1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3:THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG

CHƯƠNG 3:THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

tuyến,dễ ràng cho việc điều máy vào công trường ta tiến hành thi công từ đầu tuyến đến

cuối tuyến.(km 83 + 933-km 84 + 938)

3.1.4. Dự kiến thời gian thi công cho từng hạng mục.

- Thời gian thi công:từ ngày 1/07/2014 đến 30/11/2014.

- Lịch thi công trong tháng:

Thời gian thi công trong tháng 7:

+ Ngày làm việc 23 ngày

+ Ngày nghỉ chủ nhật,ngày lễ 4 ngày

+ Ngày nghỉ do thời tiết 4 ngày

Thời gian thi công trong tháng 8:

+ Ngày làm việc 22 ngày

+ Ngày nghỉ chủ nhật,ngày lễ 5 ngày

+ Ngày nghỉ do thời tiết 4 ngày

Thời gian thi công trong tháng 9:

+ Ngày làm việc 24 ngày

+ Ngày nghỉ chủ nhật,ngày lễ 5 ngày

+ Ngày nghỉ do thời tiết 1 ngày

Thời gian thi công trong tháng 10:

+ Ngày làm việc 26 ngày

+ Ngày nghỉ chủ nhật,ngày lễ 4 ngày

+ Ngày nghỉ do thời tiết 1 ngày

Thời gian thi công trong tháng 11:

+ Ngày làm việc 25 ngày

+ Ngày nghỉ chủ nhật,ngày lễ 5 ngày

+ Ngày nghỉ do thời tiết 0 ngày

Thđ = Min(Tl-Tn,Tl-Tx)

Tl – số ngày tính theo lịch trong thời gian thi công.

Tn – số ngày nghỉ lễ và chủ nhật.Tx – số ngày nghỉ do thời tiết mưa.

Khởi cơng:1/7/2014Hồn thành:30/11/2014Bảng tính số ngày làm việc của cơng trình

NămTháng

7/2014

8/2014

9/2014

10/2014

11/2014201431

31

30

31

30

153Tổng4

5

5

4

5

234

4

1

1

0

1023

22

24

26

25

120Trong đó:

+ Thời gian chuẩn bị: 3 ngày (từ 1/7/2014 – 3/7/2014)

+ Thời gian dự kiến cho công tác thi công nền là: 75 ngày (từ ngày 4/7/2014 đến

10/10/2014)

+ Thời gian dự kiến cho công tác thi công đỉnh đê là: 20 ngày (từ ngày 11/10/2014

đến 4/11/2014)

+ Thời gian dự kiến cho công tác thi công cơ hạ lưu đê là: 20 ngày (từ ngày

5/11/2014 đến 27/11/2014)

+ Thời gian dự kiến cho công tác làm rãnh là: 33 ngày (từ ngày 16/10/2014 đến

24/11/2014

+ Thời gian hoàn thiện: 5 ngày (từ ngày 25/11/2014 - 30/11/2014

3.1.5. Lập bảng tính vật liệu, nhân công, ca máy cho từng hạng mục.

 Nền đê.

ĐỊNH MC

ST

THNG MC

CễNG VIC1

2Chun b

Búc phong húa

mỏi ờ t C1

Nhân công

3/7

Máy thi côngKHI

LN

GN

VMHMMYS

NHN S CA

CễNG

CễNG

1255.8225100m3

cụngAB.31121

3.89217.15Máy đào

0,8m3

Máy ủi

110CV

Vn chuyn t

bng ụ tụ tự đổ

5km : 10 tấn

Vận chuyển bằng

ô tô tự đổ trong

phạm vi ≤1000m

Vận chuyển đất

4km tiếp bằng ô

tô tự đổ trong c

ly7km

Búc d ng

c (t C1)

Nhân công

3/7

Máy thi công

Máy đào

0,8m3

Máy ñi

≤110CV

340.316.803ca0.052.7911

82.89616.349caAB.414310.68538.238caAB.423310.2344.658100m3AB.31121CôngVận chuyển đất

bằng ô tô tự đổ

5km : 10 tấn

Vận chuyển bằng

ô tô tự đổ trong

phạm vi ≤1000m

Vận chuyển đất

4km tiếp bằng ơ

tơ tự đổ trong cự

ly≤7km

Bóc phong hóa

chân, cơ ờ(t

C1)

Nhân công

3/7

Máy thi công

Máy đào

0,8m3ca3.8963.598ca0.34.921ca0.050.8175

24.27836.5295caAB.414310.68511.199caAB.423310.2313.079100m3AB.31121Cụng

ca3.89

0.3142.1

10.995Máy ủi

110CVcaVn chuyn t

bng ụ tụ tự đổ

5km : 10 tấn

Vận chuyển bằng

ô tô tự đổ trong

phạm vi ≤1000m

Vận chuyển đất

4km tiếp bằng ô

tô tự đổ trong c

ly7km

t o (t

C1)

