1. Trang chủ >
  2. Công nghệ thông tin >
  3. Hệ thống thông tin >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ DỮ LIỆU

Chương 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ DỮ LIỆU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngĐối tượng cần quản lýDữ liệu nào cần lưu trữThông tin sáchMã sách duy nhất, bao gồm các

thông tin mã nhã xuất bản, tên sách,

tác giả của sách, năm xuất bản sách,

trạng thái của sách (đã mượn hay

chưa mượn), ngôn sách của sách,

mã nhập sách, thể loại sách, tái bản

lần bao nhiêu.Thông tin phiếu mượnMã phiếu mượn, mã sách, mã độc

giả, ngày mượn, ngày hết hạn.Thông tin phiếu phạtMã phiếu phạt, mã độc giả, mã

nhân viên, mã sách, tiền phạt, ngày

trả, ngày hết hạn.Thông tin nhà xuất bảnMã nhà xuất bản, tên nhà xuất bản,

địa chỉ, số điện thoạiThông tin phiếu nhập sáchMã nhập, tên sách, số lượng, đơn

giá, ngày giao, mã nhân viên, mã

nhà xuất bản.Thông tin nhân viênMã nhân viên, họ tên, ngày sinh, số

điện thoại, email, giới tính, chức

vụ, địa chỉ.Thơng tin độc giảMã độc giả, tên, ngày sinh, số điện

thoại, địa chỉ, lớp, đối tượng, giới

tính, email.Thơng tin thẻ thư việnMã thẻ, ngày bắt đầu, ngày hết hạn,

ghi chú.Thông tin tài khoảnTên tài khoản, mật khẩu, loại tài

khoản2.1.1.2. Yêu cầu đáp ứng hệ thống

- Hệ thống xây dựng nên phải đáp ứng được nhu cầu quản lý sách,

quản lý độc giả tại trường một cách thuận tiện dễ dàng.12Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng- Cập nhật thông tin chính xác và nhanh chóng, kịp thời nhằm đẩy

mạnh tiến độ của công việc quản lý.

- Hệ thống xây dựng nên tạo tính bảo mật thơng tin của các đối tượng

được lưu trữ.

- Độc giả có thể tra cứu sách, tìm kiếm sách có còn hay khơng trong

thư viện để có thể mượn sách nhanh chóng chứ khơng còn qua các bước

thủ tục rườm rà như trước đây.

-Thống kê, báo cáo dữ liệu theo năm.- Hệ thống hỗ trợ tốt hơn cho ban quản lí thư viện nhà trường trong

việc nhập sách mới về thư viện, trong việc mượn trả sách của độc giả

cũng như các vấn đề liên quan trong thư viện.

-Dễ dàng nâng cấp và tăng tính năng tiện ích khác.- Hệ thống máy móc, phần mềm đảm bảo phù hợp với cấu hình ở thư

viện trường.2.1.1.3. Yêu cầu về tính năng

-Chức năng tra cứu: đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thơng tin từ người

dùng như: tra cứu thông tin sách, tra cứu thông tin độc giả, tra cứu

thông tin nhân viên...-Chức năng thống kê, báo cáo: đáp ứng nhu cầu của người dùng trong

việc lập báo cáo về tình hình hoạt động của thư viện: báo cáo sách

mượn theo tháng, thống kê tiền phạt theo từng độc giả.-Chức năng cập nhật thông tin: thêm, cập nhật, xóa thơng tin của các

đối tượng lưu trữ: sách, phiếu mượn, phiếu phạt, nhà xuất bản, phiếu

nhập sách, nhân viên, độc giả, thẻ thư viện, tài khoản.-Chức năng phân quyền truy cập2.1.1.4. Yêu cầu từ phía người dùng13-Giao diện đẹp thuận tiện, dễ sử dụng với mọi mọi người dùng-Các bước đăng nhập vào hệ thống dễ dàng, trải qua ít các bướcĐề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng-Thông tin hiển thị chi tiết đầy đủ, duy trì lưu trữ dữ liệu lâu dài trong

hệ thống trong phạm vi thời gian nhất định.-Hệ thống hoạt động ổn định theo thời gian-Hoàn thành đúng thời gian theo hợp đồng đã thỏa thuận2.1.2. Yêu cầu phi chức năng-Yêu cầu giao diện: tiện dụng, thân thiện, sinh động và tương tác cao-Yêu cầu hiệu suất:

