1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2 :LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG 2 :LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Theo Nghị định 182/2013/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với các doanh

nghiệp.

- Căn cứ vào khối lượng xác định từ hồ sơ bản vẽ thiết kế.

- Căn cứ vào các thông tư,định mức,đơn giá của nhà nước và địa phương ban hành.

- Một số tài liệu khác có liên quan.

b.Định mức áp dụng.

- Áp dụng định mức dự toán XDCT phần xây dựng ban hành kèm theo văn bản số

1776/2006/BXD-VP ngày 16/08/2007 của bộ xây dựng.

- Áp dụng định mức dự toán XDCT phần lắp đặt ban hành kèm theo văn bản số

1777/2007/BXD-VP ngày 16/08/2007 của bộ xây dựng.

c.Đơn giá áp dụng.

- Đơn giá XDCT phần xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 112/2006/QĐ-UBND

ngày 29/08/2006 của ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo quyết định số 114/2006/QĐUBND ngày 28/./2006 của UBND Tỉnh Hưng n.CÁC THƠNG SỐ BAN ĐẦU VỀ CƠNG TRÌNH

ITHƠNG TIN CHUNG1CƠNG TRÌNH: NÂNG CẤP CẢI TẠO ĐÊ TẢ SƠNG HỒNG QUA

TỈNH HƯNG YÊN2HẠNG MỤC:

- Thi công phần nền

- Thi cơng phần cống (cơng trình khác)

- Thi cơng phần mặt3Chủ đầu tư: CHI CỤC ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO4Địa điểm xây dựng cơng trình: Huyện Văn Giang - tỉnh Hưng YênIICÁC HỆ SỐ ĐỊNH MỨC TỶ LỆ1Hệ số vật liệu2Hệ số nhân công3Hệ số máy xây dựng1

6,86

14Định mức chi phí trực tiếp khác (TT)5Định mức chi phí chung :(C)6Định mức thu nhập chịu thuế tính trước (TL)6%7Thuế suất thuế giá trị gia tăng (TGTGT-XD)10%8Tỷ lệ chi phí XD nhà tạm hiện trường để ở và điều hành thi cơng1%9Chi phí khảo sát5%II

I2%

5,5%CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG

Mức lương tối thiểu chung (LTTC)1.150.0

00đ2Mức lương tối thiểu vùng (LTTV)2.400.00

3Phụ cấp lưu động (%LTTC)20%4Lương phụ (%LCB)12%5Chi phí khốn trực tiếp (%LCB)4%1IVGIÁ NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG (TRƯỚC VAT)

Giá nhiên liệu trong bảng giá ca máy1Xăng (đồng/lít)8.800đ2Dầu Diezel (đồng/lít)6.820đ3Điện (đồng/Kw)4Dầu hỏa (đồng/lít)

Giá nhiên liệu trong thời điểm tính giá ca máy và bù giá nhiên liệu890đ1Xăng (đồng/lít)24.690đ2Dầu Diezel (đồng/lít)22.510đ3Điện (đồng/Kw)1.509đ4Dầu hỏa (đồng/lít)22.350CHƯƠNG 3:THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CƠNG

3.1. Thiết kế tổ chức thi cơng tổng thể:

3.1.1 Các căn cứ lập thiết kế tổ chức thi công tổng thể.

- Để lập TCTC tổng thể ta cần căn cứ vào các yếu tố sau:

+ Thời gian thi cơng các hạng mục cơng trình

+ Khối lượng thi cơng từng hạng mục cơng trình

+ Số cơng,ca máy cần thiết để thi cơng hạng mục cơng trình

+ Quy mơ,cấp hạng tuyến và các hạng mục cơng trình trên tuyến.

+ Điều kiện tự nhiên,các điều kiện cung cấp vật liệu xây dựng

+ Cấu tạo cơ bản các hạng mục cơng trình.

3.1.2. Chọn phương pháp TCTC.

- Thi công nền đường và công trình thốt nước theo phương pháp tuần tự kết hợp song

song.

Thi công mặt đường theo phương pháp dây chuyền

3.1.3. Chọn hướng thi cơng.

Theo phương hướng chung của tồn cơng trình,trên cơ sở hồn thành cân đối các

hạng mục cơng trình,giữa khối lượng công tác tập trung và khối lượng rải đều theotuyến,dễ ràng cho việc điều máy vào công trường ta tiến hành thi công từ đầu tuyến đến

cuối tuyến.(km 83 + 933-km 84 + 938)

3.1.4. Dự kiến thời gian thi công cho từng hạng mục.

- Thời gian thi công:từ ngày 1/07/2014 đến 30/11/2014.

- Lịch thi công trong tháng:

Thời gian thi công trong tháng 7:

+ Ngày làm việc 23 ngày

+ Ngày nghỉ chủ nhật,ngày lễ 4 ngày

+ Ngày nghỉ do thời tiết 4 ngày

Thời gian thi công trong tháng 8:

+ Ngày làm việc 22 ngày

+ Ngày nghỉ chủ nhật,ngày lễ 5 ngày

+ Ngày nghỉ do thời tiết 4 ngày

Thời gian thi công trong tháng 9:

+ Ngày làm việc 24 ngày

+ Ngày nghỉ chủ nhật,ngày lễ 5 ngày

+ Ngày nghỉ do thời tiết 1 ngày

Thời gian thi công trong tháng 10:

+ Ngày làm việc 26 ngày

+ Ngày nghỉ chủ nhật,ngày lễ 4 ngày

+ Ngày nghỉ do thời tiết 1 ngày

Thời gian thi công trong tháng 11:

+ Ngày làm việc 25 ngày

+ Ngày nghỉ chủ nhật,ngày lễ 5 ngày

+ Ngày nghỉ do thời tiết 0 ngày

Thđ = Min(Tl-Tn,Tl-Tx)

Tl – số ngày tính theo lịch trong thời gian thi công.

Tn – số ngày nghỉ lễ và chủ nhật.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2 :LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×