1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 70. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số , bảng biến thiên của hàm số như sau:

Câu 70. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số , bảng biến thiên của hàm số như sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 75.(THPT QUỐC GIA 2018 - MÃ ĐỀ 102) Có bao nhiêu gi trị nguyên của tham số m đ hàm số

y  x  (m  1) x5  (m2  1) x 4  1 đạt cực ti u tại x  0?

A. 3 .

B. 2 .

C. Vô số.

D. 1 .

DẠNG 05: Tìm tham số để hàm bậc ba có cực trị thỏa mãn điều kiện

Câu 76.

THPTQG năm 2017 Mã đề 104) ìm gi trị thực của tham số m đ đường thẳng

8d : y   2m  1 x  3  m vng góc với đường thẳng đi qua hai đi m cực trị của đồ thị hàm số y  x3  3x 2  1.

A. m 3

..

2B. m 3

..

41

2C. m   . .D. m 1

.

4Câu 77.(THPTQG năm 2017 Mã đề 104) ìm tất cả c c gi trị thực của tham số m đ đồ thị của hàm số

y  x  3mx  4m3 có hai đi m cực trị A và B sao cho tam gi c OAB có diện tích bằng 4 với O là gốc t a độ.

3A. m  21

1

;m 

.

4

2

24B. m  1 ; m  1 .D. m  0 .

(Đề tham khảo lần 2 2017) G i S là t p h p tất cả c c gi trị thực của tham số m đ đồ thị của hàmC. m  1 .

Câu 78.1 3

x  mx 2   m2  1 x có hai đi m cực trị A và B sao cho A, B nằm kh c phía và c ch đều đường thẳng

3

d : y  5x  9 . ính tổng tất cả c c ph n t của S .số y A. 0 .

B. 6 .

C. 6 .

D. 3 .

DẠNG 06 : Tìm tham số để hs trùng phƣơng có 1 hoặc 3 cực trị

Câu 79.

(Đề tham khảo lần 2 2017) ìm tất cả c c gi trị thực của tham số m đ hàm sốy   m  1 x4  2  m  3 x 2  1 khơng có cực đại?

A. 1  m  3 .

B. m  1 .C. m  1 .

D. 1 m 3

ỵ Dng 11: Tỡm tham số để hàm trùng phƣơng có cực trị thỏa mãn ĐK

Câu 80.

(THPT QG 2017 Mã đề 105) ìm tất cả c c gi trị thực của tham số m đ đồ thị của hàm sốy  x4  2mx2 có ba đi m cực trị tạo thành một tam gi c có diện tích nhỏ hơn 1 .

3

A. 0  m  4 .

B. m  1 .

C. 0  m  1 .

D. m  0 .

Câu 81.

(Đề minh họa lần 1 2017) ìm tất cả c c gi trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số

4

2

y  x  2mx  1 có ba đi m cực trị tạo thành một tam gi c vuông cân.A. m  1

.

93B. m  1 .C. m1

.

93D. m 1 .ỵ Dng 14: Tỡm tham số để hs chứa dấu GTTĐ có cực trị thỏa mãn đk cho trƣớc

Câu 82.

(Tham khảo 2018) Có bao nhiêu gi trị nguyên của tham số m đ hàm sốy  3x 4  4 x3  12 x 2  m có 7 đi m cực trị?

A. 3 .

B. 5 .

C. 6 .

D. 4 .

ỵ Dng 15: Tỡm tham số để hs khác có cực trị thỏa mãn đk cho trƣớc

Câu 83.

(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 103) Cho hàm số f  x  , bảng biến thiên của hàm số f   x  như

sau:Số cực trị của hàm số y  f 4 x  4 x là

2A. 9 .

B. 5 .

C. 7 .

BÀI 03:GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

DẠNG 01: GTLN, GTNN trên đoạn [a;b]D. 3 .Trang 12/27(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 103) i trị lớn nhất của hàm số f  x   x3  3x trên đoạnCâu 84.[  3;3] bằng

A. 18 .

Câu 85.0; 4 bằng

A. 259 .B. 2 .

C. 18 .

D. 2 .

(THPT QUỐC GIA 2018 - MÃ ĐỀ 102) i trị nhỏ nhất của hàm số y  x3  2 x 2  7 x trên đoạn

B. 68 .D. 4 .C. 0 .(THPT QG 2017 Mã đề 105) ìm gi trị nhỏ nhất m của hàm số y  x  x2  13 trên đoạn

4Câu 86.

 2;3 .

A. m 51

4Câu 87.0; 3  .

A. M  9C. m C. M  6B. M  8 3D. M  1(Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) i trị lớn nhất của hàm số y  x  4 x 2  9 trên đoạn  2;3

4Câu 88.

bằng

A. 201B. 2C. 9D. 54(Mã đề 103 BGD&ĐT NĂM 2018) i trị nhỏ nhất của hàm số y  x  3x trên đoạn  4;  1

3Câu 89.

bằng

A. 4 .2B. 16 .C. 0 .

D. 4 .

4

2

(Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) i trị lớn nhất của hàm số y  x  x  13 trên đoạn [1; 2]Câu 90.

bằng

A. 25 .B.51

.

