1. Trang chủ >
  2. Công nghệ thông tin >
  3. Hệ thống thông tin >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ XỬ LÝ

Chương 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ XỬ LÝ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh PhụngSTT Màn hìnhChức năng1Đăng nhậpĐăng nhập vào hệ thống2Màn hình chức năng của độc giảChọn lựa chức năng thích hợp3Tra cứu sáchTra cứu sách4Xem thông tinXem thông tin chi tiết độc giả5Đổi mật khẩuĐổi mật khẩu tài khoản6Giới thiệuGiới thiệu nội quy thư viện7Màn hình chức năng của thủ thưChọn chức năng thích hợp8Quản lý đầu sáchTìm kiếm/Thêm/Xố/Cập nhật sách9Quản lý nhà xuất bảnThêm/Xoá/Cập nhật nhà xuất bản10Quản lý phiếu nhập sáchThêm/Xoá/Cập nhật/In phiếu nhập sách11Quản lý mượn sách12Quản lý trả sách1315Quản lý thông tin độc giả mượn

sách

Quản lý thông tin độc giả mượn

sách quá hạn

Quản lý thông tin độc giảKiểm tra/quản lý việc mượn sách của

độc giả

Kiểm tra/quản lý việc trả sách của độc

giả

Xem thông tin độc giả mượn sách16Tìm kiếm sáchTìm kiếm sách17Quản lý nhân viênThêm/Xố/Cập nhật thong tin nhân viên18Báo cáo, thống kêThống kê/Báo cáo14Xem thông tin độc giả mượn sách q

hạn

Tìm kiếm/Thêm/Xố/Cập nhật/In thẻ

thư viện độc giảT r a n g 89 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh Phụng5.3. Mô tả màn hình

5.3.1. Màn hình” Đăng nhập”STT

Tên

1

Tên tài khoản

2

Mật khẩu

3

4

5Tự động đăng nhập

lần sau

Đăng nhập

Đăng xuấtKiểu

Text

Password

Field

Check

Button

Button

ButtonChức năng

Hiển thị tên tài khoản

Hiển thị mật khẩu dưới dạng dấu hoa

thị tương ứng với ký tự nhập vào

Chọn để tự động đăng nhập lần sau

Thực hiện đăng nhập vào hệ thống

Thực hiện đăng xuất thoát khoải hệ

thốngT r a n g 90 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh Phụng5.3.2. Màn hình” Chức năng độc giả”STT

Tên

1

Tra cứu sách

2

Thơng tin độc giả

3

4

5Đổi mật khẩu

Quay lại

Đăng xuấtKiểu

Button

Button

Button

Button

ButtonChức năng

Thực hiện tra cứu sách trong hệ

Hiển thị mật khẩu dưới dạng dấu hoa

thị tương ứng với ký tự nhập vào

Chọn để tự động đăng nhập lần sau

Thực hiện đăng nhập vào hệ thống

Thực hiện đăng xuất thoát khoải hệ

thốngT r a n g 91 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh Phụng5.3.3. Màn hình “Tra cứu sách”152693

4

7

8

1110STT

Tên

1

Tên sách

2

Tìm kiếm

3

NhaXbKiểu

Text

Button

Check Box4

5

6

7

8

9

10Tác giả

Nhà xuất bản

Tác giả

Tìm kiếm

Huỷ

Reset

Quay lạiCheck Box

Text

Text

Button

Button

Button

Button11Đăng xuấtButtonChức năng

Hiển thị tên sách

Thực hiện tìm kiếm sách

Thực hiện tìm kiếm sách theo nhà xuất

bản

Thực hiện tìm kiếm theo tác giả

Hiển thị nhà xuất bản

Hiển thị tác giả

Thực hiện tìm kiếm sách

Thực hiện huỷ các ký tự ở các Text

Cập nhật lại bảng tìm kiếm

Thực hiện chức năng quay lại màn

hình chức năng của độc giả

Thực hiện đăng xuất thoát khỏi hệ

thốngT r a n g 92 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh Phụng5.3.4. Màn hình” Xem thơng tin”

12345

6

7

8

91011STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Tên

Mã độc giả

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Số điện thoại

Đối tượng

Email

Địa chỉ

Lớp

Quay lạiKiểu

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

ButtonĐăng xuấtButtonChức năng

Nhập/hiển thị thị mã độc giả

Hiển thị hò và tên độc giả

Hiển thị ngày sinh độc giả

Hiển thị giới tính độc giả

Hiển thị số điện thoại độc giả

Hiển thị đối tượng độc giả

Hiển thị email độc giả

Hiển thị địa chỉ độc giả

Hiển thị lớp độc giả

Thực hiện chức năng quay lại màn

hình chức năng của độc giả

Thực hiện đăng xuất thốt khỏi hệ

thống5.3.5. Màn hình” Đổi mật khẩu”T r a n g 93 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh Phụng152346

7

8STT

1

2Tên

Tên tài khoản

Mật khẩu cũKiểu

Text

Text3Mật khẩu mớiText4Nhập lại mật khẩuText5

6

7Thay đổi

Huỷ

Quay lạiButton

Button

Button8Đăng xuấtButtonChức năng

Hiển thị tên tài khoản

Hiển thị mật khẩu cũ dưới dạng dấu hoa

thị tương ứng với ký tự nhập vào

Hiển thị mật khẩu dưới dạng dấu hoa thị

tương ứng với ký tự nhập vào

Hiển thị mật khẩu dưới dạng dấu hoa thị

tương ứng với ký tự nhập vào

Thực hiện thay đổi tài khoản

Thực hiện huỷ các ký tự ở các Text

Thực hiện chức năng quay lại màn hình

chức năng của độc giả

Thực hiện đăng xuất thoát khỏi hệ thống5.3.6. Màn hình” Chức năng thủ thư”T r a n g 94 | 114Đề tài Quản lý Thư viện214

