1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 TÍNH TOÁN BẢN THANG

6 TÍNH TOÁN BẢN THANG

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2014-2017ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN 2 - TPHCMĐối với đồ án tỷ số h d/hs = 500/120 = 4,1>3  liên kết ngàm. Nhưng trong thực tế

thì cầu thang là cấu kiện thi công không cùng lúc với cột, dầm, sàn dẫn đến việc xử lý

liên kết giữa bản thang với dầm thang tại vị trí neo cốt thép là không đảm bảo độ ngàm

cứng.

Cầu thang bộ là một trong những hệ thống giao thông đứng trong công trình, khi

xảy ra sự cố bất thường như cháy nổ, hoả hoạn, động đất… thì nơi đây chính là lối thốt

hiểm duy nhất (thang máy sẽ khơng được dùng trong những trường hợp này), và khi đó

tải trọng sẽ có thể tăng hơn những lúc bình thường rất nhiều, vì thế tính an tồn của cầu

thang cần được đảm bảo tối đa. Ta ưu tiên sử dụng sơ đồ 2 đầu khớp.

Tuy nhiên sơ đồ 2 đầu khớp khơng hồn toàn diễn tả với sự làm việc của cầu thang

trên thực tế vì bản thang và dầm thang làm việc cùng nhau nên liên kết khớp khơng hồn

tồn là đúng mà có xu hướng làm việc như liên kết ngàm (nhưng khơng phải ngàm tuyệt

đối). Do đó, ở gối vẫn tồn tại giá trị mơ men. Để đảm bảo tính thẩm mỹ của cầu thang

trong giai đoạn sử dụng (không cho nứt tại gối, vì trong thực tế nếu cầu thang bị nứt tại

gối thì dẫn đến các lớp gạch lót sẽ bong nên khơng cho phép nứt cầu thang) nên trong

thiết kế, khi tính tốn cần bố trí thêm thép cấu tạo chịu mô men ở gối.

Sinh viên chọn sơ đồ tính của cầu thang là hai đầu khớp để giải nội lực, nhưng để

thiên về an toàn, sinh viên xét sơ đồ tính sau đây để tìm ra nội lực nguy hiểm. Sau

đó lấy 40% giá trị momen max tại nhịp tính cho momen gối.

4.6.2 Tải trọng tác dụng lên bản thang

4.6.2.1 Bản thang xiên (q1tt)

Tĩnh tải: (g1tt)

Lớp đá granit dày 20: (gtc = 0,5 kN/m2)

g 

tt

dnxg tc x(b d  h d )

b h

2

b2

b1,1x0,5x(0, 27  0,16)

0, 25  0,16

22 0,80(kN / m 2 )Lớp vữa lót dày 20: (γ = 18kN/m3)

nxxx(b b  h b ) 1,3x18x0,02x(0, 25  0,16)

g ttvl  0,65(kN / m 2 )

2

2

2

2

bb  h b

0, 25  0,16

Lớp gạch thẻ xây bậc: (γ = 18kN/m3)

1

1

nxx x(b b  h b ) 1,1x18x x(0, 25  0,16)

2

2

g gtt  1,33(kN / m 2 )

b 2b  h 2b

0, 252  0,162

Bản BTCT dày 120: (γ = 25kN/m3)

g bttt  nxx  1,1x25x0,12  3,30(kN / m 2 )

Lớp vữa trát dày 15: (γ = 18kN/m3)

g ttvt  nxx  1,3x18x0,015  0,35(kN / m 2 )

Tĩnh tải phân bố trên dải bản thang xiên có bề rộng 1m:

GVHDKC: CƠ TRẦN THANH LOAN

GVHDTC: THẦY NGUYỄN NGỌC HIẾU42SVTH: HỒ ĐẮC MINH

MSSV: 14720800280 – LỚP XDLT14ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2014-2017ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN 2 - TPHCMg1tt  (q dtt  q vltt  q gtt  q bttt  q ttvt )x1

g1tt  (0,80  0,65  1,33  3,30  0,35)x1  6, 43(kN / m)

Hoạt tải: (ptt)

Hoạt tải phân bố trên dải bản thang xiên có bề rộng 1m:

p tt  nxp tc x1  1, 2x3x1  3,6(kN / m)

Tổng tải trọng tác dụng lên bản thang nghiêng có bề rộng 1m:

q1tt  g1tt  p tt  6, 43  3,6  10,03(kN / m)

