1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Tiến sĩ >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

9. Huỳnh Văn Minh, Trần Võ Vinh Sơn (2009) "Định nghĩa lại Nhồi máu cơ

tim". Tạp chí Nội Khoa-Hội nghị Tim Mạch Miền Trung mở rộng lần

thứ V, 3, tr. 102-111.

10. Huỳnh Văn Minh, Trần Văn Huy, Phạm Gia Khải và cs (2015) "Khuyến

cáo về chẩn đoán, điều trị và dự phòng tăng huyết áp 2015". Hội tim

mạch học quốc gia Việt Nam. ,

11. Nguyễn Thị Hồng Huệ (2013) "Nguyên cứu giá trị NT pro-BNP trong

nhồi máu cơ tim cấp khơng ST chênh lên". Tạp chí Y Dược lâm sàng,

Số 108 (21), tr. 68-73.

12. Võ Thành Nhân, Mai Trí Luận (2012) "Điều trị nhồi máu cơ tim cấp ST

chênh lên - Bệnh mạch vành ở người cao tuổi.". Nhà xuất bản Y học

Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 139-161.

13. Phạm Ngọc Huy Tuấn (2018) "Khảo sát nồng độ Neutrophil

Gelatinaseassociated Lipocalin huyết tương và giá trị tiên lượng tử

vong ở bệnh nhân suy thận cấp tính ". Tạp chí Y Dược học Quân Sự 1

tr. 50-56.

14. Đặng Vạn Phước, và cộng sự (2008) "Chẩn đoán và điều trị rối loạn lipid

máu - Khuyến cáo về các bệnh lý tim mạch & chuyển hóa ". Hội Tim

Mạch học Việt Nam, tr. 476-495.

15. Tạ Anh Tuấn (2013) Nghiên cứu nguyên nhân, mức độ và vai trò của

Neutrophil gelatinase-associated lipocalin trong thương tổn thận cấp ở

bệnh nhi nặng, Luận án Tiến sĩ Y học, Đại học Y Hà Nội

16. Nguyễn Văn Tân (2015) Nghiên cứu sự khác biệt về lâm sàng, cận lâm

sàng và điều trị nhồi máu cơ tim cấp ở bệnh nhân trên và dưới 65 tuổi,

Luận án Tiến sĩ Y học, chuyên ngành Nội-Tim mạch, Đại Học Y dược

TP Hồ Chí Minh,17. Nguyễn Quang Tuấn (2005) Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp can

thiệp động mạch vành qua da trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp, Luận

án Tiến sĩ Y học, chuyên ngành Bệnh học Nội khoa, Đại Học Y Hà

Nội,

18. Nguyễn Lân Việt, và cộng sự (2008) "Xử trí nhồi máu cơ tim cấp có đoạn

ST chênh lên. Khuyến Cáo Về Các Bệnh Lý Tim Mạch & Chuyển

Hóa". Hội Tim Mạch học Việt Nam, tr. 394-437.

19. Nguyễn Lân Việt, và cộng sự (2008) "Chẩn đoán, điều trị bệnh nhân đau

thắt ngực không ổn định và nhồi máu cơ tim khơng có ST chênh lên.

Khuyến Cáo Về Các Bệnh Lý Tim Mạch & Chuyển Hóa ". Hội Tim

Mạch học Việt Nam, tr. 351-393.

20. Phạm Nguyễn Vinh (2008) Chụp động mạch vành. Nhà xuất bản Y Học,

21. Phạm Nguyễn Vinh, và cộng sự (2008) Chẩn đoán, điều trị suy tim Khuyến cáo về các bệnh lý tim mạch & chuyển hóa. Hội Tim Mạch học

Việt Nam. tr. 438-475.

TIẾNG ANH

22. Akcay A.B, M.F. Ozlu, N. Sen, et al (2012) "Prognostic significance of

neutrophil gelatinase-associated lipocalin in ST-segment elevation

myocardial infarction". J. Invset. Med, 60, 508-513.

23. Alexander KP, et al (2005) "Evolution in cardiovascular care for elderly

patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndromes:

results from the CRUSADE National Quality Improvement Initiative".

