còn lại ngắn mạch xuống đất

Ví dụ: Mạng 220V, Rng = 2 k Ω , Rnền = 1 0k Ω. Tìm dòng

qua người ?

phaUNGiảiI. TIẾPXÚCTRỰC TIẾPVÀO ĐIỆN

1. Lưới điện đơn giản (mạng 1 pha hoặc điện DC):

b. Chạm vàomột cực của mạng TH2: Mạng trung tính

nối đất:

- Khi chạm vào dây phaSơ đồtương đương:

phaI ngUZtảiUZ tảiR nền+ngN

NRnđHTRnđHT

Nếu: Utx = Upha=>bỏqua RP , Ztải , và RN

9I. TIẾPXÚCTRỰC TIẾPVÀO ĐIỆN

1. Lưới điện đơn giản (mạng 1 pha hoặc điện DC):

b. Chạm vàomột cực của mạng TH2: Mạng trung tính

nối đất:

- Khi chạm vào dây trung tính: phụ thuộc vào vò trí

chạmphaSơ đồtương đương:UZ tải

Z tảiUNRNRN///I ng

R nđHTRnền+ngRnđHTUtx = Itải.RN = (5%÷10%).Upha=>

10I. TIẾPXÚCTRỰC TIẾPVÀO ĐIỆN

1. Lưới điện đơn giản (mạng 1 pha hoặc điện DC):

b. Chạm vàomột cực của mạng TH2: Mạng trung tính

nối đất:

- Khi chạm vào dây trung tính: phụ thuộc vào vò trí

chạm

Ví dụ: Mạng 220V,

3Ωmôi trường ẩmướt, Ucp = 50V ;;Rng = 1 k Ω. Tìm dòng qua người ?phaRnđHT =

GiảiUZ tảiNR nđHT11I. TIẾPXÚCTRỰC TIẾPVÀO ĐIỆN

1. Lưới điện đơn giản (mạng 1 pha hoặc điện DC):

c. Mạng cách điện với đất cóđiện dung lớn

U11UC 12

U22C 11

C 22- Do trò sốC lớn, trong quátrình vận hành sẽxảyra hiện tượng cảm ứng và tích lũyđiện tích q cógiá trò q = C.U trên đường dây.- Khi cắt nguồn do lượng q tích được nên điện áptrên cácdây tại thời điểm cắt nguồn khác 0 vàbằng Udư; Udưtắt dần theohàm mũ

U()dư = U1 − U 2 et

R.C12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2: PHÂN TÍCH AN TOÀN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×