1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Các thông số thị trường

4 Các thông số thị trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNHĐVT : VNĐNHĨM 367QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

20142015201620172018LN thuần sau 13.051.089.12.862.641.12.241.494.16.337.633.37.571.194.thuế TNDN (*)118790416856947Cổ tức ưu đãi000007.345.0007.345.0007.345.0007.345.0007.345.0001776,871751,211666,642224,325115,213556,674489,334077,3338563751,67Số cổ phiếu lưu

hành trong kỳ

Lãi cơ bản trên

cổ phiếu (EPS)

BìnhquânngànhTừ năm 2014 tới năm 2018, cơng ty cổ phần giấy Việt Trì (GVT) có lãi cơ bản trên cổ

phiếu khơng ổn định. Cụ thể là từ năm 2014 tới năm 2015 có xu hướng giảm nhẹ ( từ

1776,87 VNĐ xuống còn 1666,64 VNĐ), nhưng lại tăng lên năm 2017 (2224,32 VNĐ)

và tới năm 2018 có sự tăng đột biến lên tới 5115,21 VNĐ , gấp đơi so với năm 2015.NHĨM 368QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

So với bình qn ngành, từ năm 2014 tới năm 2017 , GVT có chỉ số EPS thấp hơn

nhiều so với mức bình quân , nhưng năm 2018 đã vượt lên và cao hơn bình quân

ngành tới gần 1500 vnđ . Điều này chứng tỏ: năng lực kinh doanh của công ty yếu hơn

so với công ty đối thủ, đẫn đến việc trả cổ tức cho các cổ đông cũng thấp hơn so với

các công ty cùng ngành. Nhưng tới năm 2015 cong ty đã có các chính sách phù hợp

làm tăng trường mạnh mẽ thông số EPS này, cho thấy công ty đang thu được nhiều thu

nhập hơn cho mỗi đồng tiền được cổ đông đầu tư.

Để giữ được mức EPS, cơng ty có thể nổ lực để tăng lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập

doanh nghiệp, hoặc giảm số cổ phiếu lưu hành trong 1 kỳ, như vậy, sẽ giúp doanh

nghiệp có thể tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Cụ thể là đặt ra mục tiêu lợi nhuận sau

thuế gần 40 tỷ năm tiếp theo 2018 và cao hơn năm cũ cho những năm tiếp theo và có

các chính sách đạt được lợi nhuận phù hợp như mở rộng kênh phân phối , thúc đẩy sản

xuất và bán hàng.2.5Giá trên thu nhập (P/E)

P/E cho biết mức độ mà người đầu tư đánh giá một công ty. Cụ thể hơn P/E cho biết

nhà đầu tư sẵn sang trả bao nhiêu cho mỗi đồng lợi nhuận

Chỉ tiêu này thường được các nhà đầu tư sử dụng để dự báo giá trị của cổ phiếu. Hệ số

P/E càng cao, cơ hội cơng ty phát triển càng lớn.NHĨM 369QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Đơn vị :VNĐNăm20142015201620172018Giá thị trường của cổ phiếu0001170021200Thu nhập trên mỗi cổ phiếu1776,87 1751,21 1666,642224,325115,21Gía trên thu nhập( P/E)0005.264.14Bình qn ngành00000Cơng ty cổ phần giấy Việt Trì lần đầu tiên xuất hiện trên các sàn chứng khoán vào

ngày 21/1/2017, chậm hơn các công ty đối thủ 1 năm, từ năm 2017 tới năm 2018 nhận

thấy được sự giảm nhẹ về giá trên thu nhập (P/E) của công ty từ ( 5,26 xuống 4,14 lần)

do lợi nhuận của công ty trong năm 2018 tăng đột biến so với các năm trước.

Nhìn

chung

thìhệsố P/E

của

cơng ty

thấp

hơn

nhiều so với bình qn ngành, cho thấy cơng ty có triển vọng tăng trưởng thấp. Cổ

phiếu của công ty đang bị định giá thấp. Triển vọng của GVT trong tương lai rất khơng

tốt, do đó nhà đầu tư chỉ sẵn sàng trả đến hơn 4 đồng cho 1 đồng lời nhuận của GVT.

Bên cạnh đó cơng ty vẫn có thể cải thiện thơng số P/E bằng cách tăng tỷ lệ tăng trưởng

của doanh thu thuần và lợi nhuận thuần.NHÓM 370Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Các thông số thị trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×