1. Trang chủ >
  2. Công nghệ thông tin >
  3. Hệ thống thông tin >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 6: THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Chương 6: THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụngsách q hạnhạn15Quản lý thơng tin độc giảTìm kiếm/Thêm/Xố/Cập nhật/In thẻ

thư viện độc giả16Tìm kiếm sáchTìm kiếm sách17Quản lý nhân viênThêm/Xoá/Cập nhật thong tin nhân

viên18Báo cáo, thống kêThống kê/Báo cáo6.2. Mơ tả các màn hình

6.2.1. Màn hình” Đăng nhập”STTTênKiểuChức năng1Tên tài khoảnTextHiển thị tên tài khoản2Mật khẩuPassword

FieldHiển thị mật khẩu dưới dạng dấu hoa

thị tương ứng với ký tự nhập vào3Tự động đăng nhập

lần sauCheck

ButtonChọn để tự động đăng nhập lần sau75Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng4Đăng nhậpButtonThực hiện đăng nhập vào hệ thống5Đăng xuấtButtonThực hiện đăng xuất thoát khoải hệ

thống6.2.2. Màn hình” Chức năng độc giả”STTTênKiểuChức năng1Tra cứu sáchButtonThực hiện tra cứu sách trong hệ2Thông tin độc giảButtonHiển thị mật khẩu dưới dạng dấu hoa

thị tương ứng với ký tự nhập vào3Đổi mật khẩuButtonChọn để tự động đăng nhập lần sau4Quay lạiButtonThực hiện đăng nhập vào hệ thống5Đăng xuấtButtonThực hiện đăng xuất thốt khoải hệ

thống6.2.3. Màn hình “Tra cứu sách”76Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện152GVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng693

4

7

8

1110STTTênKiểuChức năng1Tên sáchTextHiển thị tên sách2Tìm kiếmButtonThực hiện tìm kiếm sách3NhaXbCheck BoxThực hiện tìm kiếm sách theo nhà xuất

bản4Tác giảCheck BoxThực hiện tìm kiếm theo tác giả5Nhà xuất bảnTextHiển thị nhà xuất bản6Tác giảTextHiển thị tác giả7Tìm kiếmButtonThực hiện tìm kiếm sách8HuỷButtonThực hiện huỷ các ký tự ở các Text77Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng9ResetButtonCập nhật lại bảng tìm kiếm10Quay lạiButtonThực hiện chức năng quay lại màn

hình chức năng của độc giả11Đăng xuấtButtonThực hiện đăng xuất thốt khỏi hệ

thống246.2.4. Màn hình” Xem thông tin”

1356

6

7

8

91011STTTênKiểuChức năng1Mã độc giảTextNhập/hiển thị thị mã độc giả2Họ và tênTextHiển thị hò và tên độc giả3Ngày sinhTextHiển thị ngày sinh độc giả4Giới tínhTextHiển thị giới tính độc giả5Số điện thoạiTextHiển thị số điện thoại độc giả78Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng6Đối tượngTextHiển thị đối tượng độc giả7EmailTextHiển thị email độc giả8Địa chỉTextHiển thị địa chỉ độc giả9LớpTextHiển thị lớp độc giả10Quay lạiButtonThực hiện chức năng quay lại màn

hình chức năng của độc giả11Đăng xuấtButtonThực hiện đăng xuất thoát khỏi hệ

thống6.2.5. Màn hình” Đổi mật khẩu”

152346

7

8STTTênKiểuChức năng1Tên tài khoảnTextHiển thị tên tài khoản79Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng2Mật khẩu cũTextHiển thị mật khẩu cũ dưới dạng dấu hoa

thị tương ứng với ký tự nhập vào3Mật khẩu mớiTextHiển thị mật khẩu dưới dạng dấu hoa thị

tương ứng với ký tự nhập vào4Nhập lại mật khẩuTextHiển thị mật khẩu dưới dạng dấu hoa thị

tương ứng với ký tự nhập vào5Thay đổiButtonThực hiện thay đổi tài khoản6HuỷButtonThực hiện huỷ các ký tự ở các Text7Quay lạiButtonThực hiện chức năng quay lại màn hình

chức năng của độc giả8Đăng xuấtButtonThực hiện đăng xuất thốt khỏi hệ thống6.2.6. Màn hình” Chức năng thủ thư”42

