1. Trang chủ >
  2. Công nghệ thông tin >
  3. Hệ thống thông tin >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2: XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương 2: XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài Quản lý Thư viện2 Chi tiết các chức năng của

hệ thốngGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh Phụngphần cứng.

• Đối tượng sử

dụng.

• Thiết kế giao

diện.

Nắm rõ được

09-03phân quyền, quy 2019

trình, qui định

và dữ liệu lưu

trữ của mỗi

chức năng hệ

thống.09-03-20192.1.2. Bảng kế hoạch phỏng vấnBảng kế hoạch phỏng vấn

Người được phỏng vấn: Trần Thị Thu – trưởng Ban quản lý

Thư viện Trường THPT Dưỡng Điềm

Vị trí/Phương tiện: Phòng C107 trường Đại học Công

NghệThông Tin

Chi tiết buổi phỏng vấn:Ngày: 09-03-2019

Thời gian:

Bắt đầu: 8:00

Kết thúc: 11:00

Thời gian ước

lượng:Giới thiệu:Xác nhận người được phỏng vấn.

Tổng quan các chủ để của buổi phỏng vấn lần

này.

o Chủ đề 1: Tổng quan về hệ thống

o Chủ đề 2: Chi tiết các chức năng của hệ thống

- Tóm tắt các điểm chính.

- Câu hỏi của người phỏng vấn.

- Kết thúc

Quan sát tổng quan

Phát sinh ngoài dự kiến3 giờ1.1.1.1 Bảng câu hỏi và ghi nhận trả lờiCâu hỏiGhi nhận

T r a n g 7 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh PhụngTrả lờiKết quả quan

sátChủ đề 1: Tổng quan về hệ thống

Câu hỏi 1: BQL

Thư viện muốn xây

dựng một hệ thống

quản lý mới hay phát

triển các tính năng

trên hệ thống cũ đã

có?

Câu hỏi 2: Hệ

thống quản lý Thư

viện sẽ lấy nguồn dữ

liệu từ đâu?Chúng tôi muốn xây dựng một hệ thống

quản lý mới. Vì hiện tại thư viện vẫn còn

áp dụng hình thức quản lý thủ công bằng

giấy tờ.Thái độ chắc

chắn.Hiện tại chúng tôi lưu trữ thông tin thông

qua sổ sách, giấy tờ được ghi chép thủ

cơng.Đáng tin

cậy.Hiện tại, thư viện có lắp đặt 1 máy tính

Câu hỏi 3: Hệ

cho thủ thư nhưng chưa cài đặt hệ quản trị

thống máy vi tính tại cơ sở dữ liệu.

thư viện đang sử dụng Sắp tới đây, nhà trường dự định lắp đặt

hệ điều

thêm 2 máy tính cho học sinh, giáo viên

hành gì, hệ quản trị

tra cứu sách. Hai máy tính trên cũng sẽ

cơ sở dữ liệu gì?

được cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu thích

hợp.

Câu hỏi 4: Hệ

thống quản lý hướng

đến những đối tượng

sử dụng nào? Mỗi đối

tượng có trình độ tin

học như thế nào?

Câu hỏi 5: Ban

quản lý thư viện có

yêu cầu như thế nào

đối với thiết kế giao

diện của hệ thống?Trả lời

khơng dứt

khốtQuản trị viên có trình độ chun mơn

cao.

• Thủ thư, đã có bằng A, B tin

học văn phòng.

• Đối tượng chính là cho học sinh,

giáo viên của trường.Thái độ chắc

chắn.Chúng tôi muốn giao diện của hệ thống

phải thân thiện và dễ sử dụng.Thái độ

đáng tin

cậy.T r a n g 8 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh PhụngChúng tơi muốn tin học hóa trong

các cơng việc sau:

• Lập thẻ thư viện.

Câu hỏi 6: BQL

• Nhập sách mới

thư viện yêu cầu hệ

• Tra cứu sách

thống quản lý thư

• Cho mượn sách

viện phục vụ cho

những cơng tác

• Nhận trả sách

nghiệp vụ nào?

• Thu tiền phạt

• Thống kê

• Lập báo cáoChủ đề 2: Chi tiết các chức năng của hệ thống

• Thủ thư và quản trị viên là

Câu hỏi 1: Ai là người

người lập thẻ thư viện.

có quyền lập thẻ thư

• Học sinh, giáo viên mới vào

viện? Qui trình lập thẻ

trường sẽ được cấp thẻ theo quy

độc giả như thế nào?

định của trường.

Câu hỏi 2: Thẻ thư

Một thẻ thư viện bao gồm các thông tin:

viện bao gồm

Mã thẻ; Họ và tên của người và mã vạch.

những thơng tin gì?

• Chỉ thủ thư là người tiếp nhận

sách.

• Hằng tháng, thư viện sẽ được

cung cấp một số lượng sách mới.

Câu hỏi 3: Ai là người

Bên cạnh đó nhà trường cũng sẽ

có quyền

nhập thêm sách mới từ nguồn

tiếp nhận sách? Nguồn

đáng tin cậy.

nhập sách là từ đâu?