J Am Coll Cardiol 46, 1479-1487.

24. Alexander KP, Newby LK, Cannon CP, et al (2007) " Acute coronary care

in the elderly, part II: ST-segment-elevation myocardial infarction: a

scientific statement for healthcare professionals from the AmericanHeart Association Council on Clinical Cardiology: in collaboration

with the Society of Geriatric Cardiology". Circulation, 115, 2570-2589.

25. Alexander KP, Newby LK, Cannon CP, et al (2007) "Acute coronary care

in the elderly, part I: Non-ST-segment-elevation acute coronary

syndromes: a scientific statement for healthcare professionals from the

American Heart Association Council on Clinical Cardiology: in

collaboration with the Society of Geriatric Cardiology". Circulation,

115, 2549-2569.

26. Alvelos M, Lourenỗo P, Dias C, et al (2011) "Prognostic value of

neutrophil gelatinase-associated lipocalin in acute heart failure. ".

international Journal of Crdiology, 165 (1), 51-55.

27. American Diabetes Association (2012) "Standards of medical care in

diabetes-2012". Diabetes Care 35 Suppl 1, S11-63.

28. Amsterdam EA, et al (2014) "2014 AHA/ACC guideline for the

management of patients with non–ST-elevation acute coronary

syndromes: a report of the American College of Cardiology/American

Heart Association Task Force on Practice Guidelines". J Am Coll

Cardiol 64 (24), e139-e228.

29. Anderson JL, Adams CD, Antman EM, et al (2007) "ACC/AHA 2007

Guidelines for the management of patients with unstable angina/nonST-elevation myocardial infarction". J Am Coll Cardiol, 50 (7), e1-157.

30. Antman E.M, Braunwald E (2008) ST-Segment Elevation Myocardial

Infarction. Harrison's Principle of Internal Medicine(Ch. 239),McGraw-Hill Medical, 1532-1544. .

31. Antman EM, Tanasijevic MJ, Thompson B, et al (1996) "Cardiac-specific

troponin I levels to predict the risk of mortality in patients with acute

coronary syndromes ". N Engl J Med, 335, 1342-1349.32. Antman EM, Cohen M, Bernink P, et al (2000) "The TIMI risk score for

unstable angina/non-ST elevation MI: A method for prognostication

and therapeutic decision making ". JAMA, 284, 835-842.

33. Antman EM, Hand M, Armstrong PW, et al (2008) "2007 Focused Update

of the ACC/AHA 2004 Guidelines for the Management of Patients

With ST-Elevation Myocardial Infarction: a report of the American

College of Cardiology/American Heart Association Task Force on

Practice Guidelines: developed in collaboration with the Canadian

Cardiovascular Society endorsed by the American Academy of Family

Physicians: 2007 Writing Group to Review New Evidence and Update

the ACC/AHA 2004 Guidelines for the Management of Patients With

ST-Elevation Myocardial Infarction,Writing on Behalf of the 2004

Writing Committee ". Circulation, 117, 296 - 329.

34. Antman EM, Braunwald E, et al (2008) ST-Elevation Myocardial

Infarction: Pathology, Pathophysiology, and Clinical Features

Elsevier Saunders, Philadelphia, ,

35. Apple F. S, A. Wu H. A, Mair J, et al (2005) "“Future biomarkers for

detection of ischemia and risk stratification in acute coronary

syndrome” ". Clinical Chemistry, vol. 51 (no. 5), 810-824.

36. Applegate R, Sacrinty M, Little W, et al (2009) " Prognostic implications

of vascular complications following PCI". Catheter Cardiovasc Interv,

74, 64 - 73.

37. Aragam K.G, Tamhane U.U, et al (2009) "Does simplicity compromise

accuracy in ACS risk prediction? A retrospective analysis of the TIMI

and GRACE risk scores". PLoS one, 4 (11), e7947.38. Armstrong EJ, Rutledge JC, Rogers JH (2013) "Coronary artery

revascularization in patients with diabetes mellitus". Circulation 128

(15), 1675-1685.

39. Armstrong PW, Ohman EM, Christenson RH, et al (1996) "Cardiac

troponin T levels for risk stratification in acute myocardial infarction".