 Phần mềm sử dụng hợp lý tài nguyên hệ thống để tránh treo máy,

tràn bộ nhớ ảnh hưởng các chương trình khác.-Yêu cầu an tồn:

 Phần mềm chạy trên hệ thống khơng xung đột với các phần mềm

khác.-Yêu cầu bảo mật:Chức năngThủ thưQuản lý độc giảXĐộc giảXQuản lý thủ thưXTìm kiếm sáchXQuản lý mượn trả sáchXĐăng nhậpXQuản lý đầu sáchXQuản lý phiếu nhập sáchXĐổi mật khẩuXBáo cáo thống kêX14Quản trị viênXXXXXĐề tài Hệ thống Quản lý thư việnQusnr lý nhà xuất bản2.2GVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngXThiết kế cơ sở dữ liệu2.2.1. Mơ hình diagrams2.2.2. Mơ hình quan hệ

TAIKHOAN (TENTK, MATKHAU, LOAITK)Tân từ: Mỗi tài khoản có một tên tài khoản riêng (TENTK) hay gọi là mã tài

khoản, ứng với mỗi tài khoản có một mật khẩu (MATKHAU), loại tài khoản

(LOAITK) (thủ thủ hay độc giả).

DOCGIA (MADOCGIA, TEN, NGAYSINH, SDT, DIACHI, LOP, DOITUONG,

GIOITINH, EMAIL)Tân từ: mỗi độc giả có một mã độc giả riêng biệt (MADOCGIA), họ tên

(TEN), ngày sinh (NGAYSINH), số điện thoại (SDT), địa chỉ (DIACHI), lớp

(LOP) (đối với độc giả giáo viên thì lớp là null), độc giả thuộc đối tượng nào

(DOITUONG: học sinh hay giáo viên), giới tính (GIOITINH), email (EMAIL).

15Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngTHETHUVIEN (MATHE, NGAYBD, NGAYHETHAN, GHICHU)Tân từ: Mỗi thẻ thư viện tương ứng với một mã thẻ riêng (MATHE), ngày thẻ

có hiệu lực (NGAYBD), ngày thẻ hết hạn sử dụng (NGAYHETHAN), ghi chú

(GHICHU).

NHANVIEN (MANHANVIEN, HOTEN, NGAYSINH, SDT, EMAIL, GIOITINH,

CHUCVU, DIACHI)Tân từ: Mỗi nhân viên trong thư viện ứng với mỗi mã nhân viên

(MANHANVIEN) duy nhất, họ tên nhân viên (HOTEN), ngày sinh

(NGAYSINH), số điện thoại (SDT), email (EMAIL), giới tính (GIOITINH),

chức vụ (CHUCVU), địa chỉ (DIACHI).

NHAXUATBAN (MANXB, TENNXB, DIACHI, SDT)Tân từ: mỗi nhà xuất bản ứng với mã nhà xuất bản (MANXB) duy nhất, tên

nhà xuất bản (TENNXB), địa chỉ (DIACHI), số điện thoại (SDT).

PHIEUNHAPSACH (MANHAP, TENSACH, SL, DONGIA, NGAYGIAO,

MANHANVIEN, MANXB)Tân từ: mỗi phiếu nhập sách ứng với mã nhập sách (MANHAP) duy nhất, tên

sách nhập (TENSACH), số lượng sách nhập (SL), đơn giá (DONGIA), ngày

nhập sách (NGAYGIAO), do nhân viên nào nhập (MANHANVIEN), thuộc

nhà xuất bản nào (MANXB).

