1. Trang chủ >
  2. Công nghệ thông tin >
  3. Hệ thống thông tin >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngTHETHUVIEN (MATHE, NGAYBD, NGAYHETHAN, GHICHU)Tân từ: Mỗi thẻ thư viện tương ứng với một mã thẻ riêng (MATHE), ngày thẻ

có hiệu lực (NGAYBD), ngày thẻ hết hạn sử dụng (NGAYHETHAN), ghi chú

(GHICHU).

NHANVIEN (MANHANVIEN, HOTEN, NGAYSINH, SDT, EMAIL, GIOITINH,

CHUCVU, DIACHI)Tân từ: Mỗi nhân viên trong thư viện ứng với mỗi mã nhân viên

(MANHANVIEN) duy nhất, họ tên nhân viên (HOTEN), ngày sinh

(NGAYSINH), số điện thoại (SDT), email (EMAIL), giới tính (GIOITINH),

chức vụ (CHUCVU), địa chỉ (DIACHI).

NHAXUATBAN (MANXB, TENNXB, DIACHI, SDT)Tân từ: mỗi nhà xuất bản ứng với mã nhà xuất bản (MANXB) duy nhất, tên

nhà xuất bản (TENNXB), địa chỉ (DIACHI), số điện thoại (SDT).

PHIEUNHAPSACH (MANHAP, TENSACH, SL, DONGIA, NGAYGIAO,

MANHANVIEN, MANXB)Tân từ: mỗi phiếu nhập sách ứng với mã nhập sách (MANHAP) duy nhất, tên

sách nhập (TENSACH), số lượng sách nhập (SL), đơn giá (DONGIA), ngày

nhập sách (NGAYGIAO), do nhân viên nào nhập (MANHANVIEN), thuộc

nhà xuất bản nào (MANXB).

SACH (MASACH, MANXB, MANHAP, TENSACH, TACGIA, NAMXB,

TRANGTHAI, NGONNGU, MANHAP, THELOAI, TAIBAN)Tân từ: mỗi sách ứng với mã sách (MASACH) duy nhất, bao gồm các thông

tin mã nhã xuất bản (MANXB), tên sách (TENSACH), tác giả của sách

(TACGIA), năm xuất bản sách (NAMXB), trạng thái của sách (TRANGTHAI:

đã mượn hay chưa mượn), ngôn sách của sách (NGONNGU), mã nhập sách

(MANHAP), thể loại sách (THELOAI), tái bản lần ban nhiêu (TAINBAN).

PHIEUMUON (MAPHIEUMUON, MASACH, MADOCGIA, NGAYMUON)Tân từ: mỗi phiếu mượn ứng với mã phiếu mượn (MAPHIEUMUON) duy

nhất, bao gồm mã sách (MASACH), độc giả nào mượn sách (MADOCGIA),

ngày mượn sách (NGAYMUON).

QTMUON (MASACH, NGAYMUON, MADOCGIA, NGAYHETHAN,

NGAYTRA, GHICHU, TRANGTHAI)

16Đề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngTân từ: Trong quá trình mượn sách gồm: mã sách (MASACH), ngày mượn

sách (NGAYMUON), mã độc giả (MADOCGIA), ngày sách hết hạn mượn

(NGAYHETHAN), ngày trả sách (NGAYTRA), ghi chú (GHICHU), trạng thái

(TRANGTHAI).

PHIEUPHAT (MAPHIEUPHAT, MADOCGIA, MANHANVIEN, MASACH,

TIENPHAT, NGAYTRA, NGAYHETHAN)Tân từ: mỗi phiếu phạt ứng với mã phiếu phạt (MAPHIEUPHAT) duy nhất,

phạt độc giả nào (MADOCGIA), do nhân viên nào thực hiện

(MANHANVIEN), sách phạt (MASACH), tiền phạt (TIENPHAT), ngày trả

sách (NGAYTRA), ngày hết hạn mượn sách (NGAYHETHAN).

BAOCAO (MABAOCAO, MANHANVIEN, NGAYBC, NOIDUNG, TOMTAT)Tân từ: mỗi bài báo cáo ứng với mã báo cáo (MABAOCAO) duy nhất, do nhâ

viên nào thực hiện (MANHANVIEN), ngày viết báo cáo (NGAYBC), nội dung

báo cáo (NOIDUNG), tóm tắt (TOMTAT).

