1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 140. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?

Câu 140. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?

Tải bản đầy đủ - 0trang

A. y  2 x3  3x  1 .B. y  2 x 4  4 x 2  1 .C. y  2 x 4  4 x 2  1 .

D. y  2 x3  3x  1 .

DẠNG 02 : Các phép biến đổi đồ thị

Câu 141.

(Đề tham khảo lần 2 2017) Hàm số y   x  2  x 2  1 có đồ thị như hình vẽ bên. Hình nào dướiđây là đồ thị của hàm số y  x  2 x 2  1 ?A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

DẠNG 03 : Liên quan giao điểm từ 2 đồ thị không chứa tham số

Câu 142.(THPT QG 2017 Mã đề 105) Cho hàm số y  x  2 x 2  1 có đồ thị  C  . Mệnh đề nào dướiđây đúng?

A.  C  cắt trục hoành tại hai đi m.

C.  C  cắt trục hồnh tại một đi m.

Câu 143.D. Hình 4.B.  C  khơng cắt trục hồnh.

D.  C  cắt trục hoành tại ba đi m.(Đề minh họa lần 1 2017) Biết rằng đường thẳng y  2 x  2 cắt đồ thị hàm số y  x3  x  2 tạiđi m duy nhất; kí hiệu  x0 ; y0  là t a độ của đi m đó. ìm y0

A. y0  4

Câu 144.

trục hồnh.

A. 2

Câu 145.y  x  4

2B. y0  0C. y0  2B. 3C. 1D. y0  1(Đề tham khảo lần 2 2017) Cho hàm số y  x3  3x có đồ thị  C  . ìm số giao đi m của  C  và(Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Đồ thị của hàm sốD. 0y  x  2x  2

42và đồ thị của hàm sốcó tất cả bao nhiêu đi m chung?A. 0 .

B. 4 .

C. 1 .

DẠNG 04: Tìm số nghiệm của phƣơng trình g(x)=0 khi biết đồ thị, BBT của f(x)D. 2Trang 21/27Câu 146.(Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sauSố nghiệm của phương trình 2 f  x   3  0 là

A. 4 .

Câu 147.B. 3 .

C. 2 .

D. 1 .

3

2

(Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số f  x   ax  bx  cx  d  a , b , c , d  . Đồ thịcủa hàm số y  f  x  như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình 3 f  x   4  0 lày

2

O2x2A. 3

Câu 148.B. 0

C. 1

D. 2

(Mã đề 103 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y  f  x  liên tục trên  2; 2 và có đồ thị nhưhình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình 3 f  x   4  0 trên đoạn  2; 2 làA. 3 .

Câu 149.B. 1 .

C. 2 .

D. 4 .

(Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y  f ( x) liên tục trên đoạn  2; 4 và có đồ thịnhư hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình 3 f ( x)  5  0 trên đoạn  2; 4 làA. 0 .B. 3 .C. 2 .D. 1Trang 22/27Câu 150.4

2

(THPT QUỐC GIA 2018 - MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số f  x   ax  bx  c  a, b, c  . Đồ thịcủa hàm số y  f  x  như hình vẽ bên.Số nghiệm của phương trình 4 f  x   3  0 là

A. 4 .

Câu 151.B. 3 .

C. 2 .

D. 0 .

(Tham khảo 2018) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau:Số nghiệm của phương trình f  x   2  0 là:

A. 0 .

Câu 152.B. 3 .

C. 1 .

D. 2

(ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Cho hàm số f  x  có bảng biến thiên như sau:Số nghiệm thực của phương trình 2 f  x   3  0 là

A. 2.

Câu 153.B. 1.

C. 4.

D. 3.

(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số f x có bảng biến thiên như sau..

Số nghiệm thực của phương trình 3 f x

A. 2 .

Câu 154.50 làB. 3 .

C. 4 .

D. 0 .

(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số f  x  có bảng biến thiên như sau:Trang 23/27Số nghiệm thực của phương trình 2 f  x   3  0 là

A. 3 .

Câu 155.B. 1 .

C. 2 .

D. 0 .

4

3

2

Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số f  x   mx  nx  px  qx  r ,. Hàm số y  f   x có đồ thị như hình vẽ bên dưới:T p nghiệm của phương trình f  x   r có số ph n t là

A. 4 .

Câu 156.B. 3 .

C. 1 .

D. 2 .

(ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Cho hàm số b c ba y  f  x  có đồ thị như hình vẽ bên.Số nghiệm thực của phương trình f x  3x 

A. 3 .

Câu 157.43B. 8 .

C. 7 .

(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số b c ba ynghiệm thực của phương trình f x3A. 6 .

Câu 158.3D. 4 .

f x có đồ thị như hình vẽ bên. Số1

.

23xB. 10 .

C. 12 .

D. 3 .

(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số b c ba y  f  x  có đồ thị như hình vẽ bên. Sốnghiệm thực của phương trình f x3  3x 23Trang 24/27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 140. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×