SACH (MASACH, MANXB, MANHAP, TENSACH, TACGIA, NAMXB,

TRANGTHAI, NGONNGU, MANHAP, THELOAI, TAIBAN)Tân từ: mỗi sách ứng với mã sách (MASACH) duy nhất, bao gồm các thông

tin mã nhã xuất bản (MANXB), tên sách (TENSACH), tác giả của sách

(TACGIA), năm xuất bản sách (NAMXB), trạng thái của sách (TRANGTHAI:

đã mượn hay chưa mượn), ngôn sách của sách (NGONNGU), mã nhập sách

(MANHAP), thể loại sách (THELOAI), tái bản lần ban nhiêu (TAINBAN).

PHIEUMUON (MAPHIEUMUON, MASACH, MADOCGIA, NGAYMUON)Tân từ: mỗi phiếu mượn ứng với mã phiếu mượn (MAPHIEUMUON) duy

nhất, bao gồm mã sách (MASACH), độc giả nào mượn sách (MADOCGIA),

ngày mượn sách (NGAYMUON).

QTMUON (MASACH, NGAYMUON, MADOCGIA, NGAYHETHAN,

NGAYTRA, GHICHU, TRANGTHAI)

16Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngTân từ: Trong quá trình mượn sách gồm: mã sách (MASACH), ngày mượn

sách (NGAYMUON), mã độc giả (MADOCGIA), ngày sách hết hạn mượn

(NGAYHETHAN), ngày trả sách (NGAYTRA), ghi chú (GHICHU), trạng thái

(TRANGTHAI).

PHIEUPHAT (MAPHIEUPHAT, MADOCGIA, MANHANVIEN, MASACH,

TIENPHAT, NGAYTRA, NGAYHETHAN)Tân từ: mỗi phiếu phạt ứng với mã phiếu phạt (MAPHIEUPHAT) duy nhất,

phạt độc giả nào (MADOCGIA), do nhân viên nào thực hiện

(MANHANVIEN), sách phạt (MASACH), tiền phạt (TIENPHAT), ngày trả

sách (NGAYTRA), ngày hết hạn mượn sách (NGAYHETHAN).

BAOCAO (MABAOCAO, MANHANVIEN, NGAYBC, NOIDUNG, TOMTAT)Tân từ: mỗi bài báo cáo ứng với mã báo cáo (MABAOCAO) duy nhất, do nhâ

viên nào thực hiện (MANHANVIEN), ngày viết báo cáo (NGAYBC), nội dung

báo cáo (NOIDUNG), tóm tắt (TOMTAT).

2.2.3. Mơ tả dữ liệu

Bảng: TAIKHOANSTTTên thuộc

tínhKiểuRàng

buộcGiá trị

khởi

độngÝ

nghĩa/Ghi

chú1TENTKCHAR (5)Khác nullTên tài

khản2MATKHAUNVARCHAR2(20)Khác nullMật khẩu3LOAITKNVARCHAR2(20)Khác nullLoại tài

khoảnKiểuRàng

buộcBảng: DOCGIA

STT17Tên thuộc

tínhGiá trị

khởi

độngÝ

nghĩa/Ghi

chúĐề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng1MADOCGIACHAR (5)Khác nullMã độc giả2HOTENNVARCHAR2(40) Khác nullHọ tên độc

giả3NGAYSINHDATEKhác nullNgày sinh4SDTCHAR (10)Khác nullSố điện

thoại5DIACHINVARCHAR2(30) Khác nullĐịa chỉ6LOP7DOITUONG8GIOITINH9EMAILCHAR (10)LớpNVARCHAR2(30) Khác nullĐối tượngNVARCHAR2(3)Giới tínhKhác nullNVARCHAR2(20) Khác nullEmailBảng: THUTHU

