1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hệ số sinh lời tổng tài sản của công ty ở mức rất thấp, do sử dụng các nguồn lực không hợp lý. Chưa phân bổ và xác định được cơ cấu tài sản hợp lý. Công ty cần phải cân đối lại nguồn vốn và đầu tư tài sản một cách phù hợp để đạt được hiệu quả cao. Cơ cấu

Hệ số sinh lời tổng tài sản của công ty ở mức rất thấp, do sử dụng các nguồn lực không hợp lý. Chưa phân bổ và xác định được cơ cấu tài sản hợp lý. Công ty cần phải cân đối lại nguồn vốn và đầu tư tài sản một cách phù hợp để đạt được hiệu quả cao. Cơ cấu

Tải bản đầy đủ - 0trang

viiThứ nhất, công tác quản lý, đầu tư TSCĐ hữu hình chưa thực sự đạt

hiệu quả.

Thứ hai, khoản phải thu khách hàng ở mức cao do chính sách bán hàng chịu

của cơng ty.

Thứ ba, trình độ tay nghề của cơng nhân chưa cao.

b- Nguyên nhân khách quan

- Thủ tục đầu tư máy móc còn phức tạp.

III- CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI

SẢN TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG

3.1. Định hướng phát triển của Công ty thuốc lá Thăng Long

3.1.1. Cơ hội và thách thức

3.1.1.1. Cơ hội

Từ 2011 đến nay, kinh tế thế giới khó khăn cũng như chính sách của nhà

nước khiến cho nhiều doanh nghiệp thuốc lá nước ngoài chưa thể thâm nhập thị

trường Việt Nam ngay. Đây lại là cơ hội cho cơng ty thuốc lá tại Việt Nam có thời

gian để thiết lập hệ thống bán hàng giành ưu thế cạnh tranh trong vài ba năm tới.

3.1.1.2. Thách thức

Các công ty sản xuất thuốc lá trong nước nói chung và Cơng ty thuốc lá

Thăng Long vẫn tồn tại hạn chế cố hữu.

3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty thuốc lá Thăng Long

- Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của máy móc thiết bị vượt năng suất

thiết kế, nâng cao sản lượng sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao khả

nâng cạnh tranh của sản phẩm.

- Tăng cường tiếp thị, mở rộng thị phần, nâng cao thị phần ở các địa bàn có

lợi nhuận cao.viii- Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, từng bước nâng cao

điều kiện làm việc và mức sống của người lao động.

- Tăng cường công tác tổ chức cán bộ, giáo dục cán bộ nhằm xây dựng đội

ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật có năng lực, trình độ chun mơn cao, có phẩm chất

đạo đức, đội ngũ làm công tác tiêu thụ và thị trường năng động đáp ứng yêu cầu

ngày càng cao của nền kinh tế thị trường, đội ngũ cơng nhân lành nghề có tác phong

cơng nghiệp.

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản Công ty

thuốc lá Thăng Long

3.2.1. Đẩy mạnh đầu tư máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá mới, hiện

đại để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Cơng ty thuốc lá Thăng Long

3.2.2. Nâng cao trình độ tay nghề của công nhân, chú trọng trong khâu

tuyển dụng

3.2.3. Điều chỉnh chính sách thương mại và tăng cường thu hồi khoản phải

thu

3.2.4. Một số giải pháp khác: xây dựng thương hiệu, phát triển khoa học công

nghệ,...

3.3. Kiến nghị

Kiến nghị với Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Tổng công ty cần có giải pháp hỗ trợ các cơng ty thành viên trong việc đầu

tư đổi mới phương tiện, máy móc thiết bị, chuyển giao cơng nghệ, điều hồ vốn và

các nguồn lực cho các công ty thành viên, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin thị

trường.

Tổng công ty cần có phương án bổ sung vốn hợp lý, nhanh chóng cho các

đơn vị thành viên để đảm bảo hoạt động SXKD của các đơn vị thành viên đạt hiệu

quả cao, tránh tình trạng thiếu vốn làm ngưng trệ sản xuất.ixBên cạnh đó, Tổng cơng ty cần xây dựng chiến lược, quy hoạch định hướng

đầu tư phát triển dài hạn một cách nhất quán, đúng hướng, quyết định đầu tư có

trọng điểm.

C - KẾT LUẬN

Sau một thời gian nghiên cứu tôi nhận thấy nâng cao hiệu quả sử dụng tài

sản tại Công ty thuốc lá Thăng Long là rất cần thiết, nhất là trong giai đoạn cạnh

tranh hết sức khó khăn như hiện nay, trong điều kiện khan hiếm các nguồn lực

tài chính. Sử dụng hiệu quả tài sản có ý nghĩa to lớn trong việc huy động và sử

dụng vốn, đầu tư và bán hàng.

