1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 219. (Đề thi THPTQG-2017-Mã đề 101). Cho hàm số

Câu 219. (Đề thi THPTQG-2017-Mã đề 101). Cho hàm số

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 222. Tìm tất cả các tham số m để hàm số

trên khoảng ; .

36A. m B. m .33y  mx3  3m  2x2  m 1x  2016m2  22017 đồng biến3.C.23D. m  2 .m4.2Câu 223. Chọn ngẫu nhiên một số nguyên m thuộc khoảng 100;100 . Tính xác suất để số được chọn thỏa

mãn điều kiện hàm

số

A.101.yB.19913 1 2

4

x  x  m 1x  m  2m đồng biến trên khoảng ; .3

992.C.19998.D.199110.199Câu 224. Chọn ngẫu nhiên một số nguyên m thuộc khoảng 10; 50. Tính xác suất để số được chọn thỏa

mãn điều kiện hàm

sốyA. 47.B.491x  x  m  2  x  m  2m đồng biến trên khoảng ;   .

33

4323.C.4930.D.49Câu 225. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm sốC. Vô số.B. 1 ..

49y  x3  3mx2  3m 1x  3m đồngbiến trên khoảng ; .

A. 0 .41D. 3 .Câu 226. Chọn ngẫu nhiên một số nguyên m thuộc khoảng 101;101. Tính xác suất để số được chọn thỏa

mãn điều kiện hàm

số

A.1.y1x  mx  2m 1x  m 1 đồng biến trên khoảng ; .

3223B.2015.C.2013.D.20110.

201Câu 227. Chọn ngẫu nhiên một số nguyên m thuộc khoảng 101;101. Tính xác suất để số được chọn thỏa

mãn điều kiện hàm

số

7

A.

.

201y  x3  3m 1x2  9x  3m  2 đồng biến trên khoảng ;  .B.2

201.C.5.D.201Câu 228. Đặt S là tập hợp tất cả các số âm m thỏa mãn điều kiện hàm số y  m x 168.

201

xm3Ths.Trần Duy Thúc.

SĐT:0979607089.Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường!

54đồng biến trên khoảng5; . Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để số được chọn là số lẻ.

A.1.3Ths.Trần Duy Thúc.

SĐT:0979607089.B.1

2.C.2

3.D.1.4Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường!

55Câu 229. Tính tổng các số giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn điều kiện hàm số

y132x  mx  mx  m

23A. 0.nghịch biến trên khoảng ; .B. 2.C. -2.D. 1.Câu 230. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng 30;30để hàm số

ymx3  7mx2 14x  m 

23

nghịch biến trên nửa khoảng 1;  .A. 29 .B. 30 .C. 28 .D. 31 .Câu 231. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y 2x2  1 mx  1 m

xmđồng biếntrên khoảng 1; .

C. Vơ số.B. 1 .A. 3 .Câu 232. Có bao nhiêu số nguyên m thỏa mãn điều kiện hàm số

trên khoảng ; .

A. 1.

B. 2.y  2x3  9mx2 12m2x  m  2 đồng biếnC. 3.Câu 233. Có tất cả bao nhiêu số nguyên m thỏa mãn điều kiện hàm số

biến trên khoảng ; .

A. 3.

B. 7.D. 0 .D. 0.

y  x3  mx2  3x  m  2 nghịchC. 10.D. 8.Câu 234. Có tất cả bao nhiêu giá trị số nguyên của tham số m để hàm số

y1 3

x   m 1 x 2  m2  2m x 1 nghịch biến trên khoảng  2; 3  .

3A. 3 .B. 1 .C. 3 .D. 0 .Câu 235. Tìm tất cả các tham số m để hàm số y  x3  3x2  mx 1 đồng biến trên khoảng ;0.

A. 10  m  0 .B. m  5 .C. m  3 .Câu 236. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng 30;30để hàm số

đồng biến trên khoảng 0;1.

A. 27 .

B. 28 .C. 29 .D. m  1.y mxD. 30 .Câu 237. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc khoảng 1000;1000và thỏa mãn điều kiện hàm số31 x3y  2x3  32m 1x2  6m m 1x 1 đồng biến trên khoảng 2;  .A. 999 .B. 1001.D. 1010 .

. Hỏi giá trị

3

2

Câu 238. Biết rằng hàm số y  x  3x  mx 1 nghịch biến trên đoạn dài 2 đơn vị khi m 

m0

nào sau gần với m0C. 998 .nhất ?A. -1,05.B. -3,2.

13C. -2,9.D. 0,05.2Câu 239. Biết rằng hàm số y  x  2x  mx  2m nghịch biến trên đoạn dài 1 đơn vị khi m  m 0

3

trị nào sau gần với m0

A. -4,57.nhất ?

B. -3,76.Câu 240. Tìm m để hàm số

A. m  3 .. Hỏi giáC. -5,74.D. -6,5.y  x  3x  mx  m luôn đồng biến trên khoảng ; .

32B. m  3 .D. m  1 .

. Hỏi biểu

3

2

Câu 241. Biết rằng hàm số y  x  2x  mx  2m nghịch biến trên đoạn dài 1 đơn vị khi m  m0

diển số nào sau đây và m0

A. -1,5.C. m  1 .trên cùng một trục số là gần nhau nhất?B. -2,3.C. -3,4.D. -5,8.Câu 242. Tìm m để hàm số y  2x3  3m  2x2  6m 1x  2m đồng trên khoảng 5; .

