1. Trang chủ >
  2. Công nghệ thông tin >
  3. Hệ thống thông tin >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 4: XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ GIAO TÁC

Chương 4: XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ GIAO TÁC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngIS

[khai báo biến]

BEGIN[EXCEPTION < xử lý ngoại lệ>]

END; // kết thúc hàmChú ý khi tạo store procedure:

- Không được dùng varchar2(n) trong đối số truyền vào (argument), kiểu dữ

liệu trong đối số truyền vào phải là không rang buộc n.

- Argument được xác định bởi:

Tên_tham số_truyền_vào [IN | OUT |I N OUT] kiểu_dữ_liệu[{:=|

DEFAULT value}]

4.1.2. Danh sách các Function

ST

TTênInput parameter1Tinh_phat Ma, tienOut

ParameterÝ nghĩademTính tiền phạt4.1.3. Mơ tả một số Function

Tên: Tinh_phat

Nội dung: tính tiền phạt của độc giả

Tham số đầu vào: ma, tien

Tham số đầu ra: dem

Mã SQL:

CREATE OR REPLACE FUNCTION TINH_PHAT (MA IN

QTMUON.MADOCGIA%TYPE, TIEN IN NUMBER)

RETURN NUMBER

IS

DEM NUMBER:=0;

35Ghi

chúĐề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng--TEMP QTMUON%ROWTYPE;

PHAT NUMBER:=0;

TRADAY DATE;

HANDAY DATE;

CURSOR CUR IS SELECT NGAYHETHAN, NGAYTRA FROM QTMUON

WHERE MA=MADOCGIA and NGAYHETHAN < SYSDATE AND

TRANGTHAI='phat';

BEGIN

OPEN CUR;

LOOP

FETCH CUR INTO HANDAY, TRADAY;

EXIT WHEN CUR%NOTFOUND;

IF(TRADAY IS NULL) THEN

DEM:=SYSDATE-HANDAY;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NGAY:'||DEM);

PHAT:=PHAT+DEM*TIEN;

END IF;

END LOOP;

CLOSE CUR;

RETURN PHAT;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

RETURN 0;

END;

Bước thực hiện:

[1] Lấy dữ liệu ngày hết hạn, ngày trả của độc của sách mà độc giả bị phạt

[2] Tính số ngày phạt

[3] Tính số tiền phạt với cơng thức: Tổng tiền mới = tổng tiền cũ + số ngày phạt *

giá phạt.

4.2 Stored procedure

4.2.1. Store procedure trong Oracle

Thủ tục là một chương trình con để thực hiện một hành động cụ thể nào đó.

Hàm và thủ tục giống nhau, khác nhau ở chỗ hàm thì có mệnh đề return.

Stored procedure giúp giảm thời gian giao tiếp giữa các ứng dụng với hệ

quản trị, bởi vì thay vì gửi nhiều câu lệnh dài thì ta chỉ cần gọi tới một thủ

tục và trong thủ tục này sẽ thực hiện nhiều câu lệnh SQL.36Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngStored procudure sẽ giúp các ứng dụng nhìn minh bạch hơn, nghĩa là khi ta

định nghĩa các thao tác xử lý vào một Stored thì cơng việc của các ngơn

ngữ lập trình khác chỉ quan tâm đến tên thủ tục, các tham số truyền vào chứ

khơng cần biết nó thực hiện như thế nào. Mỗi thủ tục sẽ có các mức độ truy

cập, nghĩa là ta có thể cấp quyền sử dụng cho một User nào đó trong hệ

quản trị.

Stored procedure cũng có một số nhược điểm. Nếu tạo ra quá nhiều

Procedure thì hệ quản trị sẽ sử dụng bộ nhớ để lưu trữ các thủ tục này khá

nhiều. Ngoài ra nếu thực hiện quá nhiều xử lý trong mỗi thủ tục thì đồng

nghĩa với việc CPU sẽ làm việc nặng hơn.

