1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Tính toán cho dầm biên:

b. Tính toán cho dầm biên:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án môn học: Thiết kế cầu thép600GVHD: TS.Nguyễn Xuân Toản1800145/2 kN145/2 kN0.9522100

1.00010000.095de=500dah RoHình 2.8 Tính hệ số phân bố ngang cho dầm biên theo phương pháp đòn bẩy.

1

mgMSE = mg LL  m. .�yi

2

1

 1, 2. .(0,952  0,095)  0,628 .

2

+ Tải trọng thiết kế trên 2 hay nhiều làn xe:

Hệ số điều chỉnh:

e = 0,77 +de

≥ 1,0

2800Với de = 500mm. Thay vào cơng thức ta có: e  0,77 500

 0,949 �1 nên e = 1

2800ME

MI

Do đó: mg M  e.mg M  1.0,546  0,5463.2.2.1.3. Hệ số phân bố lực cắt: (A4.6.2.2.3)

- Loại tiết diện ngang (a), S = 2100 (mm), L = 26000 (mm).

Theo dạng mặt cắt a trong bảng A4.6.2.2.2a_1, ta có các cơng thức tính hệ số lực cắt như

sau:

SVTH: Hồng Đình Thắng-10X3CLCTrang 30Đồ án mơn học: Thiết kế cầu thép

Nội lực/Vị tríGVHD: TS.Nguyễn Xuân ToảnTiêu chuẩn AASHTOa.Hệ số phân bố (mg)c

- Một làn xe thiết kế:c. Lực cắt dầmS

7600mgVSI = 0,36 +A4.6.2.2.3a_1- 2 hay nhiều làn xe thiết kế:trongS

S 2

)

-(

3600 10700mgVMI = 0,2 +- Một làn xe thiết kế:

Dùng nguyên tắc đòn bẩy.

d. Lực cắt dầmA4.6.2.2.3b_1- 2 hay nhiều làn xe thiết kế:

mgVMG = e x mgVMIbiêne = 0,6 +de

3000Tính tốn cho dầm trong:

- Tải trọng thiết kế một làn xe:

mgSIV  0,36 S

2100

 0,36 

 0,636.

7600

7600- Tải trọng thiết kế 2 hay nhiều hơn 2 làn xe:

2mgMI

V2S

2100 �2100 �

� S �

 0, 2 

�

�

� 0, 2 

� 0,745

3600 �

10700 �

3600 �

10700 �b. Tính tốn cho dầm biên:

- Tải trọng thiết kế một làn xe:

Tính theo qui tắc đòn bẩy, đã tính ở trên: mgVSE = 0,628

- Tải trọng thiết kế 2 hay nhiều hơn 2 làn xe:

Hệ số điều chỉnh:

e  0,6 de

500

 0,6 

 0,767

3000

3000MI

Do đó: mg ME

V  e.mg V  0,767.0,745  0,5713.2.2.1.4. Hệ số phân bố ngang cho tải trọng người đi bộ:

- Đối với dầm biên: ta sử dụng phương pháp đòn bẩy để xác định như trên:

SVTH: Hồng Đình Thắng-10X3CLCTrang 31Đồ án mơn học: Thiết kế cầu thépGVHD: TS.Nguyễn Xuân ToảnTa có: g EPL  1,322

- Đối với dầm giữa: hệ số phân bố ngang có thể được xác định theo cơng thức sau:

g IPL �T(2.4)nTrong đó:

-�T : tổng bề rộng đường người đi bộ (m).- n: số lượng dầm chủ.

Thay vào công thức (2.4) ta có: g IPL �T  2.1,5  0,5

n63.2.2.2.Nội lực do hoạt tải gây ra:

Cách xác định nội lực do hoạt tải gây ra trong dầm chủ: Sau khi vẽ đường ảnh hưởng tại

các tiết diện cần tính tốn ta tiến hành xếp tải trọng hoạt tải lên dầm sao cho bất lợi nhất

rồi tính nội lực theo cơng thức.Q

Q

Qi  . mg QLL . QLL . �

(1  IM).�Pi .yi  9,3.�� g PL . PL .PL.(2.5)Trong đó:

- Qi : Nội lực do hoạt tải gây ra trong dầm chủ.

- η : hệ số điều chỉnh nội lực.

- gLL, gLL : hệ số phân bố ngang của tải trọng xe và người đi bộ.

- m : hệ số làn xe.

- IM: hệ số xung kích.

