1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP

TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án mơn học: THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ơ TƠGVHD: Th.S Trần Thị Phương Anh+ Dạng nền đường đào: Độ dốc mái ta luy là 1:1,rãnh dọc hình thang có kích

thước đáy rãnh là 0.4 m, Chiều sâu rãnh là 0.4m, taluy rãnh là 1:1.

+ Dạng nền đắp: Độ dốc mái taluy là 1:1,5, ở những đoạn đường đắp thấp < 0,6 m

ta bố trí rãnh dọc như ở nền đường đào.

+ Dạng nền nữa đào, nữa đắp: Phần nền đào độ dốc mái taluy là 1:1, phần nền đắp

độ dốc mái taluy là 1:1,5.

Bãưmàû

t nãư

n âỉåìng

LãưâỉåìngPháư

n xe chả

y2%6%Lãưâỉåìng2%6%1:11:11:1,5

Pháư

n gia cäúPháư

n gia cọỳHỗnh.6.2: Cỏỳu taỷo nóửn õổồỡng

m bo nhng nguyờn tc của việc thiết kế cảnh quan đường tức là phải phối hợp

hài hồ giữa bình đồ – trắc dọc – trắc ngang.6.2 TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP:

Để tiến hành so sánh các phương án tuyến thiết kế, để thiết kế tổ chức thi cơng nền

đường (tính ra ca máy, số nhân cơng cần thiết...) Bố trí thi cơng cụ thể (Đất thừa: thừa

bao nhiêu, đổ đi đâu; Đất thiếu:thiếu bao nhiêu, lấy ở đâu...). Để tính được giá thành,

lập khái toán (thiết kế sơ bộ) lập dự toán (thiết kế kỹ thuật) cơng trình ta cần phải tính

khối lượng đất nền đường.

Cơ sở để tính tốn khối lượng đào đắp là các bản vẽ trắc dọc, trắc ngang và bình đồ

địa hình.

Để tính được khối lượng đào hoặc đắp một cách chính xác thì rất phức tạp do phải

tính tích phân:

LV  Fdl (m3).(1.6.1).0Trong đó:

+ V: Khối lượng đào hoặc đắp (m3).

+ F: Diện tích mặt cắt ngang nền đường biến đổi dọc theo tuyến tùy theo địa

hình, cao độ đào đắp thiết kế và cấu tạo kích thước nền đường (m2).

+ L: Chiều dài đoạn tuyến định tính tốn (m).

Vì F phụ thuộc nhiều yếu tố trên và thay đổi không theo quy luật nào. Do vậy việc

áp dụng cơng thức trên rất khó khăn. Nên ta tính theo phương pháp gần đúng như sau:SVTH: Thái Văn Ngãi & Trương Việt Phát - Lớp 11X3BTrang 39Đồ án môn học: THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔGVHD: Th.S Trần Thị Phương Anh– Chia đoạn tuyến thành từng đoạn nhỏ, điểm chia là các cọc địa hình và tại các vị

trí điểm xun.

– Trong mỗi đoạn giả thiết mặt đất là phẳng và tính khối lượng đất đào hay đắp như

thể tích một lăng trụ:

Vdao 

Vdap dao

F(dao

2 )  F(1)2

dap

F(dap

2 )  F(1)2L(1)( 2 ) (m)(1.6.2).L(1)( 2 ) (m)(1.6.3).Trong đó:

+ Vđào,Vđắp: Khối lượng đất phải đào, đắp trong đoạn.

+ F(1)đào, F(2)đào: Diện tích mặt cắt ngang phần đào tại đầu đoạn và cuối đoạn.

+ F(1)đắp, F(2)đắp: Diện tích mắt cắt ngang phần đắp tại đầu đoạn và cuối đoạn.

– Với những trắc ngang nửa đào, nửa đắp tính riêng diện tích phần đào, phần đắp.

– Khối lượng rãnh biên tính ln vào diện tích phần đào.

– Cao độ đào hay đắp nền đường ở đây là cao độ tại tim đường, nên ta có thể đắp ở

phần đường bên này nhưng đào ở phần đường bên kia, vậy tại các vị trí điểm xuyên

vẫn có thể có khối lượng đào và khối lượng đắp.