N Engl J Med, 335, 1333-1341.

40. Armstrong PW, Ohman EM, White HD, et al (1999) "Risk stratification

with a point-of-care cardiac troponin T test in acute myocardial

infarction ". Am J Cardiol, 84, 1281.

41. Ascenzo FD, Biondi-Zoccai G, Moretti C, et al (2012) "TIMI, GRACE

and alternative risk scores in acute coronary syndromes: a metaanalysis

of 40 derivation studies on 216,552 patients and of 42 validation

studies on 31,625 patients". Contemp Clin Trials, 33, 507-14.

42. Azza A. Al-Afify (2013) " Prognostic Value of Neutrophil Gelatinaseassociated Lipocalin in Predicting In-hospital Complications in Patients

with ST-segment Elevation Myocardial Infarction". Research Journal

of Cardiology, , 6 (1), 10-18.

43. Barbarash OL, IS Bykova, Vasiliy V Kashtalap, et al (2017) "Serum

neutrophil gelatinase-associated lipocalin has an advantage over serum

cystatin C and glomerular filtration rate in prediction of adverse

cardiovascular outcome in patients with ST-segment elevation

myocardial infarction". BMC Cardiovascular Disorders 17 (81 )

44. Bassand JP, Hamm CW, Ardissino D, et al (2007) "Guidelines for the

diagnosis and treatment of non-ST-segment elevation acute coronary

syndromes: the Task Force for the Diagnosis and Treatment of NonST-Segment Elevation Acute Coronary Syndromes of the European

Society of Cardiology". Eur Heart J, 28, 1598-1660.45. Bawamia B, Mehran R, Qiu W, et al (2013. ) "Risk scores in acute

coronary syndrome and percutaneous coronary intervention: a review".

Am Heart J 165 (4), 441-450.

46. Berger JS, et al (2009) "Sex differences in mortality following acute

coronary syndromes". JAMA 302 (8), 874-882.

47. Bhatt DL, Steg PG, Ohman EM, et al ( 2006) "International prevalence,

recognition, and treatment of cardiovascular risk factors in outpatients

with atherothrombosis". JAMA, 295, 180 -189.

48. Blankenberg S, Rupprecht HJ, et al (2003) " Plasma concentrations and

genetic variation of matrix metalloproteinase 9 and prognosis of

patients with cardiovascular disease. ". Circulation, 107, 1579-1585.

49. Brown DL, Hibbs MS, Kearney M, et al (1995) "Identification of 92-kD

gelatinase in human coronary atherosclerotic lesions: association of

active enzyme synthesis with unstable angina. ". Circulation 91, 21252131.

50. Bu DX, Hemdahl AL, Gabrielsen A, et al (2006) "Induction of neutrophil

gelatinase-associated lipocalin in vascular injury via activation of

nuclear factor-kappaB". Am J Pathol, 169, 2245-53.

51. Bundgaard J. R, Sengelov H, Borregaard N, et al (1994) " “Molecular

cloning and expression of a cDNA encoding NGAL: a lipocalin

expressed in human neutrophils,” ". Biochemical and Biophysical

Research Communications, vol. 202 (no. 3), 1468-1475.

52. Carmo P, et al (2011) "Does continuous ST-segment monitoring add

prognostic information to the TIMI, PURSUIT, and GRACE risk

scores? ". Ann Noninvasive Electrocardiol 16 (3), 239-249.53. Carroll JK, Herrick B, Gipson T, et al (2007) "Acute pancreatitis:

diagnosis, prognosis, and treatment". Am Fam Physician 75, 15131520.

54. Chakraborty S, Kaur S, Muddana V, et al (2010) "Elevated serum

neutrophil gelatinase-associated lipocalin is an early predictor of

severity and outcome in acute pancreatitis". Am J Gastroenterol 105,

2050-2059.

55. Chakraborty S, Kaur S, Tong Z, et al (2011) "Neutrophil Gelatinase

Associated Lipocalin: Structure, Function and Role in Human

Pathogenesis, Acute Phase Proteins". IntechOpen, 345-368.

