1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 27. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số , bảng xét dấu của như sau:

Câu 27. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số , bảng xét dấu của như sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

 3

 4A.  ;0 .

Câu 38.

B.   ;    .

3C.  ;   .

4D.  0;   (Tham khảo 2018) Có bao nhiêu gi trị nguyên âm của tham số m đ hàm số y  x3  mx đồng biến trên khoảng  0;   .

B. 3 .A. 5 .

Câu 39.C. 0 .D. 4 .(Đề minh họa lần 1 2017) ìm tất cả c c gi trị thực của tham số m sao cho hàm số y  

.

 4

A. m  0 hoặc 1  m  2 . B. m  0 .

C. 1  m  2 .

D. m  2 .1

5 x5tan x  2

tan x  mđồng biến trên khoảng  0;BÀI 02: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

DẠNG 01: Cực trị của hàm số cho bởi một cơng thức

Câu 40.

A. 3

Câu 41.2x  3

có bao nhiêu đi m cực trị?

x 1

B. 0

C. 2

D. 1

3

(Đề minh họa lần 1 2017) ìm gi trị cực đại yC§ của hàm số y  x  3x  2 .

(THPTQG năm 2017 Mã đề 104) Hàm số y A. yCD  4 .

Câu 42.B. yCD  1 .(Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Cho hàm số y  x  3 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

x 1A. Q  1;10  .B. M  0; 1 .C. N  1; 10  .D. P  1; 0  .(Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Biết M  0; 2  , N  2; 2  là c c đi m cực trị của đồ thị hàm sốy  ax3  bx2  cx  d .

A. y  2   2 .

Câu 45.B. Cực ti u của hàm số bằng 1 .

D. Cực ti u của hàm số bằng 2Đồ thị hàm số y  x3  3x2  9x  1 có hai cực trị A và B . Đi m nào dưới đây thuộc đường thẳngAB ?Câu 44.D. yCD  12A. Cực ti u của hàm số bằng 3 .

C. Cực ti u của hàm số bằng 6 .

Câu 43.C. yCD  0 .ính gi trị của hàm số tại x  2 .

B. y  2   22 .C. y  2   6 .D. y  2   18 .(THPT QG 2017 Mã đề 105) Đồ thị của hàm số y  x3  3x2  5 có hai đi m cực trị A và B .ính diện tích S của tam gi c OAB với O là gốc t a độ.

A. S  9 .B. S 10

.

3C. S  10 .D. S  5 .DẠNG 02 : Cực trị f(x), f(u) dựa vào BBT, đồ thị của f(x)

Câu 46.

(Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như saui trị cực đại của hàm số đã cho bằng

A. 1 .

B. 2 .

C. 0 .

D. 5 .

3

2

Câu 47.

(Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y  ax  bx  cx  d  a, b, c, d  có đồ thị nhưhình vẽ bên. Số đi m cực trị của hàm số đã cho làTrang 6/27A. 2

Câu 48.

hình vẽ bên.B. 0

C. 3

D. 1

4

2

(Mã đề 103 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y  ax  bx  c ( a , b , c ) có đồ thị nhưSố đi m cực trị của hàm số đã cho là

A. 2

B. 3

C. 0

D. 1

Câu 49.

(Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Số đi m cực trị của hàm

số đã cho làA. 0

Câu 50.B. 1

C. 2

D. 3

3

2

(THPT QUỐC GIA 2018 - MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số y  ax  bx  cx  d  a, b, c, d  có đồthị như hình vẽ bên. Số đi m cực trị của hàm số này làA. 0 .

Câu 51.B. 1 .C. 3 .(Tham khảo 2018) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sauD. 2 .Trang 7/27Hàm số đạt cực đại tại đi m

A. x  1

B. x  0

C. x  5

D. x  2

Câu 52.