Luận văn “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty thuốc lá Thăng

Long” đã hồn thành. Các nội dung chính được luận bàn trong luận văn:

- Những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng tài sản

- Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty thuốc lá

Thăng Long

- Trên cơ sở lý thuyết và phân tích thực tế, tác giả đã đề xuất các giải pháp

nâng cao chất lượng phân tích tài chính Cơng ty trong thời gian tới, góp phần vào

việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hy vọng, với những giải pháp và kiến nghị được đề xuất trong đề tài nghiên

cứu sẽ là cơ sở cho Cơng ty có thể nâng cao hiệu quả sử dụng ti sn.TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN

TRầN HOàNG MINHNÂNG CAO HIệU QUả Sử DụNG TàI SảN

TạI CÔNG TY THUốC Lá THĂNG LONG

Chuyên ngành: KINH Tế TàI CHíNH NGÂN HàNGNgời hớng dẫn khoa học:

ts. trần tất thànhHà Nội - 20151LI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh

nghiệp nào cũng cần có 3 yếu tố, đó là con người, tư liệu lao động và đối tượng lao

động để thực hiện mục tiêu tối đa hóa giá trị của chủ sở hữu. Tư liệu lao động trong

các doanh nghiệp chính là những phương tiện vật chất mà con người lao động sử

dụng nó để tác động vào đối tượng lao động. Đây là một trong 3 yếu tố cơ bản của

quá trình sản xuất mà trong đó tài sản là một trong những bộ phận quan trọng nhất.

Đối với các doanh ngiệp sản xuất thì tài sản được sử dụng rất phong phú, đa

dạng và có giá trị lớn, vì vậy, việc sử dụng chúng sao có hiệu quả là một nhiệm vụ

khó khăn. Một doanh nghiệp tồn tại và phát triển vì nhiều mục tiêu khác nhau, song

mục tiêu bao trùm nhất là tối đa hoá giá trị tài sản cho các chủ sở hữu. Để thực hiện

mục tiêu tối đa hoá giá trị tài sản của chủ sở hữu, vấn đề sử dụng tài sản trở thành

một trong những nội dung quan trọng trong quản trị tài chính. Sử dụng tài sản một

cách hiệu quả giúp cho quá trình sản xuất kinh doanh tiến hành bình thường với

hiệu quả kinh tế cao nhất, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và

làm tăng giá trị tài sản của chủ sở hữu.

Trong thực tế, hiện nay, ở Việt Nam, trong các doanh nghiệp, mặc dù đã nhận

thức được tác dụng của Tài sản đối với quá trình sản xuất kinh doanh nhưng đa số

các doanh nghiệp vẫn chưa có những kế hoạch, biện pháp quản lý, sử dụng đầy đủ,

đồng thời và chủ động cho nên hiệu quả sử dụng chưa cao, chưa phát huy được hết

hiệu quả kinh tế của chúng và như vậy là lãng phí vốn đầu tư.

Cơng ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long (sau đây gọi là Công ty thuốc lá

Thăng Long) trực thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, hoạt động chủ yếu trong

lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu. Nhận thức được tầm quan trọng của

Tài sản cũng như hoạt động quản lý và sử dụng có hiệu quả Tài sản của doanh

nghiêp, Công ty Thuốc lá Thăng Long cũng đã quan tâm đến vấn đề hiệu quả sử2dụng tài sản và đã đạt được những thành công nhất định. Nhờ đó, khả năng cạnh

tranh cũng như uy tín của Công ty ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, do nhiều

nguyên nhân khách quan và chủ quan, hiệu quả sử dụng tài sản vẫn còn thấp so với

mức trung bình ngành thuốc lá. Cụ thể, năm 2014, hiệu suất sử dụng tổng tài sản là

2,26 (trung bình ngành là 3,37), hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn là 2,52 (trung

bình ngành là 4,71), hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn là 21,75 (trung bình ngành là

25,83). Hệ số sinh lời tổng tài sản là 0,11 (trung bình ngành là 0,28), hệ số sinh lời

tài sản ngắn hạn là 0,12 (trung bình ngành là 0,31), hệ số sinh lời tài sản dài hạn là

1,06 (trung bình ngành là 1,84)1.

Thực tế đó ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả hoạt động của cơng ty. Trước u

cầu đổi mới, để có thể đứng vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt,

nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản là một trong những vấn đề hết sức cấp thiết đối

với cơng ty.

Từ thực tế đó, đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty

Thuốc lá Thăng Long” đã được tác giả lựa chọn nghiên cứu.

Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy giáo – TS. Trần Tất Thành, các cô chú,

anh chị đồng nghiệp tại Cơng ty thuốc lá Thăng Long đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo

và hướng dẫn tác giả trong thời gian qua.1Tham khảo bảng 2.7 so sánh chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản với mức trung bình ngànhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ số sinh lời tổng tài sản của công ty ở mức rất thấp, do sử dụng các nguồn lực không hợp lý. Chưa phân bổ và xác định được cơ cấu tài sản hợp lý. Công ty cần phải cân đối lại nguồn vốn và đầu tư tài sản một cách phù hợp để đạt được hiệu quả cao. Cơ cấu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×