4C. 13 .D. 854

2

(Tham khảo 2018) i trị lớn nhất của hàm số f  x   x  4 x  5 trêm đoạn  2;3 bằngCâu 91.

A. 50 .C. 1 .B. 5 .D. 122THPTQG năm 2017 Mã đề 104) ìm gi trị nhỏ nhất m của hàm số y  x 2 Câu 92.

A. m 51

249

D. m  13

4

(THPT QG 2017 Mã đề 110) ìm gi trị lớn nhất M của hàm số y  x4  2x2  3 trên đoạn

B. m 17

.

4Câu 93.

A. m  11 .B. m  10 .C. m  5 .2

trên đoạn

x1 

 2 ; 2  .D. m  3ìm gi trị nhỏ nhất m của hàm số y  x  7 x  11x  2 trên đoạn [0 ; 2] .

B. m  3 .

C. m  0 .

D. m  2

32x2  3

Câu 94.

(Đề minh họa lần 1 2017) ìm gi trị nhỏ nhất của hàm số y 

trên đoạn  2; 4 .

x 1

19

A. min y  6 .

B. min y  2 .

C. min y  3 .

D. min y 

 2;4

 2;4

 2;4

3

 2;4

Câu 95.[  3;3] bằng

A. 16 .

Câu 96.3;3 bằng

A. 20 .

Câu 97.(ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) i trị lớn nhất của hàm số f ( x)  x3  3x  2 trên đoạn

B. 20 .

C. 0 .

D. 4 .

x3

(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) i trị nhỏ nhất của hàm số f x

B. 4 .C. 0 .D.3x2 trên đoạn16 .(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) i trị nhỏ nhất của hàm số f  x   x  3x trên đoạn

3 3;3 bằng

A. 18.B. 18.C. 2.D. 2.

Trang 13/27DẠNG 02 : GTLN, GTNN trên khoảng

Đề tham khảo lần 2 2017) ính gi trị nhỏ nhất của hàm số y  3x Câu 98.A. min y  3 3 9 .

 0; B. min y  7 .

 0; C. min y 

 0; 33

.

54

trên khoảng  0;   .

x2

D. min y  2 3 9

 0; DẠNG 03 : GTLN, GTNN của hàm số biết BBT, đồ thị của f(x)

Câu 99.

(Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số y  f  x  liên tục trên đoạn  1;3 và có đồ thị như

hình bên.i M và m l n lư t là gi trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  1;3 . i trị củaM  m bằngA. 0 .

B. 1 .

C. 4 .

DẠNG 04: Tìm m để hs có GTLN, GTNN thỏa mãn đk cho trƣớc

Câu 100.(THPT QG 2017 Mã đề 110) Cho hàm số y D. 5 .xm

( m là tham số thực) thoả mãn

x116

. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

1;2 

1;2 

3

A. 0  m  2 .

B. 2  m  4 .

C. m  0 .

D. m  4 .

xm

Câu 101.

Cho hàm số y 

( m là tham số thực) thỏa mãn min y  3. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

[2;4]

x 1

A. m  4 .

B. 3  m  4 .

C. m  1 .

D. 1  m  3 .

min y  max y DẠNG 05 : Tìm m để hs chứa dấu GTTĐ có GTLN, GTNN thỏa mãn đk cho trƣớc

Câu 102.

(Tham khảo 2018) G i S là t p h p tất cả c c gi trị của tham số thực m sao cho gi trị lớn nhất của

hàm số y  x3  3x  m trên đoạn  0;2 bằng 3. Số ph n t của S là

A. 1.B. 2.C. 0.

D. 6.

BÀI 04: TIỆM CẬN

DẠNG 01 : Câu hỏi lý thuyết về tiệm cận, không chứa tham số

Câu 103.

(Đề minh họa lần 1 2017) Cho hàm số y  f ( x) có lim f ( x)  1 và lim f ( x)  1 . Khẳng định

x x nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số đã cho khơng có tiệm c n ngang.

B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm c n ngang.

C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm c n ngang là c c đường thẳng y  1 và y  1 .

D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm c n ngang là c c đường thẳng x  1 và x  1 .

DẠNG 02 : Tiệm cận đồ thị hàm số b1/b1,không chứa tham số

Câu 104.

(Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Đường thẳng nào dưới đây là tiệm c n đứng của đồ thị hàm số

2x 1

?

y

x 1

A. x  1

B. y  1

C. y  2

D. x  1

Câu 105.

(Tham khảo 2018) Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm c n đứng?

A. y x 2  3x  2

x 1B. y x2

x2  1C. y x2 1D. y x

x 1DẠNG 03: Tiệm cận đồ thị hàm số phân thức hữu tỷ,không chứa tham số

Câu 106.