A. m  1.B. m  2 .C. m  4  m  0.D. m  4 .3. Bài Tốn 3.Bài Tốn 3. Tìm điều kiện để hàm số y  f  x; m  đơn điệu trên khoảng K trong trường hợp cô lập được m . Ta xét trong trườ

Phương pháp giải

+ Bước 1: Tínhf '  x;và lập luận để hàm số đơn điệu, tách m về một vế, vế còn lại g x  và có thểm

đưa về một trong hai dạng là h m g x ,x  K hoặc h m g x ,x  K . Nếu đề yêu cầu hàm đồng biến trên K  f '  x; m   0,x  K * . Từ (*) có thể biến đổi đưa về

một trong hai

dạngh m g x ,x  K hoặc h m g x ,x  K . Nếu đề yêu cầu hàm nghịch biến trên K  f '  x; m   0,x  K  **  . Từ (**) có thể biến đổi đưa

về một trong hai dạng h m g x ,x  K hoặc h m g x ,x  K

+ Bước 2: Khảo sự biến thiên của g x  trên K.Phân dạng bài Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần 1. Tính đơn điệu hàm số 2019+ Bước 3: Dựa vào bảng biến thiên củag x  kết luận.h  m   g  x ,x  K  h  m   max g(x).

Kh  m   g  x ,x  K  h  m   min g(x) .

KChú ý.

Nếu hàm

sốy  f x a; b .liên tục trên  a; và

hàm

b

f '  x   0,x  a; b  thì hàm số đồng biến trên đoạnHàm đa thức liên tục trên R. Nên khi cho hàm đa thức đồng biến (nghịch biến) trên a; b ta có thể xem

hàm đa thức đó đồng biến (nghịch biến) trên  a; b .

Hàm phân thức hữu tỉ (thương của hai đa thức) liên tục trên tập xác định của chúng.Bài tập rèn luyện.

Câu 243. (Đề Minh Họa lần 2-BGD & ĐT-2017) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm sốy  ln x 2 1  mx 1 đồng biến trên khoảng  ;   ?

A.  ; 1 .B.  ; 1 .C.  1;1 .D. 1;   .Câu 244. (Đề tham khảo -BGD & ĐT-2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số

1

3

y  x  mx 

5x5 đồng biến trên khoảng 0; ?

A. 5 .B. 3 .C. 0 .D. 4 .Câu 245. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số y  x3  x2  mx  2 đồng biến trên khoảng1; 4?

A. 5 .B. 3 .Ths. Trần Duy Thúc. SĐT:

0979.60.70.89C. 1 .D. 4 .Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường !

60Phân dạng bài Trắc Nghiệm Khảo Sát Hàm Số - Phần 1. Tính đơn điệu hàm số 2019

Câu 246. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng 20; 20để hàm sốy1 3

2

x  2x  m 1x  2 đồng biến trên khoảng 1;  ?

3Ths. Trần Duy Thúc. SĐT:

0979.60.70.89Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường !

61A. 16 .B. 17 .C. 15 .D. 18 .Câu 247. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y  x 4  2 m2 1 x 2  2 đồng biến trên khoảng1; 5?

A. m  0 .B. m  0 .C. m D. m  0 ..Câu 248. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng 20; 20để hàm số y  x3  3mx2  3m 1x  2 đồng biến trên khoảng 0; 5 ?A. 17 .B. 16 .C. 19 .D. 18 .

đồng biến trên khoảng2

Câu 249. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y  x  2x  m

x 1; 2?

A. 5 .C. 7 .B. 6 .Câu 250. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm sốD. 4 .

3222y  x  3 m 1 x  3m x  2 nghịch biếntrên khoảng ; 30?

A. 5 .C. 7 .B. 6 .Câu 251. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y D. 4 .

x2  mx  2

x 1đồng biến trên khoảng2; ?

A. 3 .B. 1 .C. 2 .Câu 252. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y  

trên khoảng 0; ?

A. 3 .B. 1 .C. 2 .D. 0 .

1

22x  ln x  mx 1 nghịch biếnD. 4 .Câu 253. (THPT Đoàn Thượng –Hải Dương-lần3) Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số

y3

442x  3m 1 x 1

4x 4 đồng biến trên khoảng 0; ?A. 1 .B. 2 .

m

Câu 254. Có bao nhiêu số nguyên 100C. 3 .

để hàm

sốyD. 4 .x  m

nghịch biến trên khoảng 0; ?

x2  x 1A. 98 .B. 99 .Câu 255. Có bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số

A. 36 .C. 4 .B. 35.Câu 256. Có bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số

A. 5 .C. 97 .

D. 96 .

36

y  mx 

nghịch biến trên khoảng 0; 2?

x 1y  x4  mx2  8x đồng biến trên khoảng 0;  ?B. 6 .Câu 257. Có bao nhiêu số nguyên m  0; 2018D. 3 .C. 12 .

để hàm

số3y  mx D. 10 .

1 9x đồng biến trên khoảng 0;  ?

 x3

A. 2015 .B. 2013 .Câu 258. Có bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số

nó.C. 2014 .

y  x2  8lnx  m 1D. 2016 .

đồng biến trên tập xác định củaA. 2 .B. 1 .C. 4 .III. Tổng hợp các bài toán vận dụng và vận dụng cao.

Câu 259.

Câu 260.

Câu 261. .D. 3 .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 219. (Đề thi THPTQG-2017-Mã đề 101). Cho hàm số

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×