56. Charytan DM, et al (2009) "Early angiography in patients with chronic

kidney disease: a collaborative systematic review. Clinical Journal of

the American Society of Nephrology". CJASN, 4 (6), 1032-1043.

57. Chin CT, et al (2014) "Trends in outcomes among older patients with nonST-segment elevation myocardial infarction". Am Heart J 167 ((1)),

36-42, e1.

58. Choi KM, Lee JS, Kim EJ, et al (2008) "Implication of lipocalin-2 and

visfatin levels in patients with coronary heart disease.". Eur J

Endocrinol 158 (2), 203-207.

59. Chotechuang Y, Phrommintikul A, Muenpa R, et al (2016) "The

prognostic utility of GRACE risk score in predictive cardiovascular

event rate in STEMI patients with successful fibrinolysis and delay

intervention in non PCI-capable hospital: a retrospective cohort study".

BMC Cardiovascular Disorders 16 (1), 212.

60. Ciruzzi M, Schargrodsky H, Pramparo P, et al (2003) "Attributable risks

for acute myocardial infarction in four countries of Latin America

Medicina (B Aires)". 63, 697-703.61. Cohen M, et al (2001) "Glycoprotein IIb/IIIa receptor blockers in acute

coronary syndromes (GUSTO IV-ACS)". Lancet, 357, 1899.

62. Coles M, Diercks T, Muehlenweg B, et al (1999) "The solution structure

and dynamics of human neutrophil gelatinase-associated lipocalin". J

Mol Biol 289, 139-157.

63. Consultation W. H. O. E. (2004) "Appropriate body-mass index for Asian

populations and its implications for policy and intervention strategies".

Lancet, 363 (9403), 157-63.

64. Coventry LL, Finn J, Bremner AP (2011) "Sex differences in symptom

presentation in acute myocardial infarction: a systematic review and

meta-analysis,". Heart Lung 40 ((6):), 477-491, .

65. Cowland J. B, Sørensen O. E, Sehested M, et al (2003) "Neutrophil

gelatinase-associated lipocalin is up-regulated in human epithelial cells

by IL-1β, but not by TNF-α". Journal of Immunology, 171 (12), 66306639.

66. D'Anna R, Baviera G, Giordano D, et al (2009) "First trimester serum

PAPP-A and NGAL in the prediction of late-onset pre-eclampsia".

Prenat Diagn, 29, 1066-1068.

67. Damman P, et al (2012.) "Effects of age on long-term outcomes after a

routine invasive or selective invasive strategy in patients presenting

with non-ST segment elevation acute coronary syndromes: a

collaborative analysis of individual data from the FRISC II - ICTUS RITA-3 (FIR) trials". British Cardiac Society 98 (3), 207-213.

68. Daniels LB, Barret-Connor E, Clopton P, et al (2012) "Plasma neutrophil

gelatinase-associated lipocalin is independently associated with

cardiovascular disease and mortality in community-dwelling olderadults: the Rancho Bernardo Study". J Am Coll Cardiol, 59, 11011109.

69. Davies M. J, Thomas A (1984) "Thrombosis and acute coronary-artery

lesions in sudden cardiac ischemic death". The New England Journal of

Medicine, 310 (18), 1137-1140.

70. Diercks DB, et al (2010) "Gender differences in time to presentation for

myocardialinfarctionbeforeandafteranationalwomen’scardiovascular awareness campaign: a temporal analysis from the Can

Rapid Risk Stratifcation of Unstable Angina Patients Suppress

ADverse Outcomes with Early Implementation (CRUSADE) and the

National Cardiovascular Data Registry Acute Coronary Treatment and

Intervention Outcomes Network-Get with the Guidelines (NCDR

ACTION Registry-GWTG),". Am Heart J, 160 (1), 80-87.

71. Ding L, Hanawa H, Ota Y, et al (2010) " Lipocalin-2/neutrophil

gelatinase-B associated lipocalin is strongly induced in hearts of rats

with autoimmune myocarditis and in human myocarditis". Circ J 74,

523-530.

72. Donahoe SM, et al (2007) "Diabetes and mortality following acute

coronary syndromes". JAMA, 298 (7), 765-775.

