1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. Bài tập rèn luyện.

B. Bài tập rèn luyện.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân dạng bài Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần 1. Tính đơn điệu hàm số 2019

trên từng khoảng xác định cua nó .

A. 100.

Câu 212. Trong khoảng 100;100B. 101.D. 103.chứa bao nhiêu số nguyên m thỏa mãn hàm

số 

nghịch biến trên khoảng 0;

.

4Ths.Trần Duy Thúc.

SĐT:0979607089.C. 102.ym tan x  3m  2

tan x  mNơi nào có ý chí, nơi đó có con đường!

50A. 2.B. 3 .C. 4 .Câu 213. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuốc khoảng 20; 20

sốD. 0 . để hàmycot x  2m 1

cot x  m 

đồng biến trên trên khoảng  ;  .

42 

A. 10 .B. 9 .chứa bao nhiêu số nguyên m thỏa mãn hàm

sốCâu 214. Trong khoảng 100;100biến trên khoảngD. 11 .C. 8 .y4 nghịchsin x  m 

sin x  m

; .

2A. 101.B. 102 .C. 103 .chứa bao nhiêu số nguyên m thỏa mãn hàm

sốCâu 215. Trong khoảng 100;100D. 97 .y25nghịchm cos x 

cos x  m  

biến trên khoảng  ;0 .

2A. 12 .B. 10 .C. 7 .chứa bao nhiêu số nguyên m thỏa mãn hàm

sốCâu 216. Trong khoảng 100;100D. 9 .

m cos x 

y  2 2 cos x

mnghịch 

biến trên khoảng 0;

.

2A. 4 .B. 3 .Câu 217. Trong khoảng 1000;1000C. 2 .chứa bao nhiêu số nguyên m thỏa mãn hàm

sốD. 1 .

 sin x 

y  3 4sin x 

m  

biến trên khoảng  ;0 .

6A. 1012 .2. Bài toán 2.B. 1011.C. 1009 .D. 1010 .nghịch 32Bài Toán 2. Tìm điều kiện để hàm số y  f x;m  ax  bx  cx  d, a  0 thỏa mãn điều kiện :

a) Hàm số luôn đồng biến trên R.

b) hàm số luôn nghịch biến trên R.

c) Hàm số đồng biến trên khoảng ;   .d) Hàm đồng biến trên khoảng ;  .e) Hàm số đồng biến trên khoảng ;   .f) Hàm số nghịch biến trên khoảng ;  .g) Hàm số nghịch biến trên khoảng ;   .

i) Nghịch biến trên khoảng có độ dài bằng d .h) Đồng biến trên khoảng có độ dài bằng d.

GiảiTa có f ' x  3ax2  2bx  c .

a) Hàm số đồng biến trên R2



af ' 0x   0,x  R  3ax  2bx  c  0,x  R '  0

d) Hàm đồng biến trên khoảng ;  e) Hàm đồng biến trên khoảng ;   

 0

a  0 a0y'a  0

b2  3ac  0.  0 x1  x2  2

af    000

a  0 a .

  0 x  x  2

12af    0a  0 a 0 0f) Hàm nghịch biến trên khoảng ;  

.

  0 x1  x2  2af    0

g) Hàm nghịch biến trên khoảng ;   

00

a  0 a .

  0 x  x  2

12af    0a  0

h) Hàm số đồng biến trên khoảng  x1; x2     .Khoảng đồng biến có độ dài bằng d x  x  d  x  x

.x

1212 d 2  x 2  x 2  2x .x  d 2   x  x2121 2122 4x2d .1 2dài bằng d.a  0

i) Hàm số nghịch biến trên khoảng  x1; x2     .Khoảng nghịch biến có độ dài bằng d

Ths. Trần Duy Thúc. SĐT:

0979607089Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường!

51 x  x  d  x  x

.x

12122 d 2  x 2  x 2  2x .x  d 2   x  x

121 2122 4x2d .1 2dài bằng d.

A. Các ví dụThs. Trần Duy Thúc. SĐT:

0979607089Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường!

52Phân dạng bài Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần 1. Tính đơn điệu hàm số 20191

Ví dụ 1. Tìm m để hàm số y x3 mx 2 m  2m 1 x  2 đồng biên trên R.

3

Giải.

...... .........................................................................................................................................................

...... .........................................................................................................................................................

...... .........................................................................................................................................................1

2

Ví dụ 2. Tìm m để hàm số y  x3 mx 2 m  m 1

x  2 nghịch biến trên R.

3

Giải.

...... .........................................................................................................................................................

...... .........................................................................................................................................................