Cú pháp:

CREATE OR REPLACE PROCEDURE tên_thủ tục

[(parameter1 [, parameter2, ...)] IS

[khai báo biến]

BEGIN[EXCEPTION ]

END;// Kết thúc thủ tục

Chú ý khi tạo store procedure:

- Không được dùng varchar2(n) trong đối số truyền vào (argument), kiểu dữ

liệu trong đối số truyền vào phải là không rang buộc n.

- Argument được xác định bởi:

Tên_tham số_truyền_vào [IN | OUT |I N OUT] kiểu_dữ_liệu [{:=| DEFAULT

value}]

4.2.2. Transaction trong Oracle

Transaction là một module dùng để xử lý những tập hợp truy vấn có liên

quan đến nhau, và thường được dùng nhất là trong những giao dịch đòi hỏi

phải có kết quả chính xác, đó chính là lý do tại sao người ta lấy tên là

transaction (giao dịch).

37Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngTransaction (giao tác) là một nhóm câu lệnh SQL, xử lý có tuần tự các

thao tác trên cơ sở dữ liệu nhưng được xem như là một đơn vị duy nhất. Vì

vậy, một transaction sẽ không được coi là thành công nếu như trong q

trình xử lý có một thao tác trong nó khơng được hồn thành. Trường hợp

này, transaction được coi là thất bại.

Các tính chất của transaction:

- Atomicity (tính nguyên tố): Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động trong

phạm vi một đơn vị làm việc là thành cơng hồn toàn. Ngược lại,

transaction sẽ bị hủy Đề tài Quản lý Rạp chiếu phim GVHD: ThS. Đỗ

Thị Minh Phụng 37 ngay tại điểm lỗi. Và các các họat động trước sẽ

được quay lại đúng trạng thái trước đó của nó.

- Consistency (tính nhất quán): Đảm bảo cơ sở dữ liệu thay đổi đúng trạng

thái khi khi transaction kết thúc thành công.

- Isolation (tính độc lập): Cho phép transaction hoạt động một cách độc

lập và “trong suốt” (transparent) với các transaction khác.

- Durability (tính bền vững): Đảm bảo kết quả hoặc tác động của

transaction vẫn luôn tồn tại kể cả khi hệ thống bị lỗi.

Transaction được bắt đầu bằng câu lệnh START TRANSACTION; hoặc

BEGIN WORK; và kết thúc khi có lệnh COMMIT, hoặc ROLLBACK. Lệnh

COMMIT xác nhận việc thực hiện giao tác thành công và ghi nhận các thay

đổi. Lệnh ROLLBACK khôi phục lại các thay đổi.

Các trạng thái của giao tác:

- Active: Ngay khi bắt đầu thực hiện thao tác đọc/ghi

- Partially commited: Sau khi lệnh thi hành cuối cùng thực hiện

- Failed: Sau khi nhận ra không thể thực hiện các hành động được nữa

- Aborted: Sau khi giao tác được quay lui và CSDL được phục hồi về trạng

thái trước trạng thái bắt đầu giao dịch (bắt đầu lại giao tác hay hủy giao tác)

- Commited: Sau khi mọi hành động hồn tất thành cơng

- Sơ đồ trạng thái của giao tác:

38Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngCách khai báo Transaction trong Oracle:

// Khai báo bắt đầu transaction

START TRANSACTION;

// Nội dung transaction

// Commit transaction

COMMIT TRANSACTIONCấu trúc Transaction trong Oracle:

- Bắt đầu transaction:

 Transaction bắt đầu khi câu lệnh SQL đầu tiên được thực thi, bao

gồm DDL, DML hoặc lệnh SET TRANSACTION.

 TRANSACTION NAME: Đặt tên cho transaction, bắt đầu

transasction

 SET TRANSACTION NAME (trước lệnh này nên có 1 lệnh

COMMIT)

 Khi 1 transaction mới bắt đầu, hệ quản trị oracle sẽ gán nó vào undo

data segment (ghi nhận lại các thao tác của transaction trước khi

commit, để có thể rollback khi có lỗi).39Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng- Kết thúc transaction:

 Transaction có thể kết thúc trong nhiều trường hợp.

 Gặp lệnh COMMIT hoặc ROLLBACK mà không có savepoint.