136

578

9STT

80TênKiểuChức năngĐề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng1Quản lý thủ thưButtonThực hiện chức năng quản lý thủ thư2Quản lý độc giảButtonThực hiện chức năng quản lý độc giả3Quản lý danh mụcButtonThực hiện chức năng quản lý danh

mục4Tìm kiếm sáchButtonThực hiện chức năng tìm kiếm sách5Quản lý mượn, trảButtonThực hiện chức năng quản lý mượn,

trả6Thống kê, báo cáoButtonThực hiện chức năng thống kê, báo cáo7Đổi mật khẩuButtonThực hiện chức năng đổi mật khẩu8Quay lạiButtonThực hiện chức năng quay lại màn

hình đăng nhập9Đăng xuấtButtonThực hiện đăng xuất thốt khỏi hệ

thống6.2.7. Màn hình” Quản lý đầu sách”

2189103

4

5

6

71711811213141516Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngSTTTênKiểuChức năng1Mã nhà xuất bảnTextHiển thị mã nhà xuất bản2Mã nhậpTextHiển thị mã nhập3Thể loạiTextHiển thị thể loại4Tên sáchTextHiển thị tên sách5Tác giảTextHiển thị tác giả6Ngôn ngữTextHiển thị ngôn ngữ7Trạng tháiTextHiển thị trạng thái8Tái bảnTextHiển thị tái bản9Năm xuất bảnTextHiển thị năm xuất bản10Cập nhậtButtonThực hiên cập nhật lại bảng sách11HuỷButtonThực hiện huỷ ký tự ở các ô Text12Quay lạiButtonThực hiện quay lại màn hình chức năng13Tìm kiếmButtonThực hiện tìm kiếm sách14ThêmButtonThực hiện thêm sách15XốButtonThực hiện xố sách16Cập nhậtButtonThực hiện cập nhật sách17Đăng xuấtButtonThực hiện đăng xuất thốt khỏi hệ

thống6.2.8. Màn hình” Quản lý hà xuất bản”82Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng12

3

45678910STTTênKiểuChức năng1Mã nhà xuất bảnTextHiển thị mã nhà xuất bản2Tên nhà xuất bảnTextHiển thị tên nhà xuất bản3Địa chỉTextHiển thị địa chỉ4Số điện thoạiTextHiển thị số điện thoại5HuỷButtonThực hiện huỷ ký tự ở các ô Text6Quay lạiButtonThực hiện quay lại màn hình chức

năng7ThêmButtonThực hiện thêm nhà xuất bản8XốButtonThực hiện xoá nhà xuất bản9Cập nhậtButtonThực hiện cập nhật nhà xuất bản10Đăng xuấtButtonThực hiện đăng xuất thoát khỏi hệ

thống83Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng6.2.9. Màn hình” Quản lý phiếu nhập sách”

8671

2

3

4

5

13

14

9101112STTTênKiểuChức năng1Mã phiếu nhậpTextHiển thị mã phiếu nhập2Tên sáchTextHiển thị tên sách3Số lượngTextHiển thị số lượng4Nhà xuất bảnTextHiển thị tên nhà xuất bản5Mã thủ thưTextHiển thị mã thủ thư6Ngày giaoDate Chooser Hiển thị ngày giao7Đơn giáTextHiển thị đơn giá8Thêm vào phiếu tạmButtonThực hiện thêm vào phiếu tạm9ThêmButtonThực hiện thêm phiếu nhập sách10Quay lạiButtonThực hiện quay lại màn hình chức

năng11XốButtonThực hiện xố phiếu nhập sách84Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng12Cập nhậtButtonThực hiện cập nhật phiếu nhập sách13In phiếu nhập sáchButtonThực hiện in phiếu nhập sách14Đăng xuấtButtonThực hiện đăng xuất thốt khỏi hệ

thống6.2.10. Màn hình” Quản lý mượn sách”

189102

3

4

5

6

71411121315STTTênKiểuChức năng1Mã độc giảTextHiển thị mã độc giả2Tên độc giảTextHiển thị tên độc giả3Số lượng sách đang mượnTextHiển thị số lượng sách đang mượn85Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 6: THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×