1. Trang chủ >
  2. Công nghệ thông tin >
  3. Hệ thống thông tin >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Phân tích yêu cầu

1 Phân tích yêu cầu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngĐối tượng cần quản lýDữ liệu nào cần lưu trữThông tin sáchMã sách duy nhất, bao gồm các

thông tin mã nhã xuất bản, tên sách,

tác giả của sách, năm xuất bản sách,

trạng thái của sách (đã mượn hay

chưa mượn), ngôn sách của sách,

mã nhập sách, thể loại sách, tái bản

lần bao nhiêu.Thông tin phiếu mượnMã phiếu mượn, mã sách, mã độc

giả, ngày mượn, ngày hết hạn.Thông tin phiếu phạtMã phiếu phạt, mã độc giả, mã

nhân viên, mã sách, tiền phạt, ngày

trả, ngày hết hạn.Thông tin nhà xuất bảnMã nhà xuất bản, tên nhà xuất bản,

địa chỉ, số điện thoạiThông tin phiếu nhập sáchMã nhập, tên sách, số lượng, đơn

giá, ngày giao, mã nhân viên, mã

nhà xuất bản.Thông tin nhân viênMã nhân viên, họ tên, ngày sinh, số

điện thoại, email, giới tính, chức

vụ, địa chỉ.Thơng tin độc giảMã độc giả, tên, ngày sinh, số điện

thoại, địa chỉ, lớp, đối tượng, giới

tính, email.Thơng tin thẻ thư việnMã thẻ, ngày bắt đầu, ngày hết hạn,

ghi chú.Thông tin tài khoảnTên tài khoản, mật khẩu, loại tài

khoản2.1.1.2. Yêu cầu đáp ứng hệ thống

- Hệ thống xây dựng nên phải đáp ứng được nhu cầu quản lý sách,

quản lý độc giả tại trường một cách thuận tiện dễ dàng.12Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng- Cập nhật thông tin chính xác và nhanh chóng, kịp thời nhằm đẩy

mạnh tiến độ của công việc quản lý.

- Hệ thống xây dựng nên tạo tính bảo mật thơng tin của các đối tượng

được lưu trữ.

- Độc giả có thể tra cứu sách, tìm kiếm sách có còn hay khơng trong

thư viện để có thể mượn sách nhanh chóng chứ khơng còn qua các bước

thủ tục rườm rà như trước đây.

-Thống kê, báo cáo dữ liệu theo năm.- Hệ thống hỗ trợ tốt hơn cho ban quản lí thư viện nhà trường trong

việc nhập sách mới về thư viện, trong việc mượn trả sách của độc giả

cũng như các vấn đề liên quan trong thư viện.

-Dễ dàng nâng cấp và tăng tính năng tiện ích khác.- Hệ thống máy móc, phần mềm đảm bảo phù hợp với cấu hình ở thư

viện trường.2.1.1.3. Yêu cầu về tính năng

-Chức năng tra cứu: đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thơng tin từ người

dùng như: tra cứu thông tin sách, tra cứu thông tin độc giả, tra cứu

thông tin nhân viên...-Chức năng thống kê, báo cáo: đáp ứng nhu cầu của người dùng trong

việc lập báo cáo về tình hình hoạt động của thư viện: báo cáo sách

mượn theo tháng, thống kê tiền phạt theo từng độc giả.-Chức năng cập nhật thông tin: thêm, cập nhật, xóa thơng tin của các

đối tượng lưu trữ: sách, phiếu mượn, phiếu phạt, nhà xuất bản, phiếu

nhập sách, nhân viên, độc giả, thẻ thư viện, tài khoản.-Chức năng phân quyền truy cập2.1.1.4. Yêu cầu từ phía người dùng13-Giao diện đẹp thuận tiện, dễ sử dụng với mọi mọi người dùng-Các bước đăng nhập vào hệ thống dễ dàng, trải qua ít các bướcĐề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng-Thông tin hiển thị chi tiết đầy đủ, duy trì lưu trữ dữ liệu lâu dài trong

hệ thống trong phạm vi thời gian nhất định.-Hệ thống hoạt động ổn định theo thời gian-Hoàn thành đúng thời gian theo hợp đồng đã thỏa thuận2.1.2. Yêu cầu phi chức năng-Yêu cầu giao diện: tiện dụng, thân thiện, sinh động và tương tác cao-Yêu cầu hiệu suất:

 Phần mềm sử dụng hợp lý tài nguyên hệ thống để tránh treo máy,

tràn bộ nhớ ảnh hưởng các chương trình khác.-Yêu cầu an tồn:

