1. Trang chủ >
  2. Công nghệ thông tin >
  3. Hệ thống thông tin >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 4: THIẾT KẾ DỮ LIỆU

Chương 4: THIẾT KẾ DỮ LIỆU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh PhụngCHUCVU, DIACHI)

Tân từ: Mỗi nhân viên trong thư viện ứng với mỗi mã nhân viên (MANHANVIEN) duy

nhất, họ tên nhân viên (HOTEN), ngày sinh (NGAYSINH), số điện thoại (SDT), email

(EMAIL), giới tính (GIOITINH), chức vụ (CHUCVU), địa chỉ (DIACHI).

NHAXUATBAN (MANXB, TENNXB, DIACHI, SDT)

Tân từ: mỗi nhà xuất bản ứng với mã nhà xuất bản (MANXB) duy nhất, tên nhà xuất bản

(TENNXB), địa chỉ (DIACHI), số điện thoại (SDT).

PHIEUNHAPSACH (MANHAP, TENSACH, SL, DONGIA, NGAYGIAO,

MANHANVIEN, MANXB)

Tân từ: mỗi phiếu nhập sách ứng với mã nhập sách (MANHAP) duy nhất, tên sách nhập

(TENSACH), số lượng sách nhập (SL), đơn giá (DONGIA), ngày nhập sách

(NGAYGIAO), do nhân viên nào nhập (MANHANVIEN), thuộc nhà xuất bản nào

(MANXB).

SACH (MASACH, MANXB, TENSACH, TACGIA, NAMXB, TRANGTHAI,

NGONNGU, MANHAP, THELOAI, TAIBAN)

Tân từ: mỗi sách ứng với mã sách (MASACH) duy nhất, bao gồm các thông tin mã nhã

xuất bản (MANXB), tên sách (TENSACH), tác giả của sách (TACGIA), năm xuất bản

sách (NAMXB), trạng thái của sách (TRANGTHAI: đã mượn hay chưa mượn), ngôn

sách của sách (NGONNGU), mã nhập sách (MANHAP), thể loại sách (THELOAI), tái

bản lần ban nhiêu (TAINBAN).

PHIEUMUON (MAPHIEUMUON, MASACH, MADOCGIA, NGAYMUON)

Tân từ: mỗi phiếu mượn ứng với mã phiếu mượn (MAPHIEUMUON) duy nhất, bao gồm

mã sách (MASACH), độc giả nào mượn sách (MADOCGIA), ngày mượn sách

(NGAYMUON).

QTMUON (MASACH, NGAYMUON, MADOCGIA, NGAYHETHAN, NGAYTRA,

GHICHU, TRANGTHAI)

Tân từ: Trong quá trình mượn sách gồm: mã sách (MASACH), ngày mượn sách

(NGAYMUON), mã độc giả (MADOCGIA), ngày sách hết hạn mượn (NGAYHETHAN),

ngày trả sách (NGAYTRA), ghi chú (GHICHU), trạng thái (TRANGTHAI).

PHIEUPHAT (MAPHIEUPHAT, MADOCGIA, MANHANVIEN, MASACH,

TIENPHAT, NGAYTRA, NGAYHETHAN)

Tân từ: mỗi phiếu phạt ứng với mã phiếu phạt (MAPHIEUPHAT) duy nhất, phạt độc giả

nào (MADOCGIA), do nhân viên nào thực hiện (MANHANVIEN), sách phạt

(MASACH), tiền phạt (TIENPHAT), ngày trả sách (NGAYTRA), ngày hết hạn mượn

sách (NGAYHETHAN).

BAOCAO (MABAOCAO, MANHANVIEN, NGAYBC, NOIDUNG, TOMTAT)

Tân từ: mỗi bài báo cáo ứng với mã báo cáo (MABAOCAO) duy nhất, do nhâ viên nào

T r a n g 82 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh Phụngthực hiện (MANHANVIEN), ngày viết báo cáo (NGAYBC), nội dung báo cáo

(NOIDUNG), tóm tắt (TOMTAT).