• Thế nên, thủ thư phải có nhiệm vụ

Qui trình tiếp

tiếp nhận sách mới và nhập thơng

nhận sách như thế nào?

tin sách mới hệ thống lưu trữ. Tuy

nhiên, sách mới được tiếp nhận

phải thỏa mãn một số điều kiện

theo qui định hiện hành.

Câu hỏi 4: Thông tin

của sách mới

Tên sách, thể loại, tác giả, năm xuất bản,

cần nhập vào hệ thống nhà xuất bản, ngày nhập, trị giá, số

dữ liệu bao

lượng.

gồm những gì?Thái độ chắc

chắn.Trả lời dứt

khốt.

Thái độ tin

cậy.Thái độ tin

tưởng.Đáng tin cậyT r a n g 9 | 114Đề tài Quản lý Thư việnCâu hỏi 5: Sách được

tiếp nhận

phải thỏa những điều

kiện nào?Câu hỏi 6: Ai là người

có quyền tra cứu sách?

Câu hỏi 7: Có những

chế độ tra

cứu sách nào?

Câu hỏi 8: Thông tin

nào của những quyển

sách được tra cứu sẽ

hiển thị ra cho người

dùng tham khảo?GVHD: Ths. Đỗ Thị Minh PhụngTheo qui định hiện hành thì thư viện chỉ

được phép tiếp nhận các loại sách thuộc

danh mục thể loại và xuất bản trong

vòng 7 năm. Đồng thời, tác giả của sách

mới

phải thuộc trong danh sách tác giả mà

thư viện đang quản lý.

• Thủ thư, quản trị viên.

• Học sinh, giáo viên sử dụng các

máy tính tại thư viện để tra cứu

sách.Thái độ tin

tưởng.Thái độ tin

tưởng.Tìm kiếm theo Mã sách, tên sách, thể

loại, tác giả.Đáng tin cậy.Tên sách, thể loại, tác giả, năm xuất bản,

nhà xuất bản, ngày nhập, trị giá, số

lượng.Trả lời rõ

rang.Thủ thư là người lập phiếu mượn

sách.

• Khi có nhu cầu mượn sách, độc

giả đến thư viện để làm thủ tục

mượn sách trực tiếp thông qua thủ

thư. Thủ thư sẽ lập phiếu mượn

sách cho độc giả nếu thoả các qui

định

hiện hành.

Phiếu mượn sách bao gồm các thông tin:

Họ và tên độc giả, ngày mượn, danh sách

sách mượn (mã sách, tên sách, nhà xuất

bản, ghi chú)

• Thẻ thư viện còn hạn.

• Người đó khơng có sách mượn

quá hạn.

• Mỗi độc giả chỉ được mượn tối đa

3 quyển sách trong 1 tuần.

Câu hỏi 9: Ai là người

lập phiếu

mượn sách? Qui trình

mượn sách như thế

nào?

Câu hỏi 10: Phiếu

mượn sách bao

gồm những thơng tin

gì?

Câu hỏi 11: Để mượn

được sách,

độc giả phải thỏa mãn

những qui

định gì?Thái độ chắc

chắn.Thái độ trả

lời rõ ràng.Thái độ tin

cậy.T r a n g 10 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh PhụngCâu hỏi 12: Ai là

người có quyền

nhận trả sách? Quy

trình trả sách như thế

nào?Câu hỏi 13: Theo qui

định thì nếu mượn sách

quá hạn thì độc giả bị

xử phạt như thế nào?

Câu hỏi 14: Người

chịu trách nhiệm thu

tiền phạt và lập phiếu

thu tiền là ai?

Câu hỏi 15: Việc thu

tiền phạt có những qui

định gì?

Câu hỏi 16: Thơng tin

của phiếu phạt bao

gồm những gì?

Câu hỏi 17: Ai là

người có quyền lập báo

cáo?Thủ thư.

Khi trả sách, người mượn đem

sách cần trả, thẻ thư viện và phiếu

mượn sách tương ứng. Thủ thư

nhận sách và thẻ thư viện. Kiểm

tra và so sánh với phiếu mượn.

Thông tin đúng với phiếu mượn

và không xảy ra vi phạm nào thì

thủ thư đánh dấu phiếu mượn là

đã được xử lý và trả thẻ cho người Đáng tin

cậy.

mượn. Trường hợp độc giả vi

phạm quy định của thư viện như:

mất sách, làm hư hỏng hay trả

khơng đúng thời hạn thì sẽ bị xử

phạt. Độc giả được cho phép nợ

tiền

phạt. Tiền nợ sẽ được cộng

vào tổng tiền nợ trước đó

của độc giả (nếu có).Theo qui định hiện hành, mỗi ngày

Thái độ chắc

mượn quá hạn sẽ phạt 2000 đồng/ 1 cuốn

chắn.

sách.

