1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 153. (Đề Thi THPTQG 2017–Mã Đề 104). Cho hàm số

Câu 153. (Đề Thi THPTQG 2017–Mã Đề 104). Cho hàm số

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 155. (Đề Thi THPTQG 2018–Mã Đề 101). Cho hai hàm số

y  f  x , y  g  x  . Hai hàm y  f 'x và y  g '  x có đồ thị,

sốtrong đó đường cong đậm hơn là của đồ thị của hàm số y  g 'x  .Ths. Trần Duy Thúc. SĐT:

0979.60.70.89Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường !

37Phân dạng bài Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần 1. Tính đơn điệu hàm số 2019

đồng biến trên khoảng nào dưới đây?Hàm số h3  x  f x  4  g 2x   31 

A. 5;

.

5B.92;3 .

4C. 31

;  .

5Câu 156. (Đề Thi THPTQG 2018–Mã Đề 102). Cho hai hàm số

y  f  x , y  g  x  . Hai hàm y  f 'x và y  g '  x có đồ thị,

sốtrong đó đường cong đậm hơn là của đồ thị của hàm số y  g 'x  .9

đồng biến trên khoảng nào

Hàm số h  x   f  x  7   g 2x 

2

dưới đây?

 16 

A. 2;

.

5

 16C.

;  .

5

;0 .

4

 13 

D. 3;

.

4B. 3Câu 157. (Đề Thi THPTQG 2018–Mã Đề 103). Cho hai hàm số

y  f  x , y  g  x  . Hai hàm y  f 'x và y  g '  x có đồ thị,

sốtrong đó đường cong đậm hơn là của đồ thị của hàm số y  g 'x  .7

đồng biến trên khoảng nào

Hàm số h  x   f  x  3   g 2x 

2

dưới đây?

 13 

A.

;4 .

4

 36 

C. 6;

.

5 29 

B. 7;

.

4

 36D.

;  .

5Câu 158. (Đề Thi THPTQG 2018–Mã Đề 103). Cho hai hàm số

y  f  x , y  g  x  . Hai hàm y  f 'x và y  g '  x có đồ thị,

số 25 

D. 6;

.

4Phân dạng bài Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần 1. Tính đơn điệu hàm số 2019

trong đó đường cong đậm hơn là của đồ thị của hàm số y  g ' x .5

đồng biến trên khoảng nào

Hàm số h x  f x  6  g 2x 

2  dưới đây?Phân dạng bài Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần 1. Tính đơn điệu hàm số 2019

 211 

A.

;  .

B.

;1 .

5

4

 21 

 17 

C. 3;

.

D. 4;

.

5

4Câu 159. Hàm số y  f '  x liên tục trênycó đồ thị như hình vẽ bêny  f x  x  2019 đồng biến trêncạnh. Hỏi hàm

sốkhoảng(các khoảng) nào sau đây?

A. 1;   .B. 1;1.C. ; 1,1; 2  .D. 0;1.Câu 160. Hàm số y  f '  x

số g  x liên tục trênOx1ycó đồ thị như hình vẽ bên cạnh. Hàm2  f x  2x 1 nghịch biến trên khoảng(các khoảng) nào dưới

-3đây?

A. 3;   .B. ; 1,2;   .C.  ;3  .D. 2;   .Câu 161. Hàm số y  f '  x

số g  x1-1 liên tục trênOcó đồ thị như hình vẽ bên cạnh. Hàmxy  f x  x  2 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?A. 1; 2  .B. ; 2  .C. 1;  .D. 2;   .Câu 162. Hàm số y  f '  x liên tục trên  .

B. ;1,2;3.

C. 1; 2  , 3;   .

D. ;1 2;3 .O1

x-1ycó đồ thị như hình vẽ bên cạnh.Hàmsố g  x   2 f  x   4x  7 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. 1; 2   3;-22

O

1

-1 y23xPhân dạng bài Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần 1. Tính đơn điệu hàm số 2019-1-2 O1 2

x-3Ths. Trần Duy Thúc. SĐT: 0979.60.70.89Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường ! 38Phân dạng bài Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần 1. Tính đơn điệu hàm số 2019Câu 163. Hàm sốy  f 'x liên tục trêncó đồ thị như hình vẽ bên cạnh. Hàm số g  x   f  x   3x  24nghịch biến trên khoảng(các khoảng) nào dưới đây ?

A. 0; 2  .B. 1; 2,1; 2  .C.  ;0  .D. 4; 0  ,  2;3  .Câu 164. Hàm số y  f '  x liên tục trên4có đồ thị như hình vẽ bên cạnh.

2Hàm số gx 2 f x x2  4x  2 nghịch biến trên khoảng(các

-2khoảng) nào dưới đây?OA. ; 2, 0; 2  .B. ; 0 ,2;   .C. ; 1,0; 2  .D. ; 0,1; 2  .Câu 165. Hàm số y  f '  x liên tục trêny2có đồ thị như hình vẽ bên cạnh.xyHàm số gx 2 f x x2  4x  2 đồng biến trên khoảng(các

-1 Okhoảng) nào dưới đây?12

x-1A. ; 1,1; 2  .-3B. 1;1,2;   .