4.3. Mô tả các cơ sở dữ liệu

Bảng: TAIKHOAN

STT Tên thuộc tính KiểuRàng buộc1

2

3Not null

Not null

Not nullGiá trị

khởi độngÝ nghĩa/Ghi

chú

Tên tài khoản

Mật khẩu

Loại tài khoảnTENTK

MATKHAU

LOAITKChar (5)

Nvarchar2(20)

Nvarchar2(20)Bảng: DOCGIA

STT

Tên thuộc

tínhKiểuRàng buộc1Char (5)Not nullMã độc giảNvarchar2(40

)

date

Char (10)

Nvarchar2(30

)

int

Nvarchar2(30

)

Nvarchar2(3)

Char (5)

Varchar (30)Not nullTên độc giảNot null

Not nullNgày sinh

Số điện thoại

Địa chỉNot nullLớp

Đối tượng2MADOCGI

A

TEN3

4

5NGAYSINH

SDT

DIACHI6

7LOP

DOITUONG8

9

10GIOITINH

MATHE

EMAILGiá trị

khởi

độngNot null

Not nullBảng: THETHUVIEN

STT

Tên thuộc tínhKiểuRàng

buộc1

2MATHE

NGAYBDChar (5)

dateNot null

Not null3NGAYHETHAN dateNot nullÝ nghĩa/Ghi

chúGiói tính

Mã thẻ

EmailGiá trị

khởi

độngÝ nghĩa/Ghi

chú

Mã thẻ

Ngày thẻ có

hiệu lực

Ngày thẻ hết

hạn sử dụng

T r a n g 83 | 114Đề tài Quản lý Thư viện4GHICHUGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh PhụngNvarchar2(50

)Ghi chú tình

trang thẻBảng: NHANVIEN

STT

Tên thuộc tínhKiểuRàng

buộc1Char (5)Not nullMã nhân viênNvarchar2(30

)

Date

Char (10)

Varchar2(30)

Nvarchar2(3)

Nvarchar2(10

)

Nvarchar2(40

)Not nullHọ tênNot null

Not null

Not null

Not null

Not nullNgày sinh

Số điện thoại

Email

Giới tính

Chức vụNot nullĐịa chỉBảng: NHAXUATBAN

STT

Tên thuộc tínhKiểuRàng

buộc1MANXBChar (5)Not null2TENNXBNot null3DIACHI4SDTNvarchar2(30

)

Nvarchar2(40

)

Varchar2(10)2MANHANVIE

N

HOTEN3

4

5

6

7NGAYSINH

SDT

EMAIL

GIOITINH

CHUCVU8DIACHIBảng: PHIEUNHAPSACH

STT

Tên thuộc tính Kiểu

1

2MANHAP

TENSACH3SLChar (5)

Nvarchar2(50

)

intGiá trị

khởi

độngGiá trị

khởi

độngÝ nghĩa/Ghi

chúÝ nghĩa/Ghi

chúNot nullMã nhà xuất

bản

Tên nhà xuất

bản

Địa chỉNot nullSố điện thoạiRàng

buộcGiá trị

khởi

độngÝ nghĩa/Ghi

chúNot null

Not nullMã nhập sách

Tên sáchNot nullSố lượng

T r a n g 84 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh Phụng4

5DONGIA

NGAYGIAOnumber

dateNot null

Not null6MANHANVIE

N

MANXBChar (5)Not nullChar (5)Not null7Bảng: SACH

STT

Tên thuộc tínhKiểuRàng

buộc1MASACHChar (7)2MANXBChar (5)3TENSACHNvarchar2(50)4TACGIANvarchar2(30)5NAMXBnumber6TRANGTHAINvarchar2(15)7NGONNGUVarchar2(20)8MANHAPChar (5)9THELOAINvarchar2(30)10TAIBANNvarchar2(10)Not

null

Not

null

Not

null

Not

null

Not

null

Not

null

Not

null

Not

null

Not

null

Not

nullBảng: PHIEUMUON

STT

Tên thuộc tínhKiểuRàng

buộc1Char (5)Not nullChar (7)Not null2MAPHIEUMUO

N

MASACHĐơn giá

Ngày nhập

sách

Mã nhân viên

nhập sách

Mã nhà xuất

bảnGiá trị

khởi

độngÝ nghĩa/Ghi

chú

Mã sách

Mã nhà xuất

bản

Tên sách

Tác giả sách

Năm xuất bản

Trạng thái

Ngôn ngữ

Mã nhập

Thể loại

Tái bảnGiá trị

khởi

độngÝ nghĩa/Ghi

chú

Mã phiếu

mượn

Mã sách

T r a n g 85 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh Phụng3MADOCGIAChar (5)Not nullMã độc giả4NGAYMUONdateNot nullNgày mượnBảng: QTMUON