A. 0 .(THPTQG năm 2017 Mã đề 104) Đồ thị hàm số y 

B. 3 .C. 1 .x2

có mấy tiệm c n.

x2  4

D. 2 .

Trang 14/27x 2  3x  4

x 2  16

C. 1 .ìm số tiệm c n đứng của đồ thị hàm số: y Câu 107.

A. 2 .B. 3 .D. 0x  5x  4

.

x2  1

D. 1

2Câu 108.(THPT QG 2017 Mã đề 110) ìm số tiệm c n của đồ thị hàm số y A. 2

Câu 109.B. 3

C. 0

(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 103) Cho hàm số y  f  x  có b ng biến thiên như sau:Tổng số tiệm c n đứng và tiệm c n ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

DẠNG 04: Tiệm cận đồ thị hàm số chứa căn,không chứa tham số

Câu 110.

(THPT QG 2017 Mã đề 105) Đồ thị của hàm số nào trong c c hàm số nào dưới đây có tiệm c n đứng?

A. y 1

.

xB. y 1

.

x 1

4C. y 1

.

x 1

2D. y 1

x  x 1

2x 9 3x2  xCâu 111.(Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Số tiệm c n đứng của đồ thị hàm số y A. 3

Câu 112.B. 2

C. 0

D. 1

(Đề thử nghiệm THPT QG 2017) ìm tất cả c c tiệm c n đứng của đồ thị hàm số2 x 1  x2  x  3

y

.

x2  5x  6

A. x  3 và x  2 .

C. x  3 và x  2 .B. x  3 .

D. x  3 .

DẠNG 05 : Tiệm cận đồ thị hàm số g(x) biết BBT, đồ thị f(x) không chứa tham số

Câu 113.

(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số f x có bảng biến thiên như sau..

Tổng số tiệm c n đứng và tiệm c n ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 3 .

B. 1 .

C. 2 .

D. 4 .

Câu 114.

(Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau2

Tổng số tiệm c n ngang và tiệm c n đứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. 4 .

B. 1 .

C. 3 .D. 2 .Trang 15/27Câu 115.(Đề tham khảo lần 2 2017) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hỏi đồthị của hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm c n?A. 1 .

Câu 116.B. 3 .

C. 2 .

D. 4

(ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau:Tổng số tiệm c n đứng và tiệm c n ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

Câu 117.D. 2.(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau:x0+∞3y'0++∞y30

3

4Tổng số tiệm c n đứng và tiệm c n ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

DẠNG 06 : Bài toán liên quan đến đƣờng tiệm cận không chứa tham số của hàm xác định

Câu 118.

A. 2 .

Câu 119.

A. 0 .

Câu 120.(Mã đề 103 BGD&ĐT NĂM 2018) Số tiệm c n đứng của đồ thị hàm số y 

B. 0 .C. 1 .D. 3 .(Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Số tiệm c n đứng của đồ thị hàm số y 

B. 3 .C. 2 .x  25  5x2  x

x  16  4x2  xD. 1(THPT QUỐC GIA 2018 - MÃ ĐỀ 102) Số tiệm c n đứng của đồ thị hàm số y x4 2x2  xA. 3 .

B. 0 .

C. 2 .

D. 1 .

DẠNG 07 : Tiệm cận của đồ thị hàm số có chứa tham số

Câu 121.

(Đề minh họa lần 1 2017) ìm tất cả c c gi trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm sốyx 1mx 2  1có hai tiệm c n ngangA. Khơng có gi trị thực nào của m thỏa mãn yêu c u đề bài.

B. m  0 .C. m  0 .

D. m  0 .

BÀI 05: KHẢO SÁT HÀM SỐ

DẠNG 01: Nhận dạng hàm số thông qua đồ thị, BBTTrang 16/27Câu 122.

đây?A. y (Tham khảo THPTQG 2019) Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới2x 1

.

x 1Câu 123.

đây?B. y x 1

.

x 1C. y  x 4  x 2  1 .D. y  x3  3x  1 .(Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dướiA. y  x 4  3x 2  1

B. y  x3  3x 2  1

C. y   x3  3x 2  1

D. y   x 4  3x 2  1

Câu 124.

(Mã đề 103 BGD&ĐT NĂM 2018) Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới

đây?yx

OA. y   x  x  1

B. y  x  3x  1

C. y   x  3x  1

D. y  x  3x  1

Câu 125.

(Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới

đây?

424233A. y  x3  3x 2  2

B. y  x 4  x 2  2

C. y   x 4  x 2  2

D. y   x3  3x 2  2

Câu 126.

(THPT QUỐC GIA 2018 - MÃ ĐỀ 102) Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào

dưới đây?

A. y  x 4  2 x 2  1 .

B. y   x 4  2 x 2  1 .

C. y  x3  x 2  1 .

D. y   x3  x 2  1 .

Câu 127.

(Tham khảo 2018) Đường cong trong hình bên là của đồ thị hàm số nào dưới đây?Trang 17/27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 70. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số , bảng biến thiên của hàm số như sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×