1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
8 THI CÔNG LỚP BÊ TÔNG NHỰA

8 THI CÔNG LỚP BÊ TÔNG NHỰA

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thay các giá trị trên vào công thức, ta được:N 8�

0.85 �

7

 18.41

7.02

7.02

0.5  1.5 30

20

T/caSố ca xe tưới nhựa yêu cầu:V

0.8 0.043

18.41

n= N

ca

5.8.2 Vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa:

Dùng ơ tơ có trọng tải Q H = 10T để vận chuyển bêtông nhựa từ trạm trộn cách đầu tuyến 4 Km, vận

tốc xe chạy V = 40 Km/h.

Năng suất vận chuyển tính theo cơng thức:T K t K T

2X

tb  td 

V  QH

N=

tb: thời gian bốc hàng, tb = 10 phút = 0.167h

td: thời gian dỡ hàng , td = 6 phút = 0.1h

X: cự ly vận chuyển trung bìnhX=46.04563

 7.02

2

mKt: hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,85

KT: hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,9

V: vận tốc xe trung bình lấy V = 40 km/h

Suy ra:N 8�

0.85 �

0.910  87.30

2�

7.02

0.25  0.1 

40

T/caSố ca xe cần thiết:nV 131.6 1.507

N 87.30

ca5.8.3 Rải hỗn hợp bêtông nhựa:

Năng suất của máy rải:

N = T  B  h    V  Kt

Trong đó:

B, h: chiều rộng, chiều dày của vệt nhựa rải: B = 4 m; h = 0.07 m

: dung trọng của BTN:  = 2.35 T/m3

V: vận tốc di chuyển của máy rải: V = 2.0 m/phút = 120 m/h

Kt: hệ số sử dụng thời gian: Kt = 0.85

N = 8  4  0.07  2.35  120  0.85 = 536.93 T/ca

Số ca máy rải cần thiết là:n131.6

 0.245

536.93

ca5.8.4 Lu lèn lớp bêtông nhựa lớp dưới:

Trước tiên dùng lu nhẹ 6T lu 4 lượt /điểm, tốc độ lu V = 2.0 Km/h, tiếp theo dùng lu bánh lốp

16T lu 12 lượt, tốc độ lu V = 4.0 Km/h, cuối cùng dùng lu nặng 10T lu 6 lượt /điểm, tốc độ lu V = 3

Km/h.

+ Lu bằng lu nhẹ 6T 4 lượt/điểm, tốc độ lu V = 2 Km/h

SƠ ĐỒ LU 6T BÊ TƠNG NHỰA LỚP DƯỚI400

p ngoà

i

lềgia cố

p ngoà

i

phầ

n xe chạyTim đườ

ng1001

2

3 75

4 100

175

5

200

6

275

7

300

8

300

9n=2

- Năng suất của máy lu:T K t L

L  0.01 L

N 

V

Plu =

Với:  = 1.25, Kt = 0.85, L = 100 m

N = ncknhtTrong đó:

nht= 9 hành trình (xác định dựa vào sơ đồ lu nửa mặt đường)Suy ra:4

N= 29 = 18 hành trình8 �0.85 �0.1

 0.598

0.1  0.01�0.1

�18 �1.25

2.0

Plu =

Km/ca

- Số ca lu cần thiết cho cả mặt đường:L 0.1* 2 0.334

P

0.598

lu

n=

ca+ Lu chặt bằng lu bánh lốp 16T, lu 12 lượt/điểm, Vtb = 4.0 Km/h :

SƠ ĐỒ LU 16T BÊ TÔNG NHỰA LỚP DƯỚI

400

214186Tim đườ

ng186

p ngoà

i phầ

n xe chạy

p ngoà

i lềgia cố1

2

3

4n=2

Số hành trình u cầu:12

6

N = nck nht , trong đó: nck = 2

chu kỳ

nht = 4 hành trình (xác định dựa vào sơ đồ lu nửa mặt đường).

