1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vấn đề 2. Cho bảng biến thiên của hàm số

Vấn đề 2. Cho bảng biến thiên của hàm số

Tải bản đầy đủ - 0trang

y  f x xác định trên

x0

+y'0và có bảng biến thiên như hình vẽ như sau

4

3

0-5

+

+∞1y+∞27Phân dạng bài Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần 1. Tính đơn điệu hàm số 2019Hỏi hàm sốg x   f x

1 4

A. 0;

.

3 yf x

 

Câu 102. Hàm số

xnghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 7

B. 1;

.

3C.+y'

;  .

3D.4

;  .

3xác định trên \ 0 và có bảng biến thiên như sau

072

00+∞+

+∞1y-1 Hỏi hàm số g  x   f x 2 1 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. 2;   .

Câu 103. Hàm số y  f x B. 2;1.

liên tục trên

\ 1;C. 1; 2  .

và có bảng biến thiên như sauD.  ;0  .0

x+∞+∞0

-2-2Câu 104. Hàm số y  f x g  x   f x 1  2?Tìm khoảng nghịch biến của hàm

số

A. 0;   .+0y'0+0

y+∞10--12B. ;   .

C. ; 1.

liên tục trên

và có bảng biến thiên như sau

\ 1;D.  ;0  .0

xy'

y-1

0+∞3

++∞0

4-1Tìm khoảng nghịch biến của hàm sốPhân dạng bài Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần 1. Tính đơn điệu hàm số 2019

A. 0;  .B. ;   .

C. ; 1.

D. ; 1

.gx f x 1 ?Câu 105. Hàm sốy  f x  xác định trên \ 1 và có bảng biến thiên như sau

xy'

y+∞3-1

00++∞4

-1Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng ;1 1;   .

B. Hàm số đồng biến trên khoảng ; 2   2;   .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng ; 1và 1;   .

D. Hàm số đồng biến trên

Câu 106. Hàm số y  f x 

x\ 1.

xác định trên \ 2 và có bảng biến thiên như sau+∞-2y'

y-2+∞

-2Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng ; 2,2;   .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng ;   \ 2.

C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng ; 2,2;   .

D. Hàm số nghịch biến trên

Câu 107. Hàmx số

y'.2

y  f x  có bảng biến thiên như 0hình vẽ bên sau+∞-2++024y1-4Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số đồng biến trên các khoảng 1; 4,4; 2  .B. Hàm số đồng biến trên các khoảng ; 2,2;  .

C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng 4; 4  .

D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng 1; 4,4; 2  .

có bảng biến thiên như sau

Câu 108. Hàm số y  f x 

xy'+0

y1-10

5+

21

-1+∞

+∞324Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số đồng biến trên các khoảng 2;1,1;3.

B. Hàm số đồng biến trên các khoảng 1; 2,2; 5  .

C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng 1;1,4; 5.

D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng ; 1,3;   .

có bảng biến thiên như sau

Câu 109. Hàm số y  f x xy'0

y20++∞+∞0

0-2Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng 2; 0  .

B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng ; 0 ,2;   .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ; 0   2;   .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 0; 2  .3. Bài tốn 3. Tìm khoảng đơn điệu đồ thị của hàm số y  f x  .

Vấn đề 1. Cho đồ thị thị của hàm số y  f x  . Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số chính nó.

Ghi nhớ:

Nếu trên khoảng (a;b) đồ thị của nó đi lên(từ trái sang phải) thì hàm số đồng biến trên (a;b) .

Nếu trên khoảng (a;b) đồ thị của nó đi xuống(từ trái sang phải) thì hàm số nghịch biến trên (a;b) .

Câu 110. Hàm số bậc bay  f  x  xác định trênvà đồ thị như hình vẽ.Hỏi hàm số đồng biến trên khoảng(các khoảng) nào dưới đây?

A. 1;1.

B. 2; .

C. ;3,1;   .

D. ; 1,1;   .

Câu 111. Hàm số bậc ba y  f  x  xác định trênvà đồ thị như hình vẽ.yHỏi hàm số đồng biến trên khoảng(các khoảng) nào sau đây.4A. ; 1 2; .

B. ; 1,2;   .-2-1 O1xC. 1; 0 0; 2.

D. ; 4,2;   .

Câu 112. Hàm số bậc bốn y  f  x xác định trênvà đồ thị như hình vẽ.Hỏi hàm số đồng biến trên khoảng(các khoảng) nào dưới đây?yA. 1; 2,1;   .

B. ; 1.

C. 1; 0,1; .

D. 2; .

Câu 113. Hàm số bậc bốn2-1O1xy  f  x  xác định trênvà đồ thị như hình vẽ. Hỏi hàm số đồng biến trênkhoảng(các khoảng) nào sau đây?y3-1 O

-11

xyA. ;1,0;1.3B. ; 1,3;   . C. ; 1, 1;   . D. ; 1, 0,3 .-1O1Câu 114. Hàm số bậc ba y  f  x xác định trênvà đồ thị như hình vẽ.yKhẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?A. Hàm số đồng biến trên4.B. Hàm số nghịch biến trên.O1xC. Hàm số nghịch biến trên 1; 4  .

D. Hàm số nghịch biến trên 0;1.

Câu 115. Hàm số bậc ba y  f  x có đồ thị như hình vẽ bên cạnh. Khẳngyđịnh nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số đồng biến trên 3;1.1

1

OB. Hàm số nghịch biến trên ; 1,1;   .

C. Hàm số nghịch biến trên 1;1.3D. Hàm số đồng biến trên 3;1.

có đồ thị như hình vẽ bên cạnh. Khẳng định

Câu 116. Hàm số bậc ba y  f x 6nào sau đây là khẳng định sai?5A. Hàm số đồng biến trên ;1.

B. Hàm số đồng biến trên 3;   .412

1

3C. Hàm số nghịch biến trên 1;3.

D. Hàm số nghịch biến trên 1; 5  .x121234Vấn đề 2. Cho đồ thị thị của hàm số y  f x  .

Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số g  x   fux v x.Câu 117. Hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị như hình vẽ bên cạnh. Hàm số

g x6  f x 1 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?5A. 0; 2  .

B. 2; 4  .412C.  ;0  .3241

3D. 2;   .

2Câu 118. Hàm số bậc bốn y  f x  có đồ thị như hình vẽ bên cạnh. Hàm số g  x

khoảng nào sau đây?  f x  nghịch biến trên

1yA. ;  2 .3B.  2;  .2C. 0;   .2

OxD.  ;0  .yCâu 119. Hàm số bậc ba y  f  x có đồ thị như hình vẽ bên cạnh. Hàm số321g xx  f 3  x  đồng biến trên khoảng nào sau đây?

6A. 1; 2.C. ;1,4; .B. 1; 4.D. 6; 3.yCâu 120. Hàm số bậc hai y  f  x  có đồ thị như hình vẽ bên cạnh. Hàm sốg  x   f x  5 đồng biến trên khoảng nào sau đây?

21O-2xA. 2; 0  .B. 0; 2  .C. ; 2  .D. 1;   .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vấn đề 2. Cho bảng biến thiên của hàm số

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×