1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Chọn hướng variogram và độ lệch khoảng cách:

c. Chọn hướng variogram và độ lệch khoảng cách:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo Địa thống kê trong mơ hình hóa vỉa

DũngGVHD: TS. Tạ QuốcFigure 6: Một mô tả về độ lệch, dung sai độ lệch, góc phương vị, dung sai góc phương vị và thơng số

băng tần của mơ hình variogram (Tạ Quốc Dũng, Bài giảng Địa thống kê)Sau khi tính toán variogram thực nghiệm theo mọi hướng phải các định hướng liên tục tối

đa và tối thiểu để mà xác định tương quan khơng gian 3D. Để xác định tính liên tục trong

khơng gian 3D u cầu các mơ hình variogram cho ba hướng: hướng liên tục tối đa,

hướng liên tục tối thiểu và một hướng khác. Tính tốn các mơ hình variogram này và tổ

hợp chúng để xác định tương quan không gian 3D. Trong địa thống kê, hướng liên tục tối

thiểu được xác định vng góc với hướng liên tục tối đa. Việc xác định này trong cho

không gian địa thống kê 2D. Trong địa thống kê 3D, hướng còn lại được xác định vng

góc với mặt phẳng 2D (hình 7). Đây là một phương pháp đầy đủ để xác định không gian

liên tục 3D của vỉa.Nguyễn Mạnh TrườngMSSV: 31204214Page 13Báo cáo Địa thống kê trong mơ hình hóa vỉa

DũngGVHD: TS. Tạ QuốcFigure 7: Các hướng trong khơng gian 3D (Geostatistics in 12 lessons)Có ba thơng số được yêu cầu để xác định không gian 3D liên tục

 Hướng của không gian liên tục

 Các hướng của mô hình variogram

 Dung sai góc phương vị

Một cơng cụ hữu ích để xác định hướng liên tục tối đa và tối thiểu là bản đồ variogram.

Bản đồ variogram tính tốn variogram từ trung tâm của bản đồ vị trí và tỏa tròn ra ngồi

theo hướng cùng/ngược chiều kim đồng hồ. Thêm vào đó, hướng liên tục tối đa có thể

được tìm thấy bằng cách nghiên cứu variogram đưa ra bán kính ảnh hướng lớn nhất hoặc

tham khảo bản đồ đường đồng mức của đặc tính thạch học.

Với việc xác định độ lệch khoảng cách và dung sai độ lệch rất khó để tính tốn variogram

dọc theo một hướng, do đó cần xác định dung sai một hướng hoặc dung sai góc phương

vị. Hình 6 mơ tả khái niệm dung sai góc phương vị. Một điểm khởi đầu tốt là dung sai

góc phương vị ±22.50, cho tổng dung sai góc phương vị là 450. Với mơ hình variogram

theo mọi hướng, một thiết lập tốt cho variogram 3D yêu cầu một tiếp cận lặp lại nhiều

lần; độ lệch khoảng cách và dung sai có thể khác biệt trong mỗi hướng, dung sai góc

phương vị có thể cần tinh chỉnh để nhận được variogram thực nghiệm tốt, và hướng liên

tục tối đa có thể cần tinh chỉnh. Chú ý rằng hai hướng khác được cố định. Hướng liên tục

tối thiểu ln vng góc với hướng liên tục tối đa và hướng thứ ba ln vng góc với

mặt phẳng liên tục.Nguyễn Mạnh TrườngMSSV: 31204214Page 14Báo cáo Địa thống kê trong mơ hình hóa vỉa

DũngGVHD: TS. Tạ QuốcFigure 8: Bản đồ mô tả hướng liên tục tối đa và tối thiểu (Geostatistics in 12 lessons)d. Minh giải và mơ hình Variogram:

Minh giải Variogram

Minh giải variogram rất quan trọng. Những điểm variogram được tính tốn khơng sử

dụng trực tiếp được do:

 Các kết quả gây nhiễu nên được giảm bớt

 Minh giải địa chất nên được sử dụng trong mơ hình variogram cuối cùng

 Cần đo lường variogram hợp pháp trong tất cả các hướng và khoảng cách.

Cho những lý do này, variogram phải được hiểu và sau đó được mơ hình thích hợp. Có

một số điểm quan trọng để cho mơ hình variogram:

 Sill là phương sai σ2. Nếu dữ liệu chuẩn thì sill bằng 1.

 Giá trị variogram bên dưới giá trị Sill nghĩa là tương quan dương (+), tại giá trị

Sill nghĩa là không tương quan, và bên trên giá trị Sill nghĩa là tương quan âm (-).

 Bán kính ảnh hưởng là điểm nơi variogram gặp Sill, không phải điểm nơi mà Sill

xuất hiện làm phẳng ra.

 Một hiệu ứng Nugget lớn hơn 30% là bất thường và cần được điều tra.

Tính dị hướng

Nếu một đặc tính thạch học có một loạt các mối tương quan phụ thuộc vào hướng thì đặc

tính thạch học đó được gọi là biểu lộ tính dị hướng hình học. Nếu đặc tính thạch học đạt

đến Sill trong một hướng và khơng có trong hướng khác được gọi là biểu lộ tính dị hướng

theo đới. Nói cách khác, một variogram biểu lộ tính dị hướng theo đới khi variogram

Nguyễn Mạnh TrườngMSSV: 31204214Page 15Báo cáo Địa thống kê trong mơ hình hóa vỉa

DũngGVHD: TS. Tạ Quốckhơng đạt tới Sill được kỳ vọng. Hầu hết dữ liệu vỉa biểu lộ cả tính dị hướng hình học và

tính dị hướng theo đới.Figure 9: Tính dị hướng của vỉa (Geostatistics in 12 lessons)Tính dị hướng theo đới có thể là kết quả của hai đặc tính vỉa khác nhau:

 Lớp, variogram ngang khơng đạt giá trị Sill kỳ vọng do có nhiều lớp như các

hướng đang tồn tại và variogram không đạt được sự biến đổi toàn bộ.

 Các hướng khu vực, variogram đứng không đạt được giá trị Sill kỳ vọng do một

sự khác biệt lớn trong giá trị trung bình tại mỗi giếng.

Tính chu kỳ

Hiện tượng địa chất thường được hình thành trong chu kỳ lặp lại, đó là mơi trường trầm

tích giống nhau xảy ra lặp đi lặp lại. Mơ hình variogram sẽ cho thấy đặc điểm này có tính

chu kỳ. Variogram đo lường tương quan khơng gian sẽ đi qua những vùng chịu tương

quan dương sau đó tương quan âm trong khi vẫn theo hướng không tương quan.

Hình 10 mơ tả cát do gió và tương quan semivariance theo phương đứng và phương

ngang. Semivariance được tính tốn trên sự chuyển đổi điểm chuẩn (màu tối biểu thị hạt

mịn có độ thấm thấp). Ứng xử chu kỳ theo phương đứng và phương ngang có bán kính

tương quan lớn hơn phương đứng.Nguyễn Mạnh TrườngMSSV: 31204214Page 16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Chọn hướng variogram và độ lệch khoảng cách:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×