– Trên đoạn các đường cong cách tính khối lượng đất cũng như trên, cự ly giữa hai

cọc trên đường cong tính theo cự ly cong ở bên đường.

– Khối lượng đất đào đắp của toàn tuyến (hay đoạn tuyến) là tổng khối lượng của

từng đoạn nhỏ đã tính.

nV  Vi (m3)(1.6.4)i 1– Khối lượng đất ở cống ta vẫn tính như thường vì khối lượng khơng đáng kể.

Tim đường

1:nF

Fcọc 2đào

2Fđắp

2đào

TBFđắp

TB1:nF 1đào

cọc 1F11:mF1đắ

pHình 1.6.3: Sơ đồ tính khối lượng đào đắp giữa hai cọc (1)

và(2) (2)

SVTH: Thái Văn Ngãi & Trương Việt Phát - Lớp 11X3BTrang 40Đồ án môn học: THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔGVHD: Th.S Trần Thị Phương Anh6.2 THIẾT KẾ MỘT SỐ MẶT CẮT NGANG ĐẶC TRƯNG TRONG TUYẾN:

 Phương án 1

-Nền đào hồn tồn có siêu cao:

NỀ

N ĐƯỜ

NG ĐÀ

O HOÀ

N TOÀ

N CÓSIÊ

U CAO

KM1+600 - KM1+800; KM4+800 - KM4+800.6523.56%3.520.50.40.40.52%2%6%

0.40.4-Nền đào hồn tồn khơng siêu cao:

NỀ

N ĐƯỜ

NG ĐÀ

O KHÔ

NG CÓSIÊ

U CAO

KM0+0.00; KM4+900 - KM5+181.390.43.522%2%6%-3.520.56%

0.40.40.40.5Nền đắp hồn tồn có siêu cao:

NỀ

N ĐƯỜ

NG ĐẮ

P HOÀ

N TOÀ

N CÓ

SIÊ

U CAO

KM0+386.55 - KM1+139.52; KM1+4454.34;

KM2+0.00 - KM3+100.71; KM4+42.89 - KM4+5000.5

6%3.52

2%3.52

2%SVTH: Thái Văn Ngãi & Trương Việt Phát - Lớp 11X3B0.56%Trang 41Đồ án môn học: THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ

-GVHD: Th.S Trần Thị Phương AnhNền đắp hồn tồn khơng siêu cao:

NỀ

N ĐƯỜ

NG ĐẮ

P HOÀ

N TOÀ

N KHÔ

NG CÓSIÊ

U CAO

KM0+100 - KM0+300.00; KM1+200.00 - KM1+400.00;

KM3+200 - KM3+600; KM3+800 - KM3+9000.53.522%6%-3.50.522%6%Nền nửa đào nửa đắp có siêu cao:NỀ

N ĐƯỜ

NG NỬ

A ĐÀ

O NỬ

A ĐẮ

P CÓSIÊ

U CAO

KM1+491.58 - KM1+500; KM1+900 - KM1+910.51; KM4+700 - KM4+728.960.53.522%22%0.56%

0.46%3.5-0.4Nền nửa đào nửa đắp không siêu cao:

NỀ

N ĐƯỜ

NG NỬ

A ĐÀ

O NỬ

A ĐẮ

P KHÔ

NG CÓSIÊ

U CAO

KM3+700; KM4+0.000.526%3.52%3.50.522%6%

0.4SVTH: Thái Văn Ngãi & Trương Việt Phát - Lớp 11X3BTrang 42Đồ án mơn học: THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ơ TƠGVHD: Th.S Trần Thị Phương AnhBẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP PA1

TÊN

CỌCK/CÁCH D/TÍCH

D/TÍCH

LẺ(m) ĐẮP(m2) ĐÀO(m2)KM00.00

16.61

40.66

29.34

24.04

16.15

5.39

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

4.09

11.40

14.13

12.27

12.17

3.66

100.000.0020.090.001244.780.0010.770.001077.000.004.010.00188.660.001.327.0792.88497.450.0018.190.001819.000.0020.670.00438.820.0013.510.001064.182.043.96204.00396.007.750.00457.330.0012.770.00255.400.0013.250.00264.000.0012.220.0012.100.007.920.00792.000.001.832.16183.00216.000.00100.00