 Gặp các câu lệnh DDL như create, drop, rename, alter

 User ngắt kết nối đến hệ quản trị đột ngột, transaction sẽ tự động

commit

 Các ứng dụng đang kết nối đến hệ quản trị bị dừng đột ngột,

transaction sẽ tự động rollback.

 1 Transaction đang thực thi là 1 Transaction đã bắt đầu nhưng

chưa được COMMIT hoặc ROLLBACK.

Transaction được bắt đầu bằng câu lệnh START TRANSACTION; hoặc

BEGIN WORK; và kết thúc khi có lệnh COMMIT, hoặc ROLLBACK.

Lệnh COMMIT xác nhận việc thực hiện giao tác thành công và ghi nhận

các thay đổi. Lệnh ROLLBACK khôi phục lại các thay đổi.

4.2.3. Danh sách stored procedureSTT Tên

1

count_doc_giaInput parameter

v_ngayOut Parameter

count_docgia2so_sach_muonKhơng cócount_sach_mu

on3xem_thong_tin_

sachin_masachv_manhap,

v_manxb,

v_tensach,

v_tacgia,

v_namxb,

v_trangthai,

v_ngonngu,

v_tentheloai,40Ý nghĩa

Biết được số

lượng độc giả

mượn sách

trong một

ngày cụ thể

được nhập vào

Số lượng sách

trong thư viện

đang ở trạng

thái mượn

Xem thông tin

sách khi nhập

vào mã sách

cần xemGhi chúĐề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụngv_taiban

count_row_ma

_sach_khong_m

uon4xoa_sach_khong Khơng có

_ai_muon5thong_ke_tien_p in_madocgia

hatv_tong_tienphat6so_sach_chua_

muoncount_sach_

chua_muon7them_phieu_pha in_maphieuphat_p Khơng có

t

p,

in_madocgia_pp,

in_mathuthu_pp,

in_masach_pp,

in_tienphat_pp,

in_ngaytra_pp,

in_ngayhethan_pp

dem_sach

Khơng có

v_sl8

9them_sach_thu_

vien10Sp_nxb41Khơng cóin_masach,

in_manxb,

in_tensach,

in_tacgia,

in_namxb,

in_trangthai,

in_ngonngu,

in_manhap,

in_theloai,

in_taiban

In_manxbKhơng cóV_manxb,

v_tennxb,

V_tensach,

V_countXóa những

sách trong thư

viện mà không

ai mượn trong

2 năm

Thống kê tiền

phạt theo từng

độc giả

Số lượng sách

trong thư viện

đang ở trạng

thái chưa

mượn

Thêm phiếu

phạt cho độc

giả khi mượn

sách có sách

mượn quá hạnThống kê số

lượng sách

trong thư viện

Thêm sáchNhập vào một

nhà xuất bản

in ra thông tin

tên nhà xuất

bản, chi tiết

nhà xuất bản,

tên sách, số

lượng sách.Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng11sp_DocGiaDaTr

aSachQHanKhông cóCount_row12sp_DocGiaChuT Khơng có

raSachQHanCount_row13sp_DocGiaDang Khơng có

MuonSachCount_row14Sp_xoasachIn_masachV_masach15Add_docgia16Show_dangmuo

nsachVtentk, vmatkhau, Khơng có

vloaitk,

vmadocgia, vten,

vngaysinh, vsdt,

vdiachi, vlop,

vdoituong,

vgioitinh,

vghichu, vemail

Khơng có

V_ma17Show_dangmuo

nsachquahanKhơng cóV_ma18Xoa_nhanvienmaKhơng có19Add_nhanvienVtentk, vmatkhau, Khơng có

vloaitk,

vmanhanvien,

vhoten,

vngaysinh, vsdt,

vdiachi, vgioitinh,

vemail, vchucvu,Thêm nhân

viên20trasachv_masach,

v_madocgia,Độc giả đến

trả sách mượn42phatSố lượng độc

giả mượn quá

hạn nhưng đã

trả

Số lượng độc

giả mượn quá

hạn nhưng

chưa trả

Số lượng độc

giả đang mượn

sách

Xóa sách trong

thư viện

Thêm độc giảLiệt kê các

độc giả đang

mượn sách

Liệt kê các

độc giả đang

mượn sách quá

hạn

Xóa nhân viênĐề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụngv_maphieuphat,