4.6.2.2 Bản chiếu nghỉ (q2tt)

Tĩnh tải: (g2tt)

Lớp đá granit dày 20: (gtc = 0,5 kN/m2)

g dtt  nxg tc  1,1x0,5  0,55(kN / m 2 )

Lớp vữa lót dày 20: (γ = 18kN/m3)

g ttvl  nxx  1,3x18x0,02  0, 47(kN / m 2 )

Bản BTCT dày 120: (γ = 25kN/m3)

g bttt  nxx  1,1x25x0,12  3,30(kN / m 2 )

Lớp vữa trát dày 15: (γ = 18kN/m3)

g ttvt  nxx  1,3x18x0,015  0,35(kN / m 2 )

Tĩnh tải phân bố trên dải bản chiếu nghỉ có bề rộng 1m:

g 2tt  (q dtt  q ttvl  q bttt  q ttvt )x1

g 2tt  (0,55  0, 47  3,30  0,35)x1  4,67(kN / m)

Hoạt tải: (ptt)

Hoạt tải phân bố trên dải bản chiếu nghỉ có bề rộng 1m:

p tt  nxp tc x1  1, 2x3x1  3,6(kN / m)

Tổng tải trọng tác dụng lên bản chiếu nghỉ có bề rộng 1m:

q 2tt  g 2tt  p tt  4,67  3,6  8, 27(kN / m)

4.6.3 Xác định nội lực bản thang

Sơ đồ tínhGVHDKC: CƠ TRẦN THANH LOAN

GVHDTC: THẦY NGUYỄN NGỌC HIẾU43SVTH: HỒ ĐẮC MINH

MSSV: 14720800280 – LỚP XDLT14ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHĨA 2014-2017GVHDKC: CƠ TRẦN THANH LOAN

GVHDTC: THẦY NGUYỄN NGỌC HIẾU44ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN 2 - TPHCMSVTH: HỒ ĐẮC MINH

MSSV: 14720800280 – LỚP XDLT14ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2014-2017ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN 2 - TPHCMTải trọng tác dụng lên bản thang từ mơ hình Etabs V9.7.4: q(kN/m)Biểu đồ momen giải từ phần mềm Etabs V9.7.4 (Đơn vị: kN.m)Biểu đồ lực cắt giải từ phần mềm Etabs V9.7.4 (Đơn vị: kN)GVHDKC: CÔ TRẦN THANH LOAN

GVHDTC: THẦY NGUYỄN NGỌC HIẾU45SVTH: HỒ ĐẮC MINH

MSSV: 14720800280 – LỚP XDLT14ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2014-2017ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN 2 - TPHCM4.6.4 Tính tốn và bố trí cốt thép bản thang

Từ cấp độ bền bê tơng B25 và nhóm cốt thép CIII ta tra Phụ lục 6 – trang 385, Kết

cấu bê tông cốt thép tập 1 Cấu kiện cơ bản – Võ Bá Tầm, Nhà xuất bản Đại học quốc

gia TPHCM tìm ra được αR và ξR

 R  0, 405

B25 �� ��

CIII �

 R  0,5634.6.4.1 Tính tốn cốt thép nhịp:

Momen M = Mmax = 19,51 (kN.m)

Tiết diện bxh = 1000x120 (mm)

a = 25 (mm), ho = h – a = 120 – 25 = 95 (mm).

m M

19,51x106 0,149   R

R b bh 02 14,5x1000x952  1  1  2 m  1  1  2x0,149  0,162

Diện tích cốt thép:

R b bh 0 0,162x14,5x1000x95

As  611,38(mm 2 )

Rs

365

Chọn cốt thép: 10a120, A sc  654(mm 2 ) �A s

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

A sc

654



x100% 

x100%  0,69%

bh 0

1000x95

0,1%   min � � max R R b 0,563x14,5x100%  2, 24%

Rs

365Vậy hàm lượng cốt thép thỏa mãn

Kiểm tra lại h0:10

h 0  h  a bv   120  15   100(mm)  95(mm) . Thỏa mãn

2

2

4.6.4.2 Tính tốn cốt thép gối:

Momen M = 40%Mmax = 40%x19,51 = 7,8 (kN.m)

Tiết diện bxh = 1000x120 (mm)

a = 25 (mm), ho = h – a = 120 – 25 = 95 (mm).