- Pi : tải trọng trục xe tương ứng trên đường ảnh hưởng.

- yi : Tung độ tương ứng với tải trọng trục xe trên đường ảnh hưởng.

- ω : Diện tích đường ảnh hưởng.

- γLL, γPL : hệ số tải trọng của tải trọng HL-93 và người đi bộ3.2.2.2.1 Mômen do hoạt tải gây ra:

- Ta thấy hệ số phân bố ngang của hoạt tải bao gồm HL-93 và người đi bộ ở dầm biên lớn

hơn so với dầm giữa nên ta dùng các hệ số này để tính tốn.

SVTH: Hồng Đình Thắng-10X3CLCTrang 32Đồ án môn học: Thiết kế cầu thépGVHD: TS.Nguyễn Xuân Toản- Ta thấy tiến hành tính tốn nội lực do hoạt tải gây ra tại các tiết diện L/8, 3L/8, L/4 và

L/2 của dầm chủ.110 kN145 kN 110 kNa. Mômen tại mặt cắt L/8:430035 kN145 kN12004300TTL=9.3kN/m

PL=3.0kN/m2

1.7032.2412.778

2.628dah M(L/8)317525400

Hình 2.9 Đường ảnh hưởng mơmen tại mặt cắt L/8Bảng tính tốn hoạt tải xe.

L(m)x(m)25,43,17535,281Tải

trọng

bánh

145

145

35

110

110yiPi.yi2,778

2,241

1,703

2,778

2,628402,81

324,95

59,605

305,58

289,08Tổng

cộngMax Pi.yi787,360

787,360

594,660Mômen tại mặt cắt L/8:

- Theo trạng thái giới hạn cường độ 1:M

M

M

M

M L/8  . mg LL

. LL

.�

(1  IM).�Pi .yi  9,3.�� g PL . PL .PL.= 1,0.{0,628.1,75.[(1+0,25).787,360+9,3. 35,281]+1,322.1,75.3,0. 35,281}

=1687,100kN.m

- Theo trạng thái giới hạn sử dụng:

SVTH: Hoàng Đình Thắng-10X3CLCTrang 33Đồ án mơn học: Thiết kế cầu thépGVHD: TS.Nguyễn Xuân ToảnM

M

M

M

M L/8  . mg LL

. LL

.�

(1  IM).�Pi .yi  9,3.�� g PL . PL .PL.= 1,0.{0,628.1,0.[(1+0,25).787,360+9,3. 35,281]+1,322.1,00.3,0.35,281}

=964,057 kNm110 kN145 kN 110 kNb. Mômen tại mặt cắt L/4:430035 kN4300145 kN12006350dah M(L/4)2.6133.6884.763

4.463TTL=9.3kN/m

PL=3.0kN/m225400

Hình 2.10 Đường ảnh hưởng mơmen tại mặt cắt L/4Bảng tính tốn hoạt tải xe.

L(m)x(m)25,46,3560,49Tải

trọng

bánh

145

145

35

110

110yiPi.yi4,763

3,688

2,613

4,763

4,463690,64

534,76

91,455

523,93

490,93Tổng

cộngMax Pi.yi1316,850

1316,850

1014,860Mơmen tại mặt cắt L/4:

- Theo trạng thái giới hạn cường độ 1:M

M

M

M

M L/4  . mg LL

. LL

.�

(1  IM).�Pi .yi  9,3.�� g PL . PL .PL.= 1,0.{0,628.1,75.[(1+0,25).1316,850+9,3.60,49]+1,322.1,75.3,0.60,49}

= 2847,105 kN.m

SVTH: Hồng Đình Thắng-10X3CLCTrang 34Đồ án mơn học: Thiết kế cầu thépGVHD: TS.Nguyễn Xuân Toản- Theo trạng thái giới hạn sử dụng:M

M

M

M

M L/4  . mg LL

. LL

.�

(1  IM).�Pi .yi  9,3.�� g PL . PL .PL.= 1,0.{0,628.1,0.[(1+0,25).1316,850+9,3.60,49]+1,322.1,0.3,0.60,49}

=1626,917 kN.m110 kN145 kN 110 kNc. Mômen tại mặt cắt 3L/8:43004300145 kN35 kN12009525dah M(3L/8)4.3415.953

5.5033.266TTL=9.3kN/m

PL=3.0kN/m225400Hình 2.11 Đường ảnh hưởng mơmen tại mặt cắt 3L/8

Bảng tính tốn hoạt tải xe.

