1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
*/. Công tác rời cọc.

*/. Công tác rời cọc.

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Trong q trình đào đắp, thi cơng nền đường các cọc cố định trục đường sẽ mất

mát. Vì vậy trước khi thi công phải tiến hành lập một hệ thống cọc dấu nằm ngồi phạm

vi thi cơng.

+ Để có thể rễ ràng khôi phục hệ thống cọc cố định trục đường từ hệ thống cọc

dấu, kiểm tra việc thi cơng nền đường và cơng trình đúng vị trí, kích thước trong suốt q

trình thi cơng.

u cầu:

+ Hệ thống cọc dấu phải nằm ngồi phạm vi thi cơng để khơng mất mát, xê dịch

trong suốt q trình thi cơng.

+ Phải đảm bảo rễ kiếm, rễ nhận biết.

Kỹ thuật:

+ Dùng máy kinh vĩ, mày toàn đạc và các dụng cụ khác: thước thép, sào tiêu,

cọc…để cố định vị trí các cọc dấu ngoài thực địa (nên gửi cọc vào các vật cố định ngồi

phạm vi thi cơng)

Các cọc rời:10m10m10m10m2m2m2m2m- Các cọc đỉnh.

- Các cọc định hướng trên những đoạn thẳng dài.

- Các cọc chi tiết cần thiết, các cọc chủ yếu của đường cong (nếu cần).

- Các mốc cao độ.

+ Rêi cäc chi tiÕt: phương pháp vng gócKhi tiÕn hµnh rêi cọc chi tiết ta tiến hành rời cọc theo phơng

pháp vuông góc với tim đờng.

Phơng pháp rời cọc chi tit: Ta dung máy thủy bình đặt tại cọc cần rời ngắm về

hướng cuối tuyến mở góc 90°, dung thước dây đo theo hướng ngắm từ mép chân ta luy racäc đầu tiên cách mép đờng 2m cọc sau cách cọc trớc 10 m và tùy

thuộc vào đia hình mà khi rời cọc ta chọn khoảng cách.

+ Rời cọc đỉnh: phng pháp giao hội cạnh

Tùy theo địa hình cụ thể mà áp dụng các phương pháp rời khác nhau trên đoạn

tuyến…

Trường hợp với địa hình bất kỳ:A2B2A1B160°D1Dùng máy kinh vĩ đặt tại đỉnh D1, quay máy nhìn về hướng bất kỳ thuận lợi nhất

đưa bàn độ về 0°0’0’’ dùng thước dây đo 1 khoảng 10m đóng cọc tre A1, từ A1 theo

hướng ngắm đo một khoảng 7m ta đóng cọc A2, quay máy theo chiều kim đồng hồ mở

một góc 60° dung thước dây ta đo một khoảng 10m đóng cọc tre B1, từ B1 theo hướng

ngắm đo một khoảng 7m đóng cọc tre B2.

+ Rêi mèc cao ®é:

-Các mốc cao độ nằm trong phạm vi thi cơng thì phải rời ra khỏi phạm vi thi công

và đặt ở nơi ổn định và được bảo vệ trong suốt thời gian thi công.

Cứ 500m cần bổ sung mốc cao độ.

Mốc cao độ bổ sung phải đo bằng máy thủy bình đo 2 lần (đi và về)*/. Cơng tác lên ga nền đường.

-C«ng tác lên ga nền đắp: thi cụng bng mỏyHiHBm/2Hi0.5Bm/2LtLt =mHm HB

B

+ m( H − ∆Hi) L p = + m( H + ∆Hi)

2

2,+ Sau khi xác định được khoảng cách từ cọc tim đến chân taluy tại 1 mặt cắt ngang bất

kỳ ta tiến hành đặt máy thủy tại cọc tim đường ngắm về cọc tim gần nhất đưa bàn độ về

0°0’0’’, mở góc 90° dùng thứơc dây căng từ tim ra chân ta luy theo hướng ngắm được 1

khoảng bằng Lt (Lp), dùng cọc tre đóng lại đánh để xác định phạm vi thi công nền đắp.

Từ cọc vừa đóng ta cắm sào tiêu được làm sẵn có độ dốc bằng với dốc của mái taluy và

cách cọc vừa úng 1 khong l 0,5m.