v_manhanvien,

v_ngaytra,

v_ngayhethan

21PC_THONGTI

NDOCGIAMADG22CHOMUON_S

ACH23XOA_DOCGIACHOMUON_SA

CH,

V_MASACH,

V_MADOCGIA

MAV_MADG

V_HOTEN

V_NGAYSINH

V_SDT

V_DIACHI

V_LOP

V_DOITUONG

V_GIOITINH

V_EMAIL

DEMXem thơng tin

độc giảTEMPXố độc giảCho mượn

sách4.2.4. Mơ tả một số stored procdure

4.2.4.1.Thêm sáchTên: SP_THEMSACH

Nội dung: Thêm sách vào cơ sở dữ liệu.

Tham số đầu vào: IN_MASACH char (5)

Tham số đầu ra: Khơng có.

Mã SQL:

CREATE OR REPLACE PROCEDURE SP_THEMSACH (IN_MASACH

SACH.MASACH%TYPE, IN_THELOAI SACH.THELOAI%TYPE,

IN_MANHAP SACH.MANHAP%TYPE, IN_MANXB SACH.MANXB

%TYPE, IN_TENSACH SACH.TENSACH%TYPE, IN_TACGIA

SACH.TACGIA%TYPE, IN_NAMXB SACH.NAMXB%TYPE,

IN_TRANGTHAI SACH.TRANGTHAI%TYPE, IN_NGONNGU

SACH.NGONNGU%TYPE,IN_TAIBAN SACH.TAIBAN%TYPE)

AS43Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngV_MASACH SACH.MASACH%TYPE;

V_LOI EXCEPTION;

BEGIN

SELECT MASACH INTO V_MASACH

FROM SACH, NHAXUATBAN, PHIEUNHAPSACH

WHERE SACH.MASACH=IN_MASACH;

IF V_MASACH IS NOT NULL THEN RAISE V_LOI;

END IF;

EXCEPTION WHEN V_LOI THEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('sach da ton tai');

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

INSERT INTO SACH VALUES (IN_MASACH, IN_THELOAI,

IN_MANHAP, IN_MANXB, IN_TENSACH, IN_TACGIA, IN_NAMXB,

IN_TRANGTHAI, IN_NGONNGU, IN_TAIBAN);

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Them sach thanh cong!');

END;Bước thực hiện:

[1] Tạo store produre thêm sách vào hệ thống.

[2] Kiểm tra mã sách:

 Nếu mã sách đã có trong hệ thống, hiển thị ‘sach da ton tai’

 Nếu mã sách khơng có trong hệ thống, tiến hành thêm sách

[3] Kết thúc.

4.2.4.2.Xóa sách khơng ai mượnTên: xoa_sach_khong_ai_muon

Nội dung: Xóa sách trong thư viện mà khơng ai mượn trong vòng 2 năm

Tham số đầu vào: Khơng có

44Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngTham số đầu ra: Khơng có

Mã SQL:

create or replace procedure xoa_sach_khong_ai_muon

as

count_row_ma_sach_khong_muon number;

count_row_phieu_nhap number;

begin

select count (*) into count_row_ma_sach_khong_muon

from SACH

where masach not in (select masach

from QTMUON, PHIEUNHAPSACH

where QTMUON.masach=SACH.masach and extract (year

from(sysdate))- extract (year from (ngaygiao)) <2

and SACH.manhap=PHIEUNHAPSACH.manhap);

select count (*) into count_row_phieu_nhap

from PHIEUNHAPSACH

where PHIEUNHAPSACH.manhap in (select PHIEUNHAPSACH.manhap

from SACH, PHIEUNHAPSACH

where SACH.manhap=PHIEUNHAPSACH.manhap and

SACH.masach not in (select SACH.masach

from QTMUON, PHIEUNHAPSACH, sach

where QTMUON.masach=SACH.masach and

extract (year from(sysdate))- extract (year from

(ngaygiao)) <2

and

SACH.manhap=PHIEUNHAPSACH.manhap));45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 4: XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ GIAO TÁC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×