Nhân công

3/7

Máy thi công

Máy đào

0,8m3

Máy ủi

110CV

51.8265

54.24699.8886caAB.414310.68525.023caAB.423310.2329.224m3AB.31121cụng3.89Vn chuyn đất

4km tiếp bằng ô

tô tự đổ trong cự

ly≤7km

Đào giật cấp

(đất C1)

Nhân công

3/7

Vn chuyn t

bng ụ tụ t

5km : 10 tấn388.57ca0.330.066ca0.054.9944Vận chuyển đất

bằng ô tô tự đổ

5km : 10 tấn148.33Vận chuyển bằng

ô tô tự đổ trong

phạm vi ≤1000m60.05186.79caAB.414310.68568.424caAB.423310.2379.911m3AB.11711công/m

30.56104.6

2.7738Vận chuyển bằng

ô tô tự đổ trong

phạm vi ≤1000m789Vận chuyển đất

4km tiếp bằng ô

tô tự đổ trong cự

ly≤7km

Cày xới lu lèn

nền cũ dày

30cm k=0,95( lu

nốn c ờ)

Nhân công

3/7

Máy thi công

Máy đầm

16T

Máy ủi 110CV

t p ờ k=

0,95 t C3

Nhân công

3/7

Máy thi công

Máy đầm

16T

Máy ủi 110CV15.0278caAB.414310.691.2795caAB.423310.21.4943100m3AB.641231.74công121.485Vận chuyển đất

137.278

bằng ô tô tự đổ

5km : 10 tấn

Vận chuyển bằng

ô tô tự đổ trong

phạm vi ≤1000m

Vận chuyển đất

4km tiếp bằng ô

tô tự đổ trong cự

ly≤7km

Đất đắp đê k=

35.1103

0,98 t C4

Nhân công

3/7

Máy thi công26.148ca0.345.0343ca0.172.5096100m3AB.63123

1.48cụng179.8ca0.2935.109ca0.1517.615100m3247.1caAB.414330.84115.31caAB.423330.24131.79100m3AB.63124cụng1.4851.963Máy đầm

16T

Máy ủi 110CV

Vn chuyn t

40.7279

bng ô tô tự đổ

5km : 10 tấn

Vận chuyển bằng

ô tô tự đổ trong

phạm vi ≤1000m10Vận chuyển đất

4km tiếp bằng ô

tô t trong c

ly7km

Trng c

Nhân công

2,5/7164.374ca0.3311.446ca0.165.6528100m384.714caAB.414340.9237.47caAB.423340.2947.244100m2AL.171cụng91479.4Mt c h lu ờ.

ST

THNG MC

CễNG VIC1p t l k=0,9

(t C2)