- Công tác lên ga nền ®êng ®µo: thi cơng bằng máyH*/. Với địa hình bằng phngB/2Lt = L p =B

+ K + mH

2KmH(với địa hình b»ng ph¼ng)*/. Với địa hình dốc thấp về phía tráiH0.5mHLt =n

B

( + K + mH )

n+m 2Lp =;KB/2n

B

( + K + mH )

nm 2B/2KmH(Với địa hình dốc thấp vềphí trái 1/n)

+ Sau khi xác định đợc khoảng cách từ tim đến đỉnh taluy đào, tại

một mặt cắt ngang cọc đào ta đặt máy thủy bình tại cọc tim ngắm về cọc tim

phía cuối tuyến mở góc 90° sau đó dùng thước dây đo một khoảng bằng Lt (Lp) dùng cọc

tre đóng xác định phạm vi thi cơng, dùng sào tiêu có độ dốc như mái taluy đào cắm cách

cọc tre 0.5m để khi thi công được dễ dàng và đúng độ dốc thiết kế cảu mái taluy.

- Công tác thi cơng chủ yếu:

*/. Cơng tác bóc phong hóa

+ Đào đất hữu cơ ta sử dụng máy để đào loại nhỏ để đào với chiều sâu trung bình

0.3m và đất đào được vận chuyển đi đổ ra bãi thải.

*/. Đánh cấp

- Ta sử dụng phương pháp đánh cấp bằng máy do khối lượng đánh cấp lớn ta tiến hành

đánh cấp thỏa mãn các yếu tố sau:

+ Nếu độ dốc ngang từ 20-50% thì đánh bậc,chiều rộng bậc phải đủ rộng để máy đi

lại và dốc của bậc ngược với dốc tự nhiên từ 2-3%.

+ Nếu độ dốc 20% thì đắp bình thường.+ Nếu độ dốc ngang lớn hơn 50%:cần phải có biện pháp đảm bảo ổn định sườn dốc

như làm tường chắn,kè,hầm….

*/. Thi công nền đường đào

 Thi công nền đường đào thông thường:

- Dùng máy ủi, máy đào, đào nền đường, dùng ô tô vận chuyển đến nơi đổ đất thải

đã qui định.

- Đối với những phần đường đào mở rộng. Dùng máy ủi, máy đào, đào phần nền

đường mở rộng đất đào đổ đi dùng ô tô vận chuyển đến nơi đổ đất thải quy định. Trong

quá trình đào mở rộng đồng thời đánh cấp mái ta luy nền đường chiều rộng mỗi cấp phải

đủ rộng để máy lu có thể đi lại được .

- Đối với nền đào kiểu trắc ngang hình nửa đào, nửa đắp. Trước khi thi công nửa

đào phải tiến hành dọn hữu cơ, đánh cấp từ dưới chân ta luy âm của nửa đắp thành từng

bậc chiều rộng bậc 1,0 m đến 2,0m. Sau đó dùng máy ủi, máy xúc đào từ trên đỉnh ta luy

xuống, nếu đất đào ra tận dụng được thì đưa xuống để đắp từ dưới chân mái ta luy đắp

dần lên trên theo từng lớp đầm lèn đạt độ chặt u cầu.

- Trong q trình đào ln ln tạo độ dốc ngang nền đường đảm bảo thoát nước

mặt cho những phần thi công dang dở và những đoạn đã thi công xong.

- Dùng máy san tự hành san phẳng đến cao độ thiết kế nền, tạo độ dốc ngang nền

đường, dùng lu rung lu lèn đạt độ chặt yêu cầu theo thiết kế.

- Trong q trình thi cơng nền đường đào phải tạo độ dốc mái ta luy ngay trong

q trình thi cơng tránh để dẫn đến tình trạng sụt lở kiểu hàm ếch.

 Thi công nền đường đào vật liệu cứng:

- Việc thi công đào đá, đào lớp mặt đường nhựa... nền đường phải được thực hiện

sao cho khơng gây trở ngại trong q trình thi cơng. Cho nổ hoặc máy phá dùng khí nén

hoặc búa đập cơ khí có đầu cứng sau đó dùng máy đào có công suất lớn kết hợp máy ủi,

máy xúc, nhân công và được thi công bắt đầu từ trên đỉnh ta luy xuống. Đá ra được gom

dồn bằng máy ủi, máy xúc xúc lên lên ô tô đưa ra bãi chứa.

- Độ dốc mái ta luy phải phù hợp với cấu trúc của đá ở từng vị trí, trường hợp bị lở

đá hoặc đá trượt ở mái ta luy thì phải hốt hết ra ngoài, và phải đào gọt cho hết phần lở

hoặc trượt trên mái ta luy.

 Thi công nền đắp.

*/. Các phương pháp đắp:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

*/. Công tác rời cọc.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×