SSTT

Tên thuộc tínhKiểuRàng

buộcGiá trị

khởi

độngÝ nghĩa/Ghi

chú1MASACHChar (7)Not nullMã sách2NGAYMUONDateNot nullNgày mượn3MADOCGIAChar (5)Not nullMã độc giả4NGAYHETHAN DateNot nullNgày hết hạn5NGAYTRADateNot nullNgày trả6GHICHUVarchar2(30)Ghi chú7TRANGTHAINvarchar2(10

)Trạng tháiBảng: PHIEUPHAT

STT

Tên thuộc tínhKiểuRàng

buộcGiá trị

khởi

độngÝ nghĩa/Ghi

chú1MAPHIEUPHAT Char (5)Not nullMã phiếu phạt2MADOCGIAChar (5)Not nullMã độc giả3MANHANVIENChar (5)Not nullMã nhân viên4MASACHChar (7)Not nullMã sách5TIENPHATNumberNot nullTiền phạt6NGAYTRADateNot nullNgày trả sách

T r a n g 86 | 114Đề tài Quản lý Thư viện7DateNot nullBảng: BAOCAO

STT

Tên thuộc tínhKiểuRàng

buộc1Char (5)2

3

4

5NGAYHETHANGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh PhụngMABAOCAONot

null

MANHANVIEN Char (5)

Not

null

NGAYBC

date

Not

null

NOIDUNG

Nvarchar2(100) Not

null

TOMTAT

Nvarchar2(50) Not

nullNgày hết hạnGiá trị

khởi

độngÝ nghĩa/Ghi

chú

Mã báo cáo

Mã nhân viên

Ngày báo cáo

Nội dung

Tóm tắtT r a n g 87 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh PhụngChương 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ XỬ LÝ

5.1. Sơ đồ màn hình chính

5.1.1 Màn hình chính độc giả5.1.2 Màn hình chính thủ thư5.1.3 Màn hình chính quản trị viên

Quản lý thủ thư5.2 Danh sách màn hình

T r a n g 88 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh PhụngSTT Màn hìnhChức năng1Đăng nhậpĐăng nhập vào hệ thống2Màn hình chức năng của độc giảChọn lựa chức năng thích hợp3Tra cứu sáchTra cứu sách4Xem thông tinXem thông tin chi tiết độc giả5Đổi mật khẩuĐổi mật khẩu tài khoản6Giới thiệuGiới thiệu nội quy thư viện7Màn hình chức năng của thủ thưChọn chức năng thích hợp8Quản lý đầu sáchTìm kiếm/Thêm/Xố/Cập nhật sách9Quản lý nhà xuất bảnThêm/Xoá/Cập nhật nhà xuất bản10Quản lý phiếu nhập sáchThêm/Xoá/Cập nhật/In phiếu nhập sách11Quản lý mượn sách12Quản lý trả sách1315Quản lý thông tin độc giả mượn

sách

Quản lý thông tin độc giả mượn

sách quá hạn

Quản lý thông tin độc giảKiểm tra/quản lý việc mượn sách của

độc giả

Kiểm tra/quản lý việc trả sách của độc

giả

Xem thơng tin độc giả mượn sách16Tìm kiếm sáchTìm kiếm sách17Quản lý nhân viênThêm/Xoá/Cập nhật thong tin nhân viên18Báo cáo, thống kêThống kê/Báo cáo14Xem thông tin độc giả mượn sách q

hạn

Tìm kiếm/Thêm/Xố/Cập nhật/In thẻ

thư viện độc giảT r a n g 89 | 114Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 4: THIẾT KẾ DỮ LIỆU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×