1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a) Mở một file đã có

a) Mở một file đã có

Tải bản đầy đủ - 0trang

Máy bắn bóng bàn tự độngHình 2.5: Mở 1 File có sẵn

Sau đó ta chọn đường dẫn đến file mà mình muốn mở rồi chọn Open.Bên dưới

Inventor 2013 còn cho phép mở theo tên File name. File of type (Các loại file được hỗ

trợ) bao gồm: *.iam,*.idw,*.dwg,*.ipt,*.ipn….Nếu như bạn không thể nhớ rõ file mình

muốn mở ở đâu Inventor có thêm cơng cụ Find tìm kiếm cho bạn.

b) Lưu file

Chọn biểu tượng I Pro trên góc trái màn hình sẽ xuất hiện menu với các lựa chọn:

New,Open,Save,Save As,Export,Manage…Từ đây bạn có thể lựa chọn kiểu loại lưu

file mà bạn muốn Save hoặc Save As như hình dưới:

- Nếu bạn chọn Save thì có thêm 2 lựa chọn: Save (Lưu chi tiết bạn chọn lưu) và Save

All (Lưu tất cả các chi tiết)

- Nếu bạn chọn Save As thì có thêm các lựa chọn: Save As, Save Copy As, Save Copy

As Template ….GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành26Máy bắn bóng bàn tự độngHình 2.6: Menu lưu File

Trên thah công cụ ta chọn biểu tượng hoặc vào File → Save (Save as) khi đó xuất

hiện bảng:

Khi đó ta chọn nơi lưu file và chọn SaveGVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành27Máy bắn bóng bàn tự độngHình 2.7:Lưu dẫn File

c) Vẽ các đối tượng 2DHình 2.8: Vẽ các biên dạng 2D

Trên thanh cơng cụ ta chọn Sketch, sau đó xuất hiện , có rất nhiều biên dạng cho ta

lựa chọn:

: Đường thẳng.

: Đường tròn.: Vẽ cung tròn.

GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành28Máy bắn bóng bàn tự động

: Vẽ các biên dạng phức tạp: Vẽ hình chữ nhật

...vvv

- Các lệnh Constrain ( Lệnh ràng buộc ):Hình 2.9: Lệnh ràng buộc

Lệnh Constrain bao gồm:-: Lệnh ghi kích thước.-: Ràng buộc điểm.-: Ràng buộc 2 đường thẳng trùng nhau.-: Ràng buộc cung tròn, đường tròn theo đường tròn cho trước.-: Ràng buộc cố định 1 điểm.-: Ràng buộc song song.-: Ràng buộc vng góc.-: Ràng buộc trùng gốc tọa độ theo chiều ngang….- Các lệnh Pattem (Tạo thêm các phần):GVHD: Th.S Phạm Hải Trình

SVTH : Đặng Văn Lợi

Võ Ngọc Thành29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a) Mở một file đã có

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×