H11015.290.000.99

KM10.000.0020.00

CC26.690.0020.00

CBT0.000.0059.01

DC3500.007.92100.00

H90.0019.1078.77

H835.0022.2421.23

TCT20.0014.14100

H72863.000.0070.36

H60.000.0029.64

P128.630.00100.00

H528.000.0061.96

H4830.000.0038.04

TDT10.280.00100.00

H38.30KL

KL

ĐẮP(m3) ĐÀO(m3)0.00100.00

H2D/TÍCH

ĐÀO

TB(m2)0.56100.00

H1D/TÍCH

ĐẮP

TB(m2)0.00SVTH: Thái Văn Ngãi & Trương Việt Phát - Lớp 11X3BTrang 43Đồ án môn học: THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ

H20.004.32100.00

H30.00

0.00

19.80

29.12

27.43

43.51

36.51

34.39

15.79

0.03

0.00

0.00

0.00

8.60

146.75

28.33

42.79

33.65

20.47

2.25

100.002827.000.0035.470.003547.000.0040.010.004001.000.0035.150.00296.360.0025.090.002299.250.007.911.29791.00129.000.015.761.00576.000.005.590.00425.620.002.060.0049.154.300.94430.0094.0087.540.008754.000.0035.560.003556.000.0038.220.001679.000.0027.060.001517.250.0011.360.011136.001.003.960.01396.001.0017.550.001755.000.000.01100.00

H90.000.00100.00

H828.270.0056.07

H70.000.0043.93

TCT42446.000.00100.00

H60.000.00100.00

H524.461.89100.00

H4168.002.2423.86

H3990.008.9576.14

P21.682.58100.00

H29.900.00100.00

H1867.000.0091.64

KM20.000.008.36

TDT38.670.00100.00

H90.000.00100.00

H8914.000.00100.00

H70.000.00100.00

H69.143.36100.00

H50.00

13.97100.00

H4GVHD: Th.S Trần Thị Phương Anh0.00SVTH: Thái Văn Ngãi & Trương Việt Phát - Lớp 11X3BTrang 44Đồ án mơn học: THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ơ TƠ

KM35.680.00100.00

H129.42

35.87

23.08

12.21

3.21

11.44

21.23

32.66

45.71

26.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

0.270.007.320.00732.000.0016.340.001634.000.0026.950.002695.000.0039.190.003919.000.0035.890.003589.000.0013.040.821304.0082.000.0019.680.001968.000.0047.300.004730.000.0050.140.005014.000.0032.730.003273.000.0015.860.001586.000.015.861.00586.000.151.591.7518.5971954.2524941.812.0511.69

B771.009.67100.00

H60.0022.05100.00

H57.7143.40100.00

H40.0056.88100.00

H31765.0037.75100.00

H20.001.65100.00

H117.650.00100.00

KM40.000.00100.00

H92947.000.00100.00

H80.000.00100.00

H729.470.00100.00

H60.000.00100.00

H53264.000.00100.00

H40.000.00100.00

H332.64

0.00100.00

H2GVHD: Th.S Trần Thị Phương Anh1.13

TỔNGSVTH: Thái Văn Ngãi & Trương Việt Phát - Lớp 11X3BTrang 45Đồ án môn học: THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔGVHD: Th.S Trần Thị Phương Anh Phương án 2

-Nền đào hồn tồn có siêu cao:

NỀN ĐƯỜNG ĐÀO HOÀN TOÀN CÓ SIÊU CAO

KM 2+700 -KM30.43.53.520.52%2%2%2%1

1:-21:

1

0.40.50.40.4Nền đào hồn tồn khơng siêu cao:

NỀ

N ĐƯỜ

NG ĐÀ

O HOÀ

N TOÀ

N KHÔ

NG SIÊ

U CAO

KM 0, KM3+395.92, KM4 - KM 5+2.640.423.53.52%2%0.46%0.40.46%2-0.40.4Nền đắp hồn tồn có siêu cao:

