1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 154. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Câu 154. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Số nghiệm thực của phương trình 2 f  x   3  0 là

A. 3 .

Câu 155.B. 1 .

C. 2 .

D. 0 .

4

3

2

Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số f  x   mx  nx  px  qx  r ,. Hàm số y  f   x có đồ thị như hình vẽ bên dưới:T p nghiệm của phương trình f  x   r có số ph n t là

A. 4 .

Câu 156.B. 3 .

C. 1 .

D. 2 .

(ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Cho hàm số b c ba y  f  x  có đồ thị như hình vẽ bên.Số nghiệm thực của phương trình f x  3x 

A. 3 .

Câu 157.43B. 8 .

C. 7 .

(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số b c ba ynghiệm thực của phương trình f x3A. 6 .

Câu 158.3D. 4 .

f x có đồ thị như hình vẽ bên. Số1

.

23xB. 10 .

C. 12 .

D. 3 .

(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số b c ba y  f  x  có đồ thị như hình vẽ bên. Sốnghiệm thực của phương trình f x3  3x 23Trang 24/27A. 6 .

B. 10 .

C. 3 .

DẠNG 05 : Tìm m để phƣơng trình có nghiệm, có k nghiệm khi biết đồ thị BBTD. 9 .\ 0 , liên tục trên mỗi(Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Cho hàm số y  f  x  x c định trênCâu 159.khoảng x c định và có bảng biến thiên như sauìm t p h p tất cả c c gi trị của tham số thựcsao cho phương trình f  x   m có ba nghiệm thực phân biệt.D.  ;2 .C.  1; 2 .B.  1;2  .A. 1;2 .

Câu 160.m(THPTQG năm 2017 Mã đề 104) Cho hàm số y   x  2 x có đồ thị như hình bên. ìm tất cả c c

42gi trị thực của tham số m đ phương trình  x  2 x  m có bốn nghiệm thực phân biệt.

42y1-11

0A. m  0 .

Câu 161.xB. 0  m  1 .

C. 0  m  1 .

D. m  1 .Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số y  f  x  . Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như saux

Bất phương trình f  x   e  m đúng với m i x   1;1 khi và chỉ khiA. m  f 1  e .B. m  f  1 1

.

eC. m  f  1 1

.

eDẠNG 06 : Tìm m để PT có nghiệm,… bằng PP cơ lập m

Câu 162.

(Tham khảo THPTQG 2019) Cho hàm số y  f  x  liên tục trên

đây.D. m  f 1  e .

và có đồ thị như hình vẽ dướip h p tất cả c c gi trị thực của tham số m đ phương trình f  sin x   m có nghiệm thuộc khoảng  0;   làTrang 25/27A.  1;3 .

Câu 163.C.  1;3 .B.  1;1 .D.  1;1 .(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số f  x  , hàm số f   x  liên tục trênvà có đồthị như hình vẽ.Bất phương trình f  x   2 x  m ( m là tham số thực) nghiệm đúng với m i x   0; 2  khi và chỉ khi

A. m  f  2   4 .C. m  f  0  .B. m  f  0  .D. m  f  2   4 .DẠNG 07 : Tìm m để PT có nghiệm,… mà khơng cơ lập đƣợc m

Câu 164.

Tham khảo THPTQG 2019) G i S là t p h p tất cả c c gi trị của tham số m đ bất phương trìnhm2  x4  1  m  x 2  1  6  x  1  0 đúng với m i x  . Tổng gi trị của tất cả c c ph n t thuộc S bằng

A. 3

.

2C. B. 1 .1

.

2D.1

.

2DẠNG 08 : Tìm m liên quan đến tƣơng giao của hs bậc 3

Câu 165.

(THPT QG 2017 Mã đề 110) ìm tất cả c c gi trị thực của tham số m đ đường thẳng y  mx

3

2

cắt đồ thị của hàm số y  x  3x  m  2 tại ba đi m phân biệt A, B, C sao cho AB  BC .A. m   1 :   .Câu 166.B. m   ; 3  .C. m   ; 1 .D. m    :   .ìm tất cả c c gi trị thực của tham số m đ đường thẳng y  mx  m  1 cắt đồ thị hàm sốy  x3  3x2  x  2 tại ba đi m A, B, C phân biệt sao AB  BC .

 5

 4A. m   ; 0   4;   . B. m    ;   .

C. m   2;   .D. m .DẠNG 09: Tìm m liên quan đến tƣơng giao của hs khác

Câu 167.

(ĐỀ THI THPT QG 2019 MÃ ĐỀ 101) Cho hàm số f  x  , hàm số y  f   x  liên tục trêncó đồ thị như hình vẽ bên.Trang 26/27Bất phương trình f  x   x  m ( m là tham số thực) nghiệm đúng với m i x   0; 2  khi và chỉ khi

A. m  f  2   2 .

Câu 168.B. m  f  0  .C. m  f  2   2 .D. m  f  0  .(ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 102) Cho hàm số f  x  , hàm số y  f   x  liên tục trêncó đồ thị như hình vẽ..Bất phương trình f  x   x  m ( m là tham số thực) nghiệm đúng với m i x   0; 2  khi và chỉ khi

A. m  f  2   2 .B. m  f  2   2 .C. m  f  0  .D. m  f  0  .Trang 27/27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 154. (ĐỀ THI THPTQG 2019 MÃ ĐỀ 104) Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×