36 Ths. Đỗ Thị Minh Phụng

GVHD:

57

8STT

Tên

1

Quản lý thủ thư

2

Quản lý độc giả

3

Quản lý danh mụcKiểu

Button

Button

Button4

5Tìm kiếm sách

Quản lý mượn, trảButton

Button6

7

8Thống kê, báo cáo

Đổi mật khẩu

Quay lạiButton

Button

Button9Đăng xuấtButtonChức năng

Thực hiện chức năng quản lý thủ thư

Thực hiện chức năng quản lý độc giả

Thực hiện chức năng quản lý danh

mục

Thực hiện chức năng tìm kiếm sách

Thực hiện chức năng quản lý mượn,

trả

Thực hiện chức năng thống kê, báo cáo

Thực hiện chức năng đổi mật khẩu

Thực hiện chức năng quay lại màn

hình đăng nhập

Thực hiện đăng xuất thoát khỏi hệ

thốngT r a n g 95 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh Phụng5.3.7. Màn hình” Quản lý đầu sách”

2189103

4

5

6

717

11STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17Tên

Mã nhà xuất bản

Mã nhập

Thể loại

Tên sách

Tác giả

Ngôn ngữ

Trạng thái

Tái bản

Năm xuất bản

Cập nhật

Huỷ

Quay lại

Tìm kiếm

Thêm

Xố

Cập nhật

Đăng xuất12Kiểu

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Button

Button

Button

Button

Button

Button

Button

Button13141516Chức năng

Hiển thị mã nhà xuất bản

Hiển thị mã nhập

Hiển thị thể loại

Hiển thị tên sách

Hiển thị tác giả

Hiển thị ngôn ngữ

Hiển thị trạng thái

Hiển thị tái bản

Hiển thị năm xuất bản

Thực hiên cập nhật lại bảng sách

Thực hiện huỷ ký tự ở các ô Text

Thực hiện quay lại màn hình chức năng

Thực hiện tìm kiếm sách

Thực hiện thêm sách

Thực hiện xoá sách

Thực hiện cập nhật sách

Thực hiện đăng xuất thoát khỏi hệ

T r a n g 96 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh Phụngthống5.3.8. Màn hình” Quản lý hà xuất bản”12

3

45STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1067Tên

Mã nhà xuất bản

Tên nhà xuất bản

Địa chỉ

Số điện thoại

Huỷ

Quay lạiKiểu

Text

Text

Text

Text

Button

ButtonThêm

Xoá

Cập nhật

Đăng xuấtButton

Button

Button

Button8910Chức năng

Hiển thị mã nhà xuất bản

Hiển thị tên nhà xuất bản

Hiển thị địa chỉ

Hiển thị số điện thoại

Thực hiện huỷ ký tự ở các ô Text

Thực hiện quay lại màn hình chức

năng

Thực hiện thêm nhà xuất bản

Thực hiện xoá nhà xuất bản

Thực hiện cập nhật nhà xuất bản

Thực hiện đăng xuất thoát khỏi hệ

thốngT r a n g 97 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh Phụng5.3.9. Màn hình” Quản lý phiếu nhập sách”8671

2

3

4

5

13

14

9STT

1

2

3

4

5

6Tên

Mã phiếu nhập

Tên sách

Số lượng

Nhà xuất bản

Mã thủ thư

Ngày giao7

8

9

10Đơn giá

Thêm vào phiếu tạm

Thêm

Quay lạiKiểu

Text

Text

Text

Text

Text

Date

Chooser

Text

Button

Button

Button11

12

13

14Xoá

Cập nhật

In phiếu nhập sách

Đăng xuấtButton

Button

Button

Button101112Chức năng

Hiển thị mã phiếu nhập

Hiển thị tên sách

Hiển thị số lượng

Hiển thị tên nhà xuất bản

Hiển thị mã thủ thư

Hiển thị ngày giao

Hiển thị đơn giá

Thực hiện thêm vào phiếu tạm

Thực hiện thêm phiếu nhập sách

Thực hiện quay lại màn hình chức

năng

Thực hiện xoá phiếu nhập sách

Thực hiện cập nhật phiếu nhập sách

Thực hiện in phiếu nhập sách

Thực hiện đăng xuất thoát khỏi hệ

thống

T r a n g 98 | 114Đề tài Quản lý Thư việnGVHD: Ths. Đỗ Thị Minh Phụng5.3.10. Màn hình” Quản lý mượn sách”

181092

3

4

5

6

71411STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Tên

Mã độc giả

Tên độc giả

Số lượng sách đang

mượn

Số lượng sách mượn quá

hạn

Mã sách

Trạng thái

Mã độc giả

Kiểm tra mã độc giả

Kiểm tra mã sách

Thêm vào phiếu mượn

Load danh sáchKiểu

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Button

Button

Button

Button121315Chức năng

Hiển thị mã độc giả

Hiển thị tên độc giả

Hiển thị số lượng sách đang mượn

Hiển thị số lượng sách mượn quá

hạn

Hiển thị mã sách

Hiển thị trạng thái

Hiển thị mã độc giả

Thực hiện kiểm tra mã độc giả

Thực hiện kiểm tra mã sách

Thực hiện thêm vào phiếu mượn

Thực hiện cập nhật lại danh sách

T r a n g 99 | 114Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ XỬ LÝ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×