1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. BẢO VỆ CHỐNG CHẠM TIẾP XÚC TRỰC TIẾP

I. BẢO VỆ CHỐNG CHẠM TIẾP XÚC TRỰC TIẾP

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. BẢOVỆCHỐNGCHẠM TIẾPXÚCGIÁN TIẾP

1. Tiếp xúcgián tiếpIs : dòng chạm Id: dòng chạm

vỏ4II. BẢOVỆCHỐNG CHẠM TIẾPXÚCGIÁN TIẾP

2. Biện pháp bảo vệ chống chạm điện gián tiếp

-Tự động cắt nguồn cung cấp cho thiết bòbò chạm vỏ=> sơ đồnối đất an toàn (TT, TN, IT )- Cónhững biện pháp đặc biệt như:

+ Sửdụng vật liệu cách điện cấp II hay một cấp cách điện tương tương.

+ Làm cho các nơi đặt thiết bò điện thành không dẫn điện – Đặt thiết bò điện ngoài tầm tay với hoặc córào chắn giữa các vò trí.

+ Tạo lưới đẳng thế.

+ Tạo cách ly về điện bằng các biến ápcách ly.5II. BẢOVỆCHỐNG CHẠM TIẾPXÚCGIÁN TIẾP

2. Biện pháp bảo vệ chống chạm điện gián tiếp

a. Tự động cắt nguồnUcp max = 50V6II. BẢOVỆCHỐNG CHẠM TIẾPXÚCGIÁN TIẾP

2. Biện pháp bảovệ chống chạm điện gián tiếp

a. Tự động cắt nguồnUcp max = 25V7II. BẢOVỆCHỐNG CHẠM TIẾPXÚCGIÁN TIẾP

2. Biện pháp bảovệ chống chạm điện gián tiếp

b. Sơ đồnối đất theo tiêu chuẩn IEC TH1: Sơ đồTT : Terre Terre8II. BẢOVỆCHỐNG CHẠM TIẾPXÚCGIÁN TIẾP

2. Biện pháp bảo vệ chống chạm điện gián tiếp

b. Sơ đồnối đất theo tiêu chuẩn IECTH1: Sơ đồTT : Terre Terre( Trung tính nối đất, vỏ thiết bị nối riêng )Đường đi dòng sự cố chạm vỏ9II. BẢOVỆCHỐNG CHẠM TIẾPXÚCGIÁN TIẾP

2. Biện pháp bảo vệ chống chạm điện gián tiếp

b. Sơ đồnối đất theo tiêu chuẩn IECTH1: Sơ đồTT : Terre Terre( Trung tính nối đất, vỏ thiết bị nối riêng )Đặc điểm sơ đồ TT:

- I chạm vỏ >> (cở vài chục Ampe), nhưng không đủ lớn để (CC, CB) cắt nhanh và chắc chắn sự cố này để bảo vệ an toàn cho

người. Vì vâỵ, muốn bảo vệ an tồn trong trường hợp này thì có thể thực hiện theo các cách sau:

+ Thực hiện nối đất thiết bị với trị số bé, tuy nhiên phương pháp này sẽ không kinh tế (tăng chi phí nối đất).

+ Thay việc nối vỏ thiết bị với hệ thống nối đất (sơ đồ TT) bằng biện pháp nối vỏ thiết bị với dây trung tính (sơ đồ TN).+Sử dụng thiết bị bảo vệ chống dòng rò (RCD).10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. BẢO VỆ CHỐNG CHẠM TIẾP XÚC TRỰC TIẾP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×