1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính toán nội lực tại các tiết diện ta đã tính toán ở trên, kết quả được tổng hợp theo bảng sau:

Tính toán nội lực tại các tiết diện ta đã tính toán ở trên, kết quả được tổng hợp theo bảng sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án môn học: Thiết kế cầu thépGVHD: TS.Nguyễn Xuân Toản253.5.2.Vẽ biểu đồ bao mơmen uốn của dầm:251500

145016300Hình 2.23 Tiết diện dầm sau khi cắt bản biên.

- Khả năng chịu lực của tiết diện khi chưa cắt bản biên:

Mn = MP=6711,875 (kN.m)

- Sau khi cắt bản biên thì kiểm tra tương tự các điều kiện về tiết diện của dầm, ta có tiết

diện dầm vẫn là tiết diện chắc. Do đó:

Xác định tương tự mơ men dẻo ở trên ta có:

M P  Ptf .(D t tf

D

D

D t

 )  Ptw .  Pbw .  Pbf .(  bf )

2 2

4

4

2 2(2.23)Do tiết diện dầm đối xứng nên ta có Ptf = Pbf và Ptw = Pbw

Trong đó:

- Ptf , Pbf : Lực dẻo ở bản biên trên chịu nén và bản biên dưới chịu kéo.

Ptf = Pbf = Fy. btf. ttf = 250.106.300.25.10-6 = 1875 kN

-Ptw , Pbw : Lực dẻo ở vách dầm phía trên chịu nén và phía dưới chịu kéo.

Ptw = Pbw = Fy .D

1450

.t w  250.106.

.16.10 6  2900.103 N  2900 kN

2

2SVTH: Hồng Đình Thắng-10X3CLCTrang 56Đồ án mơn học: Thiết kế cầu thépGVHD: TS.Nguyễn Xn ToảnThay vào cơng thức (2.23) ta có:

M P  Ptf .(D t tf

D

D

D t

 )  Ptw .  Pbw .  Pbf .(  bf )

2 2

4

4

2 21450 25

1450 � 3�

2.1875.(

 )  2.2900.

.10  4868,125kN.m2

2

4 �Ta có:

ML/4 = 4439,551 kN.m < Mn= 4868,125 kN < M3L/8= 5493,661 kN.m

Do đó vị trí cắt lý thuyết được xác định như sau:

Xlt = 6,35 4868,125  4439,551

.3,175  7,641m

5493,661  4439, 551Biểu đồ bao vật liệu:2616.0274439.5515493.6615810.6624868.1255493.6614439.5512616.027254004868.1256711.875

7641101187641Hình 2.24 Biểu đồ bao vật liệu, vị trí cắt bản biên lý thuyết.

Xác định điểm cắt bớt bản biên thực tế :

Để tránh tập trung ứng suất từ tấm thép này sang tấm thép kia, ta thay đổi bề rộng cánh

một cách hài hồ bằng một đương cong bán kính 610mm đối với cả hai biên, và bản nối

nằm trong đoạn dầm chưa cắt do đó điểm cắt thực tế cách gối là:

Xtt = 5990 mmSVTH: Hồng Đình Thắng-10X3CLCTrang 57Đồ án mơn học: Thiết kế cầu thépGVHD: TS.Nguyễn Xuân Toản5003000

61

R=5855

5990300100355671012700Hình 2.25: Mặt bằng dầm sau khi cắt.

3.6. Thiết kế sườn tăng cường (A6.10.8.1):

3.6.1. Thiết kế sườn tăng cường ngang trung gian: (A6.10.8.1)

3.6.1.1. Độ mảnh:

Kích thước sườn tăng cường trung gian được chọn để có độ mảnh yêu cầu sau đó kiểm

tra lại cường độ và độ cứng:

Ta có: 50 

d

E

bt 0,48t p

30

Fyc(A6.10.8.1.2-1)(2.24)(A6.10.8.1.2-2)(2.25)16,0t p bt 0,25b fTrong đó:

- d: chiều cao mặt cắt thép (mm)

- tp: chiều dày của phân tố chìa ra.(mm)

- Fys: cường độ chảy nhỏ nhất qui định trong sườn tăng cường.(MPa)

- bf : toàn bộ chiều rộng của bản cánh thép trong một mặt cắt.(mm)

Chọn sườn tăng cường đứng trung gian là thép cơng trình M270 cấp 250, có F ys = 250 MPa,

chiều rộng bt=130 (mm), chiều dày tp = 12 (mm).