2.2.3. Mơ tả dữ liệu

Bảng: TAIKHOANSTTTên thuộc

tínhKiểuRàng

buộcGiá trị

khởi

độngÝ

nghĩa/Ghi

chú1TENTKCHAR (5)Khác nullTên tài

khản2MATKHAUNVARCHAR2(20)Khác nullMật khẩu3LOAITKNVARCHAR2(20)Khác nullLoại tài

khoảnKiểuRàng

buộcBảng: DOCGIA

STT17Tên thuộc

tínhGiá trị

khởi

độngÝ

nghĩa/Ghi

chúĐề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng1MADOCGIACHAR (5)Khác nullMã độc giả2HOTENNVARCHAR2(40) Khác nullHọ tên độc

giả3NGAYSINHDATEKhác nullNgày sinh4SDTCHAR (10)Khác nullSố điện

thoại5DIACHINVARCHAR2(30) Khác nullĐịa chỉ6LOP7DOITUONG8GIOITINH9EMAILCHAR (10)LớpNVARCHAR2(30) Khác nullĐối tượngNVARCHAR2(3)Giới tínhKhác nullNVARCHAR2(20) Khác nullEmailBảng: THUTHU

STTTên thuộc

tínhKiểuRàng

buộc1MATHUTHUCHAR (5)Khác nullMã thủ thư2HOTENNVARCHAR2(20) Khác nullHọ tên thủ

thư3NGAYSINHDATEKhác nullNgày sinh

của thủ thư4SDTCHAR (10)Khác nullSố điện

thoại5GIOITINHNVARCHAR2(20) Khác nullGiới tính6EMAILNVARCHAR2(20) Khác nullEmail18Giá trị

khởi

độngÝ

nghĩa/Ghi

chúĐề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngBảng: NHAXUATBAN

STTTên thuộc

tínhKiểuRàng

buộcGiá trị

khởi

độngÝ

nghĩa/Ghi

chú1MANXBCHAR (5)Khác nullMã nhà

xuất bản2TENNXBNVARCHAR2(30)Khác nullTên nhà

xuất bản3DIACHINVARCHAR2(50)Khác nullĐịa chỉ nhà

xuất bảnBảng: SACH

STTTên thuộc

tínhKiểuRàng

buộc1MASACHCHAR (7)Khác

nullMã sách2MATHELOAICHAR (5)Khác

nullMã thể loại3MANXBCHAR (5)Khác

nullMã nhà

xuất bản4MANHAPCHAR (5)Khác

nullMã nhập5TENSACHNVARCHAR2(50)Khác

nullTên sách6TACGIANVARCHAR2(30)Khác

nullTác giả của

sách7NAMXBNUMBERKhác

nullNăm xuất

bản19Giá trị

khởi

độngÝ

nghĩa/Ghi

chúĐề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng8TRANGTHAINVARCHAR2(15)Khác

nullTrạng thái

của sách9NGONNGUVARCHAR2(20)Khác

nullNgông ngữ

sách10TAIBANCHAR (10)Khác

nullLần tái bản

sáchBảng: THETHUVIEN

STTTên thuộc

tínhKiểuRàng

buộcGiá

trị

khởi

độngÝ nghĩa/Ghi

chú1MATHECHAR (5)Khác

nullMã thẻ thư

viện2NGAYBDDATEKhác

nullNgày thẻ có

hiệu lực sử

dụng3NGAYHETH

ANDATEKhác

nullNgày hết hạn

thẻ4GHICHUNVARCHAR2(50)Ghi chú của

thẻBảng: PHIEUMUON

STTTên thuộc tínhKiểuRàng

buộc1MAPHIEUMUO

NCHAR (5)Khác

null20Giá

trị

khởi

độngÝ nghĩa/Ghi

chúMã phiếu

mượnĐề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng2MASACHCHAR (7)Khác

nullMã sách

mượn3MADOCGIACHAR (5)Khác

nullMã độc giả

mượn sách4NGAYMUONDATEKhác

nullNgày mượn

sách5SLINTKhác

nullSố lượng

sách mượnBảng: QTMUON

STTTên thuộc tínhKiểuRàng

buộc1MASACHCHAR (7)Khác

nullMã sách2MADOCGIACHAR (5)Khác

nullMã độc giả3NGAYMUONDATEKhác

nullNgày mượn

sách4NGAYHETHANDATEKhác

nullNgày hết

hạn trả sách5NGAYTRADATEKhác

nullNgày trả

sách6GHICHUVARCHAR2(30)Ghi chú7TRANGTHAINVARCHAR2(10)Trạng tháiBảng: PHIEUNHAPSACH21Giá

trị

khởi

độngÝ nghĩa/Ghi

chúĐề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngSTTTên thuộc tínhKiểuRàng