C 1; 2.

D. ;1,2; .

Câu 166. Hàm số y  f '  x liên tục trêncó đồ thị như hình vẽ bên cạnh. Hàm sốyg  x   f  x   3x  2020 đồng biến trên khoảng nào dưới3đây?

A. 1;1.O

-2-11B. 0;1.

C. 2; 1,2;   .-1

yD. 1; 2.22xPhân dạng bài Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần 1. Tính đơn điệu hàm số 2019

-1-4

-3Ths. Trần Duy Thúc. SĐT: 0979.60.70.89O1

4xNơi nào có ý chí, nơi đó c-2ó con đường ! 39Phân dạng bài Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần 1. Tính đơn điệu hàm số 2019Câu 167. Hàm sốy  f '  x  có đồ thị trên đoạn  4; 4 như hình vẽ bên cạnh. Hàm sốg x f x12x  x  2 nghịch biến trên khoảng nào sau đây?2A. 3; 1.B. 1;1.C 1; 4  .D. 3; 2  .Câu 168. Hàm số y  f '  x liên tục trêncó đồ thị như hình vẽ bên cạnh. Hàm sốy  2 f x x2  2x  2019 đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. 0;1.C. 1;3.B. 3;D. ; 1.0.

Câu 169. Hàm số y  f '  x

và hàm

số liên tục trêncó đồ thị như hình vẽ bên cạnhx

g  x   f  x   2  2 . Khẳng định nào sau đây là

2khẳng định đúng?

A. Hàm số (C) nghịch biến trên khỏang 1; 2  .

B. Hàm số (C) nghịch biến trên khỏang ; 1.

C. Hàm số (C) đồng biến trên khỏang 1; 2  .

D. Hàm số (C) đồng biến trên khỏang 1;   .

Câu 170. Hàm số y  f '  x liên tục trêncó đồ thị như hình vẽ bên cạnh. Tìmkhoảng nghịch biến của hàm số g  x   2 f  x    x 1 ?

2A. 3; 0 , 1;3  .B. ; 3 , 2;3 .C. 1; 2,3;   .D. 3;1,3;   .Câu 171. Cho hàm số y  f '  x liên tục trêncó đồ thị như hình vẽ bên1

cạnh và hàm số C  : y  f  x   x2 1 . Khẳng định nào sau

2đâyPhân dạng bài Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần 1. Tính đơn điệu hàm số 2019là khẳng định sai?A. Hàm số (C) đồng biến trên khỏang 0; 2  .

Ths. Trần Duy Thúc. SĐT: 0979.60.70.89Nơi nà o có ý chí, nơi đó có con

đường ! 40B. Hàm số (C) đồng biến trên khỏang ; 2  .

C. Hàm số (C) nghịch biến trên khỏang 2; 4  .

D. Hàm số (C) nghịch biến trên khỏang 4; 3.Câu 172. Cho hàm số y  f '  x liên tục trên. Khẳng định nào sau đây là khẳnghàm số C  : y  2 f  x    x

1có đồ thị như hình vẽ bên cạnh và2định sai?

A. Hàm số (C) đồng biến trên khỏang 0;1.

B. Hàm số (C) nghịch biến trên khỏang 3; 0  .

C. Hàm số (C) nghịch biến trên khỏang ; 3 .

D. Hàm số (C) đồng biến trên khỏang 3;   .

Câu 173. Cho hàm số bậc ba y  f '  x liên tục trêncạnh và hàm số  C  : y  f  x  ycó đồ thị như hình vẽ bên1 3 1 2

x  x  2x  3 . Khẳng định nào

3

22sau đây là khẳng định sai?O-3A. Hàm số (C) đồng biến trên khỏang 3; 0  .1xB. Hàm số (C) đồng biến trên khỏang 1;   .

C. Hàm số (C) nghịch biến trên khỏang ; 3 .

D. Hàm số (C) đồng biến trên khỏang 0;1.

Câu 174. Cho hàm số y  f '  x liên tục trêncó đồ thị như hình vẽ bêny

21

1

1

cạnh và hàm số C: y  f x  x3  x2  x 1 . Khẳng

2

3

2định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Ths. Trần Duy Thúc. SĐT:

0979.60.70.89-1O12xNơi nào có ý chí, nơi

đó có con đường !

-2

41A. Hàm số (C) nghịch biến trên khỏang 2; 0  .

B. Hàm số (C) đồng biến trên khỏang 2; 3  .

C. Hàm số (C) nghịch biến trên khỏang 5; 2  .Ths. Trần Duy Thúc. SĐT:

0979.60.70.89Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường !

42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 153. (Đề Thi THPTQG 2017–Mã Đề 104). Cho hàm số

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×