Nhân công

4/7

Máy thi công

Máy ®Çm cocĐỊNH MỨCKHỐI

LƯỢN

GĐƠN

VỊ6.2685100m3MHĐMMÁYSỐ

CƠNGAB.6513cơng

caNHÂN

CƠNGSỐ CA8.84

4.4255.41

27.70723Vận chuyển đất

bằng ơ tơ tự đổ

5km : 10 tấn

Vận chuyển bằng

ô tô tự đổ trong

phạm vi ≤1000m

Vận chuyển đất

4km tiếp bằng ô

tô tự đổ trong cự

ly≤7km

Cấp phi ỏ

dm loi II dy

15cm

Nhân công

4,0/7

Máy thi công

Máy ủi 110CV

Máy san

110CV

Máy lu rung

25T

Máy lu bánh

lốp 16T

Máy lu 10T

ô tô ti nc

5m3

Cp phi ỏ

dm loi II dy

10cm

Nhân công

4,0/7

Máy thi công

Máy ủi 110CV

Máy san

110CV

Máy lu rung

25T

Máy lu bánh

lốp 16T

Máy lu 10T

ô tô ti nc

5m36.895412.092ca11.377caAB.414320.775.3094caAB.423320.226.0679100m3AD.11211

4.2cụng

0.5

0.10

56.0459ca0.253.023ca0.374.474ca0.253.023ca0.253.023ca

ca8.061250.79100m31.2696AD.11211

4.2cụng33.860.5

0.10

54.0306ca0.252.0153ca0.372.9826ca0.252.0153ca0.252.0153ca

ca0.8464456Cp phi ỏ

dm loi II dy

10cm

Nhân công

4,0/7

Máy thi công

Máy ủi 110CV

Máy san

110CV

Máy lu rung

25T

Máy lu bánh

lốp 16T

Máy lu 10T

ô tô ti nc

5m3

Bờ tụng cc cn

bỏnh

Cục chắn

bánh M200#

Nhân công

3,5/7

Máy thi công

Cần cẩu 10T

Bê tông lót

cục chắn

bánh M100#

Nhân công

3/7

Máy thi công

Máy trộn 250l

Máy đầm

bàn 1KW

Cp phi ỏ

dm loi I dy

10cm

Nhân công

4,0/7

Máy thi công

Máy rải 5060m3/h8.0612100m3AD.11211

4.2cụng33.860.5

0.10

54.0306ca0.252.0153ca0.372.9826ca0.252.0153ca0.252.0153ca

ca0.8464m3

907cỏiAG.41541cụng/cỏ

i0.27ca

14.510.05244.8945.35m3

AF.1111

cụng/m

38.06121.4220.6ca0.0951.3785ca0.0891.2914100m3AD.11221

4.6cụng

ca0.2537.08

2.015378Máy lu rung

25T

Máy lu bánh

lốp 16T

Máy lu 10T

ô tô ti nc

5m3

Cp phi ỏ

dm loi I dy

10cm

Nhân công

4,0/7

Máy thi công

Máy rải 5060m3/h

Máy lu rung

25T

Máy lu bánh

lốp 16T

Máy lu 10T

ô tô ti nc

5m3

Bờ tụng nha

ht trung dy

7cm

Nha thm bỏm

1.0kg/m2

Nhân công

3,5/7

Máy thi công

Máy ti nhựa

7T

Máy nén khí

600m3/h

Nhân công

4,0 /7

Máy thi công

Máy rải 130140CV

Máy lu 10T

Máy đầm

bánh lốp 16T8.0612ca0.252.0153ca0.54.0306ca0.252.0153ca0.252.0153100m3AD.11221

4.6cụng80.61237.08ca0.252.0153ca0.252.0153ca0.54.0306ca0.252.0153ca0.252.0153100m2

AD.2322580.612100m2AD.24223cụng0.2721.77ca0.0685.4816ca0.0342.7408

2.55cụngca

ca

ca0.06

1

0.12

0.06

4205.64.9012

9.6734

5.15929Bờ tụng nha

ht mn dy

5cm

Nha dớnh bỏm

mt ng bng

nha pha du

0.5kg/m2

Nhân công

3,5/7

Máy thi công

Thiết bị nấu

nhựa

Ôtô ti nhựa

7T80.612100m2AD.2323380.612100m2AD.242111011Lỏng nha l

ng 3kg/m2

Nhân công

3,5/7

Máy thi công

Máy lu 8,5T

Máy ti i

nhựa0.04

9

0.09

8

0.04

9ca

caMáy nén khí

Nhân công

4,0 /7

Máy thi công

Máy rải 130140CV

Máy lu 10T

Máy đầm

bánh lốp 16T

Lp ỏ dm l

ng

Nhân công

2,7 /7

Máy thi công

Máy lu 8,5T

Ôtô ti nc

5m30.314cụngca

cụng0.613.95

7.9

3.95

1.85149.1ca0.0453.6275ca0.129.6734ca0.0645.1592100m2AD.21111cụng525.3112.577.668ca1.761.0736ca0.0650.0397100m2AD.24121

4.2cụngca

ca0.37

0.18211.85

0.9Thiết bị nÊu

nhùa0.18ca0.9 Mặt đỉnh đê.

ĐỊNH MỨC

STT123HẠNG MỤC

CÔNG VIỆCCày xới, bù phụ

5cm cp phi

ỏ dm loi II,

m cht

k=0,95(lu lốn

mt ờ)

Nhân công

3,5/7

Máy thi công

Ô tô ti nc

5m3

Máy đầm

25T

Máy san

108CV

Lỏng nha l

ng 3kg/m2

Nhân công

3,5/7

Máy thi công

Máy lu 8,5T

Máy ti nhựa

Thiết bị nấu

nhựa

Lp ỏ dm l

ng

Nhân công

2,7 /7

Máy thi công

Máy lu 8,5T

Ôtô ti ncKHI

LN

GN

V3.4066100m3MHMMY1.24.090.150.511ca0.31.022ca0.150.511AD.24121

4.2cụng1.30NHN

CễNGca100m242ca

ca0.37

0.183.7

1.8ca0.181.8100m2AD.21111cụng

ca

caS

CễNGAD.25121cụng10.05S CA12.8

1.615

0.0616.7

2.0995

0.0774Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3:THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×