Kiểm tra điều kiện:

Thay vào công thức (2.24) ta có:

16.tp=16.12 = 192 mm  bt = 130mm 0,25.bf = 0,25.500 = 125 mm (thỏa mãn).

Thay vào công thức (2.25) ta có:

SVTH: Hồng Đình Thắng-10X3CLCTrang 58Đồ án mơn học: Thiết kế cầu thép

50 GVHD: TS.Nguyễn Xuân Toảnd

1500

200000

 50 

 100mm �130mm �0, 48.12.

 162,92mm (thỏa mãn)

30

30

25025Vậy chọn kích thước sườn tăng cường như sau: bt=130 mm và tp=12 mmCCC-C10 100

10 100130100S210 100

10 100D-DD16

8 1330

8 133012D1008 1310

8 131018tw=2881500

1450168 1330

8 133018tw=288

12130161301302510 26000

10 26000300Hình 2.26: Sườn tăng cường trung gian.

3.6.1.2. Độ cứng (A.6.10.8.1.3):

Mơmen qn tính của bất kì sườn tăng cường nào cũng phải thoã mãn yêu cầu sau:

It  do.tw3.J

Với Dp

J 2,5

 d0(A6.10.8.1.3-1)(2.26)2

  2,0 0,5

(A6.10.8.1.3-2)(2.27)Trong đó:

- Dp : Chiều cao của vách khơng có sườn tăng cường dọc, Dp = D = 1450mm

- It: mơmen qn tính của sườn tăng cường ngang quanh trục giữa của chiều dày

vách đối với các sườn kép (mm4).SVTH: Hồng Đình Thắng-10X3CLCTrang 59Đồ án môn học: Thiết kế cầu thépGVHD: TS.Nguyễn Xuân Toản2

2

�1

130 16 ��

�b t t w �� �13

3

I t  2. � .t p .b t  t p .b t . �  �� 2. � .12.130  12.130. �  �� 21,02.106 mm 4

12

12

2 ��

�2 2 �� �

�2

- tw = 16: chiều dày vách (mm).

- d0: khoảng cách của sườn tăng cường ngang (mm):

d0 = 3000 mm

Thay vào công thức (2.27) ta có:

22

�D p �

1450 �J  2,5 � � 2,0  2,5 �

� 2,0  1, 416  0,5 . Vậy J=0,5.

d

3000

�0 �Thay vào cơng thức (2.26) ta có:

It = 21,02.106 mm4  do.tw3.J = 3000.163.0,5 = 6,144.106 mm4

Vậy sườn tăng cường đã chọn đựơc thoã mãn về độ cứng.

3.6.1.3. Cường độ:

- Diện tích tiết diện ngang của sườn tăng cường: As = 2.12.130 = 3120mm2

- Điều kiện về cường độ của sườn tăng cường phải thỏa mãn:  Fyw 

V

As 0,15BDt w (1,0  C ) u  18,0t w2  Vr  Fys (A6.10.8.1.4-1)(2.28)Trong đó:

- Vr: sức kháng cắt tính tốn (N).

- Vu: lực cắt do các tải trọng tính tốn gây ra ở TTGH cường độ (N).

- As : tổng diện tích của cả đơi gờ tăng cường.

- B = 1,0: cho các đôi sườn tăng cường.

- B = 1,8: cho các sườn tăng cường đơn bằng thép góc.

- B = 2,4: cho các sườn tăng cường đơn bằng thép tấm.