N=64 = 24 hành trình- Năng suất của máy lu bánh lốp 16T là:8 �0.85 �0.1

 0.898

0.1  0.01�0.1

�20 �1.25

4

Plu =

Km/ca

- Số ca lu cần thiết cho cả mặt đường:L 0.1* 2 0.223

P

0.898

lu

n=

ca

+ Lu hoàn thiện bằng lu nặng 10T, lu 6 lượt/điểm với vận tốc V = 3 Km/hSƠ ĐỒ LU 10T BÊ TƠNG NHỰA LỚP DƯỚI

400

150125

150

250Tim đườ

ng250

p ngoà

i phầ

n xe chạy

p ngoà

i lềgia cố1

2

3

4

5

6n=2

Số hành trình u cầu:6

3

N = nck nht , trong đó: nck= 2

chu kỳ

nht = 6 hành trình (xác định dựa vào sơ đồ lu nửa mặt đường)

N=36 = 18 hành trình- Năng suất của máy lu 10T là:8 �0.85 �0.1

 0.898

0.1  0.01�0.1

�18 �1.25

3

Plu =

Km/ca

- Số ca lu cần thiết:L 0.10 * 2 0.223

P

0.898

n = lu

ca

5.9 THI CÔNG LỚP BÊ TÔNG NHƯA HẠT MỊN LỚP TRÊN DÀY 5CM:

Lượng BTN cần cho 1 ca thi cơng tính được là V = 94T

5.9.1 Vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa:Dùng ô tô có trọng tải Q H = 10T để vận chuyển bêtông nhựa từ trạm trộn cách đầu tuyến 4 Km, vận

tốc xe chạy V = 40 Km/h.

Năng suất vận chuyển tính theo cơng thức:T K t K T

2X

tb  td 

V  QH

N=

tb: thời gian bốc hàng, tb = 15 phút = 0.25h

td: thời gian dỡ hàng , td = 6 phút = 0.1h

X: cự ly vận chuyển trung bình6.04563

 7.02

2

X=4+

m

Kt: hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,85

KT: hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,9

V: vận tốc xe trung bình lấy V = 40 km/h

Suy ra:N 8�

0.85 �

0.910  87.30

2�

7.02

0.25  0.1 

40

T/caSố ca xe cần thiết:nV

94 1.08

N 87.3

ca5.9.2 Rải hỗn hợp bêtông nhựa:

Năng suất của máy rải:

N = T  B  h    V  Kt

Trong đó:

B, h: chiều rộng, chiều dày của vệt nhựa rải: B = 4 m; h = 0.05 m

: dung trọng của BTN:  = 2.35 T/m3

V: vận tốc di chuyển của máy rải: V = 2.0 m/phút = 120 m/hKt: hệ số sử dụng thời gian: Kt = 0.85

N = 8  4  0.05  2.35  120  0.85 = 383.52 T/ca

Số ca máy rải cần thiết là:n94

 0.245

383.52

ca5.9.3 Lu lèn lớp bêtông nhựa lớp trên dày 5 cm:

Trước tiên dùng lu nhẹ 6 T lu 4lượt /điểm, tốc độ lu V = 2.0 Km/h, tiếp theo dùng lu bánh lốp

16 T lu 10lượt, tốc độ lu V = 4.0 Km/h, cuối cùng dùng lu nặng 10 T lu 6lượt /điểm, tốc độ lu V = 3

Km/h.

+ Lu bằng lu nhẹ 6T ,4lượt/điểm, tốc độ lu V = 2 Km/h:

SƠ ĐỒ LU 6T BÊ TƠNG NHỰA LỚP TRÊN

400T im đườn g10075

100

175

200

275

300M ép ngoài

phần xe chạyM ép ngoài

lềgia cố1

2

3

4

5

6

7

8

9300n=2

Năng suất của máy lu:T K t L

L  0.01 L

N 

V

Plu =

Với:  = 1.25, Kt = 0.85, L = 100 m

N: số hành trình u cầu:

N = ncknhtTrong đó: nht= 9 hành trình (xác định dựa vào sơ đồ lu nửa mặt đường)Suy ra:4

N= 2Vậy:9 = 18 hành trình8 �0.85 �0.1

 0.598

0.1  0.01�0.1

�18 �1.25

2.0

Plu =

Km/caL 0.1x 2 0.34

0.59

Số ca lu cần thiết cho cả mặt đường: n = Plu

ca

+ Lu chặt bằng lu bánh lốp 16T, lu 12lượt/điểm, Vtb = 4.0Km/h :

SƠ ĐỒ LU 16T BÊ TƠNG NHỰA LỚP TRÊN

400

214186Tim đườ

ng186

p ngoà

i phầ

n xe chạy

p ngoà

i lềgia cố1

2

3

4n=2

Số hành trình u cầu:12

6

N = nck nht , trong đó: nck = 2

chu kỳ

nht = 4 hành trình (xác định dựa vào sơ đồ lu nửa mặt đường).