 Phần mềm chạy trên hệ thống khơng xung đột với các phần mềm

khác.-Yêu cầu bảo mật:Chức năngThủ thưQuản lý độc giảXĐộc giảXQuản lý thủ thưXTìm kiếm sáchXQuản lý mượn trả sáchXĐăng nhậpXQuản lý đầu sáchXQuản lý phiếu nhập sáchXĐổi mật khẩuXBáo cáo thống kêX14Quản trị viênXXXXXĐề tài Hệ thống Quản lý thư việnQusnr lý nhà xuất bản2.2GVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngXThiết kế cơ sở dữ liệu2.2.1. Mơ hình diagrams2.2.2. Mơ hình quan hệ

TAIKHOAN (TENTK, MATKHAU, LOAITK)Tân từ: Mỗi tài khoản có một tên tài khoản riêng (TENTK) hay gọi là mã tài

khoản, ứng với mỗi tài khoản có một mật khẩu (MATKHAU), loại tài khoản

(LOAITK) (thủ thủ hay độc giả).

DOCGIA (MADOCGIA, TEN, NGAYSINH, SDT, DIACHI, LOP, DOITUONG,

GIOITINH, EMAIL)Tân từ: mỗi độc giả có một mã độc giả riêng biệt (MADOCGIA), họ tên

(TEN), ngày sinh (NGAYSINH), số điện thoại (SDT), địa chỉ (DIACHI), lớp

(LOP) (đối với độc giả giáo viên thì lớp là null), độc giả thuộc đối tượng nào

(DOITUONG: học sinh hay giáo viên), giới tính (GIOITINH), email (EMAIL).

15Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngTHETHUVIEN (MATHE, NGAYBD, NGAYHETHAN, GHICHU)Tân từ: Mỗi thẻ thư viện tương ứng với một mã thẻ riêng (MATHE), ngày thẻ

có hiệu lực (NGAYBD), ngày thẻ hết hạn sử dụng (NGAYHETHAN), ghi chú

(GHICHU).

NHANVIEN (MANHANVIEN, HOTEN, NGAYSINH, SDT, EMAIL, GIOITINH,

CHUCVU, DIACHI)Tân từ: Mỗi nhân viên trong thư viện ứng với mỗi mã nhân viên

(MANHANVIEN) duy nhất, họ tên nhân viên (HOTEN), ngày sinh

(NGAYSINH), số điện thoại (SDT), email (EMAIL), giới tính (GIOITINH),

chức vụ (CHUCVU), địa chỉ (DIACHI).

NHAXUATBAN (MANXB, TENNXB, DIACHI, SDT)Tân từ: mỗi nhà xuất bản ứng với mã nhà xuất bản (MANXB) duy nhất, tên

nhà xuất bản (TENNXB), địa chỉ (DIACHI), số điện thoại (SDT).

PHIEUNHAPSACH (MANHAP, TENSACH, SL, DONGIA, NGAYGIAO,

MANHANVIEN, MANXB)Tân từ: mỗi phiếu nhập sách ứng với mã nhập sách (MANHAP) duy nhất, tên

sách nhập (TENSACH), số lượng sách nhập (SL), đơn giá (DONGIA), ngày

nhập sách (NGAYGIAO), do nhân viên nào nhập (MANHANVIEN), thuộc

nhà xuất bản nào (MANXB).

SACH (MASACH, MANXB, MANHAP, TENSACH, TACGIA, NAMXB,

TRANGTHAI, NGONNGU, MANHAP, THELOAI, TAIBAN)Tân từ: mỗi sách ứng với mã sách (MASACH) duy nhất, bao gồm các thông

tin mã nhã xuất bản (MANXB), tên sách (TENSACH), tác giả của sách

(TACGIA), năm xuất bản sách (NAMXB), trạng thái của sách (TRANGTHAI:

đã mượn hay chưa mượn), ngôn sách của sách (NGONNGU), mã nhập sách

(MANHAP), thể loại sách (THELOAI), tái bản lần ban nhiêu (TAINBAN).

PHIEUMUON (MAPHIEUMUON, MASACH, MADOCGIA, NGAYMUON)Tân từ: mỗi phiếu mượn ứng với mã phiếu mượn (MAPHIEUMUON) duy

nhất, bao gồm mã sách (MASACH), độc giả nào mượn sách (MADOCGIA),

ngày mượn sách (NGAYMUON).

QTMUON (MASACH, NGAYMUON, MADOCGIA, NGAYHETHAN,

NGAYTRA, GHICHU, TRANGTHAI)

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Phân tích yêu cầu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×