- C: tỷ số ứng suất oằn cắt với cường độ chảy cắt được quy định ở (A6.10.7.3.3a)

- Fyw: cường độ chảy nhỏ nhất của bản bụng (MPa).

- Fys : cường độ chảy nhỏ nhất của gờ tăng cường (MPa).

Tính C:

- C: tỷ số của ứng suất oằn cắt với cường độ chảy cắt, được xác định theo cơng thức.

SVTH: Hồng Đình Thắng-10X3CLCTrang 60Đồ án mơn học: Thiết kế cầu thépGVHD: TS.Nguyễn Xuân ToảnXác định các giá trị:

+k  5+ 1,12

+ 1, 4

+

Ta thấy :1,12NênC5

2�d 0 �

�D �

� � 55

2�4200 �

�1450 � 5,596(2.29)E.k

200000.5,596

 1,12

=74,938

Fyw

250

E.k

200000.5,596

 1, 4

 93,672

Fyw

250D 1450 90,625

tw

16

E.k

D

E.k

 74,938 �  90,625 �1, 4

 93,672

Fyw

tw

Fyw1,12 E.k

1

..74,938 

�D � Fyw 90,625

0,827

� �

�t w �(2.30)Thay vào công thức (2.28) ta có:

992, 072

250 ���

As ��

0,15.1.1450.16.(1,0  0,827).

 18.16 2 �

. � � 4451,930mm 2

2782, 028

250 ���

Vậy sườn tăng cường đã chọn đựơc thoã mãn về độ cứng.

3.6.2.Thiết kế sườn tăng cường gối: (A6.10.8.2)

- Sườn tăng cường gối là sườn tăng cường ngang đặt tại vị trí có phản lực gối và các lực

tập trung khác. Các lực tập trung được truyền qua các bản biên dầm và được đỡ bởi hai

đầu sườn tăng cường. Sườn tăng cường gối được liên kết với vách và tạo ra đường biên

thẳng đứng chịu lực neo do cắt trong tác động trường kéo.

- Các sườn tăng cường gối phải được đặt lên các vách của các dầm thép ở tại các vị trí

gối và các điểm của các tải trọng tập trung khác mà ở đó:

Vu �0,75.b .Vn(2.31)Trong đó:

- Vu: lực cắt do các tải trọng tại gối, Vu =992,072 kN

SVTH: Hoàng Đình Thắng-10X3CLCTrang 61Đồ án mơn học: Thiết kế cầu thépGVHD: TS.Nguyễn Xuân Toản- Vn: sức kháng cắt danh định, Vn =2782,028 kN

- b : hệ số sức kháng đối với gối, b =1,0.

Thay vào công thức (2.31) :

Vu  992,072 �0,75.b .Vn  0,75.1.2782,028 = 2086,521kN .

Bố trí 2 sườn tăng cường ở 2 đầu gối dầm, hai bên với chiều dày tp = 22mm và25rộng bt = 130mmA

10 100

10 100130B10010010 100

10 100B-BB

S116

8 1330

8 133013013010 26000

10 260002560308 1330

8 13308 1330

8 133018tw=2881500

1450161622130A-A

18tw=288

22A300Hình 2.27 Bố trí sườn tăng cường gối.

3.6.2.1 Độ mảnh (6.10.8.2.2):

Sườn tăng cường gối được thiết kế như một phần tử chịu nén, chịu lực tập trung thẳng

đứng, thường được thiết kế có chiều cao bằng chiều cao của vách và càng gần mép ngoài

của bản biên càng tốt.

Phần lồi của sườn tăng cường gối phải thỏa mãn yêu cầu về độ mảnh:

bt t p .0,48.E

Fys(2.32)Trong đó:

SVTH: Hồng Đình Thắng-10X3CLCTrang 62Đồ án môn học: Thiết kế cầu thépGVHD: TS.Nguyễn Xuân Toản- bt: chiều rộng cánh lồi của sườn tăng cường.

- tp : chiều dày của phần lồi của sườn tăng cường.