STTTên thuộc

tínhKiểuRàng

buộc1MATHUTHUCHAR (5)Khác nullMã thủ thư2HOTENNVARCHAR2(20) Khác nullHọ tên thủ

thư3NGAYSINHDATEKhác nullNgày sinh

của thủ thư4SDTCHAR (10)Khác nullSố điện

thoại5GIOITINHNVARCHAR2(20) Khác nullGiới tính6EMAILNVARCHAR2(20) Khác nullEmail18Giá trị

khởi

độngÝ

nghĩa/Ghi

chúĐề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngBảng: NHAXUATBAN

STTTên thuộc

tínhKiểuRàng

buộcGiá trị

khởi

độngÝ

nghĩa/Ghi

chú1MANXBCHAR (5)Khác nullMã nhà

xuất bản2TENNXBNVARCHAR2(30)Khác nullTên nhà

xuất bản3DIACHINVARCHAR2(50)Khác nullĐịa chỉ nhà

xuất bảnBảng: SACH

STTTên thuộc

tínhKiểuRàng

buộc1MASACHCHAR (7)Khác

nullMã sách2MATHELOAICHAR (5)Khác

nullMã thể loại3MANXBCHAR (5)Khác

nullMã nhà

xuất bản4MANHAPCHAR (5)Khác

nullMã nhập5TENSACHNVARCHAR2(50)Khác

nullTên sách6TACGIANVARCHAR2(30)Khác

nullTác giả của

sách7NAMXBNUMBERKhác

nullNăm xuất

bản19Giá trị

khởi

độngÝ

nghĩa/Ghi

chúĐề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng8TRANGTHAINVARCHAR2(15)Khác

nullTrạng thái

của sách9NGONNGUVARCHAR2(20)Khác

nullNgông ngữ

sách10TAIBANCHAR (10)Khác

nullLần tái bản

sáchBảng: THETHUVIEN

STTTên thuộc

tínhKiểuRàng

buộcGiá

trị

khởi

độngÝ nghĩa/Ghi

chú1MATHECHAR (5)Khác

nullMã thẻ thư

viện2NGAYBDDATEKhác

nullNgày thẻ có

hiệu lực sử

dụng3NGAYHETH

ANDATEKhác

nullNgày hết hạn

thẻ4GHICHUNVARCHAR2(50)Ghi chú của

thẻBảng: PHIEUMUON

STTTên thuộc tínhKiểuRàng

buộc1MAPHIEUMUO

NCHAR (5)Khác

null20Giá

trị

khởi

độngÝ nghĩa/Ghi

chúMã phiếu

mượnĐề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng2MASACHCHAR (7)Khác

nullMã sách

mượn3MADOCGIACHAR (5)Khác

nullMã độc giả

mượn sách4NGAYMUONDATEKhác

nullNgày mượn

sách5SLINTKhác

nullSố lượng

sách mượnBảng: QTMUON

STTTên thuộc tínhKiểuRàng

buộc1MASACHCHAR (7)Khác

nullMã sách2MADOCGIACHAR (5)Khác

nullMã độc giả3NGAYMUONDATEKhác

nullNgày mượn

sách4NGAYHETHANDATEKhác

nullNgày hết

hạn trả sách5NGAYTRADATEKhác

nullNgày trả

sách6GHICHUVARCHAR2(30)Ghi chú7TRANGTHAINVARCHAR2(10)Trạng tháiBảng: PHIEUNHAPSACH21Giá

trị

khởi

độngÝ nghĩa/Ghi

chúĐề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngSTTTên thuộc tínhKiểuRàng

buộcGiá

trị

khởi

độngÝ nghĩa/Ghi

chú1MANHAPCHAR (5)Khác

nullMã nhập sách2TENSACHNVARCHAR2(50)Khác

nullTên sách3SLINTKhác

nullSố lượng sách

nhập4MATHUTHUCHAR (5)Khác

nullMã thủ thư5DONGIANUMBERKhác

nullĐơn giá mỗi

lần nhập6MANXBCHAR (5)Khác

nullMã nhà xuất

bản7NGAYGIAODATEKhác

nullNgày nhập

sáchBảng: PHIEUPHAT

STTTên thuộc tínhKiểuRàng

buộc1MAPHIEUPHATCHAR (3)Khác nullMã phiếu

phạt2MADOCGIACHAR (5)Khác nullMã độc giả22Giá

trị

khởi

độngÝ

nghĩa/Ghi

chúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ DỮ LIỆU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×