M

7,8x106

m  0,060   R

R b bh 02 14,5x1000x952

  1  1  2 m  1  1  2x0,060  0,062

Diện tích cốt thép:

R b bh 0 0,062x14,5x1000x95

As  233,99(mm 2 )

Rs

365

GVHDKC: CÔ TRẦN THANH LOAN

GVHDTC: THẦY NGUYỄN NGỌC HIẾU46SVTH: HỒ ĐẮC MINH

MSSV: 14720800280 – LỚP XDLT14ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2014-2017ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN 2 - TPHCMChọn cốt thép: 10a200, A sc  393(mm 2 ) �A s

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

A sc

393



x100% 

x100%  0, 41%

bh 0

1000x95

0,1%   min � � max R R b 0,563x14,5x100%  2, 24%

Rs

365Vậy hàm lượng cốt thép thỏa mãn

Kiểm tra lại h0:10

h 0  h  a bv   120  15   100(mm)  95(mm) . Thỏa mãn

2

2

4.6.4.3 Kiểm tra khả năng chịu cắt của bản thang

Cơ sở tính tốn áp dụng theo mục 2.9.3.1 CHƯƠNG 3 – THIẾT KẾ SÀN TẦNG

ĐIỂN HÌNH (TẦNG 3)

Lực cắt lớn nhất: QA = Qmax = 19,02 (kN)

Kiểm tra điều kiện áp dụng phương pháp tính tốn thực hành:

Q A �0,7Q bt

Asw = 0  φw1 = 1

β = 0,01; đối với bê tông nặng (theo chỉ dẫn 6.2.3.2 TCVN 5574 – 2012)

Rb = 14,5 (MPa)

b1  1   R b  1  0,01x14,5  0,855

Q bt  0,3x1x0,855x14,5x1000x95  353328,75(N)  353,33(kN)

Q A  18,67(kN)  0,7Q bt  0,7x353,33  247,33(kN) , thỏa mản điều kiện áp dụng

phương pháp tính tốn thực hành.

Kiểm tra điều kiện chịu cắt của bản thang:

Q A �Q 0  0,5b4 (1  n )R bt bh 0

φb4 = 1,5; đối với bê tông nặng (theo chỉ dẫn 6.2.3.4 TCVN 5574 – 2012)

nnφ : là hệ số xét đến ảnh hưởng của lực dọc, φ = 0 (bỏ qua lực dọc trong sàn)

Rbt = 1,05 (MPa)

b = 1000 (mm)

h0 = 95 (mm)

Q0  0,5x1,5x(1  0)x1,05x1000x95  74812,5(N)  74,8(kN)

Q A  19,02(kN)  Q0  74,8(kN)

Kiểm tra ta thấy thỏa mãn điều kiện. Vậy bản thang đủ khả năng chịu cắt.

4.6.4.4 Bố trí cốt thép bản thang (Xem bản vẽ KC - 2)

4.7 TÍNH TỐN DẦM CHIẾU NGHỈ

4.7.1 Sơ đồ tính dầm chiếu nghỉ

GVHDKC: CÔ TRẦN THANH LOAN

GVHDTC: THẦY NGUYỄN NGỌC HIẾU47SVTH: HỒ ĐẮC MINH

MSSV: 14720800280 – LỚP XDLT14ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2014-2017ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN 2 - TPHCMSơ đồ tính là dầm đơn giản một nhịp chịu tải phân bố đều, liên kết hai đầu dầm

chiếu nghỉ với cột là liên kết khớp (1 khớp cố định, 1 khớp di động).4.7.2 Tải trọng tác dụng lên dầm chiếu nghỉ

Trọng lượng bản thân dầm:

g d  nxxbxh  1,1x25x0, 2x0,3  1,65(kN / m)

Tải trọng tường xây trên dầm:

g t  nxg tct xh t  1,1x3,3x(1,74  0,4)  4,86(kN / m)

Phản lực gối tựa do bản thang truyền vào phân bố trên 1 mét dài dầm chiếu nghỉ:

g bt  19,02(kN / m)Phản lực gối tựa bản thang giải từ phần mềm Etabs V9.7.4

Vậy tải trọng phân bố đều trên dầm chiếu nghỉ:

q  g d  g t  g bt  1,65  4,86  19,02  25,53(kN / m)

4.7.3 Xác định nội lực dầm chiếu nghỉGVHDKC: CÔ TRẦN THANH LOAN

GVHDTC: THẦY NGUYỄN NGỌC HIẾU48SVTH: HỒ ĐẮC MINH

MSSV: 14720800280 – LỚP XDLT14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 TÍNH TOÁN BẢN THANG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×