...... .........................................................................................................................................................

Ví dụ 3. Tìm m để hàm số y  2x3  32m 1x2  6mm 1x  2 đồng biến trên 2; .

A. m  1B. m  3C. m  2D. 3  m  1Giải.

...... .........................................................................................................................................................

...... .........................................................................................................................................................

...... .........................................................................................................................................................

...... .........................................................................................................................................................

...... .........................................................................................................................................................

...... .........................................................................................................................................................

...... .........................................................................................................................................................

...... .........................................................................................................................................................

Ví dụ 4. Tìm m để hàm số y  1 x3  x2  mx  2 nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 1.

3

A. 3

5B. 1

2C. 3

4D. 1

3Giải.

...... .........................................................................................................................................................

...... .........................................................................................................................................................

...... .........................................................................................................................................................

...... .........................................................................................................................................................Phân dạng bài Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần 1. Tính đơn điệu hàm số 2019

...... .........................................................................................................................................................

...... .........................................................................................................................................................

Ví dụ 5. Biết rằng có hai tham số m thỏa mãn điều kiện hàm số

y   1 x3  1 3m 1 x 2  m  2m 1 x  2 đồng biến trên trên đoạn có độ dài bằng 1 đơn vị. Tính

3

2

tổng hai tham số m đó.

A. 2B. 3C. 1D. 4

Giải.

...... .........................................................................................................................................................

...... .........................................................................................................................................................

...... .........................................................................................................................................................

...... .........................................................................................................................................................

...... .........................................................................................................................................................

...... .........................................................................................................................................................

...... .........................................................................................................................................................B. Bài tập rèn luyện.

Câu 218. (Đề Minh Họa lần 3-BGD & ĐT-2017). Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để hàm sốy  m 1 x   m 1 x  x  4 nghịch biến trên khoảng  ;   .

23A. 2 .2B. 1 .C. 0 .Câu 219. (Đề thi THPTQG-2017-Mã đề 101). Cho hàm sốD. 3 .y  x3  mx2  4m  9x  5với m là tham số.Có bao nhiêu giá trị số nguyên của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng ; .

A. 7 .B. 4 .A. m  0 .B. 1  m  4 .C. 6 .

D. 5 .4

x đồng biến khoảng ; .

Câu 220. Tìm tất cả các tham số m để hàm số y  x3  mx2  m 

3

C. m  2 .D. 0  m  2 .Câu 221. Tìm tất cả các tham số m để hàm số y  1 x 3  m 1 x 2  m2  2 x  m  2 đồng biến trên

 

3

khoảng ; .

A. m  1 .B. m 3

2.C. 5  m  3 .D. m  2 .Câu 222. Tìm tất cả các tham số m để hàm số

trên khoảng ; .

36A. m B. m .33y  mx3  3m  2x2  m 1x  2016m2  22017 đồng biến3.C.23D. m  2 .m4.2Câu 223. Chọn ngẫu nhiên một số nguyên m thuộc khoảng 100;100 . Tính xác suất để số được chọn thỏa

mãn điều kiện hàm

số

A.101.yB.19913 1 2

4

x  x  m 1x  m  2m đồng biến trên khoảng ; .3

992.C.19998.D.199110.199Câu 224. Chọn ngẫu nhiên một số nguyên m thuộc khoảng 10; 50. Tính xác suất để số được chọn thỏa

mãn điều kiện hàm

sốyA. 47.B.491x  x  m  2  x  m  2m đồng biến trên khoảng ;   .

33

4323.C.4930.D.49Câu 225. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm sốC. Vô số.B. 1 ..

49y  x3  3mx2  3m 1x  3m đồngbiến trên khoảng ; .

A. 0 .41D. 3 .Câu 226. Chọn ngẫu nhiên một số nguyên m thuộc khoảng 101;101. Tính xác suất để số được chọn thỏa

mãn điều kiện hàm

số

A.1.y1x  mx  2m 1x  m 1 đồng biến trên khoảng ; .

3223B.2015.C.2013.D.20110.

201Câu 227. Chọn ngẫu nhiên một số nguyên m thuộc khoảng 101;101. Tính xác suất để số được chọn thỏa

mãn điều kiện hàm

số

7

A.

.

201y  x3  3m 1x2  9x  3m  2 đồng biến trên khoảng ;  .B.2

201.C.5.D.201Câu 228. Đặt S là tập hợp tất cả các số âm m thỏa mãn điều kiện hàm số y  m x 168.

201

xm3Ths.Trần Duy Thúc.

SĐT:0979607089.Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường!

54Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. Bài tập rèn luyện.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×