- Fys : cường độ chảy nhỏ nhất của gờ tăng cường (MPa). Chọn sườn tăng cường tại

gối là thép cơng trình M270 cấp 250, có Fys = 250 Mpa.

Thay vào cơng thức (2.32) ta có:

b t 130

E

200000 5,91  0, 48.

 0, 48.

 13,58 (thỏa mãn).

tp

22

Fys

250

3.6.2.2. Sức kháng của gối (6.10.8.2.3):

Diện tích tựa có hiệu sẽ nhỏ hơn tiết diện nguyên của sườn tăng cường vì đầu sườn tăng

cường phải vát chéo để không cho mủ hàn lọt vào góc giữa bản biên và góc. Sức kháng

tựa của gối dựa trên diện tích gối triết giảm này và cường độ chảy Fys của sườn tăng

cường. Sức kháng tựa tính tốn được xác định dựa vào cơng thức:

Br = φb.Apn .Fys(2.33)Trong đó:

- Br : sức kháng tựa có hệ số.

- φb : hệ số sức kháng tựa, φb = 1,0.

- Apn: diện tích phần chìa của sườn tăng cường ở bên ngoài các đường hàn bản bụng

vào bản cánh, nhưng khơng vượt ra ngồi mép của bản cánh(mm2).

Ở đây ta dùng 2 sườn tăng cường 22x130, cắt vát 30mm, đặt đối xứng với sườn dầm:

Apn = 2.22.(130-30) =4400 (mm2)

Thay vào cơng thức (2.33) ta có:

Br = 1.4400.250 = 1100.103 (N) = 1100 kN > 992,072 kN (thỏa mãn)

3.6.2.3 Sức kháng nén dọc trục (6.10.8.2.4):

Sức kháng nén dọc trục có hệ số Pr được xác định theo công thức:

Pr = ϕc.Pn(2.34)Trong đó:

- Pn : sức kháng nén danh định.

- ϕc: hệ số sức kháng nén, ϕc = 0,9.

Mặt khác ta có:

SVTH: Hồng Đình Thắng-10X3CLCTrang 63Đồ án mơn học: Thiết kế cầu thépGVHD: TS.Nguyễn Xn ToảnDiện tích có hiệu của tiết diện ngang cột:

A = 2.22.130 + 16.288 = 10328 (mm2)

Mômen quán tính của sườn tăng cường đối với trục trung tâm của vách:

2�

�1

I  2.� .22.1303  22.130.  65  8  � 38,537.106 mm 4

12Bán kính quán tính của tiết diện cột:

rI

38,537.106 61,084mm

A

10328Tỷ số độ mảnh của cột được xác định (A.6.9.3) theo công thức:

K.L 0,75.1450 17,814 �120 (thỏa mãn)

r

61,084

Độ mảnh  được xác định (A.6.9.4) theo công thức: (A.6.9.4.1-3)

2

�k.L � Fy

  � �.

�.r � E(2.35)Trong đó:

- K : hệ số chiều dài hiệu dụng. Đối với liên kết hàn 2 đầu của thanh chịu nén mà

dịch chuyển theo phương ngang bị cản trở thì lấy k = 0,75.

- L: chiều dài thanh không giằng, L = D = 1450mm.

Thay vào cơng thức (2.35) ta có:

2�0,75.1450 � 250

�

 0,0402  2, 25 .

�.

�3,14.61,084 � 200000

Nên sức kháng nén danh định được xác định theo công thức sau:

Pn = 0,66.Fy.As = 0,660,0402.250.10328.10-3 = 2539,229 kN(2.36)Thay vào (2.34) ta có: Pr = c.Pn = 0,9. 2539,229 = 2285,306 > 948,47 kN (thỏa mãn)

Vậy sườn tăng cường gối gồm một đôi 22x130 bố trí đối xứng hai bên sườn dầm .