(THPT QG 2017 Mã đề 105) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sauMệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đạt cực ti u tại x  5

C. Hàm số đạt cực ti u tại x  2

Câu 53.B. Hàm số có bốn đi m cực trị

D. Hàm số khơng có cực đại(THPT QG 2017 Mã đề 110) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sauìm gi trị cực đại yCĐ và gi trị cực ti u yCT của hàm số đã cho.

A. yCĐ  3 và yCT  0B. yCĐ  3 và yCT  2C. yCĐ  2 và yCT  2D. yCĐ  2 và yCT  0Câu 54.(ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Cho hàm số f  x  có bảng biến thiên như sau:Hàm số đã cho đạt cực ti u tại

A. x  2 .

B. x  1 .

C. x  1 .

D. x  3 .

Câu 55.

(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số f x có bảng biến thiên như sau:.

Hàm số đạt cực đại tại

Trang 8/27A. x

Câu 56.2.B. x

C. x 3 .

D. x 1 .

2.

(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 103) Cho hàm số f ( x) có bảng biến thiên như sau:Hàm số đạt cực đại tại:

A. x  2 .

B. x  2 .

C. x  3 .

D. x  1 .

Câu 57.

(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số f ( x) có bảng biến thiên như sau:Hàm số đã cho đạt cực ti u tại

A. x  2 .

B. x  1 .

C. x  3 .

Câu 58.

Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên như sauD. x  2 .Mệnh đề nào dưới đây sai

A. Hàm số có hai đi m cực ti u.

B. Hàm số có gi trị cực đại bằng 0 .

C. Hàm số có ba đi m cực trị.

D. Hàm số có gi trị cực đại bằng 3

Câu 59.

(Đề minh họa lần 1 2017) Cho hàm số y  f  x  x c định, liên tục trên và có bảng biến thiên:Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số có đúng một cực trị.

B. Hàm số có gi trị cực ti u bằng 1 .

C. Hàm số có gi trị lớn nhất bằng 0 và gi trị nhỏ nhất bằng 1 .

D. Hàm số đạt cực đại tại x  0 và đạt cực ti u tại x  1 .

Câu 60.(Đề tham khảo lần 2 2017) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nàodưới đây đúng?Trang 9/27A. yCĐ  5 .

Câu 61.B. yCT  0 .C. min y  4 .D. max y  5(Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Cho hàm số y  f  x  x c định, liên tục trên đoạn 2; 2 và cóđồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số f  x  đạt cực đại tại đi m nào dưới đây?

A. x  2 .

B. x  1 .

C. x  1 .

D. x  2

DẠNG 03 : Cực trị của hs chứa dấu GTTĐ, hs cho bởi nhiều công thức

Câu 62.

(THPT QG 2017 Mã đề 110) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sauĐồ thị của hàm số y  f  x  có bao nhiêu đi m cực trị?

A. 5 .

Câu 63.B. 3 .C. 4 .(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 103) Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x   x  x  1 , x  R.

2Số đi m cực trị của hàm số đã cho l

A. 2 .

B. 0 .

C. 1 .

ỵ Dng 05: Cực trị của hàm số f(x), f(u) liên quan f’(x),f’’(x)

Câu 64.D. 3 .(Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x   x  x  1 x  2  , x 

3Số đi m cực trị của hàm số đã cho là

A. 3 .

B. 2 .

Câu 65.D. 2 .C. 5 ..D. 1 .(ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Cho hàm số f  x  có đạo hàm f '  x   x  x  2  ,

2x . Số đi m cực trị của hàm số đã cho là

A. 0 .

B. 3 .

C. 2 .

Câu 66.

(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số y

. Số đi m cực trị của hàm số đã cho là

x

A. 2 .

B. 1 .

C. 0 .

Câu 67.D. 1 .

f ( x) có đạo hàm f ( x)x( x 2)2 ,D. 3 .(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x   x  x  1 , x . Số đi m cực trị của hàm số đã cho là

A. 0 .

B. 1 .2C. 2 .D. 3 .

Trang 10/27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 27. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số , bảng xét dấu của như sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×