buộcGiá

trị

khởi

độngÝ nghĩa/Ghi

chú1MANHAPCHAR (5)Khác

nullMã nhập sách2TENSACHNVARCHAR2(50)Khác

nullTên sách3SLINTKhác

nullSố lượng sách

nhập4MATHUTHUCHAR (5)Khác

nullMã thủ thư5DONGIANUMBERKhác

nullĐơn giá mỗi

lần nhập6MANXBCHAR (5)Khác

nullMã nhà xuất

bản7NGAYGIAODATEKhác

nullNgày nhập

sáchBảng: PHIEUPHAT

STTTên thuộc tínhKiểuRàng

buộc1MAPHIEUPHATCHAR (3)Khác nullMã phiếu

phạt2MADOCGIACHAR (5)Khác nullMã độc giả22Giá

trị

khởi

độngÝ

nghĩa/Ghi

chúĐề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng3MATHUTHUCHAR (5)Khác nullMã thủ thư4MASACHCHAR (7)Khác nullMã sách5TIENPHATNUMBERKhác nullTiền phạt6NGAYTRADATEKhác nullNgày trả

sách7NGAYHETHANDATEKhác nullNgày sách

hết hạn thời

gian mượn8TRANGTHAINVARCHAR2(2

0)Khác nullTrạng thái

tiền phạtBảng: BAOCAO

STTTên thuộc

tínhKiểuRàng buộc1MABAOCAOCHAR (5)Khác nullMã báo

cáo2MATHUTHUCHAR (5)Khác nullMã thủ

thư3NGAYBCDATEKhác nullNgày báo

cáo4NOIDUNGNVARCHAR2(10

0)Khác nullNội dung

báo cáo5TOMTATNVARCHAR2(50)Khác nullTóm tắt

báo cáo23Giá trị

khởi

độngÝ

nghĩa/Gh

i chúĐề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh PhụngChương 3: MƠ HÌNH VÀ CÁC CƠNG NGHỆ SỬ

DỤNG

3.1Tổng quan về mơ hình MVC

3.1.1.MVC là gì?Mơ hình MVC (Model - View - Controller) là một kiến trúc phần

mềm hay mơ hình thiết kế được sử dụng trong kỹ thuật phần mềm.

MVC là Design Pattern (mẫu thiết kế) được áp dụng rộng rãi trên hầu

hết các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hiện nay từ Java, C#, PHP,

Visual C++… Nó giúp cho các lập trình viên tách ứng dụng của họ ra 3

thành phần khác nhau Model (Dữ liệu), View (Giao diện) và Controller

(Điều khiển). Mỗi thành phần có một nhiệm vụ riêng biệt và độc lập với

các thành phần khác.

3.1.2.Các thành phần trong MVC- Model: Là nơi chứa những nghiệp vụ tương tác với dữ liệu hoặc

hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MySQL, SQL Server, Oracle …). Nó sẽ

bao gồm các class/function xử lý nhiều nghiệp vụ như kết nối

database, truy vấn dữ liệu, thêm – xóa – sửa dữ liệu…

- View: Đảm nhận việc hiển thị thông tin, tương tác với người

dùng, nơi chứa tất cả các đối tượng GUI như button, textfeild,

textbox, images...Hiểu một cách đơn giản, nó là tập hợp các

form.

- Controller: Là nơi tiếp nhận những yêu cầu xử lý được gửi từ

người dùng, nó sẽ gồm những class/function xử lý nhiều nghiệp

vụ logic giúp lấy đúng dữ liệu thông tin cần thiết nhờ các nghiệp

vụ lớp Model cung cấp và hiển thị dữ liệu đó ra cho người dùng

nhờ lớp View.3.1.3.24Sự tương tác giữa các lớp trong MVCĐề tài Hệ thống Quản lý thư việnGVHD: ThS. Đỗ Thị Minh Phụng- Controller – View sẽ lấy những hình ảnh, nút bấm…hoặc hiển thị

dữ liệu được trả ra từ Controller để người dùng có thể quan sát và

thao tác. Trong sự tương tác này cũng có thể khơng có dữ liệu

được lấy từ Model và khi đó nó chỉ chịu trách nhiệm hiển thị đơn

thuần như hình ảnh, nút bấm…

- Controller – Model là luồng xử lý khi controller tiếp nhận yêu

cầu và các tham số đầu vào từ người dùng, controller sẽ sử dụng

các lớp/hàm trong Model cần thiết để lấy ra những dữ liệu chính

xác.

-3.1.4.25View – Model có thể tương tác với nhau mà khơng qua

Controller, nó chỉ đảm nhận hiển thị dữ liệu chứ không phải qua

bất kỳ xử lý nghiệp vụ logics nào.MVC làm việc, hoạt đông như thế nào?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×