1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 THI CÔNG LỚP CẤP PHỐI ĐÁ DĂM LOẠI I.

7 THI CÔNG LỚP CẤP PHỐI ĐÁ DĂM LOẠI I.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Dùng ô tô tự đổ để vận chuyển lớp cấp phối đá dăm từ vị trí cách đầu tuyến 3.0 Km, khối lượng

vận chuyển được QH = 10 m3, vận tốc xe chạy V = 40 Km/h

Năng suất vận chuyển tính theo cơng thức:T K t

2X

tb  t d 

V  QH

N=

tb: thời gian bốc hàng, tb = 9 phút = 0.15h

td: thời gian dở hàng , td = 6 phút = 0.1h

X: cự ly vận chuyển trung bình.X  3.0 6.04563

 6.02 Km

2Kt: hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,85

V: vận tốc xe trung bình lấy V = 40 km/h

Suy ra:N8 �0.8510  123.41

2 �6.02

0.15  0.1 

40

m3/caSố ca xe cần thiết:nV 181.76 1.473

N 123.41

ca5.7.2 Rải cấp phối đá dăm loại I:

Năng suất của máy rải:

N = T  B  h    V  Kt

Trong đó:

B, h: chiều rộng, chiều dày của vệt rải: B = 4.0 m; h = 0.15 m

: dung trọng của CPĐD:  = 2.35 T/m3

V: vận tốc di chuyển của máy rải: V = 4.0 m/phút = 240 m/h

Kt: hệ số sử dụng thời gian: Kt = 0.85N = 8  4  0.15  2.35  240  0.85 =2301.12 T/ca

Số ca máy rải cần thiết là:n181.76 �2.35

 0.186

2301.12

ca5.7.3 Lu lèn cấp phối đá dăm:

Gồm 3 giai đoạn lu : lu sơ bộ bằng lu 6T, lu rung bằng rung 14T và lu hoàn thiện bằng lu bánh

cứng 10T.

a) Trước tiên dùng lu 6T (bề rộng bánh lu 1m), tốc độ lu V = 2 Km/h, lu 6 lượt /điểm

SƠ ĐỒ LU 6T CPĐD LOẠI I

p ngoà

i phầ

n xe chạy100

25

75

100

175

200

275

30025325100Timđườ

ng

p ngoà

i phầ

n xe chạy

p ngoà

i lềgia cố1

2

3

4

5

6

7

8

9400

p ngoà

i lềgia cố40025

75

100

175

200

27525300

3251

2

3

4

5

6

7

8

9n=2- Năng suất của máy lu 6T là:T K t L

L  0.01 L

N 

V

Plu =

Với:  = 1.25, Kt = 0.85, L = 100 m

N: số hành trình yêu cầu:6

3

N = nck nht , trong đó: nck= 2

chu kỳ

nht= 18 hành trình (xác định dựa vào sơ đồ lu)

Suy ra:N = 183 = 54 hành trình

8 �0.85 �0.1

 0.199

0.1  0.01�0.1

�54 �1.25

2

Plu =

Km/caL

0.1 0.503

P

0.199

Số ca lu cần thiết: n = lu

ca

b) Lu bằng lu rung 25T, lu 24lượt/điểm, tốc độ lu V = 3.5km/h

SƠ ĐỒ LU RUNG 14T CPĐD LOẠI I400

190

25

165

19025

25

165

190

2351

2

3

4

5

p ngoà

i lềgia cố

p ngoà

i phầ

n xe chạy

p ngoà

i lềgia cố25190

p ngoà

i phầ

n xe chạy235Timđườ

ng1

2

3

4

5400n=2

- Năng suất của máy lu 25T là:T K t L

L  0.01 L

N 

V

Plu =24

12

N = nck nht , trong đó: nck= 2

chu kỳnht= 10 hành trình (xác định dựa vào sơ đồ lu)

Suy ra:N =1210 = 120 hành trìnhNăng suất của máy lu rung 25T là:8 �0.85 �0.1

 0.157

0.1  0.01�0.1

�120 �1.25

3.5

Plu =

Km/ca

L

0.1 0.637

P

0.157

Số ca lu cần thiết: n = lu

ca

c) Lu bằng lu nặng 10T lu 6lượt/điểm với vận tốc V=3 Km/h

SƠ ĐỒ LU 10T CPĐD LOẠI I

400

150

25

125

150

27525

1502525125

150

275

275

p ngoà

i

phầ

n xe chạy

p ngoà

i phầ

n xe chạy

p ngoà

i lềgia cố25251

2

3

4

5

6

p ngoà

i lềgia cố275Timđườ

ng1

2

3

4

5

6400n=2

6

3

N = nck nht , trong đó: nck= 2

chu kỳ

nht= 12 hành trình (xác định dựa vào sơ đồ lu)

Suy ra:N=312=36 hành trìnhNăng suất của máy lu 10T là:8 �0.85 �0.1

 0.449

0.1  0.01�0.1

�36 �1.25

3

Plu =

Km/ca

L

0.1 0.223

P

0.449

Số ca lu cần thiết: n = lu

ca5.8 THI CÔNG LỚP BÊ TÔNG NHỰA

Lượng BTN cần cho 1 ca thi cơng tính được :

V = 131.60 T

5.8.1 Chuẩn bị móng đường:

- Làm sạch mặt đường bằng máy hơi ép có năng suất 17.500 m2/ca

Diện tích mặt đường cần làm sạch :

S = 8 × 100 = 800 m2

Số ca máy cần thiết:F

800 0.046

17500

n= N

ca

- Tưới nhựa thấm bám

Lượng nhựa tưới: V = 800 lít = 0.8 T

Dùng xe tưới nhựa có trọng lượng thùng chứa q = 7T để vận chuyển nhựa từ nơi cung cấp đến

nơi thi côngN 

Năng suất của xe:T K t q

L

L

tb  t p  

V1 V 2Với tb = 0.5 h : thời gian bơm nhựa

tP = 1.5 h : thời gian phun nhựa

V1= 30 Km/h: vận tốc xe lúc đầu

V2= 20 Km/h: vận tốc xe chở nhựa6.04563

 7.02

2

L=4+

mThay các giá trị trên vào công thức, ta được:N 8�

0.85 �

7

 18.41

7.02

7.02

0.5  1.5 30

20

T/caSố ca xe tưới nhựa yêu cầu:V

0.8 0.043

18.41

n= N

ca

5.8.2 Vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa:

Dùng ô tô có trọng tải Q H = 10T để vận chuyển bêtông nhựa từ trạm trộn cách đầu tuyến 4 Km, vận

tốc xe chạy V = 40 Km/h.

Năng suất vận chuyển tính theo cơng thức:T K t K T

2X

tb  td 

V  QH

N=

tb: thời gian bốc hàng, tb = 10 phút = 0.167h

td: thời gian dỡ hàng , td = 6 phút = 0.1h

X: cự ly vận chuyển trung bìnhX=46.04563

 7.02

2

mKt: hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,85

KT: hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,9

V: vận tốc xe trung bình lấy V = 40 km/h

Suy ra:N 8�

0.85 �

0.910  87.30

2�

7.02

0.25  0.1 

40

T/caSố ca xe cần thiết:nV 131.6 1.507

N 87.30

caTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 THI CÔNG LỚP CẤP PHỐI ĐÁ DĂM LOẠI I.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×