73. Elbarouni B, Goodman SG, Yan RT, et al (2009) "Validation of the global

registry of Acute Coronary Event (GRACE) risk score for in-hospital

mortality in patients with acute coronary syndrome in Canada". Am

Heart J, 158, 392-399.

74. Elbarouni B, et al ( 2011) "Temporal changes in the management and

outcome of Canadian diabetic patients hospitalized for non-STelevation acute coronary syndromes". Am Heart J 162 (2), 347-555, e1.75. Elneihoum AM, Falke P, Hedblad B, et al (1997) "Leukocyte activation in

atherosclerosis: correlation with risk factors". Atherosclerosis 131, 7984.

76. Eric D P, Shahyar M G (2009) Coronary Heart Disease, The McGraw Hill Companies Inc, 909 - 920.

77. Faeq Husain-Syed, Peter A. McCullough, Horst-Walter Birk, et al (2015)

"Cardio-Pulmonary-Renal InteractionsA Multidisciplinary Approach".

Journal of the American College of Cardiology 65 (22), 2433-2448.

78. Fan Y, Zou C, et al (2018) "Prognostic value of neutrophil gelatinaseassociated lipocalin in patients with acute ST-segment elevation

myocardial infarction: A meta-analysis". Eur J Prev Cardiol 26 (4),

444-446.

79. Fihn SD, Blankenship JC, Alexander KP, et al (2014) "2014

ACC/AHA/AATS/PCNA/SCAI/STS Focused update of the guideline

for the diagnosis and management of patients with stable ischemic

heartdisease:areportoftheAmericanCollegeofCardiology/American Heart Association Task Force on Practice

Guidelines, and the American Association for Thoracic Surgery,

PreventiveCardiovascularNursesAssociation,SocietyforCardiovascular Angiography and Interventions, and Society of

Thoracic Surgeons". Circulation 130 (19), 1749-1767.

80. Fox K.A, Dabbous O.H, Goldberg R.J, et al (2006) "Prediction of risk of

death and myocardiol infarction in the six months after presentation

with acute coronary syndromes: propective multinaional observational

study (GRACE)". BMJ, 333 (7578), 1091-1094.

81. Gale CP, Manda S, Weston CF, et al (2009) "Evaluation of risk scores for

risk stratification of acute coronary syndromes in the MyocardialInfarction National Audit Project (MINAP) database". Heart, 95, 221227.

82. Go A.S, Mozaffarian D, Roger V.L, et al (2013) "Heart Disease and

Stroke Statistics 2013 Update: a report from the American Heart

Association. ". Circulation 127, e6-e245.

83. Go AS, et al (2004) "Chronic kidney disease and the risks of death,

cardiovascular events, and hospitalization". N Engl J Med, 351 (13),

1296-1305.

84. Goldmann B. U, Rudolph V, Rudolph T. K, et al (2009) "Neutrophil

activation precedes myocardial injury in patients with acute myocardial

infarction". Free Radical Biology and Medicine, 47 (1), 79-83.

85. Gonҫalves PA, Ferreira J, Aguiar C, et al (2005) "TIMI, PURSUIT, and

GRACE risk scores: sustained prognostic value and interaction with

revascularization in NSTE-ACS". Eur Heart J, 26, 865-872.

86. Graham M, Galbraith P, O’Neill D, et al ( (2013) "Frailty and outcome in

elderly patients with acute coronary syndrome ". Can J Cardiol, 29,

1610 - 1615.

87. Granger CB, Goldberg RJ, Dabbous O, et al (2003) "Predictors of hospital

mortality in the Global Registry of Acute Coronary Events". Arch

Intern Med, 163, 2345-2353.

88. Grinstein J, et al ( 2015) "Prognostic implications of low level cardiac

troponin elevation using highsensitivity cardiac troponin T". Clin

Cardiol, 38 (4), 230-235.

89. Gupta K, Shukla M, Cowland JB, et al (2007) " Neutrophil gelatinaseassociated lipocalin is expressed in osteoarthritis and forms a complex

with matrix metalloproteinase 9.". Arthritis Rheum, 56, 3326-35.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×