L(m)x(m)25,49,525Tải trọng bánhyiPi.yi75,605145

145

35

110

1105,953

4,341

3,226

5,953

5,503863,2

629,45

112,91

654,84

605,33Tổng

cộngMax Pi.yi1605,558

1605,558

1260,174Mơmen tại mặt cắt 3L/8:

- Theo trạng thái giới hạn cường độ 1:M

M

M

M

M 3L/8  . mg LL

. LL

.�

(1  IM).�Pi .yi  9,3.�� g PL . PL .PL.= 1,0.{0,628.1,75.[(1+0,25).1605,558+9,3.75,605]+1,322.1,75.3,0.75,605}

= 3503,103 kN.m

SVTH: Hoàng Đình Thắng-10X3CLCTrang 35Đồ án mơn học: Thiết kế cầu thépGVHD: TS.Nguyễn Xuân Toản- Theo trạng thái giới hạn sử dụng:M

M

M

M

M 3L/8  . mg LL

. LL

.�

(1  IM).�Pi .yi  9,3.�� g PL . PL .PL.= 1,0.{0,628.1,0.[(1+0,25).1605,558+9,3.75,605]+1,322.1,0.3,0.75,605}

= 2001,773 kN.m

110 kN110 kNd. Mơmen tại mặt cắt L/2:4300430035 kN145 kN145 kN1200dah M(L/2)4.2005.7506.3504.200TTL=9.3kN/m

PL=3.0kN/m225400Hình 2.12 Đường ảnh hưởng mơmen tại mặt cắt L/2.

Bảng tính tốn hoạt tải xe.

L(m)x(m)25,412,780,645Tải

trọng

bánh

145

145

35

110

110yiPi.yi6,350

4,200

4,200

6,350

5,750920,75

609

147

698,5

632,5Tổng

cộngMax Pi.yi1676,750

1676,750

1331,000Mơmen tại mặt cắt L/2:

- Theo trạng thái giới hạn cường độ 1:M

M

M

M

M L/2  . mg LL

. LL

.�

(1  IM).�Pi .yi  9,3.�� g PL . PL .PL.= 1,0.{0,628.1,75.[(1+0,25). 1676,750+9,3.80,645]+1,322.1,75.3,0.80,645}

= 3687,4 kN.m

SVTH: Hồng Đình Thắng-10X3CLCTrang 36Đồ án môn học: Thiết kế cầu thépGVHD: TS.Nguyễn Xuân Toản- Theo trạng thái giới hạn sử dụng:M

M

M

M

M L/2  . mg LL

. LL

.�

(1  IM).�Pi .yi  9,3.�� g PL . PL .PL.= 1,0.{0,628.1,0.[(1+0,25). 1676,750+9,3.80,645]+1,322.1,0.3,0.80,645}

=2107,086 kN.m

3.2.2.2.2 Lực cắt do hoạt tải gây ra:

- Ta thấy lực cắt lớn nhất do hoạt tải gây ra tại tiết diện đầu dầm nên ta chỉ cần tính tốn

giá trị lực cắt tại vị trí này. Dựa vào hệ số phân bố ngang của hoạt tải bao gồm HL-93 và110 kN145 kN 110 kNngười đi bộ ở dầm biên và dầm giữa ta tính tốn và lựa chọn trường hợp bất lợi hơn.4300430035 kN145 kN1200TTL=9.3kN/m

PL=3.0kN/m2

0.6610.8311.000

0.953dah Vg25400Hình 2.13 Đường ảnh hưởng lực cắt tại gốiBảng tính tốn hoạt tải xe.

L(m)x(m)Tải trọng

bánhyiPi.yi25,4012,7145

145

35

1101,000

0,831

0,661

1,000145

120,5

23,135

110SVTH: Hồng Đình Thắng-10X3CLCTổng

cộngMax Pi.yi

288,630288,630

214,830

Trang 37Đồ án môn học: Thiết kế cầu thép

110GVHD: TS.Nguyễn Xuân Toản

0,953104,83*Lực cắt ở dầm biên:

- Theo trạng thái giới hạn cường độ 1:M

V

V

Vgôi  . mg VLL . LL

.�

(1  IM).�Pi .yi  9,3.�� g PL . PL .PL.= 1,0.{0,628.1,75.[(1+0,25). 288,630+ 9,3. 12,7] +1,322.1,75.3,0. 12,7}