------  ------SVTH: Hồng Đình Thắng-10X3CLCTrang 64Đồ án mơn học: Thiết kế cầu thépGVHD: TS.Nguyễn Xuân ToảnCHƯƠNG 4: THIẾT KẾ MỐI NỐI DẦM

4.1. GIỚI THIỆU CHUNG: {A.6.13}

4.1.1. Các loại liên kết hiện nay:

Nguyên tắc bố trí mối nối là tại các tiết diện có nội lực (lực cắt, mơmen) nhỏ. Các mối

nối của cấu kiện phải được thiết kế ở trạng thái cường độ không nhỏ thua trị số lớn hơn

của"

- Trị số trung bình của mơmen uốn, lực cắt hoặc lực dọc trục do các tải trọng tính tốn

ở tại điểm mối nối hoặc liên kết và sức kháng uốn, cắt hoặc dọc trục tính tốn của cấu

kiện ở cùng điểm, hoặc:

- 75% của sức kháng uốn, cắt hoặc dọc trục tính tốn của cấu kiện.

4.1.2. Phân đoạn dầm chủ:

Với chiều dài dầm chủ là 26000m ta sẽ cắt 3 đoạn dầm, 2 đoạn 2 bên dài 9m đoạn giữa

dài 8m nối lại với nhau. Như vậy mối nối đối xứng qua giữa nhịp.

7000120007000Hình 3.1: Phân đoạn dầm chủ

Trong dầm chủ thì bản biên đóng vai trò chịu mơmen là chủ yếu. Bản biên dưới thì chịu

kéo (trường hợp dầm chịu tĩnh tải và hoạt tải lớn nhất); bản biên trên chịu nén hoặc vừa

chịu nén vừa chịu kéo.

Sườn dầm coi như chịu cắt. Các liên kết còn chịu thêm momen khi có sự lệch tâm so

với trọng tâm sườn dầm.

Khi tính tốn đặc trưng hình học ta phải kể đến sự giảm yếu tiết diện tại các vị trí bố trí

mối nối.

Chọn bulơng cường độ cao đường kính 20mm, đường kính lỗ tiêu chuẩn là 22mm

(Bảng A.6.13.2.4.2-1).Các khoảng cách qui định theo AASHTO.6.13.2.6:

SVTH: Hồng Đình Thắng-10X3CLCTrang 65Đồ án mơn học: Thiết kế cầu thépGVHD: TS.Nguyễn Xuân Toản- Cự li tim đến tim của bulông với các lỗ tiêu chuẩn khơng được lấy nhỏ hơn 3 lần

đường kính bng.

- Cự li tối đa của bulông trên một tuyến tim đơn 1 hàng kề liền với mép tự do của

bản táp ngồi hay thép hình phải thỗ mãn:

S  (100 + 4,0t)  175(3.1)- Nếu có một tuyến trục thứ hai bố trí so le các bulơng một cách đều đặn với tuyến

tim liền kề với mép tự do có khoảng cách khơng nhỏ hơn 38 + 4,0t thì cự li tính so le S

giữa hai tuyến tim đó phải thỗ mãn :

S  100 + 4,0t 3g

 175

4(3.2)Cự li này không được nhỏ hơn một nữa so với yêu cầu đối với tuyến tim đơn.

Trong đó:t: chiều dày của tấm ốp ngồi hay thép hình, lấy giá trị nhỏ hơn.

g: khoảng cách giữa các bulơng.145 kN 110 kN110 kN4.2. Tính tốn:

4.2.1.Tính tốn nội lực tại tiết diện mối nối:

4.2.1.1. Mơmen tại mối nối:145 kN4300430035 kN12006700dah Mmn2.6643.7984.933

4.616DC=17,182kN/m

DW=3.234kN/m

TTL=9.3kN/m

PL=3.0kN/m225400Hình 3.2 Đường ảnh hưởng mơmen tại mối nối.

Bảng tính tốn hoạt tải xe.

L(m)x(m)Tải

trọng

bánhSVTH: Hồng Đình Thắng-10X3CLCyiPi.yiTổng

cộngMax Pi.yiTrang 66Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính toán nội lực tại các tiết diện ta đã tính toán ở trên, kết quả được tổng hợp theo bảng sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×