1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 6. (Đề Thi THPTQG 2017–Mã Đề 101) Hàm số

Câu 6. (Đề Thi THPTQG 2017–Mã Đề 101) Hàm số

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 9. (Đề Thi THPTQG 2017–Mã Đề 103) Cho hàm số y  f x có đạo hàm f ' x  x2 1,x 

 

.Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ;0  .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1;

  .C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1;1.

D. Hàm số đồng biến trên khoảng ;   .Câu 10. (Đề Thi THPTQG 2017–Mã Đề 103) Cho hàm sốy  x4  2x2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?A. Hàm số đồng biến trên khoảng ; 2  .C. Hàm số đồng biến trên khoảng 1;1.B. Hàm số nghịch biến trên khoảng ;D. Hàm số đồng biến trên khoảng 1;1.2  .Câu 11. (Đề Thi THPTQG 2017–Mã Đề 104) Cho hàm số y  f x có bảng xét dấu đạo hàm như sau:C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 0; 2  .Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng 2; 0  .2x2 1

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;2  .B. Hàm số đồng biến trên khoảng ;0  .

Câu 12. (Đề Thi THPTQG 2017–Mã Đề 104) Cho hàm số y . Mệnh đề nào dưới đây đúng?A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1;1.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng 0;   .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;0  .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 0;   .

Câu 13. Hàm sốy  x3  3x2  2 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?A.  ;2  .B. 2;   .Câu 14. Tìm khoảng đồng biến của hàm số y 

A.  ;0  .

Câu 15. Cho hàm sốC. 0; 2  .

1

32x  2x  24 .B. 0; 4  và  ;0  .

hàm số.3D.  ;0  .C. 2;   .D.  ;0  và 4;   .y132x  2x  3x 1 .3Khẳng định nào sau

đây là đúng khi nói về

tính đơn điệu của

A. Hàm số đồng biến trên khoảng 1;3.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng ;1 3;   .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1;3.D. Hàm số nghịch biến trên khoảng ;1và 3;   .

Câu 16. Hàm sốy  x4  2x2  2 đồng biến trên các khoảngA. ; 1và 1; 0  .B. 1; 0  và 0;1. C.  ;0  và 0;1. D. 1; 0  và 1;   .1 4

2

Câu 17. Hàm số y  x  2x  2m 1 ( m là tham số thực) đồng biến trên các khoảng

4A. ; 2 và 2; 0  .

Câu 18. Hàm số y 

2142B. 2; 0  và 0; 2  . C.  ;0  và 0; 2  . D. 2; 0  và 2;   .x  8x đồng biến trên các khoảng4

x  x2A. ; 4 và 4; 0  . B. 4; 0  và 0; 4  .C. 4; 0  và 4;   . D. ; 2 và 2; 0  .Câu 19. Hàm số y 

nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

1 

 1

A.

;1 .

B. 0;

.

C.  ;0  .

2

2

x2  2x

y  x 1

Câu 20. Hàm sốđồng biến trên khoảngA. ;1 1;   .Câu 21. Hàm sốD. 1;   .yB. ;1và 1;   .C. R \ 1.x2  x 1

x 1A. 0;1.đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

B. 0;1 1; 2  .Câu 22. Hàm số y  1

4C. ;1.B.  ;0  và 2;  .C. 2; 0  và 2;   .D. 2; và ; 2  .4D. ;1,2;   .x4  2x2  3 nghịch biến trên khoảng nào sau đây ?A. ; 2 và 0; 2  .Câu 23. Hàm sốD. ;   .2y  x  x  2 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?A. 0;   .B.  ;0  .C. 1;   .D. ;1.Câu 24. Tìm khoảng(các khoảng) nghịch biến của hàm số1 

A. ;

và 1;   .

2y  x4  2x3  2x  3 ?

 1

1 

;  .

B.

C. ;

.

2

2 1 

D.  ;1 .

2Phân dạng bài Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần 1. Tính đơn điệu hàm số 2019Câu 25. Hàm sốx2  4x  4

yđồng biến trên các khoảng nào sau đây?

1 x

A. 0;1và 1; 2  . B.  ;0  và 2;   .

C.  ;0  và 1; 2  .Câu 26. Hàm số y x2  x  3

x 1A. 2;1.đồng biến trên các khoảng(các khoảng) nào sau đây?

B. ;   .C. ; 1và 1;   .Câu 27. Trên các khoảng nghịch biến của hàm số y 

A. 1.C. 2.x2

1 xD. 3.x2  x  2

x 1B. ; 1 1;  .?C. ; 1và 1;   .D. R .đồng biến trên khoảng(các khoảng) nào dưới đây?A. 0; 2  .

