1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BẢNG TỔNG HỢP SỐ CÔNG,CA MÁY CÁC HẠNG MỤC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG

BẢNG TỔNG HỢP SỐ CÔNG,CA MÁY CÁC HẠNG MỤC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

ly7km

Búc d ng

c (t C1)16.349Nhân công

3/7

Máy thi công

Máy đào

0,8m3

Máy ủi 110CV353.8963.598ca0.34.921ca0.050.8175

24.27836.5295Nhân công

3/7

Máy thi công

Máy đào

0,8m3

Máy ủi 110CV4AB.31121cụngVn chuyn t

bng ụ tô tự đổ

5km : 10 tấn

Vận chuyển bằng

ô tô tự đổ trong

phạm vi ≤1000m

Vận chuyển đất

4km tiếp bằng ô

tô tự đổ trong cự

ly≤7km

Bóc phong hóa

chân, cơ đê(đất

C1)100m3Vận chuyển đất

bằng ơ tô tự đổ

5km : 10 tấn

Vận chuyển bằng

ô tô tự đổ trong

phạm vi ≤1000m

Vận chuyển đất

4km tiếp bằng ô

tô tự trong c

ly7km

t o (t C1) 99.8886caAB.414310.6911.199caAB.423310.213.079100m3AB.31121cụng3.89142.1ca0.310.995ca0.051.8265

54.246caAB.414310.6925.023caAB.423310.229.224m3AB.31121Nhân công

3/7

Máy thi công

Máy đào

0,8m3

Máy ủi 110CVcụng3.89ca0.330.066ca0.054.9944Vn chuyn t

bng ụ tụ t

5km : 10 tấn148.33Vận chuyển bằng

ô tô tự đổ trong

phạm vi ≤1000m

Vận chuyển đất

4km tiếp bằng ô

tô tự đổ trong cự

ly≤7km

Đào giật cấp

(đất C1)186.79Vận chuyển đất

bằng ô tô tự đổ

5km : 10 tấn

Vận chuyển bằng

ô tô tự đổ trong

phạm vi ≤1000m

Vận chuyển đất

4km tiếp bằng ô

tô tự đổ trong cự

ly≤7km

Cày xới lu lốn

nn c dy

30cm k=0,95( lu

nốn c ờ)7Nhân công

3/7

Máy thi công

Máy đầm 16T

Máy ủi 110CVcaAB.414310.6968.424caAB.423310.279.911m3AB.11711cụng/m

3Nhân công

3/76388.570.56104.6

2.773815.0278caAB.414310.691.2795caAB.423310.21.4943100m3AB.641231.74cụng

ca

ca0.34

0.1726.148

5.0343

2.5096t p ờ k=

0,95 t C3121.485Nhân công

3/7

Máy thi công

Máy đầm 16T

Máy ủi 110CV8100.29

0.15247.1caAB.414330.84115.31caAB.423330.24131.79100m3AB.63124

1.48

0.33

0.16ca

ca164.374179.8

35.109

17.615100m3cụngVn chuyn t

40.7279

bng ụ tô tự đổ

5km : 10 tấn

Vận chuyển bằng

ô tô tự trong

phm vi 1000mNhân công

2,5/71.48ca

caVn chuyn t

137.278

bng ụ tụ t đổ

5km : 10 tấn

Vận chuyển bằng

ô tô tự đổ trong

phạm vi ≤1000m

Vận chuyển đất

4km tiếp bằng ô

tô tự đổ trong cự

ly≤7km

Đất đắp đê k=

35.1103

0,98 đất C4Vận chuyển đất

4km tiếp bằng ụ

tụ t trong c

ly7km

Trng cAB.63123cụngNhân công

3/7

Máy thi công

Máy đầm 16T

M¸y đi 110CV9100m351.963

11.446

5.6528100m384.714caAB.414340.9237.47caAB.423340.2947.244100m2AL.171cơng3.2.8. Lập tiến độ thi cơng chi tiết nền đường.

Được trình bày trong bản vẽ số 4,5,6,7,8 trên giấy A1.91479.43.3. Thiết kế tổ chức thi công và kỹ thuật thi cơng chi tiết cơng trình trên đường

3.3.1. Trình tự, kỹ thuật thi cơng các hạng mục rãnh thốt nước

3.3.1.1. Thống kê cơng trình thốt nước: Rãnh xâySTTLý trình1Km83+933-Km84+938Kích thướcChiều dài(m)(m)0.92x1.0510053.3.1.2. Tổng hợp số ngày công xây dựng rãnh

Bảng tính số ngày làm việc của cơng trình

Tháng1011Ngày theo lịch Tlịch1624Ngày chủ nhật, ngày lễ Tnghỉ24Ngày thời tiết xấu Tx10Tổng số ngày làm việc thực tế T1320Thời giant hi công thự tế T = Tlịch – Tnghỉ – Tx

+ Thời gian dự kiến cho công tác làm rãnh là: 33 ngày (từ ngày 16/10/2014 đến

24/11/2014)

3.3.1.3. Tính tốn khối lượng đào đắp rãnh và số công ca cho công tác xây rãnh

+ ĐÀO MĨNG RÃNH TIÊU NƯỚC (ĐẤT C1): Cơng đào móng rãnh

đơn vị chọn thi cơng bằng máy đào ≤0.8m3, ô tô 10T vận chuyển đất

đổ đi và nhân công 3,0/7 thực hiện.

Định mức áp dụng: Sử dụng định mức AB.27111-định mức 1776.

Khối lượng thi công: 23.204 (100 m3).

+ Nhân công 3/7: 5.59 công /100 m3

→Số công = 5.59 x = 129.71 công3

+ Máy đào≤0.8m 0.315 ca/100m3

→Số ca = 0.315 x = 7.3093 ca

- Vận chuyển đất đổ đi 5km ( Ơ tơ tự đổ 10 tấn)

+ 1km đầu theo định mức AB 41431 : 0.685 ca/100 m3

Số ca =0.685 x = 15.895 ca

+4 km tiếp theo theo định mức AB 42331 : 0.23 ca /100m3

Số ca =0.23 x x 4 = 5.3369 ca

Vậy số ca ô tô 10T vận chuyển là: 15.895 + 5.3369 = 21.232 ca.

+ BÊ TÔNG LÓT MÓNG RÃNH M100 :sử dụng máy trộn 250l, máy

đầm bàn 1KW, nhân công 3/7.

Định mức áp dụng : sử dụng định mức AF.1111 định mức -1776

Khối lượng : 132 (m3)

+ Vật liệu vữa : 1.030 m3

→ Vữa = 132 x 1.030= 135.96 m3

+nhân công 3/7 :1.42 công/m3

→ Số công = 1.42 x 132 = 187.44 (công)

+máy trộn 250l: 0.095 ca/m3

→ số ca = 0.095 x 132 = 12.54 ca

+máy đầm bàn: 0.089 ca/m3

→ số ca = 0.089 x 132 = 11.748 ca

-Vận chuyển đất đổ đi 5km ( ô tô tự đổ 10T )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BẢNG TỔNG HỢP SỐ CÔNG,CA MÁY CÁC HẠNG MỤC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×