Suy ra:N=64 = 20 hành trìnhNăng suất của máy lu bánh lốp 16T là:8 �0.85 �0.1

 0.9

0.1  0.01�0.1

�20 �1.25

4

Plu =

Km/ca

- Số ca lu cần thiết cho cả mặt đường:L 0.1* 2 0.222

P

0.9

lu

n=

ca

+ Lu hoàn thiện bằng lu nặng 10T , lu 6lượt/điểm với vận tốc V = 3 Km/h :

SƠ ĐỒ LU 10T BÊ TÔNG NHỰA LỚP TRÊN

400

150125

150

250Tim đườ

ng250

p ngoà

i phầ

n xe chạy

p ngoà

i lềgia cố1

2

3

4

5

6n=2

Số hành trình u cầu:6

3

N = nck nht , trong đó: nck= 2

hành trình

nht = 6 hành trình (xác định dựa vào sơ đồ lu nửa mặt đường)

Suy ra:N=63 = 18 hành trìnhNăng suất của máy lu 10T là:8 �0.85 �0.1

 0.89

0.1  0.01�0.1

�18 �1.25

3

Plu =

Km/ca

L 0.1�2 0.223

P

0.89

Số ca lu cần thiết: n = lu

ca5.10 ĐẮP ĐẤT LỀ ĐƯỜNG DÀY 12 CM CHO LỚP 4:

Do diện thi công rất hẹp không thi công được bằng xe máy nên phải thi công bằng thủ công:

- Khối lượng đất yêu cầu cho 1 ca:

V = 1.3x 14.16 = 18.41 m3

5.10.1 Xác định số xe vận chuyển:

Dùng xe tải 12T có khối lượng vận chuyển QH = 10 m3 để vận chuyển đất

Tương tự như trên ta có: năng suất vận chuyển của xe: N= 169.6 m 3/s

V

18.41 0.109ca

N

169.6

Vậy: n =5.10.2 San lớp đất đắp lề lớp 4:

- Dùng nhân công 4,0/7 để san đất đắp lề; các đống vật liệu được ôtô vận chuyển đổ thành từng

đống nhỏ cách nhau 2 -:- 3 m. Tra định mức mã hiệu AB.65130 với độ chặt của đất là 0,95 ta có số

cơng/100m3 đối với nhân công là 10,18 nên số công cần thiết

Nên số công yêu cầu:n18.41*10.18

 1.874

100

công5.10.3 Lu lèn lớp đất đắp lề dày 12 cm:

Dùng lu Sakai 0.65T, bánh sắt, bề rộng bánh lu 0.5m, lu 10 lượt/điểm, V = 2 Km/h, lề rộng

0.50m

Sơ đồ lu Sakai 0.65T( Lu lề lớp trên cùng)Meù

p ngoà

i lềđấ

t50n=2- Năng suất của máy lu 0.65T là:T K t L

L  0.01 L

N 

V

Plu =

Với:  = 1.25, Kt = 0.85, L = 100 m

N: số hành trình yêu cầu10

5

N = nck nht , trong đó: nck= 2

chu kỳ

nht= 2 hành trình (xác định dựa vào sơ đồ lu)

Suy ra:N = = 5 �2=10 hành trình8 �0.85 �0.1

 1.077

0.1  0.01�0.1

�10 �1.25

2

Plu =

Km/ca

L 0.1�2 0.186

P

1.077

Số ca lu cần thiết: n = lu

ca5.11 CƠNG TÁC HỒN THIỆN

Cơng tác hồn thiện cho tuyến bao gồm những công việc như: dọn dẹp, quét đá rơi vãi,cắm cọc

tiêu, biển báo, cọc Km, gia cố lề, bạt mái taluy, trồng cỏ… Có thể biên chế đội làm cơng tác hồn

thiện gồm:

-1 xe Maz-200 để chuyên chở cọc tiêu, biển báo, cọc Km, đất đá ….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8 THI CÔNG LỚP BÊ TÔNG NHỰA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×