Câu 30. Hàm sốcó chứa bao nhiêu số nguyên âm?2xCâu 28. Tìm khoảng(các khoảng) đồng biến của hàm số y 

A. ;1.D. ;   \ 1.x2  3x 1B. 4.Câu 29. Hàm số y D. 0;1 1; 2  .B. 0;1và 1; 2  .C.  ;0  và 2;   .D. ;1và 2;   .y  2x3  3x2  2 đồng biến trên khoảng nào sau đây ?A. 0;   và 0;1.

Câu 31. Cho hàm sốB. 0;1và  ;0  .C. 1; và  ;0  .D. 0;   .y  x3  3x2  2 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?A. Hàm số nghịch biến trên  ;0  và 6;   .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 0; 6  .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 0; 2  .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;0  và 2;  .

Câu 32. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R?

A. y  x3  2x  2 .B. y  x2019  x2021  2 .

C.y  x3  x  3 . D. y  x2018  x2020  2 .Câu 33. Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó.Phân dạng bài Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần 1. Tính đơn điệu hàm số 2019 x 1

4

A. y 

.

B. y  x  3 .

3x3C.Câu 34. Hàm số nào sau đây khơng có khoảng nghịch biến?yx x.D. y 1

x 1

2.B. y  tan x  x .A. y  sin2 x 1 .y  cot x .D. y  cos x  2 .y  sin x  cos x .D. y  cos2 x .C.

Câu 35. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên tập xác định của nó.

A. y  sin x .B. y  sin x  2x .

C.Câu 36. Hàm số4

2

y  x  2x  nghịch biến trên khoảng nào sau đây ?

2

x2  x  3

A. 0;   .

B.  ;0  .

C. ;   .Câu 37. Hàm số y 1

A. ; 

.

2

C. ;   .D. 1;   .nghịch biến trên khoảng 1B.  ;  .

2

 1

1

D.  ;  và ; 

.

2

2

y  x3  6x2  9x  7 đồng biến trên khoảngCâu 38. Hàm sốA. 1;3 .

Câu 39. Hàm số y 

A. ;1.x2  3x  2B.  ; 1 và  3;   .

nghịch biến trên khoảng

B. 2;   .Câu 40. Hàm số y Câu 42. Hàm số y 

A. 0;1.

Câu 43. Hàm số y  3

C. 1;

.

2D.3

;2 .

2đồng biến trên khoảng

x3  x  2Câu 41. Hàm số y 

A. 1;   .D.  ;   .x2  2x  3x2  2x  2A. 1;3.C.  ; 0  và 1;   .B. 1;   .C.  ;3  .D. 3;   .C. 1; 2  .D. 1;   .C. 0;   .D. ;1.đồng biến trên khoảng

3x2  x3B. ;1.

 x đồng biến trên khoảng

B. 1;   .. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  2;3  .

B. Hàm số đồng biến trên khoảng 0; 2  .

C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng ; 0  ,  2;3  .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng ; 0  ,  2;3  .Câu 44. Hàm số y x3  2x2  2x  4A. ; 2  .đồng biến trên khoảng

C. ;   .B. 2;   .D. ;1.Câu 45. Biết hàm số y  x  3  3  x nghịch biến trên tập K. Hỏi trên tập K có thể chứa bao nhiêu số

nguyên.

A. 2.B. 5.C. 3.D. 4.Câu 46. Trong các hàm số sau. Hàm số nào sau đây có khoảng đơn điệu khác so với các hàm số còn lại?

x 1

3x 1

x5

A. y 

.

B. y 

.

y

2x  5

.

D.

y

C.

.

x2

2

x

2x

x

2

Câu 47. Cho các hàm số sau:201x  211

;

x2(1). y (2).y2x  3

x 12222019x 1

x  2x  2

2(4). y ;(3).

(5). y  1119;2x  3

y  x 1 ; 1117 x22023x .Trong các hàm số trên, có bao nhiêu hàm số đồng biến trên tập xác định của nó?

A. 1.B. 2.C. 0.D. 3.Câu 48. Cho các hàm số sau

;(2).

y(1). y 3xx

2

(4). y  x3  x  2 ;200x 1

x  2016yx2;

;(3).43(5). y  x  x  2 ;(6). y  x  x  2 .Có bao nhiêu hàm số khơng có khoảng đồng biến trong các hàm số trên?

A. 2.B. 3.C. 4.D. 5.Câu 49. Cho các hàm số sau: y(2).x2

;y  2016x 1;(3). y 

x

(4).y22x  2 ;x;x

Trong các hàm số trên có bao nhiêu hàm số ln đồng biến trên R?(5). y  x x  2 ;

(6).3y  x  3x .A. 2.B. 3.C. 4.D. 5.Câu 50. Cho các hàm số sau:

(1). y 3x  2; y  sin x  2x

;2017(3). y  x 2018x ;(4). y  x  2100 ;(5). y  x  2020 ;

(6). y 2

 3 x3  x ;Trong các hàm số trên có bao nhiêu hàm số ln đồng biến trên tập xác định của chúng?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 6. (Đề Thi THPTQG 2017–Mã Đề 101) Hàm số

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×