= 614,453 kN

- Theo trạng thái giới hạn sử dụng:V

V

V

Vgôi  . mg VLL . LL

.�

(1  IM).�Pi .yi  9,3.�� g PL . PL .PL.= 1,0.{0,628.1,0.[(1+0,25). 288,630+ 9,3. 12,7] +1,322.1,0.3,0. 12,7}

= 351,116 kN

*Lực cắt ở dầm giữa:

- Theo trạng thái giới hạn cường độ 1:M

V

V

Vgôi  . mg VLL . LL

.�

(1  IM).�Pi .yi  9,3.�� g PL . PL .PL.= 1,0.{0,745.1,75.[(1+0,25). 288,630+ 9,3. 12,7] +0,5.1,75.3,0. 12,7}

= 657,7kN

- Theo trạng thái giới hạn sử dụng:V

V

V

Vgôi  . mg VLL . LL

.�

(1  IM).�Pi .yi  9,3.�� g PL . PL .PL.= 1,0.{0,745.1,75.[(1+0,25). 288,630+ 9,3. 12,7] +0,5.1,75.3,0. 12,7}

= 375,829kN

Ta thấy lực cắt do hoạt tải gây ra ở dầm giữa bất lợi hơn.

3.2.2.3. Tính nội lực do tĩnh tải:

Cách xác định nội lực do tĩnh tải gây ra trong dầm chủ: Sau khi vẽ đường ảnh hưởng tại

các tiết diện cần tính tốn ta tiến hành xếp tĩnh tải lên đường ảnh hưởng sao cho gây ra

hiệu ứng bất lợi nhất rồi tính nội lực theo công thức.

Qi  .   DC .DC   DW .DW  .�(2.6)Trong đó:

- Qi : Nội lực do tĩnh tải gây ra trong dầm chủ.

SVTH: Hồng Đình Thắng-10X3CLCTrang 38Đồ án môn học: Thiết kế cầu thépGVHD: TS.Nguyễn Xuân Toản- η : hệ số điều chỉnh nội lực.

- DC : tĩnh tải do trọng lượng bản thân dầm chủ, lan can và bản mặt cầu gây ra.

- DW : tĩnh tải do trọng lượng các lớp phủ mặt cầu gây ra.

- ω : Diện tích đường ảnh hưởng tương ứng với tĩnh tải DC và DW

3.2.2.3.1. Mômen do tĩnh tải gây ra:

a. Mômen do tĩnh tải gây ra tại mặt cắt L/8:DC=17,182kN/m

DW=3.234kN/m2.778dah M(L/8)317525400Hình 2.14 Đường ảnh hưởng mơmen tại mặt cắt L/8

Mômen tại mặt cắt L/8:

- Theo trạng thái giới hạn cường độ 1:

M L/8  .   DC .DC   DW .DW  .�  1,0(1,25.17,182+1,5.3,234).35,28=928,927 kNm

- Theo trạng thái giới hạn sử dụng:

M L/8  .   DC .DC   DW .DW  .�  1,0(1,0.17,182+1,0.3,234) .35,28=720,321 kNm

b. Mômen do tĩnh tải gây ra tại mặt cắt L/4:SVTH: Hồng Đình Thắng-10X3CLCTrang 39Đồ án môn học: Thiết kế cầu thépGVHD: TS.Nguyễn Xuân ToảnDC=17,182kN/m

DW=3.234kN/m4.763dah M(L/4)635025400Hình 2.15 Đường ảnh hưởng mơmen tại mặt cắt L/4.

Mơmen tại mặt cắt L/4:

- Theo trạng thái giới hạn cường độ 1:

M L/4  .   DC .DC   DW .DW  .�  1,0(1,25.17,182+1,5.3,234).60,48=1592,446 kNm

- Theo trạng thái giới hạn sử dụng:

M L/4  .   DC .DC   DW .DW  .�  1,0(1,0.17,182+1,0.3,234).60,48=1234,836 kNm

c. Mômen do tĩnh tải gây ra tại mặt cắt 3L/8:

Mômen tại mặt cắt 3L/8:

- Theo trạng thái giới hạn cường độ 1:

M 3L/8  .   DC .DC   DW .DW  .�  1,0(1,25.17,182+1,5.3,234).75,6=1990,558 kNm

- Theo trạng thái giới hạn sử dụng:

M 3L/8  .   DC .DC   DW .DW  .�  1,0(1,0.17,182+1,0.3,234).75,6=1543,545 kNmSVTH: Hồng Đình Thắng-10X3CLCTrang 40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Tính toán cho dầm biên:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×