1. Trang chủ >
  2. Công nghệ thông tin >
  3. Hệ thống thông tin >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh PhụngHình 3.1.1. Sơ đồ Usecase Tổng quanT r a n g 15 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh PhụngT r a n g 16 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh Phụng3.2. Danh sách các tác nhân của hệ thống:

ST

T

1Tác nhânÝ nghĩaQuản trị viênLà người có quyền cao nhất sau khi đăng nhập

vào hệ thống, có thể thêm, xóa, cập nhật thông

tin của tài khoản thủ thư2Thủ thưLà nhân viên đảm nhân việc quản lí và điều

hành thư viện của nhà trường.3Độc giảLà người sử dụng hệ thống để đáp ứng nhu

cầu của bản thân khi mỗi lần tham gia vào hệ

T r a n g 17 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh Phụngthống.

3.3.Danh sách UsecaseST

T

1Đăng nhập2Quản lý thủ thư3Quản lý đầu sách4

5Quản lý nhà xuất bản

Quản lý phiếu nhập sách6Quản lý mượn sách7

8Quản lý trả sách

Quản lý thông tin độc giả

mượn sách9Quản lý thông tin độc giả

mượn sách quá hạn10Quản lý thông tin độc giả11Báo cáo, thống kê12Tìm kiếm sách13Đổi mật khẩu tài khoản14Xem thơng tin tài khoản3.4.UsecaseÝ nghĩa

Dùng cho người dùng (độc giả và thủ thư)

đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các tính

năng của chương trình

Quản trị viên có thể xem, xố, cập nhật thông

tin của thủ thư

Thủ thư quản lý thông tin sách, tình trạng sách

trong thư viện theo mã sách, thể loại

Thủ thư quản lý thông tin nhà xuất bản

Mỗi lần nhập sách mới vào thư viện được thủ

thư thực hiện

Mỗi lần độc giả đến thư viện trả sách, thủ thư

sẽ ghi nhận và thực hiện việc mượn sách cho

độc giả

Hoàn trả lại số sách mà người đọc đã mượn

Chúng ta có thể nhập thêm thơng tin sách từ

nhà cung cấp và lưu trữ dữ liệu trên máy tính.

Khi cần chúng ta có thể truy cập, tìm kiếm

sách thơng qua mã sách hay tên sách, chúng ta

cũng có thể thêm bớt sách một cách dễ dàng

Quản lý độc giả để có thể cung cấp sách phù

hợp cho mọi độc giả và có thể quản lý được

việc sử dụng sách ở thư viện của độc giả

Thủ thư quản lý thông tin độc giả có trong thư

viện, thơng tin độc giả mượn sách, thông tin

độc giả mượn sách quá hạn

Thủ thư sẽ kiểm kê sách hàng tháng viết ra

bản tổng kết để thống kê lại số lượng có trong

thư viện, số lượng sách đã mượn

Cho phép người dùng (độc giả hoặc thủ thư)

tìm kiếm thơng tin sách.

Cho phép người dùng (độc giả và thủ thư) đổi

mật khẩu tài khoản.

Cho phép người dùng (độc giả và thủ thư)

xem thông tin tài khoản.Đặc tả Usecase và Activity Diagram

T r a n g 18 | 114Đề tài Quản lý Thư viện3.4.1.GVHD: Ths. Đỗ Thị Minh PhụngUsecase Đăng nhập

• Tên Usecase: Đăng nhập.

• Mơ tả: Người dùng đă đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các tính năng của hệ

thống.

• Luồng sự kiện:Hình 3.4.1.1. Activity Diagram Đăng nhập

• Tiền điều kiện: Khơng có

• Hậu điều kiện: Hệ thống hiển thị giao diện người dùng.

3.4.2. Usecase Quản lý thủ thư

• Tên Usecase: Quản lý thủ thư

• Mô tả: Quản trị viên thực hiện thao tác trên tài khoản thủ thư

• Luồng sự kiện:

T r a n g 19 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh PhụngHình 3.4.2.1. Activity Diagram Thêm thủ thưT r a n g 20 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh PhụngHình 3.4.2.2. Activity Diagram cập nhật thủ thưT r a n g 21 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh PhụngHình 3.4.2.3. Activity Diagram Xóa thủ thư

• Tiền điều kiện: Cần đăng nhập thành cơng vào hệ thống để có thực hiện việc

thêm, cập nhật, xóa tài khoản thủ thư

• Hậu điều kiện: Khơng có

3.4.3. Usecase Quản lý đầu sách

• Tên Usecase: Quản lý đầu sách

• Mơ tả: Thủ thư thực hiện thao tác trên sách

• Luồng sự kiện:T r a n g 22 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh PhụngThủ thưHệ thốngCơ sở dữ liệuNhập thông tin sách mới

Kiểm tra thông tin hợp lệ[Không hợp lệ]Hợp lệ ?[Hợp lệ]Thêm sáchLưu dữ liệu sách mớiHình 3.4.3.1. Activity Diagram thêm đầu sáchT r a n g 23 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh PhụngHình 3.4.3.2. Activity Diagram xóa đầu sáchT r a n g 24 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh PhụngHình 4.3.4.3. Activity Diagram Cập nhật đầu sách

• Tiền điều kiện: Thủ thư cần đăng nhập thành cơng vào hệ thống

• Hậu điều kiện: Sách mới được đưa vào kho sách, cơ sở dữ liệu được cậpnhật tương ứng

3.4.4. Usecase Quản lý nhà xuất bản

• Tên Usecase: Quản lý nhà xuất bản

• Mơ tả: Thủ thư thực hiện thao tác trên đối tượng nhà xuất bản

• Luồng sự kiện:T r a n g 25 | 114Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×