Thủ thư là người chịu trách nhiệm.Đáng tin

cậy.Số tiền thu phải nhỏ hơn tổng nợ hiện tại

của độc giả.Thái độ chắc

chắn.Phiếu phạt gồm các thông tin: Họ và tên

người mượn, tổng nợ, tiền thu và số tiền

nợ còn lại.Thái độ tin

tưởng.Thủ thư.Trả lời dứt

khốt.Báo cáo thống kê tình hình mượn

sách theo thể loại vào hằng tháng.

• Báo cáo thống kê sách trả trễ vào

hằng ngày.

Câu hỏi 18: Có những

loại báo cáo nào?Trả lời rõ

ràng.T r a n g 11 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh PhụngBáo cáo thống kê tình hình mượn

sách theo thể loại vào hằng tháng

gồm: tên thể loại, số sách mượn

trong tháng.

• Báo cáo thống kê tiền phạt của

từng độc giả: mã độc giả, họ tên

độc giả, số tiền phạt.

Câu hỏi 19: Với mỗi

loại báo cáo kể trên thì

những thơng tin cần

hiển thị bao gồm?Đáng tin cậy2.2.Phân tích yêu cầu

2.2.1.

Yêu cầu chức năng

2.2.1.1 Yêu cầu lưu trữ:

Yêu cầu quan trọng nhất của hệ thống là tính năng lưu trữ dữ liệu. Đây là cơ sở nền

tảng để thực hiện các chức năng của hệ thống. Vì vậy hệ thống quản lý thư viện cần

lưu trữ những thông tin sau:

Đối tượng quản lý

Thông tin sáchDữ liệu cần lưu trữ

Mã sách duy nhất, bao gồm các thông tin

mã nhã xuất bản, tên sách, tác giả của

sách, năm xuất bản sách, trạng thái của

sách (đã mượn hay chưa mượn), ngôn sách

của sách, mã nhập sách, thể loại sách, tái

bản lần bao nhiêu.Thông tin phiếu mượnMã phiếu mượn, mã sách, mã độc giả,

ngày mượn, ngày hết hạn.

Mã phiếu phạt, mã độc giả, mã nhân viên,

mã sách, tiền phạt, ngày trả, ngày hết hạn.

Mã nhà xuất bản, tên nhà xuất bản, địa chỉ,

số điện thoại

Mã nhập, tên sách, số lượng, đơn giá, ngày

giao, mã nhân viên, mã nhà xuất bản.

Mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, số điện

thoại, email, giới tính, chức vụ, địa chỉ.

Mã độc giả, tên, ngày sinh, số điện thoại,

địa chỉ, lớp, đối tượng, giới tính, email.

Mã thẻ, ngày bắt đầu, ngày hết hạn, ghi

chú.

Tên tài khoản, mật khẩu, loại tài khoảnThông tin phiếu phạt

Thông tin nhà xuất bản

Thông tin phiếu nhập sách

Thông tin nhân viên

Thông tin độc giả

Thông tin thẻ thư viện

Thông tin tài khoản

2.2.1.2 u cầu về tính năngBên cạnh việc lưu trữ thơng tin, phần mềm phải đáp ứng yêu cầu sau:

• Chức năng tra cứu: đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thơng tin từ người dùng như:

T r a n g 12 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh Phụngtra cứu thông tin sách, tra cứu nhân viên, xem thơng tin tài khoản.

• Chức năng thống kê, báo cáo: đáp ứng nhu cầu của người dùng trong việc lập

báo cáo về tình hình hoạt động của thư viện: báo cáo sách mượn theo tháng,

thống kê tiền phạt theo từng độc giả.

• Chức năng cập nhật thơng tin: thêm, cập nhật, xóa thơng tin của các đối

tượng lưu trữ: sách, phiếu mượn, phiếu phạt, nhà xuất bản, phiếu nhập sách,

nhân viên, độc giả, thẻ thư viện, tài khoản.

• Chức năng phân quyền truy cập.

Yêu cầu phi chức năng2.2.2.• Yêu cầu giao diện: dễ sử dụng, sinh động, đẹp và tương tác cao.

• Yêu cầu hiệu suất:

o Phần mềm sử dụng hợp lý tài nguyên hệ thống để tránh treo máy, tràn bộ nhớảnh hưởng các chương trình khác.

• u cầu an tồn:

o Hệ thống có thể sao lưu, phục hồi lại cơ sở dữ liệu khi có sự cố.

o Phần mềm chạy trên hệ thống không xung đột với các phần mềm khác.

• Yêu cầu bảo mật:Chức năng

Quản lý độc giảThủ thưĐộc giảQuản trị viênXXQuản lý nhân viênXTìm kiếm sáchXQuản lý mượn trả

sáchXĐăng nhậpXQuản lý đầu sáchXXXXT r a n g 13 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh PhụngQuản lý phiếu nhập

sáchXĐổi mật khẩuXBáo cáo thống kêXXXChương 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ UsecaseT r a n g 14 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh PhụngHình 3.1.1. Sơ đồ Usecase Tổng quanT r a n g 15 | 114Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2: XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×