1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 117. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Câu 117. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 122.

đây?A. y (Tham khảo THPTQG 2019) Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới2x 1

.

x 1Câu 123.

đây?B. y x 1

.

x 1C. y  x 4  x 2  1 .D. y  x3  3x  1 .(Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dướiA. y  x 4  3x 2  1

B. y  x3  3x 2  1

C. y   x3  3x 2  1

D. y   x 4  3x 2  1

Câu 124.

(Mã đề 103 BGD&ĐT NĂM 2018) Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới

đây?yx

OA. y   x  x  1

B. y  x  3x  1

C. y   x  3x  1

D. y  x  3x  1

Câu 125.

(Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới

đây?

424233A. y  x3  3x 2  2

B. y  x 4  x 2  2

C. y   x 4  x 2  2

D. y   x3  3x 2  2

Câu 126.

(THPT QUỐC GIA 2018 - MÃ ĐỀ 102) Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào

dưới đây?

A. y  x 4  2 x 2  1 .

B. y   x 4  2 x 2  1 .

C. y  x3  x 2  1 .

D. y   x3  x 2  1 .

Câu 127.

(Tham khảo 2018) Đường cong trong hình bên là của đồ thị hàm số nào dưới đây?Trang 17/27A. y   x 4  2 x 2  2

B. y  x 4  2 x 2  2

C. y  x3  3x 2  2

D. y   x3  3x 2  2

Câu 128.

(THPTQG năm 2017 Mã đề 104) Đường cong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới

đây. Hàm số đó là hàm số nào?A. y  x3  3x  2

B. y  x 4  x 2  1

C. y  x 4  x 2  1

D. y   x3  3x  2

Câu 129.

(THPT QG 2017 Mã đề 110) Đường cong ở hình bên dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới

đây. Hàm số đó là hàm số nào?A. y  x  3x  3

B. y  x  2x  1

C. y  x  2x  1 .

D. y  x  3x  1

Câu 130.

(Đề minh họa lần 1 2017) Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số

đư c liệt kê ở bốn phương n A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

32424232A. y   x 2  x  1

B. y   x3  3x  1

C. y  x 4  x 2  1

D. y  x3  3x  1

Câu 131.

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?A. y  x  x  1 .

32B. y   x  x  1 .

32C. y  x  x  1 .

42D. y   x  x  1

42Trang 18/27Câu 132.

hình vẽ bên(ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường congB. y   x3  3x 2  3 .A. y  x3  3x 2  3 .C. y  x 4  2 x 2  3 .

D. y   x 4  2 x 2  3 .

Câu 133.

(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong

trong hình vẽ bên.

yOx4A. y

C. y x

Câu 134.

hình vẽ bên?32x21.B. yx3x3x 1 .4D. y x

2x2 1 .

(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 103) Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong3x 1 .A. y  x3  3x 2  2 .B. y  x 4  2 x 2  2 .C. y   x3  3x 2  2 .

D. y   x 4  2 x 2  2 .

Câu 135.

(Đề tham khảo lần 2 2017) Cho đường cong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số

đư c liệt kê ở bốn phương n A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

A. y 

Câu 136.2x  3

x 12x 1

x 12x  2

x 12x 1

x 1

ax  b

(THPT QG 2017 Mã đề 105) Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số y 

với a, b, c, d

cx  d

B. y C. y D. y là c c số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?A. y  0,  x  1 .B. y  0,  x  2 .C. y  0,   2 .D. y  0, x  1

Trang 19/27Câu 137.Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số y ax  b

với a, b, c, d là c c số thực. Mệnh đề nào

cx  ddưới đây đúng?A. y  0, x  1 .

Câu 138.B. y  0, x .C. y  0, x .D. y  0, x  1(THPT QG 2017 Mã đề 110) Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số y  ax4  bx2  c vớia, b, c là c c số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?A. Phương trình y  0 có ba nghiệm thực phân biệt.

B. Phương trình y  0 có đúng một nghiệm thực.

C. Phương trình y  0 có hai nghiệm thực phân biệt.

D. Phương trình y  0 vơ nghiệm trên t p số thực.

Câu 139.

(Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Cho hàm số y  ax3  bx 2  cx  d có đồ thị như hình vẽ bên.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?A. a  0, b  0, c  0, d  0 .

B. a  0, b  0, c  0, d  0 .

C. a  0, b  0, c  0, d  0 .

D. a  0, b  0, c  0, d  0 .

Câu 140.

(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong

hình vẽ bên?Trang 20/27A. y  2 x3  3x  1 .B. y  2 x 4  4 x 2  1 .C. y  2 x 4  4 x 2  1 .

D. y  2 x3  3x  1 .

DẠNG 02 : Các phép biến đổi đồ thị

Câu 141.

(Đề tham khảo lần 2 2017) Hàm số y   x  2  x 2  1 có đồ thị như hình vẽ bên. Hình nào dướiđây là đồ thị của hàm số y  x  2 x 2  1 ?A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

DẠNG 03 : Liên quan giao điểm từ 2 đồ thị không chứa tham số

Câu 142.(THPT QG 2017 Mã đề 105) Cho hàm số y  x  2 x 2  1 có đồ thị  C  . Mệnh đề nào dướiđây đúng?

A.  C  cắt trục hoành tại hai đi m.

C.  C  cắt trục hồnh tại một đi m.

Câu 143.D. Hình 4.B.  C  khơng cắt trục hồnh.

D.  C  cắt trục hoành tại ba đi m.(Đề minh họa lần 1 2017) Biết rằng đường thẳng y  2 x  2 cắt đồ thị hàm số y  x3  x  2 tạiđi m duy nhất; kí hiệu  x0 ; y0  là t a độ của đi m đó. ìm y0

A. y0  4

Câu 144.

trục hồnh.

A. 2

Câu 145.y  x  4

2B. y0  0C. y0  2B. 3C. 1D. y0  1(Đề tham khảo lần 2 2017) Cho hàm số y  x3  3x có đồ thị  C  . ìm số giao đi m của  C  và(Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Đồ thị của hàm sốD. 0y  x  2x  2

42và đồ thị của hàm sốcó tất cả bao nhiêu đi m chung?A. 0 .

B. 4 .

C. 1 .

DẠNG 04: Tìm số nghiệm của phƣơng trình g(x)=0 khi biết đồ thị, BBT của f(x)D. 2Trang 21/27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 117. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×