1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 1 : Sơ đồ tính khung trục 3

Hình 1 : Sơ đồ tính khung trục 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11GVHD: Nguyễn Vy ThanhTrong đó:

Ntt = (1 : 1.5) N

N : tổng lực tác dụng lên cột quy đổi từ diện tích truyền tải

+ trọng lượng bản thân dầm dọc,dầm ngang, trọng lượng bản thân tường, trọng

lượng bản thân cột

Rb = 11.5 MPa

Ac : diện tích tiết diện yêu cầu

a. Xác định tải trọng bản thân dầm ngang, dầm dọc, tường 100

Ta có hs = 0,11 m

Dầm ngang:Dầm dọc:

Trọng lượng bản thân tường xâyb. Giá trị tải trọng phân bố trên sàn gồm tỉnh tải và hoạt tải

Ta có: gs = 4,67 kN/m2

Sàn phòng học:

q = gs + ps = 4,67 + 2,4 = 7,07 kN/m2

Sàn hành lang:

q = gs + ps = 4,67 + 4,8 = 9,47 kN/m2

c. Xác định tiết diện cột khung ngang

 Cột tầng 9 – 10

Cột A

Diện tích do sàn truyền vào:

SA = 5,2*2,8 = 14,56 m2

Nội lực truyền xuống cột trục A

+ trọng lượng bản thân dầm dọc,dầm ngang, trọng lượng bản thân tường, trọng

lượng bản thân cột

NA =(14,56*7,07 + 1,87*5,6 + 1,60*5,2 + 6,04 *5,6+6,14*5,2)*2 = 375 kN

Xét ảnh hưởng của gió

Ntt = NA *1,2 = 375 * 1,2 = 450 kN

Diện tích tiết diện cột ASVTH: Nguyễn Trung TrựcTrang 3Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11GVHD: Nguyễn Vy ThanhChọn AA = 200 x 200 mm

Cột B

Diện tích do sàn truyền vào

SB = 5,6*5,2 = 29,12 m2

Nội lực truyền xuống cột trục B

+ trọng lượng bản thân dầm dọc,dầm ngang, trọng lượng bản thân tường, trọng

lượng bản thân cột

NB = (29,12*7,07 + 1,87*5,6 + 1,60* 5,2 + 6,04*5,6 + 6,14*2,6)*2 =549 kN

Xét ảnh hưởng của gió

Ntt = NB *1,2 = 549 * 1,2 = 658,8 kN

Diện tích tiết diện cột B

Chọn AB = 200 x 200 mm

Cột C

Diện tích do sàn truyền vào

SC = 4,3*5,2 = 22,36 m2

Nội lực truyền xuống cột trục C

+ trọng lượng bản thân dầm dọc,dầm ngang, trọng lượng bản thân tường, trọng lượng

bản thân cột

NC = (22,36*9,47 + 1,87*4,3 + 1,60*5,2 + 6,04*4,3+6,14*5,2)*2 =572 kN

Xét ảnh hưởng của gió

Ntt = NC *1,2 = 572 * 1,2 = 686,4 kN

Diện tích tiết diện cột C

Chọn AC = 200 x 200 mm

Cột D

Diện tích do sàn truyền vào

SD = 4,3*5,2 = 22,36 m2

Nội lực truyền xuống cột trục D

+ trọng lượng bản thân dầm dọc,dầm ngang, trọng lượng bản thân tường, trọng lượng

bản thân cột

ND = NC = (22,36*9,47 + 1,87*4,3 + 1,60*5,2 + 6,04*4,3+6,14*5,2)*2 =572 kN

Xét ảnh hưởng của gió

Ntt = ND *1,2 = 572 * 1,2 = 686,4 kN

Diện tích tiết diện cột D

Chọn AD = 200 x 200 mm

Cột ESVTH: Nguyễn Trung TrựcTrang 4Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11GVHD: Nguyễn Vy ThanhDiện tích do sàn truyền vào

SE = 5,6*5,2 = 29,12 m2

Nội lực truyền xuống cột trục E

+ trọng lượng bản thân dầm dọc,dầm ngang, trọng lượng bản thân tường, trọng lượng

bản thân cột

NE = (29,12*7,07 + 1,87*5,6 + 6,04*5,6)*2 = 500,35 kN

Xét ảnh hưởng của gió

Ntt = NE *1,2 = 500,35 * 1,2 = 600,42 kN

Diện tích tiết diện cột E

Chọn AE = 200 x 200 mm

Cột F

Diện tích do sàn truyền vào:

SF = 2,8*5,2 = 14,56 m2

Nội lực truyền xuống cột trục F

+ trọng lượng bản thân dầm dọc,dầm ngang, trọng lượng bản thân tường, trọng lượng

bản thân cột

NF = (14,56*7,07 + 1,87*4,3 + 1,60*5,2+6,04*2,8+6,14*5,2)*2 = 336,3 kN

Xét ảnh hưởng của gió

Ntt = NF *1,2 = 336,3 * 1,2 = 403,56 kN

Diện tích tiết diện cột F

Chọn AE = 200 x 200 mm

Các cột của các tầng còn lại được tính toán như trên và được tổng hợp thành bảng

sau:

Bảng 1: Tiết diện cột chọn sơ bộ

Tầng9-107-8gcSNNttAbxh(KN/m)(m2)(KN)(KN)(mm2)(mm)A014,5637545039130200200B029,12549658,857287200200C022,36572686,459686200200D022,36572686,459686200200E029,12500,35600,4252210200200F

A0

3,3614,56

14,56336,3

756,7403,56

908,0435092

78960200200

200400CộtSVTH: Nguyễn Trung TrựcTrang 5Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD115-63-41-2GVHD: Nguyễn Vy ThanhB5,0329,121107,91329,5115609200450C5,0322,361154,11384,9120426200300D5,0322,361154,11384,9120426200300E5,0329,121010,81213105478200300F3,3614,56679,3815,370887250300A3,3614,5611381365,6118748250450B5,0329,1216672000,4173984300550C5,0322,3617362083181130250450D5,0322,3617362083181130250450E5,0329,1215211825158696300500F3,3614,5610221226,4158609250400A3,3614,5615201824158609300500B5,0329,1222262671232261300700C5,0322,3623182782241913300700D5,0322,3623182782241913300700E5,0329,1220322438212000300650F3,3614,5613651638142435300500A3,3614,562282198434198434300600B5,0329,12278533423342350700C5,0322,36290034803480350700D5,0322,36290034803480350700E5,0329,12254230503050350700F3,3614,56170820502050300600V.2.3. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KHUNG TRỤC

V.2.3.1TỈNH TẢI

Tầng mái

hsm =0,09 mSVTH: Nguyễn Trung TrựcTrang 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 1 : Sơ đồ tính khung trục 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×