NỀ

N ĐƯỜ

NG ĐẮ

P HOÀ

N TOÀ

N CÓSIÊ

U CAO

KM 0+80.4 - KM 0+100, KM 0+700 - KM 1+100, KM3+400 - KM3+500,

KM3+896.91 - KM3+900, KM4+100 - KM4+4000.42%-3.523.52%22%0.42%Nền đắp hồn tồn khơng siêu cao:SVTH: Thái Văn Ngãi & Trương Việt Phát - Lớp 11X3BTrang 46Đồ án mơn học: THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ơ TƠGVHD: Th.S Trần Thị Phương AnhNỀ

N ĐƯỜ

NG ĐẮ

P HOÀ

N TOÀ

N KHÔ

NG SIÊ

U CAO

KM 0+200 - KM 0+600, KM 1+200 - KM 1+400, KM 2+000 - KM 2+600

KM 3+600 - KM 3+800, KM 40.422%6%-3.53.50.422%6%Nền nửa đào nửa đắp có siêu cao:NỀ

N ĐƯỜ

NG NỬ

A ĐÀ

O NỬ

A ĐẮ

P CÓSIÊ

U CAO

KM 2+657.290.52%3.523.52%22%0.52%0.41:1

.5-0.4Nền nửa đào nửa đắp khơng siêu cao:SVTH: Thái Văn Ngãi & Trương Việt Phát - Lớp 11X3BTrang 47Đồ án mơn học: THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ơ TƠGVHD: Th.S Trần Thị Phương AnhNỀ

N ĐƯỜ

NG NỬ

A ĐÀ

O NỬ

A ĐẮ

P KHÔ

NG SIÊ

U CAO

KM 3+97.30- KM 3+100, KM 4+542.68 - KM 4+6000.420.46%Tên cọcKhoảng

cách lẻ3.52%Diện tích

đắp nền

0.720.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

7.19

18.78

24.870.0022.650.0019.99

CC

15.47

H620.99

15.98

15.56

15.51

89.300.000.019.101.00910.000.0027.670.002767.000.0041.230.004123.000.0030.650.003065.003.608.35360.00835.0012.990.00578.700.0021.830.00436.600.0023.760.00474.960.0021.820.00337.560.0018.480.001848.000.0015.770.001577.000.0015.540.00166.280.0015.180.001355.570.000.0010.70

TD10.000.00100

H80.720.00100

H70.020.0020.00

CBTđắp nền0.0044.55

DCđào nền16.70100

H5Khối lượng44.60100

H4Diện tích trung

bình

đào nền đắpnền37.86100

H36%17.49100

H22%0.40.72100

H120.4đào nền

0.02

KM03.50.00SVTH: Thái Văn Ngãi & Trương Việt Phát - Lớp 11X3BTrang 48Đồ án môn học: THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ

H914.840.0013.440.00100

KM1

100

H111.46

9.04

6.30

3.33

4.71

15.290.0028.300.00100

H7

3.85

P128.85

43.74

15.210.000.008.28100

KM2

100

H10.00

0.00

0.00

2.47

22.96

45.300.0045.680.003.00

H6

100

H719.35

0.00

0.000.00767.000.004.810.00481.000.004.020.00402.000.0010.000.001000.000.0021.800.002180.000.0028.580.00110.030.0036.300.003490.240.0029.480.002948.000.007.614.14761.00414.000.0019.160.001916.000.0031.000.003100.000.0023.650.002365.001.247.67124.00767.0012.720.001272.000.0034.130.003310.610.0045.490.00136.470.0032.520.003252.000.009.681.39968.00139.000.002.190.00219.002.78100

H97.670.00100

H80.000.0097.00

TC11025.000.00100

H50.0015.33100

H410.2531.96100

H30.0030.04100

H21245.000.00100

H90.000.0096.15

H812.450.00100

H60.000.00100

H51414.000.00100

H40.000.00100

H314.14

0.00100

H2GVHD: Th.S Trần Thị Phương Anh1.60SVTH: Thái Văn Ngãi & Trương Việt Phát - Lớp 11X3BTrang 49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×